Skip to main content

Full text of "Bidrag till ka?nnedom af Finlands natur och folk."

See other formats


'H&ar 


tk  Är   .  '  5K 


A t 'v 


;   ...-' 


-fc 


'W: 


»4 


'' 


tL-^jNfflSöK.'! _2i__ 


WD 


HARVARD  UNIVERSITY. 


J\j i 


TLIBRARY 


MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY. 


ornat- 


Jfwemlvu fér im 


•MyrMt^, 


£=0=*>-- 


färjrjfff 


<$HHrs 


BIDRAG 


till 


KÄNNEDOM  AF 


FINLANDS NATUR och FOLK. 


Utgifna 


Finska Vetenskaps-Societeten. 


Fyrationdefemte Häftet. 


t 


O 0 


<$ 


BIDRAG 


till 


KANNEDOM  AF 


FINLANDS NATUR och FOLK. 


Utgifna 


af 


Finska Vetenskaps-Societetea. 


Fyrationdefemte Häftet. 


Helsingfors, 

Finska Litteratur-sällskapets tryckeri, 
1887. 


INNEHALL: 


Sid. 


Sveriges  ställning  till  utlandet  närmast efter  1772 års statshvälfning, 

af August J. Hjelt !• 

Lojobäckenets bildning, af B. Hult   . &4%éi2 223. 


Sveriges ställning 


TILL 


UTLANDET 


NÄRMAST EFTER 1772 ÅRS STATSHVÄLFNING. 


AF 


AUGUST J. HJELT. 


Året 1772 bildar en vändpunkt i Sveriges historia, Itk- 
,om ' Pol*™*-   Den 5 augusti nämda år undertecknades den 
traktat,  genom  hvilken  början  gjordes  till Polens skiftande 
Ven, ju ,, samma månad bröt Sveriges unge konung med djerf 
l'-and  det  statsskick,  som  syntes föra hans rike emot ett lik- 
nande  öde.   Man  hur  ofta sammanstött Sveriges oeh Polens 
utveckling under denna lid oeh redan då hade mången svensk 
man en  plågsam känsla af det grundade i denna jämförelse. 
I olens olycka likaväl som den väg, på hvilken Sverige under 
frihetstiden  gick,  voro i del väsentliga resultat  af likartade 
orsaker:  inre politisk splittring oeh slapphet samt vråvgsinta 
grannmakters fientliga arbete. 

Sverige hade styrka nog att i m kraft 'ansträngning kasta. 
af de  snärjande band det sjelft med främmande hjelp pålagt 
sig.   Den första framgången, härvid var lysande.  Men skulle 
den blifva bestående eller skulle Sveriges grannar med samma 
energi, som nedtryckt Polen, tvinga äfven Sverige till en ödes- 
diger  återgång  till  den förra ..friheten"?  Denna fråga höll 
Sverige oeh. genom de vidsträckta följder den stäldc i utsigt, 
de europeiska, hofven i orolig väntan under det på den svenska 
statshvälfningen  följande året.   Sällan har under dess nyare 
historia det svenska folket stått inför ett mer allvarligt spörsmål. 
Sedan denna fråga länge af historieforskningen på såväl 
svenskt som utländskt håll (Mandcrström, Geijer, utgifvarene 
af Versens Jlistor. skrifter" III oeh ..Historiska Handlingar" 
U—IV,  Fr.  v.- Eaumer,  Geffrotj  o. a.) erhållit en behand- 
*r»g, som väl  kunde väcka intresse för,  icke klar gjorde den 
samma, har den  stålts i rikare belysning af Tegnér oeh Odh- 


ner. Den förre har meddelat vigtiga »anteckningar ur fran- 
ska och engelska diplomaters brefvexlingar" (i Histor. Biblio- 
tek af Silfverstolpe, 1879) rörande främst Englands och Frank- 
rikes ställning till den af statshvälfningen i Sverige framkal- 
lade krisen. Oelhner åter har i sitt arbete „ Sveriges politiska 
historia under konung Gustaf IILs regering" I egnat den 
samma ett sextiotal innehållsrika sidor, för hvilka med kritisk 
Marsynthet lagts till grund ett omfattande arkivaliskt material. 

Åfven efter denna behandling af frågan om, Sveriges 
ställning till utlandet närmast efter 1772 års staishyälfning, 
har den synts mig förtjena en särskild vidlyftigare utredning. 
Frågans stora betydelse, närmast för Sverige, medelbart för 
utlandet, och dess komplicerade natur, der just detaljerna åt 
så många håll sprida ett karaktäristiskt ljus öfver det hela, 
hafva synts mig inbjuda till en monografisk behandling af 
detta på en gäng svenska och internationell europeiska ämne. 
Delta så mycket mer, som jag haft tillgång till fond icke be- 
gagnade aktstycken, särskildl för belysning af den egendom- 
liga roll Fredrik II spelade i Öfvan nämda fråga. 

I slutkapitlet hafva sammanställs några uppgifter om 
Finlands städning under faran för ett svenskt-ryskt krig 
1772—1773. 

I bilagorna meddelas ett antal förut icke publicerade 
aktstycken i den behandlade frågan. 

Jag begagnar detta tillfälle cd l uttala min erkänsla för 
den beredvillighet, hvarmed mitt arbete i svenska riksarkivet i 
Stockholm och universitetets i TJpscda bibliotek, i franska 'Ut- 
rikesministeriets arkiv i Paris samt i preussiska statsarkivel i 
Berlin under stödts, särskildl af chefen för sist nämda inrättning , 
gcheimerådet, prof II. von Sybel samt arkivarien vid ilen samma. 
d:r F. Philippi. Till sist önskar jag betyga prof. O. Th. Odh- 
ner min uppriktiga tacksamhet för den synnerliga vänlighet, 
hvarmed han till mitt förfogande stål t sina afskrificr af ryska 
sändebudets i Stockholm Östermans korrespondans från åren 
1772—1773. 

Helsingfors den 13 maj 1887. 

För fa I lar en. 


INNEHALL. 


Inledning 1 

Frihetstidens riksdagsstyrelse. Dess mörka si- 
dor. Sveriges politiska ofrihet växer med ..fri- 
heten". — Sveriges ställning till Frankrike mot 
frihetstidens slut. Gustaf III i Paris. Franska 
honfets råd, — Sveriges ställning till Byssland. 
Rysslands fördrag mod Preussen och Danmark 
af aren 1764, 17(iö och 17(50 för bevarande af 
Sveriges författning. _ Katarina II och Fred- 
rik II. Hennes plan på en ,,'nordisk allians". — 
Frihetstidens sista riksdag. Omöjligheten af en 
fredlig författningsreform i Sverige. 

Kapitel [ 23 

Revolutionen beslutes. Utsigtérna för dess fram- 
gång. Det politiska läget i Europa. Revolutio- 
nen förberedes. Planen på don samma upptäckt. 
Revolutionen genomföres. 

Kapitel II '. 

Revolutionens  framgång.   Gustaf IILs  program 
för det inre.  — Den  diplomatiska verksamheten 
ordnas.   Sveriges  sändebud  i utlandet.   Utlan- 
dets representanter i Stockholm. 
Kapitel III 

Gustaf IILs allmänna hållning. Hans planer för 
fredens bevarande. — Fredrik II uttalar sig om 
svenska statshvälfningen. ■ — Katarina II erfar 
den  samma.   Hennes första beslut,  åtgärder och 


Sida. 

M 


-28. 


29—40. 


41-54. 


■■■■! 


BHiBaES 


Sida. 


afsigter. — Danmarks rustningar och fredsbe- 


tygelser. 
Kapitel IV 55—81. 

Eevolutionsnyheten i Versailles. Frankrike för- 
klarar sig för Sveriges protektor. — D'Aiguil- 
lons politiska program. -— Englands ställning 
till den svenska statshvälfningen. Svensk och 
fransk diplomati i London. — Österrikes ställ- 
ning. Dess ., temperament" -förslag. De för- 
kastas af Frankrike. — Sverige och Porten. 
Svensk och fransk diplomati i Konstan tinopel. 
— D'Aiguillons råd beträffande Fredrik II 
och Katarina II.   En  rysk-svensk allians. 

Kapitel V 8& — 94. 

Fredrik TI:s ställning till den svenska stats- 
hvälfningen. Hans dubbla hållning mot do 
ryska och svenska hofven. Hans förslag till 
Katarina II. Hans uttalanden till Lovisa Ul- 
rika och Gustaf III. Katarina II antager 
hans förslag, ■ — Fredrik II anlitar wiener-hof- 
vot för att dämpa Rysslands planer mot Sve- 
rige.  Hans försigtighet. 

Kapitel. VI 95 — 105. 

Gustaf III:s försvarsåtgärder. Han begär fol- 
dern Frankrikes understöd. — D'Aiguillon ön- 
skar ett svenskt-danskt förbund. Gustaf HI:s 
stämning och planer emot Danmark. Hann 
„ eriksgata". 

Kapitel  VII 106 131. 

.Eriksgatan" väcker farhågor i utlandet, i Dan- 
mark fruktan, i Ryssland förtrytelse. — Gu- 
staf III besluter sända en ambassad till Pe- 
tersburg. Den visas tillbaka. Noten af den 
15 nov. 1772. Gustaf III:s svar. Bysslands 
rustningar. — Fredrik II:s  missnöje  med  Gu- 


Sida. 


staf III:s uppbrott mot Norge. Hans utta- 
landen till Gustaf III. — DAiguillon efter- 
sträfvar en allians med Ryssland. Durand i 
Petersburg. Hans förslag afböjas. DAiguil- 
lon lugn, Gustaf III orolig. — Rysslands och 
Danmarks verkliga planer. Östermans arbete 
för opposition inom Sverige. Ryska hoivot 
söker Englands bistånd emot Sverige, för- 
gäfves. 


Kapitel VIII 

Fredrik II:s farhågor vid Gustaf III:s ..eriks- 
gata". Hans ordres till Dönhoff. Hans håll- 
ning mot Ryssland och Danmark. ■ — Han 
uppmanar wiener-hofvet att lugna Ryssland. 
Dess bemedlingsförsök fruktlösa. — Fredrik 
ll:s bittra stämning mot Gustaf III. Don 
svenska frågan träder hos Fredrik 11 i bak- 
grunden  —  till april  1773. 

Kapitel IX 

D'Aiguillons optimism kritieoras utan framgång 
af Gustaf III och Yergennes. Dennes ställning 
vid svenska hofvet. — D'Aiguillon dock' ej 
overksam h •■ Sverige. Subsidietraktaten af 
d. 27 febr. 1.7;!. En fransk hjelphär erbju - 
des Gustaf IIT. Frankrikes diplomati under- 
stöder Sveriges. — Gustaf III söker försäkra 
sig om Österrikes intervention, derest Svenska 
Pommern angrepes. — Han söker Englands 
vänskap. Hans hopp att häri lyckas. D'Aiguil- 
lon söker Englands bifall, att franska flottan 
försvarar Sverige. — Gustaf III underhåller 
Portens hopp om ett svenskt angrepp på Ryss- 
land, men vägrar att förbinda sig härtill 
Fredskongressen i Bukarest upplöses d. 1 ii 
mars  1773. 


] ."c 


M I 


IfiO. 


Kapitel X 

Rysslands häftiga rustningar under början af 
året 1773. Dess fredsförsäkringar. Ribbings 
opålitlighet. Fr. v. Nolcken sändes till Pe- 
tersburg. Hans uppdrag, ofiiciela och hem- 
liga.  Gustaf  rij-.s  plan att besöka Katarina 

II. Det ryska anfallet synes i  mars  1773 

oundvikligt. Svenska försvarsåtgärder. Gu- 
staf III erbjuder Katarina II allians med Sve- 
rige,. Östermans verksamhet. Gustaf III sö- 
ker bistånd i Wien, London, Konstantinopel, 
Madrid och Versailles. Hans beslutsamma 
hållning. 

Kapitel XI 

D'Aiguillon inser Sveriges fara. Hans ställ- 
ning. Frankrike besluter att bistå Sverige. 
Fransk- engelska underhandlingar om Frankri- 
kes krigshjelp åt Sverige. Frankrike erbju- 
der Gustaf III en defensiv-allians. ■ — Öfver- 
läggning i Stockholm om en fransk hjelphär 
och om allians-anbudet. Gustaf IILs betänk- 
ligheter. — Horisonten i öster ljusnar. Bud- 
skapet om de rysk-turkiska fredsunderhand- 
lingarnas brytande. Det bekräftas genom Ka- 
tarina II:s fredsdeklaration af d. 8 april .17 7.'!, 
framgifven den 24 april. Danmarks freds- 
deklaration. Sverige försäkradt om fred tills- 
vidare. 


Sida. 
Kil — 180. 


181—193. 


Kapitel XII 10- 

Don svenska frågan inför Europa. Dess lös- 
ning hälsas med bifall. Afväpning, militärisk 
och diplomatisk. — Det svenskt-franska defen- 
siv-förbundet. — Gustaf IILs hållning emot 
Spanien och Turkiet, Österrike och Ryssland. 
Han  insei'  lugnet  vara ett „tills vidare".  — 


-20-1 


Sida. 


Katarina TI upprätthåller med Fredrik II och 
Kristian YJI sina förbindelser mot Sverige. — 
Frankrikes och Gustaf IILs förtjenster om be- 
varandet af det nya statsskicket. Karaktären 
af den kris Sverige genomgått. Betydelsen 
af dess lyckliga utgång för Sveriges och Fin- 
lands utveckling. 

Finland  under  faran  för  'ett étäWsM-rgsJd krig 
1772—1773 

Kysslands planer på Finland. Farhågor i 
Sverige. Försvarsutskottet. Befäl och mili- 
tär i Finland. Brister i militärens utrustning 
och i försvarsverket. Försvarsåtgärderna pau- 
sera. Rustningar i Ryska Finland. Spioneri. 
Försvarsåtgärderna i Finland taga fart. Span- 
målsmagasin, utförsclförbud. Regimentena 
kompletteras. Sveaborg och flottan. Kriget 
synes oundvikligt. Åtgärder och planer i mars 
1773. Kort derpå lugn. 
Bilagor  1—26 


205- 


229 


•;-■ ■*■ +~* - : 


A n m ä r k n i n g. 


Af i toreliggande arbete begagnade aktstycken förvaras: de 
franska i franska utrikes-ministericts arkiv i Paris, de preussiska i 
preussiska stätsarlivet f Berlin, de svenska, der icke annorlunda an 
gifves, j svenska riksarkivet i Stockholm. Originalen till de ryska 
depescherna, hvilka jag användt i afskrift, öfversatt af prof. H. Hjärne 
förvaras i ryska ntrikes-ministeriets arkiv i Moskva. 

1 det följande hafva Odhners och Tegnérs i företalet aämda 
arbete-, c.terats endast med författarens namn. Förkortningen H H 
afser de hkasl anförda ..Historiska Handlingar" . . . af Kongl. Sam- 
landet för utgif vande af handskrifter rörande Skandinaviens historia 


Följande fel kräfva korrigering: 

■Sida, 38, Il rad nedifrån stfir: Delitala, läs: Llano 
»    ?0>  <   . ,, „    1738 „   1739. 


Inledning.*) 


Den suveräna envåldsmakten hade vid Karl XILs fall 
öfverlefvat sig sjelf i Sverige. Då folkrepresentationen år 1719 
samlades för att bortgifva kronan, skedde icke detta, innan 
vidt gående försigtighetsmått vidtagits till förebyggande af 
den kungliga maktens missbruk. Ännu längre i samma rikt- 
ning gick 1720 års författning. De förhoppningar konunga- 
makten ännu behållit om att vinna nägon betydenhet gingo 
vid 1723 ärs riksdag i kvaf. För rikets rad lyckades Ar- 
vid Horn ännu till 173S bevara en viss egen myndighet. 
Men med hans störtande var det ute ock med denna. 
Konung och råd voro framgent riksdagarnes tjenare, för- 
pligtade att verkställa deras bud. Alt fullständigare, alt 
begärligare drogo „Riksens regerande Ständer" konsekven- 
serna af de grundsatser, hvilka 1720 faststälts, och gingo t. 
o. m. ut öfver dem. 

Det nya skede, i hvilket det svenska folkets politiska 
M med frihetstiden inträdde, företer en sällsam blandning 
af ljus och skugga,, af framåtskridande och tillbakagående. 
Nekas kan icke. att under denna tid högen allmänt och med 

*) Vicl utarbetandet af detta kapitel hafVa förnämligast anli- 
tats: Malmströms arbete öfver Sveriges pol. hist. und. frihetstiden, 
Geijer. „Teckning af Sveriges tillstånd . . . från Carl XII:s död till 
Gustaf Illa äntrade till regeringen" och Tengberg, „Om Kejsa- 
rinnan Catharina H:s åsyftade stora nord. allians". 


framgång- vändes till fredliga värf. Det medborgerliga in. 
tresset väcktes och hölls under sjelf styr elsens impulser vid 
lif. De parlamentariska formerna utbildades och blefvo 
allmänt kända. Bildningen gjorde snabba och lysande 
framsteg. 

Men mot dessa ljusa vyer kontrastera skarpt andra. 

Det visade sig ju längre ju mer, att tiden ännu icke 
var kommen i Sverige för den vidsträckta sjelfstyrelse, — 
utan de dittills gällande motvigterna i maktfördelningen, — 
hvilkeu ständerna tagit sig. Så mycket mindre, som den 
gamla exclusiva ståndsrepresentationen bibehölls och frestade 
riksdagsmannen att betrakta sitt kall mindre såsom ett an- 
svarsdrygt uppdrag i nationens tjenst, än som en företrä- 
desrätt, hvilken lian finge göra så långt som möjligt för sig 
fruktbringande. Deraf privilegiestriderna stånden emellan. 
Deraf ock ständernas anspråk att icke stå under någon kon- 
troll, att bilda en myndighet emot och öfver folket, — en 
uppfattning, öfver hvilken särskildt behandlingen af princi- 
palatsfrågan vid 1743 och 1746 års riksdagar kastar ett så 
bjärt ljus. Så mycket än vid riksdagen rådde strid och 
splittring, derom sågos dock dess medlemmar städse enas, 
att intet medel finge försummas, när det gälde försvar af 
»friheten", d. v. s. ständernas maktfullkomlighet och bekäm- 
pande af en annan uppfattning än den enda tolererade. 
hvilken biskop Brovallius vid 1751 års riksdag präciserade 
i satsen: „idén, att ständer kunna fela, är emot rikets fun- 
damentallag".1 

Det var i denna höga tanke om sin maktfullkomlighet 
riksdagen småningom utöfver sina egentliga uppgifter sträckte 
sin hand till snart sagdt hvarje gren af statlig verksamhet. 


1 Geijcr: anf. arb. s. 151). 


Inom riksdagens sekreta utskott eller dess sekretissime 
behandling sammanhöllos utrikes politikens trådar. Stän- 
derna slöto och upplöste fördrag- med utländska makter och 
för tiden mellan riksdagarne gåfvos åt rikets råd instruk- 
tioner för politikens ledning. 

1 administrationen grepo ständerna in. Befordriugs- 
ärenden, klagomål och ansökningar af hvarje art och ota- 
liga andra frågor från förvaltningens område upptogo en 
dryg del af riksdagens sessioner och gåfvo fritt spelrum åt 
förföljelse af motståndare, gynnande af parti- och enskilde 
vänner. Icke ens rättsskipningen blef oantastad. Ty tros- 
satsen, att ständerna såsom lagstiftande stode öfver lagen 
räknade förespråkare t. o. m. i teorin. 

Lika olycksbringande tedde sig ständernas skötsel af 
rikets drätsel. De utländska subsidier, för hvilka Sveriges 
politiska handlingsfrihet såldes, visade sig föga egnade att 
bota refvorna i. de svenska finanserna. De tvenne olyckliga 
fälttåg, i hvilka Frankrike inledde Sverige, slukade betyd- 
ligt större summor än det någonsin lemnade sin bundsför- 
vandt. Bristerna ökades genom den oförståndiga frikostig- 
het, hvarmed hattarue understödde handel och näringar, isyn- 
nerhet så vidt de drefvos af partivänner, och funno ingen 
aibjelp i de restriktiva botemedel mössorna försökte, då de 
vid 1765 års riksdag kommo till makten. Den sorgligaste 
företeelse på detta område var dock den likgiltighet, hvar- 
med isynnerhet mot frihetstidens slut de sjudande partilidel- 
serna läto ständerna betrakta nationens mest trängande eko- 
nomiska behof. 

Upplösning i rättsordningen, förvirring inom admini- 
strationen och i rikets finanser, glömska för allmänt väl vid 
sidan af det mest hänsynslösa bevakande af ständernas makt- 
fullkomlighet samt vid riksdagarne och långt utom de samma 


de mest hätska, söndersplittrande partifejder. - sådana voro 
kännetecknen på den utveckling, hvartill det svenska folket 
under frihetstidens ständerregimente var dömdt, 

Det mörkaste bladet i frihetstidens historia är dock 
det, som har att förtälja om Sveriges ställning till utlandet. 
Det var ej nog, att Sverige genom sina olyckliga krig i sek- 
lets hörjan sjunkit frän en stormakt ned till en stat af tredje 
ordningen. Frihetstidens riksdagar förnedrade det till ett 
utlandets legohjon, i livars enskilda angelägenheter främ- 
mande makter alt vidlyftigare, alt mera oförtäckt inblan- 
dade sig, hindrande tillika hvarje försök att genom en ökad 
regeringsmakt dämma källan till detta elände och detta i 
säker beräkning, att denna interventionstaktik i längden 
skulle visa sig lönande. 

Det var Eyssland, som i denna riktning ledde Sveri- 
ges grannars politik. Som dess rival om inflytandet upp- 
trädde i Sverige liksom så allmänt annorstädes Frankrike. 
Mellan dessa tvenne makter delade sig de svenska riksdags- 
partien. Omkastningar mellan dem och deras åtgärder, sär- 
skildt med afseende ä den yttre politiken, äro regelbundet 
reflexer af utländsk inverkan. 

En blick på denna sida af Sveriges politiska lif under 
frihetstiden ger på samma gång öfvertygelsen om nödvän- 
digheten af 1772 års revolution och förklaringen till utlan- 
dets ställning emot Sverige närmast efter den samma. 


Så länge hattarne sutto vid statsrodret, från Horns 
störtande 1738 till riksdagen 1765, hade Frankrike, tack 
vare förnyade subsidietraktater dikterat den svenska politi- 
ken och i sitt intresse t, o. m. lyckats inleda Sverige i 
tvenne snöpliga, ruinerande krig.   Men  mot slutet af det 


5 


senare, kampen mot Fredrik II, lät sig en viss kyla för- 
märkas i Frankrikes förhållande mot den svenska regeringen. 
Den svaghet, med hvilkeu striden pä svenskt håll fördes, 
Sveriges oförmåga att ens uppställa den stipulerade trupp- 
styrkan och slutligen dess mot fördragen stridande separat- 
fred visade sig för Frankrike såsom symptom af en tillta- 
gande inre vanmakt hos dess allierade, en följd af dess 
partiväsende, dess splittring och oreda i både styrelse och 
finanser. Kort efter nämda fred instäldes de franska sub- 
sidiebetalningarne. Den franskt sinnade fraktiouens fall vid 
1765 — 06 års riksdag öppnade äudtligen det franska hofvets 
ögon för felstegen i den politik det mot Sverige fullföljt. 
* en märkelig not af d. 22 april 1766 1 erkänner hertig 
Choiseul för det franska sändebudet i Stockholm, att lians 
regering* i dess svenska politik vandrat på villovägar. För 
sina enorma utgifter — han beräknade subsidierna ensamt 
sedan 1738 hafva stigit till mer än 50 milj. livrés — hade 
Frankrike förvärfvat sig en allians icke med Sverige, aldra 
minst med ett starkt Sverige, utan med en kortlifvad frak- 
tion. Frankrike hade låtit sig indragas i Sveriges inre 
parti strider1, det hade hjelpt till att der upprätta ett slags 
metafysisk styrelse, som förde Sverige framåt mot sjelfför- 
■störelse och vanmakt och sålunda gjorde dess vänskap för 
Frankrike alt mer värdelös. Endast en höjd konungamakt 
kunde återskänka Sverige ordning, lugn och styrka. För 
detta mål och ensamt för det hade den franska politiken 
att i Sverige arbeta. 

Men  den  synpunkt  Choiseul härmed uppstält fullfölj- 
des icke ens under hans egen styrelse med den konsekvens 


1 Flassan: Histoire générale et raisonnée de Ta diplömatie frän- 
§aisé. VI, rm. 


6 


han sjelf föreskrifvit. Mot hattpartiets, särskildt Fersens löf- 
ten om en författningsreform till konungamaktens fromma 
lät sig det franska hofvet förmås att ännu en gång genom 
rikligt understöd bringa partiet till seger. Men den betin- 
gade ersättningen — ■ uteblef. Äfven den enda vinsten af 
detta nederlag, insigten att ständerna så länge de ägde 
makten icke komme att bortgifva den, gick förlorad, då 
Choiseul störtades genom en hofintrig i december 1770. 

Den unge kronprinsen Gustaf hade såsom allom bekant 
varit den drifvande själen i det svenska hofvets af Frank- 
rike understödda sträfvan efter en utvidgad konungamakt. 
Det var ock med grundad oro motståndarne till en sådan 
sågo honom vid slutet af år 1770 anträda sin utländska 
resa med Frankrike såsom dess egentliga mål. Dess huf- 
vudsyfte var i sjelfva verket det att förskaffa Gustaf III 
den franske monarkens personliga vänskap, återställa ett 
godt förhållande mellan Sverige och Frankrike, särskildt 
med afseende å subsidierna, samt ingå med det franska hof- 
vet en öfverenskommelse rörande utvägarne att höja den 
svenska konungamakten, frigöra Sverige från Eysslands och 
de med det förbundna makternas inblandning och sålunda 
göra Sverige till en för Frankrike nyttig allierad. 

Blott några veckor hade den svenska kronprinsen vi- 
stats vid det franska hofvet och hans tjusarförmåga der 
skaffat honom och hans önskningar de varmaste sympatier. 
Då hann honom budet om hans faders död. Utan svårighet 
utverkade han nu, såsom Sveriges konung, Ludvig XV:s be- 
fallning, att de resterande svenska subsidierna skulle utbe- 
talas med halfannan miljon årligen från d. 1 jan. 1772, — 
utan någon förbindelse från Sveriges sida, endast „emedan 
de orsaker, som föranledt inställelsen af betalningen, numera 
hade upphört".  ICtt annat bevis på, att Frankrike ånyo in- 


tresserade sig för sin gamle allierade, gaf Ludvig XV, då 
han ånyo lät sig representeras i Stockholm genom ett sän- 
debud af första rangen. Men just besättandet af denna post 
visade, att med Choiseul sjelf hans storslaget djerfva politik 
lemnat det franska kabinettet och gifvit rum för en beräk- 
nande, mäklande försigtighet. Ty till fransk ambassadör i 
Stockholm utsågs icke den man Gustaf III önskade på denna 
plats, utan grefve de Vergennes. Och anledningen, hvarför 
Ludvig XV i denna fråga korsade den svenske konungens 
önskningar, var ej blott den, att Vergennes, som för öfrigt 
visat sig vara en af den franska diplomatins insigtsfullaste 
och skickligaste män och äfven upptagits bland konungens 
hemliga korrespondenter, under sin anställning i Konstanti- 
nopel gjort sig förtrogen med den ryska politiken, utan 
främst den, att hans betänksamma, försigtiga natur ansågs 
egnad att bilda en motvigt mot Gustaf IILs otåliga, dristiga 
liflighet. f Hvad det franska hofvet afsåg med Vergennes' 
sändning uttalas närmare i hans instruktioner af d. 5 maj 
1771.2 Vergennes borde väl bibehålla Gustaf III i hans 
vänskapliga förhållande till Frankrike, men icke låta hans 
ärelystnad flyga för högt. Den svenske konungen borde 
Qöja sig med 1720 års författning, befriad från senare till- 
satser, åtminstone så länge icke förändrade förhållanden be- 
redde ett naturligt tillfälle att utvidga hans makt. När- 
mast borde han arbeta på en försoning af partierna och 
ägde att härvid räkna på Vergennes' understöd. För öfrigt 
hörde man se tiden an. 

I  samma  anda  torde de öfverläggningar gått, hvilka 
Gustaf III innan sin afresa från Versailles hade med Lud- 


1 Flassan: anf. arb. VII, 


■ 


ii 'i Odhncr: Sveriges polit. hist. und. Gustaf III, sid. 8. 


8 

vig XV beträffande den politik, som vore att följa i fråga 
om den svenska konungamakten. 

Om än det franska hofvet väsentligen vexlat ton se- 
dan några år tidigare ocli nu hellre höll tillbaka än äggade 
Gustaf IILs önskningar för en reform af det svenska state- 
skicket, tog han dock med sig från Versailles en bekräf- 
tad öfvertygelse att Frankrike liiiigt önskade en sådan. Han 
var fullviss på att om och när denna reform kräfde kraftig 
handling, kanske förbunden med faror inom och utom Sve- 
rige, han icke förgäfves skulle kalla på Frankrikes bistånd. 

I konträrt motsatt riktning gick den politik Sveri- 
ges grannar isynnerhet under frihetstidens sista decennium 
mot detta rike drefvo. I spetsen för dem gick naturligen 
Eyssland, åberopande t. o. m. en statsrättslig grund för det 
protektorat öfver Sverige, hvarpå det gjorde anspråk. 

Det var genom några i nystadska fredstraktaten in- 
skjutna ord om en förbindelse från Kysslands sida att icke 
blanda sig i Sveriges domestique ärenden, särskildt rege- 
ringsformen, utan fastmer tillse, att den förblefve oförkränkt, 
som Peter den store höll öppen en smygväg för framtida 
ryskt inflytande på Sveriges angelägenheter. Ty om än den 
nämda bestämningen i fredstraktaten uppenbarligen afsåg 
den händelse, att en främmande makt ville störta det nyss 
införda statsskicket, var det handtag den ryska diplomatin i 
den samma vunnit för dyrbart för att af rättsliga betänk- 
ligheter släppas. Detta så mycket mindre som E.ysslands 
anhängare i Sverige, t. o. m. sedan fredsfördraget af 1743 
annullerat det af 1721, fortforo att framhålla Ryssland så- 
som den fullt berättigade garanten af frihetstidens författ- 
ning.  Den ryska politiken under Peter den stores och hans 


9 


gemåls, under kejsarinnorna Annas och Elisabeths regerin- 
gar besjälas ock med afseende å Sverige energiskt och kon- 
sekvent af sträfvandet att i detta land vinna ett befästadt 
inflytande och derigenom det åtgörande ordet i dess yttre 
som i dess inre politik. — och detta särskildt till före- 
byggande af en författningsförändring, som med en ökad 
konungamakt åter gåfve riket den stadga och ordning det 
saknade. 

Klarare och djerfvare än någon af hennes företrädare, 
Peter den store möjligen undantagen, fattade Katarina II 
från första stunden af sin regering de fördelar en sådan 
politik lofvade Byssland. För att desto säkrare grunda sin 
beräkning om deras slutliga inhöstande, tog hon ut ett steg- 
at vidt gående art, i det hon förband med sig Preussen 
och Danmark till gemensamt försvar af den svenska stats- 
formen. 

Preussens bifall till denna förbindelse var icke svårt. 
att vinna. Fullt inseende det omätliga värde Bysslands 
vänskap ägde för hans rike, skyndade Fredrik II att till 
hvarje pris söka hos Katarina II vinna den kredit, som 
hennes gemål skänkt honom. Kejsarinnan gick hans bemö- 
danden till mötes och den första frukten af deras goda för- 
stånd mognade i överenskommelsen o:n en gemensam tak- 
tik emot Polen, affattad i alliansfördraget af den 11 april 
1764. Men just denna traktat — ett karaktäristiskt sam- 
manställande! — innehöll ock i en af Katarina II sjelf för- 
fattad sekret artikel det första aftalet emellan Sveriges gran- 
nar för befordrande af dess sjelflorstörelse genom bevarande 
af dess statsskick. * Katarina II och Fredrik II förbundo sig 
nämligen att gemensamt arbeta på det franska partiets stör- 


1 Tryckt hos Tengberg anf. arb. s. I. 


l 


10 


tände. Skulle icke desto mindre partiet lyckas bibehålla 
sig vid makten och i synnerhet i det fall, att man hade att 
frukta ett totalt omstörtande af Sveriges statsform, förbe- 
höllo sig de två monarkerna att förekomma en „så farlig 
händelse . . . för att derigenom bevara det allmänna lugnet 
och främst Nordens". — Fredrik II, som äfven för egen del 
hade intresse af att Sveriges regering icke vunne i styrka, 
hade låtit hänsynen för sin systers ocli svågers intressen 
falla för vinsten af Katarinas vänskap. 

Sitt andra steg till en sjelftagen, garanterad protek- 
tion af Sveriges olycka tog den ryska kejsarinnan kort derpå, 
sedan hon dertill vunnit Danmarks medverkan. 

Mer än någon af Sveriges grannar hade denna makt 
ett verkligt lifsintresse af Sveriges vanmaktstillstånd. — 
Deroin bar dess historia ojäfaktiga vittnesbörd och till dem 
hade under frihetstidens senare del lagts en ny anledning 
till fiendskap mellan de svenska och danska konungahusen. 
Det var da Adolf Fredrik vid sin tronbestigning tvangs att 
afsäga sig sina anspråk på den hertigliga delen af Holstein, 
en skymf, hvars hämnare Danmark förutsäg i den unge 
kronprinsen, som ju var „född arf vinge till Norge". — Dan- 
mark hade derför på goda skäl frihetstiden igenom gifvit 
•sitt understöd åt det parti i Sverige, hvilket motarbetade 
ett stärkt konungamakt, d. v. s. det för tillfället rådande 
partiet, „ frihetens parti", lika godt om det bar mössornas 
eller hattarnes namn. Då efter det sjuåriga krigets slut 
rykten spredos, att Lovisa Ulrika lyckats vinna sin broders 
och Rysslands bifall till ett höjande af den svenska konunga- 
makten, väckte de i Danmark liflig oro och föranledde denna 
makt att utlofva sina allierade, hattarne, ett kraftigt för- 
svar af den „ svenska friheten". Misstro mot Ryssland var 
ock anledning dertill, att Danmark icke genast bröt förbin- 


11 

delsen med hattarne, dä Katarina vid nyåret 1764 inbjöd 
det att öfverenskorama om medlen att förebygga den sven- 
ska regeringsformens störtande. Sa begärligt Danmark än var 
efter det pris. som Katarina för en sådan öfverenskommelse 
satte i ntsigt, — underhandlingar om „den holsteinska by- 
testraktaten", enligt hvilken storfursten Paul, då han nådde 
myndig ålder skulle afträda till Danmark den hertigliga 
delen af Holstein mot grefskapen Oldenbnrg och Delmeu- 
horst, — slöts af denna anledning dock öfverenskom m elsen 
i fråga först den 11 mars 1705. Åter var det en af den 
ryska kejsarinnan egenhändigt uppsatt sekret artikel1;, hvil- 
ken Danmark nästan oförändrad antog, som bestämde aftalel 
emot Sverige. Det yttras der, att — alldenstund det för de 
båda kontraherande makterna ,.är af synnerlig betydelse, att 
konungariket Sverige blifver ostördt bibehållet vid sin fri- 
het och närvarande beskaffenhet, men framför alt vid ... den 
likaså heliga som för grannarne vigtiga regeringsformen", 
men genom främmande inflytande flere speciella ändringar i 
den samma införts, hvilka rubbade jämnvigten mellan konung, 
råd och ständer samt kunde leda till en total omstörtning 
ät en eller annan sida, af regeringsformen, — Ryssland och 
Danmark förbinda sig att motarbeta en sådan och på det 
noggrannaste instruera sina sändebud i Stockholm att härtill 
i största förtrolighet samverka. 

I dessa traktater finnes intet närmare bestämdt angå- 
ende de åtgärder de förbundne ville tillgripa, i händelse 
den svenska konungamakten trots deras bemödanden skulle 
lyckas höja sig ur sitt förfall. Intet heller angående den 
lön för sin möda de i så fall ärnade tilldela sig. Åren 1764 
och  1765  syntes det ännu icke brådska med definitiva be- 


1 Tryckt hos Tengberg anf. arb. s. VII. 


^•■'.V.V •■■.■:,• ;r:;, -::0..  ■','■' ,\   >\ ■ : ;V '..V ..;\ .:: 


12 


stämningar i dessa punkter. Faran för en rojalistisk stats- 
kupp i Sverige syntes än ytterligare anagsnad, åk Katarina 
genom sitt segrande parti vid 1765—176(3 års riksdag genom- 
drifvit förordningen ,,till befrämjande af lagarnes behöriga 
verkställighet". Uti bestämningen, att ingen förändring af 
grundlagarne ägde gällande kraft innan den sanktionerats af 
riksdagen efter den. der denna förändring beslutits, trodde hon 
sig hafva funnit ett säkert medel att bibehålla den sven- 
ska statsformen sådan den behagade henne. Det säges ock. 
att Pauin, då han erfor, att den Minda förordningen lyck- 
ligen genomdrifvits, triumferande kallat detta ..sitt lifs stör- 
sta framgång". 

Huru föga emellertid Katarina 11 redan nu skydde 
kraftiga medel för att genomdrifva sin vilja i Sverige, vi- 
sade de botande rustningar, hvilka hon 1760 och 1769 lät 
sätta i gång på den finska gränsen vid rykten om rojali- 
stiska förehafvanden i Sverige. Ytterligt hänsynslösa voro 
ock de deklarationer, hvarmed hon for den händelse, atl 
dessa rykten förverkligade sig, försåg sitt sändebud i Stock- 
holm, en åtgärd, hvartill hon vid 1769 ars riksdag för- 
mådde äfven sina allierade, -- ehuru sedan i följd af om- 
ständigheternas tvång af hela detta arrangement intet annat 
vardt än en kort, men ohöftig not af det ryska sändebudet 
derom, att hennes kejserliga majestät fägnade sig öfver 
Sveriges fredskärlek och hoppades, att dess konstitution icke 
blefve kränkt. 

Att dessa hotelser lätteligen kunnat öfvergå i haud- 
iiug, känner man genom de förklaringar Panin under våren 
1769 gaf de danska och engelska hofven, då rykten spredos 
derom, att Adolf Fredrik ärnade till konungamaktens fördel 
använda den oro Kysslands och Danmarks rustningar väckt 
i Sverige. 


lä 


Panin förklarade, att i sådan händelse de förbundna 
makterna genast borde förklara Sverige krig. Med Norge 
skalle da. förenas angränsande svenska landskap och Sverige 
beröfyas äfyen dess tyska besittningar, hvilka naturligtvis 
dä tillfölle Preussen. För egen del hade Ryssland aldrig 
yrkat på nägon fördel af ett angrepp på Sverige och gjorde 
det icke heller nu öppet. Det lät dock Panin första, att 
Ryssland gerna säge Finland skildt från det svenska riket 
och omskapadt till ett sjelfständigt hertigdöme. .,une puis- 
sance iutermédiaire" . Detta försöksvis utkastade medde- 
lande fann emellertid anklang hvarken i Köpenhamn eller i 
London och upprepades derför icke 

Det på hösten 1768 utbrutna kriget med Turkiet, de 
polska oroligheterna, sammankallandet mot hennes vilja af 
176!) års riksdag- och slutligen hattpartiets seger vid den 
samma gåfvo Katarina II anledning att söka stärka och 
precisera sina förbindelser till uppehållande af ..friheten" i 
Sverige. 

Till gengäld tor de fördelar hon lofvade Fredrik II. 
— främst garanterandet af Ansbach och Bayreuth, när de 
tillfölle det hohenzollernska huset, — yrkade bon. att denne 
utöfver förbindelsen af 1764 skulle förpligta sig att, i fall 
Ryssland af Sverige angrepes eller den svenska, regerings- 
formen störtades, vid hennes rekvisition inrycka med lämplig 
truppstyrka i svenska Pommern. Men det senare af dessa fall 
ville Fredrik II icke erkänna såsom ,.casus foederis". Han 
gick ej ens in på att med den föreslagna förbindelsen garan- 
tera, 1720 års författning, aldra minst sådan den genom se- 
nare tillägg blifvit, utan blott såvidt den upphäfdes i så 
väsentliga afseenden. att konungen finge obegränsad lagstift- 
nings- och beskattningsrätt eller oinskränkt rätt att förklara 
krig.  utlysa  riksdag  och  utan rådets deltagande utnämna 


mmaSmBSm^mmm^m 


14 

ämbetsmän. Sådant blef ock innehållet i den af Fredrik II 
redigeiade tredje sekreta artikeln i det fördrag han den 12 
okt. 1769 (gl. st.) ingick med Katarina II. i 

Lättare stod Danmark att vinna. Något litet ökade 
utsigter för åvägabringandet af det holsteinska bytesfördra- 
get samt Katarina ILs önskan att förhjelpa Danmark till en 
sjömakt, som i någon mört erbjöde ersättning för den an- 
slutning England ståndaktigt vägrade, voro tillräckliga att 
förmå Danmark att utan reservation underteckna fördraget 
af den 13 dec. 1769 (gl. st.) Vigtigaste voro deri de be- 
stämmelser, hvilka angingo Sverige, innehållna i den andra 
och den tionde sekreta artikeln 2. I dem förbundo sig de 
kontraheraude makterna, emedan de använda medlen för be- 
varande af Sveriges frihet visat sig otillräckliga, att hvar- 
dera i närheten af sina gränser mot detta rike underhålla 
en styrka af 20 tusen man med artilleri och förråder samt 
flottan färdig att vid behof utlöpa första vårdag. Och med 
behof förstods icke blott ett svenskt angrepp på någondera 
makten utan älven det fall, att den svenska författningen i 
någon enda punkt förändrades till förfång för ständernas 
eller fromma för konungens makt. För händelse af ett krig- 
garanterade Eyssland sin allierade alla de eröfringar han 
på norska sidan kunde göra från Sverige. Utan den andres 
samtycke skulle ingendera kontrahenten lyssna till ett freds- 
eller stilleståndsförslag från Sverige. 

Sådana voro de garantier för det svenska statsskicket 
Eyssland vid frihetstidens slut ägde hos Sveriges grannar. 
Såsom synes, hade Eyssland sä långt möjligt drifvit på att 
göra dessa garantier bindande.  Att de likväl gestaltade sig 


1 .Tryckt i [Mandcrström:] Keceuil de documens inédits. I, 11. 

2 Tryckta hos Tengberg anf. arb. sid. XVI. 


15 

betydligt olika hos Preussen och hos Danmark, var en följd 
af den olika ställning dessa makter intogo till sin mäktiga 
bundsförvandt. 

Danmark hade ett verkligt och ett stort intresse af att 
med rysk hjelp se det svenska statsskicket bevaradt och i 
händelse af dess störtande äga Rysslands löfte om territo- 
riel vinning på Sveriges bekostnad. Det starkaste ledband, 
hvari Ryssland höll Danmarks politik, var dock frågan om 
den holsteinska bytestraktaten. Frånräknadt Stmensees korta 
maktperiod, voro något vidgade eller något minskade utsig- 
ter för Danmark i denna angelägenhet skäl nog att slafviskt 
följa det ryska hofvets minsta vink. 

Fredrik II deremot kunde sälja sin vänskap dyrare. 
Kommen ut ur det sjuåriga krigets vådliga virrvarr, var 
han försigtig nog att under den närmaste tiden inskränka 
sig till att befästa sin ställning, icke genom öfverdrifna an- 
språk skaffa sig nya faror på halsen. Men äfven en full- 
ständig tillbakadragenhet hade varit vådlig, ty den hade 
lemnat fritt spelrum för bildandet af en ny koalition emot 
honom, hatad och fruktad som han visste sig vara. Och 
framför alt, den skulle hafva gjort det för honom Omöjligt 
att bibehålla sin nära allians med Katarina II, just den hörn- 
sten, på hvilken hans politik naturligast hvilade. Han gick 
derför — men blott i största stillhet — hennes önskningar 
till mötes i den för dem hvardera så intressanta frågan om 
Polens styckande. I afseeude ä Sverige deremot var hans 
villfarighet mer reserverad. Att han för den svenska för- 
fattningen hyste absolut ingen sympati, betydde härvid lika 
litet som hans intresse för sin syster — för öfriga medlem- 
mar af det kungliga svenska huset var han skäligen likgil- 
tig. Det, som bestämde honom, var enbart den kalla 
politiska beräkningen.   Å ena sidan kände han af erfaren- 


■ 


I16 


het, huru ofarligt Sverige under ständerstyrelsen var, å den 
andra förutsäg hau vådorna af ett angrepp på Sveriges 
tyska besittningar. Ett sådant våld mot en tysk riksstat 
kunde under fransk inverkan väcka en ny brytning med 
Österrike och på denna väg måhända tända en allmän strid, 
just det Fredrik II framför alt ville undvika. Katarina, 
hvars ställning är 176!» var så invecklad, måste derför se 
sina önskningar beträffande Sverige blott i möjligast knappa 
form af Fredrik II tillfredsställas ocli dervid låta sig nöja 
att i traktaten svenska Pommern uttryckligen nämdes, livil- 
ket hon velat undvika för att icke i Stralsund lemna Fredrik 
II fotfästet för en ny sjömakt i Östersjön. Det misstroende 
hon deri blottade mot sin allierade fans äfven å dennes sida 
emot henne. Sålunda underskref lian traktaten af 1769 först 
sedan efter sammankomsten med Josef II i Neisse sett be- 
kräftad sin öfvertygelse, att ett österrikiskt förbund icke 
kunde skänka honom de fördelar ett dylikt med Ryssland 
lofvade. 

Fredrik II:s ställning till Eyssland karaktäriseras i öf- 
rigt genom den slugaste beräkning att under vänskapens 
mask omärkligt leda den ryska politiken ur preussisk syn- 
punkt. Under min af att lyssna till Katarina II:s djerfva 
planer för hennes utrikes politik motarbetade eller dämpade 
lian dem i smyg, livar de syntes kunna blifva oförenliga 
med hans intressen. Likaså trängde han i det längsta undan 
hvarje annan makt ur en förbindelse med Eyssland för att 
göra sin egen desto säkrare, sig sjelf desto oumbärligare 
för Katarina. Sålunda var det först efter fåfängt motstånd 
från lians sida den rysk-danska alliansen kom till stånd. 
Han underhöll kylan mellan Eyssland och Österrike. Han 
liade ock sin dryga anpart deri. att ett ryskt-engelskt för- 
bund icke  kom  till  stånd  så  länge än underhandlingarna 


17 

'lerom från medlet af 1760-talet drefvos. Äfven då Frank- 
rike mider (VAiguillons ledning 1772 ocli 1773 gjorde ett 
försök att närma sig Byssland, lade han hela sitt inflytande 
i verksamhet för att mota detta farliga anslag, liksom han 
sjelf afvisat de vänskapliga anbud, som från franskt håll 
tidigare gjorts honom. 

Det nämda förbundet med England var ett af målen 
% Katarina II:s Ulligaste önskningar. Visserligen hyste 
hon icke synnerlig sympati för den engelska regeringen. 
Dess beroende af parlamentet, vexlingarne inom detta, den 
engelska konungens fortfarande „hannoveranska politik", 
hans och nationens motvilja för oroligheter, som kunde skada 
dess handelsintressen, hade förlamat Englands arm. äfven 
när dess egen fördel kraft ett ingripande i den europeiska 
politiken t. ex. i den polska frågan, och visade Katarina- 
huru litet hon kunde räkna på att i England finna en verk- 
ligt pålitlig eller kraftig allierad. Englands rivalitet med 
Erankrike och isynnerhet dess sjömakt läto dock dess vän- 
skap för Katarina II framstå som i hvarje händelse dyrbar. 
■Nödvändig var den t. o. m. for realiseringen af en af hen- 
nes djerfvaste politiska tankar, — planen pa en stor nordisk 
allians, ett förbund mellan de ofvan nämda makterna och 
några nordtyska småstater under Kysslands ledning till möt- 
vigt mot den allians det bourbonska husets grenar samt 
Österrike slutit. Då hon vunnit Preussen och Danmark och 
hade ett grundadt hopp att se sitt inflytande i Sverige stad- 
gadt, syntes blott Englands anslutning fattas för att gifva 
verklighet åt hennes önskningar. Engelska hofvet fattade 
mycket väl, hvilka fördelar den engelska nationen skulle 
skörda såsom ägare af den ryska handeln. Af denna an- 
ledning samt af önskan att motbalancera Frankrike var det. 
<»ck  som  England  förmådde  sig  att understöda det ryska 

2 


18 


inflytandet i Sverige. Men till en subsidietraktat med denna 
makt — 'Rysslands vilkor för sin vänskap — ville England 
aldrig bekväma sig och något intresse för den svenska stats- 
formen kände man icke i »S:t James. På denna stötesten 
strandade ock för längre tid öfverläggningarne i denna sak. 
Sommaren 1772 togos de ånyo upp. — Samtidigt väckte 
Katarina ILs parti vid den svenska riksdagen försiag om 
ett svenskt-ryskt förbund. Det .syntes ljusna för hennes 
plan på en ,, nordisk allians". 


De planer, som smiddes utom Sveriges gränser mot det 
samma, voro der icke alldeles okända. I den intima förbin- 
delse Danmark till 1766 underhöll med hattpartiet hade det 
gifvit O. F. Scheifer del. af sin konvention med Ryssland af 
år 1765. Åtminstone detta Sverige rörande fördrag mellan 
dess grannai' var Gustaf bekant. Det eniga och myndiga 
uppträdande de förbundna liofvens samt Englands sändebud 
iakttogo vid och mellan de svenska riksdagarna under 1760- 
och 1770-talen var ett säkert symptom på träffade aftal 
mellan deras regeringar. Karaktäristisk är ock den ängsliga 
uppmärksamhet, ja de farhogor, hvarmed man i Sverige följde 
den polska frågans utveckling. 

Det antagande ligger nära till hands, att kännedomen 
af dessa utländska planer, liksom det franska hofvets råd 
i sin mon stärkte Gustaf IIl:s önskan att om möjligt på 
fredlig väg åstadkomma den reform af det svenska stats- 
skicket lian insåg vara nödvändig. Att gå en dylik väg 
manade honom äfven hans naturliga motvilja mot våldsamma 
handlingar, hans aldrig svikande förtroende till sin förmåga 
af personlig inverkan samt den omständigheten, att det 
franskt sinnade partiet och icke såsom 176S hans afsvuma 


19 

motståndare  satt vid statsrodret,  då lian trädde i utöfning 
al sin kungliga makt.  Man har ock intet bevisande skäl för 
antagandet, att Gustaf 111 handlat under förställning, då han 
strax vid sin hemkomst antog hållningen af en öfver partien 
höjd medlare.  Men just denna rol befalde ständerna honom 
att afsäga sig.  Det till enighet manande tal, hvarmed han 
<ien  2t>  juni  hälsade  dem  välkomne  till riksmötet, väckte 
förtjusning, men blott för några dagar.   Kort derpä, då han 
protesterade, ehuru förgäfves, emot några uttryck i de skrif- 
velser,  genom  hvilka  tvenne  af de 17(i() afsatta riksråden 
erbjödos att återintaga sina platser, yrkade sekreta utskot- 
tets  flertal,  att ständernas vilja kräfde blind lydnad.   Det 
förslag till en „komposition" mellan partien, hvilket Gustaf 
III uppgjort och för hvars genomdrifvande han och Frank- 
rike  understödt  liattarnes  riksdagskandidaturer,   förföll, 
ehuru redan  af particheferne antaget, sedan mössorna med 
ryska penningar vunnit majoritet i alla ofrälse stånd.  Hvad 
som nu följde, var den mest dräpande kritik af kompositio- 
nens första  punkt:  „ partier  och  inbördes  hat försvinna". 
•  åtta  månaders  tid  fortsattes  den mest förbittrade strid 
mellan  stånden  rörande  den  konungaförsäkran Gustaf III 
borde afgifva,  innan  den i februari kunde läggas fram till 
hans  underskrift.  Derunder  bröts den gamla partigruppe- 
ringen.  „ Komponister"'  och  „antikomponister'' samlade sig, 
men  trängdes  undan  af frälse och ofrälse,  ..välborne" och 
■4riborne". 

Österman hade med misstänksamma blickar följt Gustaf 
IH:s medlingsförsök, hvilka under den rådande splittringen 
kunde taga en för Bysslands önskningar farlig riktning. 
Han hade derför icke skytt några ansträngningar för att 
I;i konungaförsäkringen genomdrifven. Då detta lyckats, 
^rnade han i rådet insätta ett  behagligt antal mössor och 


20 


sedan  liita stånden skiljas.  Han och lians hof drogo i be- 
tänkande att altför öppet kränka Gustaf III. 

Men nu visade det sig, att han förlorat ledningen af 
sitt auhang. Drifne af hämdlystnad mot det aristokratiska 
rådet, voterade de ofrälse stånden afsättning för samtlige 
dess medlemmar af hattpartiet — och äfven adeln gaf den 
25 april vika för deras hänsynslösa påtryckning. Härmed 
var dock ej hämdbegäret mot det störtade partiet tillfreds- 
stäldt. Det hotade tvärtom att taga än vidare och vidri- 
gare former. Men samtidigt inträdde split och splittring 
äfven mellan de ofrälse stånden. Det såg ut som all parti- 
bildning af idel partisinne föl le sönder. Och detta alt. 
medan det svenska folket af sina ständer väntade råd och 
hjelp mot en allmän ekonomisk nöd! Sverige syntes hem- 
fallet ät en sjelfförstörande anarki. 


liedan tidigt hade frihetstidens styrelseskick väckt kri- 
tik hos mera skarpsynte män. Och ju längre tiden och ut- 
vecklingen mot det sämre gick framåt, desto talrikare höjde 
sig rösterna för en reform. Grefve Carl Fredrik Scheffer 
berättar redan 1764, att man allmänt med fasa motsåg 
hvarje ny riksdag med dess oerhörda korruption och dess 
upprörande partiöfvergrepp. „De bästa patrioter, de största 
älskare af vår frihet bekände uppenbarligen, att ehvad nöd 
ock kunde vara å färcle, vore ständernas sammankallande 
ett ännu större ondt och det minst tjenliga af alla hjelpmedel. 
När nu i ett samhälle alla de moraliska kroppar, bos hvilka 
den lagliga myndigheten bör finnas, förlorat deras anseende 
i nationens ögon och till en del verkligen mist den styrka 
de ega borde, sä kan man lätteligen föreställa sig huru i 
detta samhälle tillgå måste.  Så har ock hos oss verkligen till- 


21 

gått. All lydnad för lag-, all subordination, all ordning har 
ögonskenligen ocli dagligen aftagit. Det enskilda intresset 
liar blifyit rådande öfver det allmänna, enskildas beqväm- 
ugheter öfver rikets tjenst, egen vilja öfver embetsmäns bud 
och befallningar-'. J 

Men dessa röster läto sig förnimma egentligen blott. 
*» det egna partiintresset s.yntes kräf\'a ett minskande af 
(!et segrande motpartiets makt. De fleste af dem. hvilka 
beklagade styrelseskickets lyten, voro sa in- och uppvuxne 
1 partiväsendet, så genompyrade af parlamentariska fördo- 
mar, att de icke förmådde se det onda rakt i ögonen ocli. 
beslutsamt lägga yxan till trädets rot. (-Jrefve Carl Fredrik 
Scheffer sjelf och flertalet af dem. som insägo regeringssät- 
tets lyten, hörde till den riktning, hvilken Ohoiseul träffande 
karaktäriserat med benämningen .,det platonska Sverige'- :- 
trots alla erfarenheter af motsatsen höllo desse fast vid re- 
geringssättets teoretiska förträfflighet. Och i hvarje hän- 
delse voro dessa röster enstaka och svaga mot den kom- 
pakta majoritetens, som instämde i yttrandet, att ..var re- 
geringsform ej af englar synes bättre kunna författas'-'.3 Det 
blef med hvarje riksdag alt mera uppenbart, att ständerna 
så länge de hade makten icke godvilligt komme att in- 
skränka den. 

Mot detta förhållande säg Gustaf 111 sina fredliga re- 
formförsök stranda. Han såg ständerna glömnia statens och 
folkets mest trängande behof för egen slem vinning, för 
Partiagitationer och partiintriger eller besinningslösa tvister 
°m ständer- och ståndsprivilegier.  Han såg huru utländskt 


1 Geijer 1. c. sid. 217. 

- Dop. tiil Breteuil d. 22 april 1766. 

3 Presidenten Fredenstjerna på riddarhuset 176G. Geijer 1. e. 222. 


22 


mynt och främmande makters önskningar ledde det. svenska 
folkets förtroendemän mer än tanke på egen pligt och det 
allmännas väl. Han hade slutligen sorgen att se, huru Sve- 
riges grannar med alt fräckare hand alt fastare drogo sam- 
man sina snaror kring dess politiska sjelfbestämningsrätt och 
dess statliga integritet. 

Det ondas rot låg i statsförfattningen. Men hvarifrån 
skulle reformen komma? Ständerna, hvilka kunde åstad- 
komma en sådan, ville det icke. Hofvet, som icke saknade 
vilja, kunde det — under statsförfattningens upprätthållande 
— icke. 

Det var under sådana förhållanden Gustaf III. efter 
mycken tvekan, fattade sitt beslut att bryta författningens 
form för att rädda det, som var dess mål, hans folks frihet 
och väl, — att med Frankrikes bistånd sätta i gång en re- 
volution. Man måste gifva en samtida författare rätt, då 
han säger: „Om det fans något sakläge, i hvilket en furste 
hade rätt att kullkasta sitt rikes författning, var det utan 
tvifvel detta'1.1 


1 Dcsmaisons: Hist. de la dermére revolution de Suéde. 


23 


I maj 1772 fattade Gustaf III sitt definitiva beslut att 
med våld genomföra en konstitutionsföräiidriug. Mösspar- 
tiets allmänna seger, den förvirring, som på den samma följde. 
de mörka utsigter den öppnade för framtiden gjorde behof- 
vet af en sådan mer än någonsin tydligt. Samtidigt syntes 
det politiska läget i Europa mer gynsamt för ett sådant 
steg än det på länge varit eller kanhända inom läng tid 
blefve. 

Frågan om det polska konungadömets slutliga öde upp- 
tog i hög grad sinnena. Rysslands, Preussens och Österri- 
kes förbindelse framträdde alt tydligare, men det motstånd 
"— väl altför passivt. — som England och Frankrike gjorde 
mot en befarad styckning af Polen till dess grannars för- 
nion och äfven den opposition polackarne sjelfve visade läto 
förutse, att denna fråga ännu icke sä snart skulle fa en 
lugn, definitiv lösning. På detta håll måste Ryssland an- 
tagligen ännu en tid framåt hålla en del af sin styrka bun- 
den. Med Turkiet låg det åter i blodig fejd sedan 1768. 
Trots motståndarens ögonskenliga underlägsenhet var striden 
ruinerande för Ryssland militär ej miudre än för dess finan- 
ser och tillät det icke att börja en ny kampanj innan denna 
var bragt till slut. Emellertid var ryska gränsen mot Fin- 
land lemuad skäligen ,,ogarnerad" : befästningarna måste för- 
stärkas, militär samlas, innan ett angrepp på Sverige från 


24 


detta håll kunde sättas i fråga. — Om Fredrik II hyste nå- 
gon åtrå efter svenska Pommern, bundos emellertid äfven 
hans händer tillsvidare af de polska affärerna och ntsigten 
af de förvecklingar ett anfall på Sverige kunde draga med 
sig. Danmark hade sjelft nyss upplefvat en statshvälfning, 
som dock icke minskat förvirringen i dess inre politik, spec. 
missnöjet i Norge. Denna makt kunde aldrig tänka på att 
ensam öppna strid med Sverige. 

Hvad Österrike och England beträffar ägde de intet 
närmare intresse vid det svenska statsskicket. Österrike, 
livars allians med Frankrike dock slappats i samma mon 
de polska delningsanslagen vunnit dess bifall, önskade in- 
galunda Eyssland någon landvinning pä svenskt håll. lika 
litet som det i sin egenskap af fredsmäklare med tillbörlig 
kraft understödde dess anspråk mot Turkiet eller kände sig 
hugaclt att påskynda en rysk-turkisk fred för att möjliggöra 
ett ryskt angrepp på Sverige. Äfven ett preussiskt sådant 
hade icke vunnit dess bifall. — England lefde efter sin se- 
naste spåNga tvekamp med Frankrike för sina kolonial- och 
handelsintressen. Den polska frågan hade icke förmått det 
att träda ur sin insulära tillbakadragenhet. Än mindre 
kunde en författningsförändring i Sverige förmå England att 
Ryssland till behag sätta sig i rörelse; — egna intressen 
ägde det ej att förfäkta, Endast det fall, att Frankrike 
trädde fram på stridsplatsen, kunde möjligen beröra dess ära 
derhän att äfven det ryckte fram. 

Om Frankrikes varma sympatier för en konstitutions- 
förändring i Sverige var Gustaf III förvissad. Fik- att 
emellertid med säkerhet veta., hvad han från dess sida hade 
att påräkna för en våldsam sådan, meddelade han den 20 
maj sin stora plan åt franske ambassadören i Stockholm, 
Vergennes.   Trogen  sina instruktioner och äfven sin naturs 


25 


ingifvelser, åtrådde denne frän ett så farligt företag'. En- 
dast Gustaf IlLs beslutsamma hållning och hans löfte, att 
Vergennes icke personligen komme att deltaga i statshvälf- 
mngen, förmådde denne att till dess förberedelser lemna en 
samma af 80 tusen dal. s. m. Älven det franska hofvet lät 
först, då det fann, att Gustaf III med allvar beredde sig 
för revolutionen, sina betänkligheter falla. * Vergennes lem- 
nades nu obegränsad fullmakt för revolutionsplanens peku- 
aiära understödjande. ( -iustaf III fick emottaga Ludvig XV:s 
löften att ,,oftra alt" för planens genomförande. Den om- 
tattades i sjelfva verket af den franske konungen och hans 
utrikesminister d'Aiguillon med entusiasm. Äfven af Spa- 
nien, hvars sändebud i Stockholm, Lacy. var invigd i revolu- 
tionsplanen, utverkade d'Aiguillon ett löfte om biträde. 

De öfverläggningar ocli förberedelser, som nu vidtogo, 
doldes omsorgsfullt. Det franska kabinettet iakttog mot 
Ryssland den mest förekommande hållning. På samma sätt 
Jtaresserades" Danmark. Åt svenska rädet lemnades vis- 
serligen icke ut det resterande kvartalet af de svenska sub- 
sidierna, men i stället komplimenterades dess konseljpresi- 
dent von Duben och hans förslag om förnyandet af den svensk- 
ryska traktaten af 1,758, hvarom hofvet i Versailles för de 
franska subsidiernas skull ansågs böra underrättas, diskute- 
rades der med låtsad* intresse. 2 För den händelse att, 
Gustaf III:s revolution misslyckades var emellertid Frank- 
rike redoboget att till Göteborg sända honom till hjelp samt- 
liga tyska regiment. för hvilkas trausportering skepp i hem- 
lighet utrustades. • 


1 L>'Aiguillon till Vergennes il. :n;5  1772. 

2 Vergennes  till  (VAignillon  <1. :!%; il'Aiguillon till Creutz d. 
'/8; Creutz till v. Diiben (1. 1:!/6, 'Vs och -8/8 1772. 

8 Creutz till Gustaf III d. "/,  1772 (II. H. Ill, s. 2(2)1 


26 

Sedan i början af juli skulle revolutionen enligt den 
ursprungliga planen genomföras. Men snart visade sig. att 
förberedelserna kräfde längre tid än beräknadt var. Medan 
de derför pådrefvos — de militära kel t och hållet under J. 
M. Sprengtportens ledning, de diplomatiska och finansiella, 
samt det hela under konungens. — blef revolutionsplanen 
röjd. Engelska hofvet fick antagligen genom sin .,kor- 
respondent" i Paris del af den samma och den 16 juli an- 
kom första underrättelsen härom till engelska sändebudet i 
Stockholm. 1 Den meddelades r.yske. danske och preussiske 
sändebuden samt Diiben och öfrige mösschefer. Badet och 
partiet i dess helhet höllos i okunnighet om den allarme- 
rande nyheten af fruktan, att ett förtidigt yppande af den 
samma kunde påskynda revolutionens utbrott. Gustaf IILs 
skickligt låtsade lugn. hans förslag att följande sommar be- 
söka  ryska  kejsarinnan  bidrogo  härtill.   Åtgärder  blefvo 


1 Huru revolutionshemligheten blef förrådd, har icke kunnat till 
fullo utredas. Allmänt har antagits, att det skett i Ludvig XV:s 
kabinett. Häremot gör Iljärne (Öfversigt s. 19) den anmärkning, att 
skrifvelsernas datering, jämförd med ankomstdagarne, synes åtm. 
för några af dem icke rnedgifva, att de gjort omvägen öfver Versail- 
les, innan de återkommo till Stockholm. Han antyder derför möj- 
ligheten af ett förräderi inom Gustaf IILs egen omgifning. — An- 
tecknas må, att dAiguillon, — af Vergennes under den 20 ang. un- 
derrättad om stölden af Gustaf IILs brcf af d. 18 juni till Ludvig 
XV, hvari han likvisst i mycket allmänna ordalag anhållit om dennes 
bistånd för hans revolutionsplan, — likaså d. 10 sept, uttalar den för- 
modan, att denna brefstöld ägt rum icke i Versailles, utan i Stock- 
holm. Det skäl han härför afgcr, det nämligen, att han sjelf öfver- 
lemnat det kungliga brefvet åt abbé de la Ville, som i sin närvaro 
låtit dechiffrera det, är nog besynnerligt. Ty nänida bref, som ännu 
förvaras i Vergennes' och d'Aiguillons korrespondans, är skritVet 
„en elair'; ! — 


27 

emellertid vidtagna till »lugnets upprätthållande". Men un- 
derbart likgiltigt mottogs vid de intresserade hofven under- 
rättelsen om Gustaf IILs plau. Det engelska hofvet sjelft 
lät sitt meddelande icke åtföljas af några instruktioner för 
Goodricke. Han endast uppmanades att utan penningeutgif- 
ter genomdrifva den traktat med Sverige, brarom under- 
handlingar begynt redan 1766. Österman anhöll hos sitt 
hof om nya penningemedel och nya instruktioner. Men i 
Petersburg ville man icke tro. att faran var så öfverhän- 
gande. Panin var dessutom just då synnerligt upptagen af 
sma kabaler mot Gregor Orlov och gjorde sig ingen bråd- 
ska. Först den 24 ang. afsäude han. jämte 50 tusen rubel, 
rtet svar. att utan tvifvel Östermans bepröfvade förmåga, 
understödd af den „ välsinnade" svenska senaten och ständerna . 
skulle afvända Gustaf IILs lättsinniga planer. Blott i motsatt 
fall skulle han inräcka en protest emot statshvälfniugen.1 

På samma sätt lemnade diplomatins mästare Fredrik 
II utan afseende sitt sändebuds upprepade meddelanden om 
Gustaf IILs planer, ytterligare bestyrkta i bref från Petersburg. 
»Jag skall aldrig", skref han. „kunna tro. att en dylik plan 
verkligen är uppgjord och att körningen vill gå i författning 
om dess genomföi-ande". Han kunde det så mycket mindre som 
han ej förmådde fatta, att Frankrike ville kasta bort pen- 
ningar pä ett ..experiment, som naturligen måste misslyckas, 
isynnerhet sedan hela anslaget är afslöjadt". '- 

Danmark var den enda makt. som af revolutionsnyhe- 
ten lät förmå sig till några krigiska förberedelser. — ut- 
rustandet af några skepp. Dess envoyé Guldencrone var 
ock den ende. som ägde instruktioner för en eventuel stats- 


1 Se bil. n:r  17. 

2 Fredrik II till Dönhoff d. >*/,; reskript till d. s. den8/, ii 72. 


28 


fivälfn'% föreskrifyande fullständig samverkan med de för- 
bundne makternas representanter. 

Så inträffade det egendomliga, att just i det åtgörande 
ögonblicket de mångårige, ihärdige motståndarene till Gu- 
staf IILs statshvälfning stodo radlöse, utan vapen. 


- 


29 


II. 


Statshvälfningeu af den 19 augusti 1772 lät sig lättare 
och lyckligare genomföras än dess ledare vågat hoppas. Icke 
en droppe blod spildes. Intet allvarligt motstånd gjordes. 
Enstämmigt antogo ständerna efter konungens berömda. 
varma och fosterländska tal den färdig skrifna nya regerings- 
form han förelade dem. Folket jublade öfver sin ..återvunna 
frihet", öfver att det återinförts ett styrelseskick, hvilket 
lofvade ordning och laglighet, dertill ett. som bar Gustaf II 
Adolfs ärorika, folkkära namn och i spetsen för hvilket det 
S;i8' en konung, utrustad med myndighet att infria de för- 
bindelser han ingått på samma gäng han så djerft med egen 
hand tog sig en ökad makt, 

Men % denna lysande framgång hade statshvälfuingen 
att i väsentlig grad — det kände Gustaf III sjelf mycket 
vaJ — att tacka äfven de gynsamma förhållanden, under 
ivilka den genomförts. Sammanhållningen och disciplineu i 
' e ?'affda riksdagspartien hade under frihetstidens sista riks- 
dag försvunnit, Skickligt hade Gustaf III och hans för- 
trogne dolt revolutionsplanen. Då den plötsligt sattes i ver- 
vet, saknade derför den antirojalistiska oppositionen enig- 
l8t och andrum nog för aft bilda front mot den hastiga 
eröfringen. Dess leder brötos. Månge af de gamle parti- 
männen böjde sig för den nya makten blott med resig- 
nation  eller  hycklad  tillfredsställelse, men månge ock med 


30 


det fosterländska beslutet att tjena sitt land på det enda 
sätt, som i tingens nya ordning kunde bringa det lycka, 
understödjande konungen i arbetet för de syften han stält 
på sitt program. Så kom det sig, att ständerna utan svå- 
righeter lemnade Gustaf III den makt och de medel han 
äskade — bankoutskottet dock ett hemligt, utomordentligt 
kreditiv på 50 tunnor guld blott för den händelse, att riket 
råkade i trångmål genom yttre krig eller inre orolighe- 
ter. Stilla och fogligt upplöstes derpå. den 9 september 
detta ständermöte, hvilket med frihetstidens alla lyten mot 
sin vilja förberedt och nu i elfte timmen tvungits att be- 
kräfta den statshvälfning, som för alltid, slöt ständerväl- 
dets dagar. 

Nu stod Gustaf III ensam i spetsen. Honom ensam 
låg styrelsens ledning i baud. Han hade makten, han an- 
svaret for det skedda och ror framtiden. 

Glömska öfver det förflutna, enigt fosterländskt arbete 
for det närvarande hade han vid sin statshvälfning påbju- 
dit, Försonlighetens var ock det systäm han efter den samma 
fullföljde. Enligt det syntes ock i hans råd sida vid sida 
med hvarandra Axel Fersen, Fr. Kibbing, Falkengreen, K. 
Sparre o. a. Äfven den gamle Höpken erbjöd under afbÖ- 
jande af en statsbefattning Gustaf III sina tjenster. Majo- 
ritet i det nya rådet räknade dock medlemmarne ur de förra 
liof- och hattpartien. Kanslipresidentplatsen gafs åt Ulrik 
Scheffer. Hans bror Carl-Fredrik nöjde sig med rolen af 
konungens inflytelserike enskilde rådgifvare. Drift och kraft 
visade sig snart vara gjutna i den nya regeringen, hvilkeu 
un arbetade under omedelbar impuls af konungen sjelf, som 
fortfarande bars upp af den entusiasm statshvälfuingen m- 
gifvit honom. 

Men ordning i och verksamhet för det inre, kraft och 


31 

stadga utåt kräfde ock de utsigter den politiska ställningen 
öppnade för Gustaf III. Viss var han väl om Frankrikes 
trogna bistånd och Spaniens understöd. Men desto osäkrare 
om den hållning hans grannar, garanterne af det störtade 
statsskicket, komme att intaga, Skulle de, — om än med 
förtrytelse, — finna sig i det skedda eller ville de tvinga 
honom att sjelf om intet göra sin unga skapelse och vid vä .ir- 
ran draga örlig och ofärd öfver hans land? 

Att förekomma detta och bevara for Sverige den fred. 
hvaraf det hade ett så djupt behof, var- och förblef den le- 
dande tanken i Gustaf IILs politik närmast efter revolutionen. 


Det var i första rummet pa diplomatisk väg han ville 
genomföra denna tanke. På detta område, dit en medfödd 
talang drog honom, visade han sig snart hemmastadd. 

I den diplomatiska verksamheten infördes nu vid det 
svenska hofvet en ny regim. Medan de inkommande skrif- 
velserna förr upplästs i rådet och under riksdagarna dess- 
utom i dess sekreta utskott, drog Gustaf III efter stats- 
hvälfningen den diplomatiska korrespondansen under sin och 
kanslipresidentens personliga ledning. Om denna förändring 
underrättade Scheffer de svenska sändebuden genom en rund- 
skrivelse af den 11 sept, Det heter der: Kungl. Maj: t är 
äö konung på dess tron och äger med dess rikes sjelfstän- 
<!ighet ocli aktning hos främmande makter ett så samman- 
bundet intresse, att en sannskyldig politisk systéme kan upp- 
fattas och med sä mycket större trygghet följas, som ut- 
stakandet deraf på Kongl. Maj:ts egen höga försorg ankom- 
mer,  och  som  utom  mig (åt hvilken Kongl. Maj: t. nådigst 


■  ■ 


32 


uppdragit korrespondausens förande) ingen arman kommer 
att erhålla kunskap om livad i dessa ärenden förelöpa kan". 
Alla vigtigare depescher skulle sändas direkt till konungen 
sjelf, till kanslipresidenten det. som kunde hänföras under 
„le coulaut des affaires". 

I sjelfva verket utvecklade Gustaf i III samråd med, of- 
tast ledd af sin lugne, smidige, klarsynte kanslipresident, 
en driftig, diplomatisk verksamhet. Förutom denne var 
egentligen blott hans broder Carl Fr. Scheffer invigd i den 
svenska utrikes politiken och delvis riksrådet Falkenberg, 
som då II. Scheffer i november och december följde Gustaf 
III på hans eriksgata förestod hans kansli. Om än en lycklig 
följd häraf var, att utrikes politikens hemligheter blefvo bättre 
skyddade än förr varit fallet, måste man dock gifva det 
franska sändebudet rätt i hans beklagande, att Gustaf III 
från det diplomatiska området uteslöt män sådana som Fer- 
sen. En ansvarsfull uppgift hade under den kritiska tiden 
1772— 1773 de män, hvilka då ägde att i utlandet vara den 
svenska regeringens organ och stöd. 

Den vigtigaste posten intog bland dem grefve Gustaf 
FJtilip Creutg, Sveriges sändebud vid franska hofvet. Sin 
konungs gunstling och förtrogne, var han fullt invigd i alla 
dennes planer, såvidt han icke höll dem helt och hållet för 
sig. Fint bildad, skald och en fullt acklimatiserad fransk 
hofman, hade han ock under den långa tid från 1766 han 
varit anstäld vid Ludvig XV:s liof i hög grad förvärfvat 
dennes ynnest och stod älven på den vänskapligaste fot med 
d'Aiguillon. Utan att i synnerlig grad äga ett diplomatiskt 
snille, ägde han sådana talanger och egnade sig under sä- 
dana förhållanden samt tack vare sin affärsvana och de all- 
männa sympatier han vunnit, synnerligt väl att bilda en för- 
medlingslänk i Frankrike och Sveriges förbindelser.  Pa en 


HUtydcl önskan af Ludvig XV" 1 bekläddes Greutz d. G okto- 
ber med ambassadörs rang och värdighet. 2 

Den diplomatiska korrespondans det svenska kabinettet 
förde med (Jreutz var den enda. som verkligt afspeglar dess 
syften och verksamhet under denna tid. Sveriges öfriga 
sändebud voro alla blott mer eller mindre ofullständigt un- 
derrättade om de samma. 3 

I Londou bevakades sedan 1703 Sveriges intressen af 
baron G. A. von Nolcken. Äfven han hörde till dem. som med 
glädje hälsade statshvälfningen, och med ifver egnade han sig 
at uppdraget att vid hofvet i St. James försvara den samma, 
Han kunde göra det med så mycket bättre mod. som han 
ägde ej blott sin monarks förtroende, utan äfven det engel- 
ska ministeriets. De grannlaga värf han hade sig ålagda 
ftdlgjorde han med omsorg och talang. 

Hans motsats i dessa afseenden bildade Sveriges repre- 
sentant vid hofvet i Petersburg, öfverste frih. Carl Ribbing, som 
sedan 1762 tjenstgjort vid legationen derstädes. Eibbing hade 
varit en ifrig anhängare af det förra mösspartiet och mot- 
tog med illa doldt misshag den svenska statshvälfningen. 
Hans ynnest hos Panin var den enda anledning, hvarför icke 
Gustaf III omedelbart efter den samma, utan först i slutet 
al april 1773 bortkallade honom från en post, hvilken han 
visade sig vara vuxen hvarken med afseende å diplo- 
matisk talang eller arbetsförmåga och på hvilken en man. 


1 I skrifVelse från (TAigiiillon till Vergemies, d. '% 1772. 

2 Se bil. u:o 3. 

3 Creutz' bref till dels Gustaf III, dels kanslipresidenten från 
sept.— deb. 1772 och den sist nämdes till honom från samma tid ingå 
1 H. II., III och IV. Denna publikation är likväl ieke alldeles full- 
ständig. Otryckta skrifvelser från och till Créutz finnas bland hans 
depescher; af de senare äfven bland kanslipresidentens koncept. 

3 


34 


med sin regerings fulla förtroende invigd i dess politik, — 
hvilket Eibbing icke var, — hade varit så högeligen af nö- 
den. Sjelf uttalade Eibbing redan i september och upprepade 
i februari följande år för kanslipresidenten sin önskan att ut- 
byta sin post mot någon landshöfdingetjenst blott den vore 
förenad med förmonliga inkomster;1 detta vilk or var en nöd- 
vändighet med hänsyn till Eibbings affärer, hvilka voro mer 
ruinerade, än det kunde anses med ett sändebuds ställning 
förenligt. 2 Kommissionssekreterare var Georg v. Kwminu, 
som, rojalist sedan gammalt, åtnjöt Ulrik Scheffers för- 
troende. Med honom underhölls en korrespondans, den der 
erinrade om Ludvig XV:s „secret du Eoi". Trots sina be- 
gränsade tillgångar underhöll han egna kunskapare, delvis 
landsmän, samt hade vetat skaffa sig andra förbindelser 
än Eibbings och kunde derför insända till Stockholm rap- 
porter af värde. Med sin chef stod han i ett ganska spändt 
förhållande, hvarför  ock  Eibbing  af kanslipresidenten er- 


1 C. Eibbing' till riksrådet F. Eibbing d. 18/9 1772 (Gust. Papp- 
ren). — D. s. till U. Scheffer d. 13/2 1773. 

2 Hans fordringsägare klagade ända upp till högsta domstolen. 
Se t. ex. kanslikollegii protokoll d. %, "/„ 1772, d. 15/ä och 21/4 1773. 
Sjelf beklagade Eibbing sig öfver att han icke under fem års tid 
erhållit de i lag stadgade 1,000 rubels extra utgiftsmedlen och icke 
heller den årliga löneförhöjning, som gafs andra i Petersburg vi- 
stande ministrar. (Eibbing till Kongl. Maj:t d. ä/o 1772.) En vigti- 
gare orsak till hans dåliga ekonomi torde emellertid hans kommis- 
sionssekreterare antyda, då han skrifver: „Jag har aldrig velat böja 
mina knän för Baal och Astaroth och är kanske den enda härstädes, 
som sådant med rent samvete säkert bekänna töres". (Bref till U.. 
Scheffer d. 7/10 1772.) Senare ansåg också J. F. v. Nolcken, att Eib- 
bing, om han finge någon större summa för likvidering af sina skulder 
behöfde en förmyndare, emedan den i annat fall blefve „fruktlösu. (v. 
Nolcken till Scheffer d. 7/6 1773.) 


35 

höll ett varnande klander. De Iranske och spanske sände- 
buden gafvo v. Kiörning de goda vitsord det trodde sig böra 
ullbakahalla beträffande hans förman, med hvilken de ock 
!cke nnderhöllo någon nämvärd: förbindelse, så högeligen 
•msklig en sådan än hade varit, om Sverige i Petersburg 
ägt en annan representant. * 

Afven i Berlin lemnade den svenska legationen åtskil- 
ligt att önska. Icke så, som om det brustit envoyén derstä- 
,[es sedan 1700, generalmajor frih. O. J. Zöge von Man- 
teuffel nit och god vilja. Tvärtom fick han härför af sin 
iegering mottaga erkännande ocli af denna anledning be- 
svarades ock hans upprepade böner om förhöj dt gage med 
vänliga ord, — till dess slutligen sent omsider en obetydlig 
Ratifikation lättade hans skuldbörda. Men han ägde icke, 
dessutom sjuklig och giktbruten, den spioneriförmåga, som 
särskilt vid Fredrik ILs hof varit af nöden, och han kunde 
uerfor endast lifligt beklaga sig öfver „den obeskrifliga se- 
a*et, med hvilken alt här tracteras, men isynnerhet öfver 
omöjligheten att kunna penetrera den samma".2 Ej heller 
,(g'de lian den förmåga eller det anseende såsom diplomat, 
att honom ombetrots någon mera aktiv rol i utredandet af 
Fredrik ILs förhållande till Gustaf III. Han förblef städse 
P& sidan om det samma, f 

Hos Sveriges tredje granne, i Köpenhamn, stod sedan 

'61 som dess utpost gemmajor, baron J. W. Sprengtporten. 

eu hendtliga spänningen mellan de två befryndade skandina- 

Mska konungahusen, samt omkastningarna vid det danska hof- 

1 v. Jfolcken till U. Scheffer, d. 3% 1773 

2 Dep. till Kongl. Maj:t d. >«/, 1772. 

Af hans skrifvelser till Gustaf III under september — decem- 
ber 1772 äro 9 st. tryckta i H. II., II.  Äfven de äro ofullständiga. 


36 

vet, der den med Spreugtporten förbundne grefve Bantzau 
sommaren 1772 föll i onåd och aflägsnades ur kabinettet, 
gjorde hans ställning tämmeligen delikat. Att inverka på 
en regering, som dertill lydaktigt följde Rysslands vink, kunde 
Sprengtporten icke hoppas. Men hvad göras kunde försum- 
made han icke.  Sitt hofs förtroende åtnjöt han. 

I ännu högre grad var detta händelsen med Sveriges 
sändebud i Wien, grefve Nils Barck. Under en lång bana i 
den svenska diplomatins tjenst hade han förvärfvat sig anse- 
ende som en af dess skickligaste män och genom sin rätt- 
skaffens karaktär allmän aktning vid det österrikiska hofvet, 
specielt hos Maria Theresia. Genom att de underhandlingar 
Sverige ville föra med detta hof väsentligen öfvertogos af 
Frankrike, trädde emellertid grefve Barck, mer än annars 
varit händelsen, på sitt eget område något i skuggan, lem- 
uande första rummet åt den franske ambassadören, kardinal 
furst Louis de Bohan, som dock ägde hvarken hans vänska]) 
eller aktning. Hans uttalanden vägde mycket i det svenska 
kabinettets öfverläggningar och derför sågs det gerna i Stock- 
holm, att grefve Barck till andra svenska säudebud medde- 
lade sina tankar öfver clet politiska läget. I detta afseende 
var han ett slags mellaninstans mellan clet svenska kabinet- 
tet och den svenska legationen i Konstantinopel. l 

Den förestods under i fråga varande tid 1772 — 1778 
öfficielt af envoyén Ulrik Celsing, som redan d. 4 mars 1772 
anländt till Konstantinopel och d. 15 september öfverräckt 
sin  sändebudsfullmakt,   Men  faktiskt  trädde han i andra 


1 I H. IL, II äro offentliggjorda såväl kanslipresidentens brei 
till Barck från statshvälfningen till årets slut som dennes skrifvelsev 
till kanslipresidenten och Gustaf III från samma tid. Icke heller 
denna depeschserie är fullständig. 


37 


rummet för sin broder och företrädare, Gustaf. Denne, som 
1770 utnäruts till president i kommersekollegiet och äfven 
vid sin broders ackreditering återlemnat sitt kreditiv samt 
derigenom tvangs att i november s. å. taga ett officielt afsked 
af divan, stannade nämligen kvar sin broder till bistånd under 
den kritiska tid, som den svenska statshvälfningen lät förutse. 
Hvardera voro de verksamme och skicklige män. Gustaf Cel- 
sing hade dessutom under en ovanligt lång tjenstgöring i Kon- 
stantinopel förvärfvat en synnerligt värdefull kännedom af 
personer och förhållanden derstädes och förstod att låta sina 
ord hos den turkiska regeringen framläggas med en viss ef- 
fekt. Han liksom hans broder stodo på den förtroligaste fot 
med det franska sändebudet i Konstantinopel, S:t Priest; 
deras uttalanden voro ofta frukten af gemensam öfverlägg- 
ning. 

Mindre betydande voro de befattningar kammarherre 
baron Bengt Sparre i Madrid och baron Carl Johan Creutz 
i Haag hade att fylla. 

Sådan var den kår af svenske diplomater, som under 
aren 1772 och 1773 vid främmande hof stod på post för 
sitt lands intressen. Såsom synes, var bland dem flertalet 
dugande, några t. o. m. skicklige män. 

Andra organ för det svenska kabinettets förbindelser 
ffled utlandets regeringar voro dessas representanter vid det 
svenska hofvet, 

Främst bland dem stod naturligen den franske ambas- 
sadören Charles Xavier de Venjennes. Hans utnämning till 
denna post hade, såsom redan nämts, icke öfverensstämt med 
Gustaf IILs önskningar, liksom ock hans lugna, försigtiga, stun- 
dom t. o. m. öfverdrifvet betänksamma natur föga harmo- 
nierade med Gustaf IILs. Detta var anledningen, hvarför 
han icke gaf förberedelserna till statshvälfningen alt det un- 


88 


derstöd det i hans makt stod och hvarför han efter den 
samma så lätt föll i misströstan för situationens utveckling. 
Han framstår alltid som icke en framåtdrifvande utan en 
tillbakahållande kraft vid sidan af Gustaf III. Skarpsynthet 
och drift kunde icke nekas honom och den förra egenskapen 
lät honom hos Gustaf III se och äfven för sitt hof framhålla 
dennes brister klarare än då ännu de fieste. Han klandrade 
ock, att Gustaf III för litet beaktade Ferseu, för mycket 
bröderne Scheffer. I alt detta ligger förklaringen, hvarför 
Vergennes aldrig vann Gustaf HLs personliga sympatier, 
och sjelf stundom uttalade missnöje öfver sin ställning, om 
han än såsom Frankrikes representant städse behandlades 
med tillbörlig aktning. Hans sekreterare Chrétien, far 
och son, voro män med sin monarks förtroende och invigde 
i den hemliga korrespoudans denne genom hertigen af Bro- 
glie underhöll äfven med Vergenues. 1 Det spanska sände- 
budet Lacy var en erfaren och intresserad diplomat, nära 
förbunden med Vergennes. Han förflyttades kort efter 
statshvälfningen till Petersburg, för att understöda det sände- 
bud Frankrike samtidigt ditsändt. Hans efterträdare Deli- 
tala spelade en mer underordnad rol såsom den franska am- 
bassadörens drabant. 

De skarpaste motståndarene bland sina kolleger hade 
Vergennes naturligen haft i Rysslands och Englands sände- 
bud, sekunderade af Danmarks. Ivan Andreijewitsch Öster- 
man hade, sedan han 1760 utnämts till rysk minister i 
Stockholm, bland dem fört högsta ordet och gjorde det äf- 
ven efter revolutionen, så djupt den än i början nedslog 
hans mod, isynnerhet till dess hans furstinna den oaktadt 
förklarade sig uppskatta hans förtjenster. Uti synnerligt 
.. jj. 


1 Boutaric: Oorrespondancc secréte inédite de Louis XV, II, 38i. 


39 

snille bestodo det icke: samtida tala ofta med en viss ring- 
aktning om hans „petite tete" och hans ,vues bornées". ] 
Men han var verksam och framför alt hänsynslös, han 
skydde aldrig att med penningens hjelp på dunkla vägar 
arbeta; för sina syften. Hans talrika, långa depescher bära 
narom vittne. 

Sir John Goodricke åter. sedan 1764 engelskt sändebud 
i Stockholm, var en man med begåfning och insigter, men 
äfven han cyniskt fräck i valet af medel och djerf i sitt 
uppträdande. ,.Uppfostrad i intriger och partistrider, finner 
han tillfredsställelse blott i oreda och oordning ; nr stånd att 
iakttaga sin värdighet har han alltid drifvit sitt spel med 
personer af sämsta och lägsta art. Han är på samma gång 
farlig och obehaglig", — skrifver Vergennes. 2 Den sven- 
ska regeringen bemödade sig. ehnrn förgäfves, att utverka 
hans rappeli. I början af år 1773 ändrade han emeller- 
tid sitt uppträdande i den grad, att Gustaf III förklarade 
honom sitt synnerliga välbehag. 

Det danska sändebudet Guldencrone karaktäriserar sig 
som ett bihang till Österman. Österrikes representant, ba- 
ron Wiedemann hade under sin tidigare verksamhet gjort 
sig känd som en afsvuren fiende till Frankrike och slöt sig 
emot sina ordres till nyss nämda sändebud. Gustaf III an- 
såg honom sträfva att Jörgifta sitt hofs tänkesätt" och 
anhöll i sin lifliga förtrytelse på fransk väg om hans åter- 
kallande.3 Kaunitz desavouerade emellertid sitt sändebud så- 
som en „pauvre homme" utan betydelse, den der helt enkelt 


1 Tegnér, s. 7. 

2 Till (VAiguillon d. »% 1772. 

3 Vergennes till d'Aiguillon d. »/„ 1772. 


40 

icke följt sina instruktioner. fl D'Aiguillon förnyade sin an- 
anhållan, 2 men Wiedemann rappellerades först mot slutet af 
år 1773. 

Fredrik ILs sändebud var grefve Dönhoff, en forsigtig 
diplomat, som icke förband sig med Österman och hans vän- 
ner mer än nödigt var för represeutanterne för tvenne vän- 
skapliga makter. Hans hållning var äfven i öfrigt mycket 
reserverad, en reflex af den politik hans furste förde. Den 
6 nov. 1772 lemnadehan Stockholm för fem månader och före- 
träddes under tiden af legationssekreteraren Beknisch, som 
derunder iakttog sin förmans hållning. 

Flertalet af desse män hade under partitidehvarfvet 
stått bland Gustaf III:s mest hänsynslöse motståndare. Då. 
lian äfven efter sin statshvälfning nödgades bibehålla dem 
vid sitt hof, insåg han mer än väl, att de framställningar 
deras resp. regeringar mottogo icke kunde vara hållna i en 
för honom förmonlig ton. I sin diplomatiska verksamhet lem- 
nade Gustaf III derför underhandlingarna genom nämda 
sändebud, det franska naturligtvis undantaget, väsentligen 
å sido. 


1 Barck till Kongl. Maj:t d. «/„ 1772.  (H. H., II, 338.) 

2 D'Aiguillon till Vergennes d. [>/m 1772. 


. 


41 


III. 

Från första stund hade Gustaf III i ett afseende för 
sig klar den ståndpunkt han mot utlandet borde intaga och 
hvilken han sedan ock, häri ifrigt uppmuntrad af Frankrike, 1 
under hela den på statshvälfningen följande krisen iakttog. 
Han uttalade den redan genom de skrifvelser, i för öfrigt 
skickligt varierade tonarter, hvarmed han omedelbart efter 
konstitutionsförändringen skyndade att underrätta utlandets 
suveräner om den samma: nämda statshvälfning vore en 
Sveriges inre „ hemsak", med hvilken ingen främmande makt 
ägde befatta sig. Äfven de svenska legationerna underrät- 
tades omedelbart efter revolutionen om Gustaf IILs vilja i 
denna punkt. 2 De förbjödos att någonsin „ministeriellement'-' 
mlåta sig i diskussion om statshvälfningen och de förändrin- 
gar den 'svenska konstitutionen undergått. Deremot skulle 
de i^ke försumma något tillfälle att ,, såsom af sig sjelfve'- 
sPi'ida en riktig uppfattning af revolutionen, skingra ryktena, 
atf. det var den gamla, oinskränkta suveräniteten, som in- 
fijrts, — hvilka rykten man i början trodde eller åtminstone 
, föregaf sig tro vid ryska, preussiska, engelska och österri- 

1 D'Aiguillon till Vergennes d. >•/, 1772. 

2 Kanslikollegii cirkulär d. **[,. Seheffer till Eibbing d. k/iöi 
till Zögo von Manteuffol d. 18/9, 22/„ 279, 29/o och «/,„; till Barck d. 
'V. och ty, 1772.   (II. H., IT, 347 och 349.) 


1HHB mimmymgmMmmmmmämmmms 


42 

kiska hofven, — meddela, att den mottagits med allmänt bi- 
fall, att den ansåg endast rikets npplijelpande, men inga- 
lunda några oroligheter utåt. För detta ändamål skulle de 
ock hålla uppmärksamt öga på den utländska tidningspres- 
sen och. så långt görligt, använda den samma för sin ko- 
nungs sak. 

I dessa frågor hade Gustaf III en fin känsla och en 
öppen blick för sin ställnings kraf. Men hvilken hans ställ- 
ning i verkligheten var och huru den komme att gestalta 
sig under närmaste framtid,, var en fråga, på hvilken han 
förgäfves sökte ett säkert svar. 

Så osäkra premisserna än voro, måste det svenska ka- 
binettet dock uppgöra en sannolikhetskalkyl för sakernas läge 
och derefter en plan för sin verksamhet. En sådan blefäf- 
ven ■ — i medlet af september — uppstäld enligt följande 
synpunkter. 

Antagligt var, att Sverige finge behålla fred så länge 
icke det rysk-turkiska kriget slutits. Men derest Sveriges 
grannar redan derförinnan ärnaue. med vapenmakt "tvinga 
det att återtaga sin forna författning, sknlle sannolikt Ka- 
tarina II lemna åt Fredrik II- att begynna angreppet, 
hvilket då naturligen riktades på Pommern,, på hvars för- 
svarande icke var att tänka. Om en plan härpå hau? Fre- 
drik II redan gifvit sin systerson nog klara antydningar- — 
Englands önskan att se lugnet i Europa bevaradt, ådagalagd 
senast genom dess hållning i polska frågan, var i Stockholm 
väl bekant. Utan tvifvel vore det engelska kabinettet nu1- 
beredt att lemna sitt inblandningssystem i Sverige och bi- 
draga till att dämpa en krigslåga, som, sedan den flammat 
upp i Norden, lätt kunde utbreda sig till andra delar af Eu- 
ropa. Hvad wiener-hofvet beträffar, hade det visserligen 
sedan  några  år låtit sig dragas ur sin intima förbindelse 


43 


med Frankrike samt närmat sig Byssland och Preussen. Vå- 
dan af, att sist nämda makt ytterligare utvidgade sig och 
Sverige utestängdes från Tyska riket, syntes dock vara tyd- 
lig nog för att det läte sig förmås att motsätta sig ett för- 
sök härtill. — Under ett dylikt sakernas läge borde Frank- 
rike icke spara på bemödanden att främst i London och 
Wien försvara Sveriges sak, framhållande dess fredlighet. 
orättvisan af ett angrepp på det samma och de vidsträckta 
'öljder ett sådant säkerligen komme att draga efter sig. 

Men skulle det visa sig. att Preussen och Eyssland 
samt, trots dess fredliga försäkringar, äfveu Danmark vore 
beslutna att öfvergå till angrepp, måste mera verksamma 
skyddsåtgärder vidtagas. Det återstode då blott att ägga 
turkarne till fortsättande af kriget med Eyssland. att ge- 
11°'n Maria Theresia och furst Kaunitz, på hvars goda 
dispositioner Gustaf III räknade, söka bryta Österrikes 
förbindelse med Preussen och till dess motarbetande upplifva 
tle polska konfederationerna, att inom Tyska riket väcka 
nender ,,emot de Makter, som endast rådfråga sin ärelyst- 
nad och som endast söka att underkufva sina grannar, den 
ena efter den andra", att slutligen utverka Frankrikes aktiva 
uPPträdande på krigsskådeplatsen. 

Denna framställning af Sveriges politiska ställning och 
dess fordringar, dat. d. 17 sept., tillsändes grefve Greutz 
Med uppmaning att öfver Sveriges hela belägenhet ingå med 
d'Aigui]]on nj den närmaste ocli förtroligaste öfverläggning". 
Ty till denne satte Gustaf 111 sitt „ oinskränkta förtroende", 
iiksoni Ludvig XV var „den monark, på hvars vänskap och 
tankesätt han förnämligast räknade". l Samtidigt afgick 
fciU denne ett bref frän Gustaf III, i hvilket han bönföll om 

1 Depeschen tryckt i II  IL, IV, 280. 


44 

Frankrikes bistånd, * och ett annat, i samma syfte från 
U. Sclieffer till den franske utrikesministern, uppfyldt af 
smickrande pris öfver dennes förtjenster om statshvälfningen 
i Stockholm. 2 

Innan ännu något svar hunnit anlända på denna Gustaf 
IILs appell till Frankrikes vänskap eller något beslut fattas 
rörande ett gemensamt uppträdande af Frankrike och Sve- 
rige till den nya författningens försvar, tvangs emellertid 
Gustaf UI att ensam ingå i explikationer med sina grannar. 

Lovisa Ulrika hade gifvit honom del af de bref Fred- 
rik II skrifvit till henne med anledning af svenska revolu- 
tionen. ;i Fredrik II målar der i de mörkaste färger Sve- 
riges farliga läge: — Finland blefve frånryckt moderlandet 
och upphöjdt till eget furstendöme, Danmark toge ock sitt 
stycke. Fredrik II sjelf „blefve tvungen att mot sin vilja 
göra illa"; sorgligt blefve då Gustafs och hans familjs öde. 
En skymt af hopp om möjlig räddning lemnar han dock 
kvar för det fall att Gustaf III afstode från „ suveräniteten" 
och stälde den svenska statsformen under negociation 4. En- 
kedrottningen uppmanade väl sin son att för syns skull och 


1 Brcfvet, tryckt i förkortad form hos Geffrby, I, 171, medde- 
las af Tegnér, s. 95. Dervid har Gustaf IILs bristfulla ortografi rät- 
tats och moderniserats; äfven ett par mindre vigtiga afvikelser från 
originalet förekomma (sista meningen bör lyda: „pouvoir y compter 
tout . . . 1'estime et la tendre amitié ..."). 

- Brcfvet tryckt i Correspondance inéditc, 16. 

3 Tryckta i Fersens Hist. Skr. III, 452 oeh 458. 

t Om Fredrik II:s ställning till den svenska statshvälfningen, 
se nedan kap. V. 


45 

för att vinna tid inleda underhandlingar. l Men icke ens 
härtill ville Gustaf III nedlåta sig. Han ansåg, att, „en 
sådan sak som denna ej är susceptible af underhandling 
Med någon främmande Makt, och aldra minst med dem, som 
vilja blanda sig i våra hemsaker', men han hoppades dock. 
att hans morbror, bättre underrättad om revolutionens syfte 
och framgång, ändrade tanke. - 

Svenska sändebudet i Berlin fick omedelbart befallning 
att förfäkta denna konungens hållning utan minsta medgif- 
vanden.  Scheffer skref härom: 

..Hans Maj:t hyser det billiga förtroende till Hans Kongl. 
Preussiska Maj:ts rättvisa och djupa insigt, det lärer han sa 
mycket mindre vilja blanda sig i detta rikes inhemska sa- 
ker, som inga förbindelser emellan honom och hvem och till 
livad afsigt de ock kunna vara tagna gifva den ena mak- 
ten rättighet att föreskrifva den andra livad de i egna för- 
fattningar äga fog att göra eller låta. Kongl. Maj: t äger 
en så full föresats i denna delen att med den Högstes bi- 
stånd försvara Eiksens ständers och sina egua göromål, att 
åfveu Kongl. Maj:t deröfver hvarken lärer antaga eller be- 
fara några framställningar af hvem de och kunna göras . . ." :; 

Det bref, som Gustaf III tvä dagar senare ändtligen 
erhöll frän Fredrik II lofvade icke godt: blott i en from 
Slick uttalade han sin åstundan att se bilagda de vadliga 
förvecklingar, som vållats af „cette aftäire". revolutionen. 
^m medlet härför nämner han intet, säker om, att Gustaf 
genom sin moder kände det. 4 


1 Lovisa Ulrika till Gustaf III den r'/9 1 

2 Scheffer till Creutz  d. 17/9 (H. H., IV, 
v- Manteuffel d. 2% 1772. 

8 Dep. af d. "»/j 1772. 


72 (Cl. P. 
202).  1). 


VII.) 

s. till Zöare 


Brefvet tryckt i Correspondance inédite, i. 


46 


Gustaf önskade, så litet han än ville låta sig rub- 
bas i sin hållning-, rörande detta bref, nian kunde säga ulti- 
matum, inhemta den gamle J. A. von Höpkens tanke och 
visade honom d. 20 sept. det samma. Dagen derpå gaf 
denne sitt svar. Han trodde, att det lag mycken atfektation 
i det vreda talet, som konungen af Preussen, ännu okunnig 
om Katarinas tänkesätt, förde, att denne låtsade beroende 
af Ryssland och talade dess språk, för att äfven härigenom 
underlätta arronderingen af sin stat på polska sidan, att 
brefvet endast med hänsyn härtill under milda uttryck var 
allvarsamt till innehållet. Han trodde med ett ord: ,,que la 
politique du Eoi Votre Onde y a eu plus de part que so» 
coeur ... il est plus aisé d'en recourir å, des termes plus 
amiables". 

I egenskap af ,,un vieux radoteur" sände han tillika 
ett förslag till det kraftiga, ädla svar till Fredrik II, livil- 
ket konungen ock med tacksamhet använde. l 

Samtidigt lät Gustaf III sin kanslipresident uppsätta 
en kritik af den hemliga artikeln rörande Sverige i Katarinas och 
Fredriks fördrag af 1769, hvilken den preussiske monarken 
tillsändt Lovisa Ulrika. Scheffer visar der, att ett slikt för- 
drag kunde byggas blott på maximer, „föga grundade på den 
allmänt antaga folkrätten", och på principer, „som hota alla, 
europeiska staters sjelfstäudighet och trygghet". Han ådaga- 
lägger sedan punkt för punkt, att statshvälfningen icke med- 
fört någon förändring, som blifvit förutsedd såsom „casus 
foederis", — undantagande, att konungen fått rättigheten 
att sammankalla ständerna och utnämna ämbetsmän, en så, 
blygsam,  naturlig  makt,  att sjelfve ståthållaren i Holland 


1 Brefvet, tryckt i Gustaf III:s saml. skrifter, IV, 78, visar 
vid jämförelse med Höpkens projekt, åtskilliga förändringar enl. för- 
slag af C. F. Scheffer. 


47 


utöfvade den i vidsträcktare mou, än författningen medgaf 
at Gustaf III. Att anse sig härigenom tvungen att angripa 
Sverige vore ett brott, ..hvartill den förgångna tiden icke 
Uppvisar ett motstycke och hvilket framtiden skall ha svårt 
att fatta" och ifrån hvilket redan omsorgen om hans rykte 
måste afhålla Fredrik II. 

Detta aktstycke sändes icke direkt till Fredrik II, 
utan lemnades åt enkedrottniugen, som deraf betjenade sig 
1 sin korrespondans med sin broder. > 

I hvilken mou Fredrik ILs hotande språk motsvarade 
hans verkliga afsigter, tilltrodde man sig icke i Stockholm 
att bedöma. Ty det preussiska sändebudet derstädes intog 
ett synnerligt passiv hållning och det svenska sändebudet i 
Berlin kunde icke meddela några säkra uppgifter om Fre- 
drik ILs planer. Hade Gustaf III känt till sin morbrors 
korrespondans på Petersburg hade han sett sina tvifvel häfda. 
Han skulle då äfven funnit, att den fasta hållning han från 
fo>sta stund iakttog emot Fredrik ILs häftiga anlopp icke 
förfelat att på ett lyckligt sätt influera på denne i hans 
öfverläggniugar med Katarina II. 


Gustaf III var beredd på att från ryska hofvet höra 
ett språk, liknande Fredrik ILs. 

I Petersburg hade budskapet om revolutionens utbrott, 

~~ »Varom  de första  underrättelserna den 25 aug. kommo 

&enom  ett par flyktingar från Finland, ■ — väckt synnerlig 

Ppstandelse.   ,,Tout Pétersbourg est dans les allarmes au 

uJet de cet événement inattendu", skrifver den  preussiske 


Correspondanee inédite, 13. 


48 

gesandten till Fredrik II. 1 Hela det decennier langa ar- 
bete den ryska politiken under ofantliga kostnader i Sverige 
utfört var i en handvändning gjordt fruktlöst, de förhopp- 
ningar derpå bygts gäckade. I förstone såg man i den sven- 
ska statshvälf ningen. —Frankrikes rol vid den samma kände 
man nogsamt, — t. o. m. en fara för Eysslaud. E Stor riksråds- 
konselj under kejsarinnans eget presidium hölls den 27 ang. 
Väl höll man för troligt, att Gustaf III:s företag skulle miss- 
lyckas, men ansåg sig dock böra vara beredd på motsatsen. ;i 
Och för detta fall ansåg kejsarinnan, att man icke borde förlita 
sig på den medverkan de preussiska och danska hofven för- 
bundit sig att lemna emot en förändring i Sveriges konsti- 
tution, utan bete sig som om man ensam måste föra kriget 
mot Sverige. Ett angrepp från svenskt håll innan årets 
utgång  syntes  dock  föga  antagligt och ansågs derför, att 


1 Grefvo Solms till Fredrik II d. 13/8 1772. Soloviev: IIcTopia 
Pocciii, XXVIII, 397, säger: „Det kan med visshet påstås, att under- 
rättelsen om de svenska tilldragelserna var, livad utrikes ärenden 
angår, den oangenämaste, som Katarina II dittills erhållit". 

2 Anförd depesch. — Ribbing till Khrensvärd cl. % 1772: „Man är 
här uti en oöfvcrvinnelig öfvertygelse, det kronan Sverige sent el- 
ler bittida vid nu förevarandc omständigheter krig med Eyssland 
begynna skall . . . Emellertid ropa alla med en röst, att om man ej 
blifver angripen, angriper man ingen." 

3 Solms refererar på följande sätt i tvennc depescher af an- 
fördt datum hvac! man i Petersburg visste ang. general ,,Spring- 
ports" resning i Finland. „I1 aurait fait préter le serment å son régi- 
ment, å quelques villes et å plusieurs diocéses pour reeonnaitre S. 
M. Suédoise å cette qualité, et pour abolir lo senat et la présente 
Diéte; cVautres villes et bourgades avaient refusé å la vérité de s'v 
joindre et nommement la forteresse de Lovisa s'y était opposée. H 
s'y (en Finlande) trouve actuellement encore marchant d'un endroit 
å Fautre pour faire preter le serment de fidélité au Koi et il blo- 
quait la ville de Helsingfors pour la forcer de faire la memc chose . . 3 


49 

Ryssland borde vidtaga endast försvarsrustningar. Dagen 
derpå reste grefve Apraxin, Panins svåger, för att öfvertaga 
sitt befäl vid gränsen mot Finland. Natten mot den 30 
sändes dit vicepresidenten i krigskollegiet, general Zach. 
Tscliernischev, för att inspektera fästniugarna och bestämma 
°m truppernas förläggning samt om inrättande af ett magasin 
för 10 å 12 tusen man, hvilka dock först om en tid kunde 
dit samlas. Den 3 sept. hölls ny konselj. Dervid medde- 
lades nämde generalers rapporter om det usla tillstånd, hvari 
försvarsverket vid finska gränsen befann sig l, samt Gustaf 
Ul:s handbref till Katarina II om den svenska statshvälf- 
nhigens lyckliga fulländning, framfördt af hans kurir, 
kammarherre Taube.  Under sådana förhållanden beslöts nu 


1 Hälften af „fmska divisionen" torde varit sänd till stora ar- 
mén vid krigsskådeplatsen. Af återstoden, fyra infanteriregimenten, 
förrättade ett (det tobolska) garnisonstjenst i Petersburg, liksom fyra 
kompanier af det karabinierregimente, som hade sitt ståndkvarter i Kex- 
nolm. Och dessa „finska" trupper torde till stor del bestått af inva- 
lider, gamle soldater samt oöfvade rekryter. På sjömanskap var 
sadan brist, att befallning säges gifvits till sist nämnde garnisoner 
°m att bereda sig för tjenst vid flottan. Större truppstyrkor kunde 
±as blott från Polen eller det inre Kyssland, der de behöfdes för pest- 
karantänen. Dessa uppgifter ur Ribbings dep. till Gustaf III, den */» 
°- 79 1772. — Engelska sändebudet i Petersburg Gunning skrifver den 
1 sept. till lord Suffolk: „Här finnas endast två regimenten, undanta- 
gande gardet, i hvilket man icke kunde förlita sig på en enda man. 
Jiist nu finnes det i Kronstadt icke 700 man; och om man icke drager 
°°i't Revals och Rigas garnisoner, hafva do icke några trupper när- 
mare än i Lithauen . . . Den starkaste flotta, som kan utrustas, medan 
(nnska) viken är öppen, blir omkring sju skepp, inberäknade alla, 
som för närvarande befinna sig der, och dessa illa försedda, så att, 
i tall svenskarne våga besluta sig för ett anfall, intet kan hindra 
em från att göra sig till herrar öfver Kronstadt och hufvudstaden"- 
\Coophhki Hmm. pyccK. iict. oömecraa, XIX, 304.) 


50 

definitivt, att Byssland borde hålla sig på defensiven — 
tillsvidare. I öfverensstämmelse härmed hade Österman re- 
dan d. 1 sept. beordrats att iakttaga en reserverad hållning : 
han skulle tillsvidare endast underhålla oppositionen i Sve- 
rige och om möjligt för sig vinna någondera af Gustaf 
IILs bröder. Till Obrjeskov, som i Fokschani ledde freds- 
underhandlingarna med Turkiet, ensam, sedan Gregori Olov 
utan bemyndigande begifvit sig till Petersburg, skref Panin 
om den svenska statshvälfningen och senatens med an- 
ledning deraf fattade beslut. 1 Och då kort derpå freds- 
underhandlingarna i början af september brötos, fick Rum- 
jantsev, som förde befälet öfver armén vid Donau, genom 
ett kejs. reskript af den 15 sept. befallning att återupptaga 
dem, i hvilket reskript yttrades: „den nästan obegränsade 
envåldsmakt konungen af Sverige tillvällat sig, begynner in- 
gifva oss oro". 2 

De försvarsanstalter, som beslutits, verkstäldes på möj- 
ligast ostentativa sätt. Genera] Elmt, som stod med en 
armékår i Lithauen, fick befallning att utan dröjsmål föra 
den samma till Ryska Finland. Omedelbart, d. 2 sept. sän- 
des emellertid en kohort af 500 man af alla vapenslag samt 
dagen derpå några kompanier artilleri till Viborg. Något 
senare torde en ansenlig transport fältkanoner afgått för att 
förläggas i Viborg, Willmanstrand och Fredrikshamn. 3 

Sjörustningarna pådrefvos med ifver: 30 galerer och 
tvenne krigsskepp om 74 kanoner utrustades under Tscher- 
nischevs dagliga uppsigt och de sist nämda gingo i slutet af 


1 y.uiHHuiuii :  ^apjane.HH,  Bowliopi.  h  lepnoe  >iope  u%  XVIII 
BiKi, 209. 

2 Anf. arb., CXXXII. 

3 Kibbing till riksrådet Falkenberg den "/, l~>~i2. 


51 


september af stapeln. Från Arkaugel anlände samtidigt for att 
'jfveryintra i Kronstadt fyra skepp om 60 kanoner hvart. l 

Detta var livad Ryssland kunde åstadkomma i första 
häftigheten af sina rustningar. De saktades af redan i 
•slutet af september och det svenska sändebudet i Peters- 
burg, i början allarmeradt, öfvertygade sig snart om deras 
defensiva syfte. 2 

I Stockholm, der man efter en lång, pinsam väntan 
natten emot den 19 sept. mottog de första underrättelserna 
från Petersburg, kunde de ryska rustningarna icke undgå 
att väcka farhogor. 

Eibbing befaldes genast att förnya de mest bindande 
försäkringar om Gustaf IILs fredliga afsigter, ., emedan af 
misstankar lätteligen fö des misstroende och af misstroende 
hrouilleri, hvilket Kongl. Majt. gema söker att förekomma", 
samt, som bevis derpå, framställa det obeväpnade tillstånd, 
1 hvilket denne lemnat sig. 

Han skulle ock begära, men muntligen, rörande de 
ryska rustningarna en klar, otvetydig förklaring. Gåfves 
den icke så tillfredsställande som Gustaf ni hade rätt att 
vänta, måste denne vidtaga de anstalter han för fredens 
sk«ll dittills uppskjutit. Han väntade sig då „i en så rätt- 
vis sak bistånd af den Högste, sina vänners biträde och 
hela Europas gillande öfver dess i denna belägenhet å daga 
lagda uppförande'1. 3 

Emedan det svenska kabinettet] med skäl anade, att 
°sterman i förstorad form framstält de militära åtgärder, 
s°m vidtagits,  sändes  tillika åt Eibbing uppgifter, hvilka 


och V 


1 Eibbing  till  Ang.  Ehrensvärd  d. %  till 17. Scheffer d. 27s> 
1772. 

2 Eibbing till Gustaf III il. 4/9 1772. 

3 Scheffer till Eibbing d. -3/9 1772. 


52 


med öfverdrift åt motsatt håll, framstälde dessa åtgärder 
såsom alldeles intet sägande i. 

Emellertid återvände baron Taube med kejsarinnans 
svarsbref. 2 Det var kyligt artigt och innehöll jämte en an- 
tydan om äggelser från Frankrikes sida till störande af lugnet 
i Norden blott ett uttalande om hennes önskan att se det be- 
varadt. Emellertid uteslöt det tanken på ett omedelbart fö- 
restående krig. Äfven underrättelserna från svenska lega- 
tionen i Petersburg blefvo mer lugnande. Den 10 okt. kunde 
Ribbing slutligen rapportera om det samtal han tre dagar 
förut haft med Panin med anledning af nyss nämda mini- 
steriella befallning. Panin hade dervid försäkrat, att Kata- 
rina vore öfvertygad om Gustaf III:s fredliga afsigter och hop- 
pades, att han visade henne samma förtroende vid hennes nod- 
tvungna försvarsanstalter. Å kejsarinnans vägnar kunde Panin 
„på det aldra heligaste " intyga hennes fredliga önskningar. Un- 
der åberopande af det vänliga tänkesätt han alltid bevarat för 
Sverige försäkrade han altså „af samma sitt bekanta hjerte- 
lag på heder, ära och parole", att Kyssland aldrig blefve 
den angripande. Ribbing var öfvertygad om sanningen häraf. 

Denna förklaring af det ryska kabinettet var för ka- 
tegorisk för att icke skingra Gustaf IILs oro — för den 
närmaste framtiden. 

Men i sjelfva verket var den blott en lömskt anbragt 
mask för Katarina ILs verkliga afsigter. De gingo ut på 
att, — - så fort det rysk-turkiska kriget ändats, antagligen 
innan följande vår, — med understöd af Preussen och Dan- 
mark och vid behof med vapenmakt' genomdrifva, att det sven- 
ska statsskicket återstäldes sådant det var före revolutionen 
af den 19 augusti. 


1 Scheffer till Ribbing, d. 

2 Se bil. n:o 12. 


1772. 


53 


Härom underrättades omedelbart det danska hofvet. 
Med Fredrik II underhandlades om lämpligaste sättet att 
genomföra denna plan; planen sjelf förutsattes från ryskt 
håll såsom en sjelf klar följd af de rysk-preussiska fördragen. 
Afven för det engelska hofvet, på hvars anslutning man i 
Petersburg gjorde sig förhoppning,, yppade Panin sin här- 
skarinnas afsigter. 1 Äfven vid det österrikiska hofvet sy- 
ftas de ryska anfallsplanerna icke hafva synnerligen dolts. 2 


De underrättelser, som från Köpenhamn ingingo, voro 
eu reflex af dem från öster. 

Det verkliga, stora intresse Danmark ägde vid en 
svensk konstitutionsförändring har framhållits. Mycken oro 
väckte ock i Köpenhamn ryktet om rörelsen i Skåne och 
den minskades ingalunda genom underrättelserna om revo- 
lutionens öfver beräkning lyckliga genomförande och Gulden- 
crones meddelanden om den bittra stämning det svenska 
hofvet lade i dagen emot det danska samt om Gustaf IILs 
bemödanden att bland de missnöjde i Norge vinna anhang. 
En kurir afsändes genast sjöledes för att till ryska hofvet 
öfverbringa revolutionsnyheten och inhemta dess tänkesätt. 
Och samtidigt med det konung Kristian för sin svåger ut- 
talade sin fägnad öfver dennes framgång, rustade sig Dan- 
Wark att deltaga i ett angrepp på Sverige för den händelse 
att Ryssland i kraft af 1769 års fördrag påyrkade ett 
sådant: de i juli påbörjade flottrustningarna ökades, gene- 
rai Huth afsändes för att ordna försvarsväsendet i Norge 
°- s. v. 


(Cu 


1 Se  Panins  meddelanden  till  engelska sändebudet Gunning. 
opmiM,, XIX, 321.) 

Se H. I!., II, 308. 


54 


Sprengtporten, af Gustaf III beordrad att begära det 
danska hofvets förklaring öfver dessa åtgärder, underrättades 
af utrikesministern v. Osten, att de uteslutande afsågo eget 
försvar. Detta påstående innehöll så tillvida en halfsan- 
ning, som från ryska hofvet kommit underrättelse om dess 
beslut att låta anstå med ett anfall på Sverige ocli att 
emellertid jämte sina allierade protestera emot dess nya 
statsskick. Danmarks rustningar hade dock vunnit fullt er- 
kännande i Petersburg och det uppmuntrades att fortsätta 
dem för användning längre fram. — Den enda erinran det 
danska hofvet hade att göra till detta meddelande var, att 
det ansåg Eyssland ensamt böra uppträda såsom garant 
af Sveriges förra författning, Preussen och Danmark blott 
såsom dess förbundne, medan England ingalunda borde 
uteslutas ur denna förbindelse. Sådant kunde förmå det 
att med likgiltighet betrakta den svenske statshvälfningen 
och då vore icke dess bistånd att förvänta mot en fransk 
och spansk eskader i Östersjön. x,2 


1 Odhner s. ISO.   Österman till Panin d. 23/io \W%. 

2 När Guldenorone delgaf Österman dessa betänkligheter, såg 
det ryska sändebudet i dem endast det danska hofvets ständiga och 
fullt berättigade misstanke, att Fredrik II motarbetade ett godt för- 
stånd mellan Ryssland och England. Englands indifferens syntes 
honom otrolig; snarare kunde Frankrike vinna denna makt genom 
att sjelft låtsa likgiltighet och understöda Sverige blott med pennin- 
gar. Men i så fall skulle nog Sveriges grannar ensamme „bringa 
det inom tillbörliga  gränser". Hvari Guldencrone instämde. (Anf. dep.) 


55 


IV. 


' Med stormande förtjusning hade det stora budskapet 
°w den svenska statshvälfningens lyckliga genomförande 
mottagits i Versailles, öfverbragt i Gustaf IILs hanclbref 
till Ludvig XV ocli omedelbart derpå utförligen bekräftadt 
genom depescher från franska sändebudet Vergennes 1 
samt från U. Scheffer till grefve Creutz. Ludvig XV och 
hertig d'Aiguillon voro öfverlycklige och hofvets förtjusning- 
var förestafvad icke blott af officiell etikett. 2 „ Glädjen var 
sa stor i Paris, som om man vunnit en batalj", säger Creutz. 
~~ och detta så mycket mer, som de senaste depescherna 
från Vergennes ingifvit farhogor för statshvälfningens 
framgång. Den var ju till väsentlig del ett Frankrikes 
Verk. en seger för dess politik, en upprättelse för de neder- 
]ag den, ingalunda utan eget förvållande, under föregående 
ar lidit, särskildt genom den polska delningen. Ludvig 
*^ glömdes derför ingalunda vid de lyckönskningar, som 
från alla håll strömmade till Gustaf III, närmast från den- 

1 Se Raumer: Beiträge, IV, 557. 

2 Vergennes'  relation  om  statshvälfningeu  behagade  Gustaf 
1JI så mycket, att han ärnade låta utgifva den samma i svensk öfver- 

attning,  en  piaU)  som (ioc]{ ej kom till utförande.   (Vergennes till 
7g "72.) 


d'Aignillon d. 


56 


ues många vänner ocli beundrare i Paris' vittra kretsar; — 
sjelfve Voltaire skref ju hans lofkväde.1 

Häremot svarade ock den ton ocli hållning såsom Sve- 
riges protektor det franska hofvet sina löften likmätigt från 
första stund öppet iakttog gentemot utlandet. De intresse- 
rade makternas representanter i Versailles fingo omedelbart 
af d'Aiguillon mottaga försäkringar såväl om Sveriges fred- 
liga önskningar som om Frankrikes fasta beslut att icke 
tåla något angrepp på sin allierade. Det engelska sände- 
budet, som visat sig mycket allarmeradt och yttrat fruktan, 
att statshvälfningen i Sverige kunde förändra hela Europas 
utseende, erinrades särskildt om livad Frankrike vid dan- 
ska revolutionen gjort den engelske kungen till behag och 
att han väl visste, det Frankrike intet bättre önskade än 
att gemensamt med England skydda den allmänna freden. 
För Danmarks minister framhöll d'Aiguillon i skarpa ord 
vådan för dess handel och kolonier samt för dess resterande 
franska subsidier, derest det i minsta mon förorättade Sve- 
rige, hvilket Frankrike och Spanien beslutit att af alla 
krafter försvara. Preussiska sändebudet fick mottaga lyck- 
önskningar till Fredrik II öfver den fägnad han säkert er- 
farit vid underrättelsen om sin systersons framgång. Byss- 
land, den farligaste motståndaren, måste mest af alla ,,me- 
nageras": dess sändebud mottog blott försäkringar om Sve- 
riges fredliga önskningar och Frankrikes åstundan att se en 
orubblig harmoni befäst mellan hofven i Stockholm och Pe- 
tersburg. — Då Österrikes sändebud, grefve de Mercy, Ma- 

1 Det original, som förvaras bland „Gust. Pappren", afviker nå- 
got från den form, i hvilken denna dikt publicerades. Innan den 
tiycktes underkastades den särskilda ändringar ocli uteslutningar, 
hvarigenom det rojalistiska rökverk, hvilket Voltaire senare måhända 
fann något för starkt, minskades. 


57 


ria Theresias vän och förtrogne, antydde, att revolutionen, 
ö*Ver hvilken han uttalade sitt hofs lifliga glädje, kunde 
vålla ett uppskof i afslutandet af den rysk-turkiska freden, 
halkade d'Aiguillon förbi denna ömtåliga punkt med en 
kompliment öfver den fördel wiener-hofvet deraf skulle skörda. i 
^'Aiguillon gjorde, såsom han sjelf sade, alt „lor att impo- 
llei'a på de makter, hvilka ville trakassera Sverige". Re- 
sultatet af sina bemödanden och Sveriges utsigter att i 
lugn befästa sitt nya statsskick skådade han i den hopp- 
fullaste dager och framstälde den äfven på detta sätt i 
Stockholm. 

Då d'Aiguillon uppmanade Gustaf III till fasthet su- 
s°ui „det enda medlet att återställa lugnet i sin stat, att 
uPprätthålla sin auktoritet samt göra sig aktad och ansedd 
i Europa", trodde han sig derför kunna till honom rikta rå- 
clet: „Qu*il ne sinquiéte pas de ses voisins, nous les conti- 
eudrons. Cest notre affaire. Mais la sienne est de conte- 
% ses sujets et il n'y réussira surtout dans ces commence- 
JUents que par la fermeté la plus soutenue et la plus in- 
ét>ranlable." 2 

Hvad d'Aiguillon genom detta och dylika uttalanden 
afeåg var att ingifva Gustaf III mod och framför alt lugn. 
Brådskande ostentativa rustningar, om ock i defensiv afsigt, 
0cu ett utmanande språk emot utlandet voro hvad den fran- 
ske utrikesministern framför alt ville förekomma i Sverige. 
En  önskan om passivitet ingick ingalunda i hans program. 


1 Ci-cntz till Gustaf III d. "/„ 1772. (H. H., III, 272.)  Kaumer: 
Beiträge, IV, 557. 

2 I>'Aiguillon till Vergennes d. 10/„ 1772. 


58 


I dessa synpunkter öfverensstämde med d'Aiguillon det 
svenska kabinettet. Gustaf IILs ödmjuka vädjan till Lud- 
vid XV:s vänskap för skyddandet af Sveriges nya författ- 
ning och de förslag1 i detta syfte, hvilka han samtidigt 
öfversände, mottogos derför med sa mycket större väl- 
vilja. 

I Versailles hade i sjelfva verket den svenska politiken 
sitt stöd och sin styrka, sitt fotfäste i kampen med utlan- 
det. Ludvig XV omfattade Gustaf IILs sak med ett in- 
tresse, sådant man sällan såg hos den åldrige monarken. 
Hans hemliga privatdiplomati, „le secret du Eoi", ledd af 
hertigen af Broglie, d'Aiguillons politiske rival, var i denna 
fråga alldeles ense med den officiella, — undantagande en 
gång i fråga om medlen att vinna det gemensamma målet.2 
Hvad d'Aiguillon beträffar fann Creutz icke ord att beskrifva 
„den gränslösa tillgifvenhet" denne visade Gustaf III, „den 
ifver och värme, med hvilka han antager sig våra intres- 
sen".3 Den franske utrikesministerns brist på politisk skarp- 
synthet och större diplomatisk förmåga framträdde i 
hans hållning mot Sverige egentligen blott som en ofta nog 
långt gående optimism. För dess bästa utvecklade han un- 
der året 1772—73 en lika vaksam som kraftig verksamhet- 

Det vore dock att göra honom orätt, om man trodde, 
att han — hvad hans motståndare i det franska statsrådet 
förebrådde honom — endast för Sveriges skull eller af per- 
sonlig tillgifvenhet för Gustaf III engagerade Frankrike till 
dennes försvar. 


1 Se sid.  42-43. 

2 Se nedan om Dumouriez' sändning. 

3 H. EL III, 293 och 305. 


59 


Han förfäktade härvid äfven rent franska intressen. 
Öet nya svenska statsskickets upprätthållande var i sjelfva 
verket blott ett och dertill icke det yttersta af de syften 
han uppstälde för den diplomatiska verksamhet, hvartill Gu- 
staf in:S revolution gaf uppslaget. 

DAiguillou, hvars stora planer dock icke uppburos af 
en motsvarande förmåga, sträfvade att återgifva Frankrike 
den mäktiga rol det ännu under Fleurys ledning spelat i 
den europeiska politiken. Det lyckliga genomförandet af den 
svenska statshvälfningen och den bresch den bröt i Katarina 
tts stora nordiska allians var d'Aiguillons första framgång 
i denna sträfvan och redan detta innebär förklaring nog för 
den värme, hvarmed han arbetade för det nya svenska stats- 
skickets bevarande. Han arbetade vidare på att skaffa 
Frankrike nya allianser genom att lösa upp dem, medels 
hvilka dess farligaste motståndare, Fredrik II, stärkt sin 
ställning. På samma gång den svenska revolutionen stötte 
Katarina II för pannan och franskt inflytande äggade tur- 
karne till fortsatt kamp, tvekade d'Aiguillon icke att söka 
draga Ryssland från förbindelsen med Preussen öfver till 
Fl*ankrike. Han hyste t, o. m. hoppet att på denna väg 
kunna åtminstone i någon mon försvara polackarnes sak. 
Afven det österrikisk-preussiska förbundet hade han gerna 
sPrängt. Men det, som var vilkoret härför, ett stärkande 
af Frankrikes alt svagare vordna allians med Österrike, gaf 
kan intet nog allvarligt beaktande. 

Med England ville d'Aiguillons kabinett bevara ett godt 
förstånd och i Norden var det hans önskan att se äfven 
Danmark frigjordt från ryskt inflytande och genom Frankri- 
kes medling försonadt med Sverige. 

För detta politiska program önskade d'Aiguillon pa di- 
Pk>matisk väg draga nytta af sakläget i Enropa, sådant det 


60 

gestaltat sig efter den svenska revolutionen. Med det läto 
sig i hufvudsak väl förenas de förslag, som från svenskt håll 
framstälts för besvärjande af de faror, hvilka syntes hota 
Sveriges nya statsskick, — närmast det förslag, att genom 
engelska och österrikiska hofven lägga band på de anfallspla- 
ner, som möjligen hvälfdes i Berlin och Petersburg. Vid nämda 
liof gick  derför fransk och svensk  diplomati hand i hand. 


I London mottogos med missnöje underrättelserna om 
den svenska revolutionen, af Goodricke framstäld i skefva, 
förhatliga färger, såsom ett Frankrikes verk och skadlig för 
Englands handelsintressen och ytterligare utmålad af den 
engelska pressen på ett sätt, som väckte Gustaf IILs lifliga 
förtrytelse. ' På d'Aiguillons omedelbart gjorda framställ- 
ning om det gemensamma intresse England och Frankrike 
hade i stadgandet af Sveriges nya statsskick och derigenom 
af lugnet i Norden svarade lord Suffolk den 18 sept., att 
den, som kände syftena hos de olika riksdagspartier Eng- 
land och Frankrike i Sverige understödt, hånade förnuftet 
genom ett slikt tal; England kunde icke betrakta revolutio- 


1 Han liit till v. Nolcken afgå befallning att på ministeriel väg 
näpsa och förbygga dylika »oanständiga ocli förgripliga artiklar emot 
Kongl. Maij:t". Men det svenska sändebudet försäkrade sådant vara 
en omöjlighet. De engelska ministrarne förklarade, säger v. N., 
sjelfve, att de, „då hela nationen, äfven den sundaste delen, är upp- 
fyld med prejugéer i detta ämne", icke vågade röra vid folkets 
ögonsten, tryckfriheten. Man måste derföre låta sjelfsvåldet tillsvidare 
följa ett tygellöst lopp och dymedels skapa en kris. Emellertid ar- 
betade v. Nolcken, biträdd af en dr. Hill, flitigt på att genom tidnin- 
gar och broskyrer sprida en förmonlig tanke om Gustaf III och hans 
verk. (U. Sheffer till v. Nolcken ti. «/10 1772 och 2% 1773: v. Nolcken 
till U. Scheffer d. 3/n, 8/12 1772 och d. 2/2 1773.) 


61 


nen i Sverige annorlunda än som en händelse, hvaröfver dess 
grannar med rätta kunde fatta farhogor. och endast hoppas. 
att den blefve utan svårare följder. 1 

En riktigare föreställning om den svenska statshvälf- 
aingen vann  emellertid  insteg  vid  det engelska hofvet li- 
kasom  hos  den  engelska  allmänheten.2  De  meddelanden 
°m Rysslands planer, hvilka Panin lemnat Gunning, läto til- 
%ft ett ryskt angrepp pä Sverige framstå såsom en mycket 
nära liggande möjlighet.  Och, att krigslågan, en gång tänd i 
borden, blefve signalen till ett allmänt europeiskt krig, låg för 
öPPen dag.   Ett sådant syntes för det engelska hofvet som 
ett  vida 'större ondt än det faktum, att Frankrikes politik 
1 den svenska statshvälfningen vunnit en framgång. Föröf- 
ri8't syntes det ryska hofvet icke med större ifver än tidi- 
gare efterkomma Englands mångåriga önskningar beträffande 
en handelstraktat,  för hvilket pris dess deltagande i koali- 
tionen mot Sverige möjligen statt att vinna.  Häri sag man 
1  London  ett verk af Fredrik ILs inflytande hos Katarina. 
Hans begärelse efter svenska Pommern ansågs der ock vara 
en  hufvudanledning  till  Bysslands uppträdande.  Men att 
§'a8'na  denne  Englands  mest  afskydde fiende,  som senast 
skadat  dess  intressen  genom  sina  polska annexioner. ge- 
nom försvårande  af handeln pä Danzig, genom att motar- 
beta den i fråga satta engelsk-ryska traktaten, hvartill kom 
att han efter Gunnings grundade utsago ? icke nämt Eng- 
h*å i det förslag han gjort ryska hofvet om en deklaration 
mot Sverige. — var det engelska hofvet en förhatlig tanke. 

1 Suffolk till St. Paul. d. «% (Kauraer: Beiträge, IV, 559.  Da- 
mringen dor oriktigt; rättad af Tegnér, s. 522.) 

" v. Noleken till U. Scheffer I5/9 och % 1772. 
3 Se bil. n:o 20 Gunnings dep. till Suffolk d. "/, 1772.  (Kaniner: 
562; Cfiopmitt, XIX, 320;  Tegnér, s. U.) 


Beiträge, 


62 


D'Aiguillon, som nogsamt kände den engelska ministä- 
rens skäl för  och  mot,  fortsatte  ifrigt sin bearbetning så- 
väl i Versailles som genom franske chargé d'affaires i Lon- 
don, Garnier, hvilken skötte franska sändebudets, Guines' post 
under dennes frånvaro, häri sekunderad af det svenska och det 
spanska  sändebudet,  Escarano.   Det  gälde  att  öfvertyga 
England  om  Frankrikes fredliga syften, men ock om dess 
fasta beslut att jämte Spanien understöda Sverige om det an- 
grepes.  Det gälde äfven att å daga lägga, det frågan om ett 
allmänt krig låg i det engelska hofvets hand: dess anslutning 
till Eyssland skulle bringa denna makts krigiska anslag till 
mognad, Englands vägran att deltaga i dem kunde möjligen 
rädda freden, men Englands förklaring, att det toge Gustaf IILs 
parti, om han angrepes, skulle säkerligen hafva denna ver- 
kan.  För  att  ådagalägga full objektivitet, erbjöd sig den 
franske utrikesministern t. o. m. att afgifva en skriftlig för- 
bindelse, att Frankrike alldeles ej ville med sin flotta, med 
penningar eller på annat sätt understöda sin allierade i några 
försök  till  utvidgning på dess grannars bekostnad och att 
det  icke skulle motsätta sig, om England i denna händelse 
önskade med en flotta af 40 skepp bringa Sverige till för- 
nuft.  Men skulle Eyssland angripa dess gamle bundsförvandt, 
kunde Frankrike icke lemna honom utan kraftigt understöd 
och räknade häri på Englands bifall. *  I sist nämda punkt 
gjorde den engelska ministären aldrig något verkligt medgif- 
vande. 2  Den insåg tydligt, att dess egen ställning „ genom 


1 St. Paul till Suffolk d. 21/1(J (hos Tegnér, s. 22). v. Nolcken till 
Gustaf III d. 23/10. 

2 De försäkringar om motsatsen, hvilka cTAiguillon utspred, 
bevisa blott hans åstundan att framställa framgången af sina diplo- 
matiska bemödanden i möjligast gynsam dager. (Se t. ex. v. Nolckens 
anf. dep. till Gustaf III.) 


63 

nationens antigallicanska infatuationer" vore förlorad, sä snart 
den tilläte en fransk flotta i lugn kryssa i Östersjön eller 
jämte den spanska angripa ryska flottan i medelhafvet. • 
^en den öfvertygade sig om situationens allvar och arbe- 
tade i sjelfva verket för freden, såsom ock v. Nolcken anade, 
mer än den lät synas. Medan statssekreteraren lord Eoche- 
ford, hos hvilken de utländska sändebuden förnämligast mot- 
togos, fortfarande under all välvilja i öfrigt städse betonade, 
a*t en fransk flotta nödvändigt måste draga en engelsk ef- 
ter sig och hvilken krigsfara häri låge, fick det ryska hof- 
Y?t mottaga skarpa förklaringar, att det icke borde räkna 
På Englands bistånd för någon åtgärd emot Sveriges nya 
författning, och manades att lemna alla anfallsplaner. 2 Ja, 
åt ryska sändebudet vid engelska hofvet, grefve Mussin- 
Pouschkin, lärer lord Bockeford t, o. m. yttrat, att icke ens 
en fransk flotta i Östersjön kunde förmå England att un- 
derstöda Byssland, derest det angrepe Sverige: „sa Cour 
terait trés-bien de ne pas penser å former aucune tentative 
c°utre la Suéde, parcequelle trouverait surement la France 
SUr son chemin et que 1'Angleterre ne s'en mélerait pas at- 
tendue tpfelle ne voulait point entrer en guerre." 3 

Det var med synnerlig tillfredsställelse dessa underrättel- 
ser om det engelska hofvets hållning på senhösten mottogos i 
Stockhohn, så mycket mer, som man der såg det engelska sände- 


1 v. Nolcken till Gustaf III d '/„ H72. 

2 Lord Suffolks dep. till Gunning d. 3%„ och »•/„, (CöopumH., 
- Ix> 331 och 333; Tegnér, S. Ib och 17.) 

3 Donna Garniers uppgift, sänd till d'Aiguillon d. 23 akt, gick 
lgon i Creutz' dep. till Gustaf III af cl. 2»/10 (ej tryckt jämte denna) 
och af d. i/u (H. h., III, 324), vidare i v. Nolckens  dep.  till Gustaf 

och i d'Aiguillons till Vergennes af d. '-jn 1772. 


Hl af 


d-  "/.O 


64 


budet i förbund med Österman underblåsa missnöjet och 
visste, att han tillsände sitt hof skildring-ar, föga förmonliga 
för den nya regeringen. Gustaf III hade derför goda skäl 
för sin önskan att se honom rappellerad, framstäld såväl 
genom fransk bemedling via Vergennes och Creutz, som di- 
rekt genom antydningar af v. Nolcken. Den engelska rege- 
ringen, som i Goodricke såg ett dugligt verktyg för sin politik 
och fruktade oppositionens beskyllning att låta sig ledas af 
utländsk inverkan, afböjde dessa framställningar. 1 


1 Sedan d'Aiguillon, synbarligen på Vergennes' ingifvelse re- 
dan gjort det engelska kabinettet en antydan om önskligheten af 
G-oodriekes återkallande (D'Aiguillon till Vergennes d. 2%o i^W^ 
anhöll U. Scheffer d. 16 okt. om hans bemedling för samma sak, eme- 
llan Gustaf III ej ville utsätta sig sjelf för risken att erhålla ett af- 
slag på en öppen begäran derom. Han yttrar dervid för Creutz : 
Nous avons ici un homme des plus dangereux, qui ne cesse pas de 
cabaler et qui par son état so trouve par malhcur étre bien sur de 
1'impunité. Cest le Chevalier de Goodricke, Ministre de S. M. Bri- 
tannique. Sa conduito est des plus mauvaises et il est faufilé avec 
la plus petite bourgeoisie de la ville. ... Ii n' est ni de la dignité 
du Eoi d' Angleterre d' employer un tel homme, ni de la dignité du 
lloi de 1'avoir å sa cour. Son rappel dérouterait bien les mesures 
de tous eeux qui peuvent encor former quelques projets de trouble 
et de desordre. (H. IL, IV, 321.) — l)'AignilIon framhöll väl, huru 
tviivelaktig framgången vore för en dylik framställning vid engelska 
hofvet och faran att uppreta Goodricke, men åtog sig likväl den 
samma. (Creutz till U. Scheffer d. »/., 1772 i H. H., III, 331.) Dock 
utan resultat. Lika litet förmådde v. Nolcken, som ai U. Scheffer 
d. 23 okt. i mycket energiska uttryck erhöll samma uppdrag. 


. 


Af synnerlig vigt för framgången af den fransk-sven- 
ska aktionsplanen var den hållning Österrike komme att 
intaga. 

Något eget intresse vid den svenska statshvälfuingen. 
vare sig för eller mot. ägde denna makt visserligen icke. 
Men a andra sidan låg det ingalunda inom dess program 
att se Preussen och Byssland af denna händelse taga sig 
anledning till nya arronderingar. I detta afseende ägde Öster- 
rike genom den garanti för Svenska Pommerns bevarande 
;,t Sverige, hvilken det jämte Frankrike iklädt sig genom 
fördraget i Oliva af år 1757 samt fredsslutet i Huberts- 
burg 176:], t, o. in. en förpligtelse att inskrida. Men högst 
tvifvelaktigt var det, om Österrike skulle på något mer 
energiskt sätt opponera sig emot sina grannars anslag. 
Skulle verkligen Österrike förmå sig härtill eller skulle det 
icke fastmer h. o. h. å sido sätta sin allians med Frankrike? 
Svaret på denna fråga lät sig icke förutse. Sä mycket 
mindre, som wiener-hofvets allmänna hållning var oklar, 
boende pä den allmänt bekanta stridighet i åsigter, hvil- 
ken rådde inom regenthuset. Maria Theresia hade aldrig 
kunnat öfvervinna sin djupa motvilja för Fredrik; någon sym- 
pati hade icke heller den ryska kejsarinnan kunnat tillvinna 
,,si8' hos henne. Med sitt hjerta hängde hon vid Frankrike 
°cu uppriktigt var hennes beklagande, att denna makt vi- 
lade sig s§, likgiltig- för att bevara sin österrikiska allians, 
*årskildt genom att i Wien låta sig, trots hennes protester, före- 
trädas af den oduglige, sedeslöse kardinalen, furst de Rohan. ! 
■Hennes son deremot hade sedan sitt inträde i regeringen 
städse alt mera närmat sig den rysk-preussiska koalitionen. 


De Broglie: Secret du Eoi, 11, 3g2, 


00 


Och under kejsarens åsigter stal de sig alt mindre förbehåll- 
samt statsministern furst Kauuitz. 

Gustaf III hade tillskrifvit Maria Theresia, hvars väl- 
vilja han tidigare sökt vinna och hvari han äfven trodde sig 
hafva lyckats, samt hennes son bref, betygande hans kär- 
lek till  freden  och  haus hopp att för den samma åtnjuta 


Österrikes hjelp. 


ansas: 


han  emellertid detta hopp 


mer än osäkert. Han lemnade derför sitt välbetrodda sän- 
debud i Wien, grefve Nils Bark, i förstone icke några an- 
dra instruktioner än de allmänna: att sprida en förmånlig 
uppfattning af revolutionen och det nya statsskicket, att be- 
tyga Gustaf IILs fredliga afsigter, men ock hans fasta be- 
slut att icke tåla något intrång på, sitt verk samt att be- 
tona den förmon Österrike borde finna i den skedda stats- 
hvälfningen, „emedan den länder till befästande af gamla 
maximer och till en större säkerhet, för alla makter, som på 
ett mer eller mindre nära sätt kunna hafva att skaffa med 
detta rike", — men alt detta blott i enskildt umgänge, 
så att han sorgfälligt undveke att synas handtera detta 
ämne „miuisteriellement".2 När emellertid de oroande utta- 
landena af Fredrik II ingått, fick grefve Bark befallning 
att söka vinna wiener-hofvet och specielt Maria Theresia, 
hvars ynnest han åtnjöt, och förmå det att hålla den preus- 
siska monarken tillbaka, livarvid det lemnades åt hans „egen 
eftertanke och val att bruka de medel och utvägar som 
lämpligast kunna användas"; närmare instruktioner härför 
kunde icke lemnas från Stockholm. Blott den varning til- 
lades, att „de démarcher, som Hr. Grefven i denna afsigt 
"•öra kan, varda med sådan varsamhet och sådant menage- 


1 Se bil. n:o 1 och 2. 

2 Scheffer till Bark d. »/<, (H. H, II, 345) 


67 

meut tagne, att K. M:t derigenom ej komprometteras: att 
Wienska Hofvet ej måtte tro, det K. M:t derigenom förbin- 
des till en alltför stor erkänsla". Grefve Bark uppmana- 
des i öfrigt att träda i intim förbindelse med den franske 
ambassadören. 1  Så skedde äfven. 

Det var naturligt, att grefve Bark i de underhand- 
lingar vid wiener-hofvet, livartill den svenska statshvälfnin- 
gen gaf uppslaget, skulle träda i skuggan för sin franske 
kollega. Visserligen fick lian af Maria Theresia och Joseph 
II mottaga försäkringar om deras sympatier och beundran 
W den svenske konungen. Kejsaren ,,était charmé d;avoir 
un camarade comme le Roi de Suéde". Maria Theresia sade 
sig t. o. m. länge hafva önskat den genomförda statshvälf- 
uingen och sände Gustaf III ett svarsbref, som enligt Schef- 
fers ord var ,, vänligt, men ingenting mera". Det gaf ock 
uttryck åt hennes bekymmer för Sveriges säkerhet. Munt- 
Hgen och ännu tydligare framstälde kejsaren dem för Bark. 
Ett bifall, sådant som det, med hvilket svenska statshvälf- 
oiagen mottagits, var, sade han, lätt att vinna, „lors- 
y.u'on avait des troupes et du canon braqué"; den hade 
kommit synnerligen lägligt för Turkiet; hvar och en, som 
kände Katarina ILs sinnelag och .,sou esprit de domination", 
Måste befara, det hon icke lemnade Sverige i ro, synnerli- 
gen som hon förmente sig hafva en traktatsmässig rättighet 
att sörja för regeringssättets art i detta land. 2 

Men i några förtroligare öfverläggningar med det 
svenska sändebudet ingick icke det österrikiska hofvet. 
Grefve Bark gjorde heller inga bemödanden härför, utan 
afstod  gerna  ordet åt furst Bohan, nöjande sig med rolen 


1 Scheffer till Bark den 8/8, *}'„ och23,',»-  (H. H. II,  347 o. ff.) 

2 Bark till Scheffer den *fM 1772.   (H. H. II, 299 o. ff.) 


68 


af åskådare och rapportör. Härtill gaf ock hans regering- 
sitt bifall, angelägen som den var. att ,,det ej ma synas 
som sökte K. M:t andra Hofs biträde i en sak, der1 blotta 
aktningen för billighet och rättvisa, i hvilkas upprätthål- 
lande alla makter synas äga ett gemensamt intresse, bör 
vara  driffjedern för  deras  göromål". ' 

Planen att förmå österrikiska hofvet till opposition mot 
Kysslands och Preussens anslag mot Sverige korsades, innan 
den hunnit framställas, genom ett diplomatiskt drag i tvärt 
motsatt riktning. I slutet af september framkastades nämligen 
för furst Ilohan det förslag, att Frankrike till förekommande 
af ett annars oundvikligt krig mellan Sverige och Eyssland, 
hvilket lätteligen blefve europeiskt, skulle förmå Gustaf III 
att vidtaga „en någorlunda jämkning emellan den gamla och 
den nu upprättade Regeringsformen. " 2 Eohan tillbakavisade 
genast ett slikt ingripande i en Sveriges inre angelägenhet. 
Harm väckte detta förslag i Versailles. Medförakt och,.d'un 
ton tout ä fait imposant'1 vägrade d'Aiguillon upptaga det 
samma. Det hade gjorts, förklarade Kaunitz, ,,af kärlek 
till humaniteten, då det afsäg att förekomma en blodsut- 
gjutelse, som kunde sträcka sig öfver hela Europa, och af 
ömhet föi' Sveriges väl". Men både i Stockholm och Ver- 
sailles såg man i det samma blott en eftergift för ryska 
och preussiska Önskningar! ;| 

Det gaf emellertid anledning till åtskilliga konferenser 
såväl mellan d'Aiguillon och österrikiska sändebudet i Pa- 
ris, som mellan furst Eohan och furst Kaunitz. Denne ville 
framhålla förslagets antagande såsom det enda medlet att 
rädda Sverige  och detta såsom ett värdigt gemensamt mål 


1 U. Sehefter till Bark den '% ITO (H. II. II, 349} 

- Bark till kaöslipr. ti. -a/,, och 7lp (II H s 297o ch 307). 

3 >Se lutrom nedan kapitel V. 


69 

*or Österrikes och Frankrikes politik. Hans skäl voro : Byss- 
Jands rättighet att hälla ett vaksamt öga på bevarandet af 
1720 ars regeringsform; närheten af en rysk-turkisk fred. 
eröfringshegäret hos Sveriges grannar, opålitligheten hos den 
-fala svenska nationen'1. 

Slutligen lade Kaunitz — under försvar af Österrikes 
Politik under senare år — den franske ambassadören på 
AJertat, att Frankrikes eget intresse bjöde det att icke 
1 denna sak bryta bandet med sin gamle allierade, Öster- 
]'ike, sä mycket mindre som det hoppades kunna med sig 
förena Ryssland, Preussen och sjömakterna. Pohans svar 
yar ett obetingadt förkastande af de föreslagna ..tempera- 
menten". Ett lämpligare medel för lugnets bevarande vore, 
ätt Österrike b olle sina ..nya vänner'' tillbaka. Först extra- 
niinisteriellement, senare a sitt hofs vägnar förklarade han 
vidare, att Ludvig XV vore besluten att af alla sina kraf- 
ter ..envers et contre tous" försvara Gustaf, ..son fils par 
adoption." Han trodde sig ha rätt att häri räkna på sin 
allierades bistånd, så mycket mer som Sverige ägde trak- 
tatsenliga anspråk derpå. om dess besittningar inom Tyska 
Hiket angrepes. Österrike borde sjelft inse vådorna af de 
n.ya förbindelser det ingått till förmån för Preussen och 
%ssland. Slutligen fordrade lian ett klart svar rörande 
Österrikes hållning. J 

Ett sådant gafs i början af november. Kaunitz lät 
Sltt förslag falla, då det icke ansågs öfv-erensstämma med 
Gustaf HI:s ära och Sveriges välfärd, det enda han åsyftat. 
vitt arbete till fredens bevarande ville Maria Theresia emeller- 
*}h ej uppgifva och meddelade Kaunitz. att hon redan tillstyrkt 
cie  ryska  och preussiska hofven att i anseende till Sverige 


! Bark til! Scheffer d. 18/j0 (H. H., II, s. 308 o. ff.) 


^^^^^^^^^^^^^^^■■^^^^^^^^■■■■■■■^^^■■■^■■■■■■■^■■■iBBBHH 


70 


iakttaga ..justice et modération". Men skulle kriget bryta 
ut, komme hon af omsorg om sina egna stater — att iakt- 
taga „den nogaste neutralitet", lemnande Frankrike full 
handlingsfrihet och förbehållande sig endast rätt att söka 
återföra sinnena till försoning. Men frågan om Österrikes 
förpligtelser mot Sverige förbigick Kaunitz med tystnad. 
Kejsarinnan bekräftade kort derpå sin statsministers utta- 
landen, tilläggande såsom ett bevis för sin personliga' stäm- 
ning, att hon, om Frankrike aktivt uppträdde till Sveriges 
försvar, ..ferait des voeux sincéres pour le succés des moy- 
ens que la Frauce employerait dans cette occasion".1 

Det försåtliga sidohugg Österrike för egen fördel för- 
sökt mot Sveriges nya statsskick och dess sjelfständighet 
var pareradt, Dertill var den visshet vunnen, att Sverige 
hos denne Frankrikes allierade icke hade att vänta något 
annat understöd, än hvad dess begär efter lugn för egen 
del föreskref. 


En tyngdpunkt för frågan, om Sveriges nya författning 
skulle i fred bevaras eller icke, var förlagd i Konstan- 
tinopel. 

Porten hade sedan Karl XILs dagar för Sverige be- 
varat en viss respekt och sedan 1788 med det underhållit 
en vänskaplig förbindelse, hvars styrka egentligen låg i de 
begge staternas gemensamma intressen emot Ryssland. Se- 
dan 1768 låg Turkiet åter i blodig fejd med sin gamle ari- 
hende. Trots sin ögonskenliga öfverlägsenhet hade dock 
äfven Ryssland sina goda skäl att önska en fredlig uppgörelse. 
Fredsunderhandlingarna, öppnade i  början af augusti 1772, 


1 Bark till Gustaf 111 cl. »/„ och -</„ (H. IL, II, 319 och 324). 


71 


Wötos emellertid den 5 sept. Hvad till en sådan ut- 
gång- mycket bidragit, var icke blott det hånande ötVermod. 
hvarmed Bysslands representant, grefve Orlov, frarastälde 
dess fordringar och den afsigtliga ljumhet, hvarmed 
Preussens och Österrikes fredsmäklare, Zegelin och Thu- 
gtit, skött sitt uppdrag. Härtill hade ock medverkat de 
uppmuntringar till Turkiet, på hvilka det franska sändebu- 
det 8:t Priest icke sparat, framhållande, att Eyssland icke 
ägde krafter nog för en längre kampanj, utan genom en 
sådan tvunges att sänka sina anspråk. Häri sekunderades 
öau i stillhet af Sveriges sändebud. 

Knapt hade det rysk-turkiska kriget sålunda ånyo ta- 
git fart, innan det glada budskapet om den svenska stats- 
hvälfningen anlände till Konstantinopel. Gustaf III hade. 
såsom ofvan framhållits, mycket väl insett, att hans stats- 
hvälfniug skulle ställas i samband med det turkiska kriget, 
°ch med råttet, såvidt det senare gynnat hans företag. Men 
1 hvilken män han borde gifva näring åt eller kanske t. o. 
141 • förverkliga de förhoppningar hans statshvälfning helt 
naturligt skulle väcka hos Porten om ett svenskt förbund 
mot Eyssland, det berodde h. o. h. pä det läge. i hvilket 
den samma skulle försätta honom gentemot utlandet. Då 
hans ställning ännu var fullkomligt oklar och han framför 
att måste akta sig att genom en oförsigtighet öka sina 
§rannars missnöje, måste han derför hålla tillbaka hvarje 
komprometterande löfte till Porten, på samma gäng han 
VlUe bibehålla dess goda tanke om hans intentioner. Den 
"'struktion, som Schelfer d. 2 okt. tillsände G. Celsing, var 
affattad med detta dubbla syfte för ögonen. Efter en skild- 
ring af Gustaf IILs ställning, såsom inom riket alt mer 
)efäst, men något oroad af Eyssland, af Danmark och isyn- 
nerhet af Preussen, yttrar kanslipresidenten : 


72 


..Under ett sadaut sakernas läge nödgas K. M:t väl vara 
omtänkt om alla de mått, som kunna tjena till ett rättmätigt 
torsvars ordnande ; men som fredeus bibehållande utgör dess 
förnämsta ögnamärke, sä lenmar K. M:t på, N. K:s eget 
betänkande att af alla dessa underrättelser göra det bruk, 
som kan vara överensstämmande med det hofvets tänkesätt, 
der N. N. vistas. Sättet att handla vid ottomaniske Porten 
är sa vida afskildt frän det, som vid de europeiska hof 
plägar vara- brnkeligt, att Kl. M:t ej annat kan än öfver- 
lemna till N. N:s egen försiktighet och urskiljning att deraf 
meddela samma hof de underrättelser, som han sjelf finner 
vara bäst och säkrast passande. Det gör tillfyllest, då N. 
X. äger sig Kl. M:ts belägenhet och afsigter bekanta. Der- 
efter lämpar N. N. hela sitt uppförande, men livad lian med 
all trygghet kan tillägga det är, att ottomaniske Porten al- 
drig kan fa någon mera pålitlig allierad än Kl. 31:1, det är, 
och om honom tid och rådrum lemnas att sätta sitt rike 
i ordning och vinna den styrka, hvartill några års fredslugn 
säkrast bidraga, blifver han äfveu den nyttigaste och mäk- 
tigaste". 

Körsigtighet var ock en nödig egenskap hos Sveri- 
ges representant vid turkiska hofvet. Der hoppades man 
att se Gustaf IILs statshvälfning omedelbart följas af krigs- 
politik mot Kyssland. Då den svenske dragomanen, arme- 
niern Muradgea, genom h vilken alla Celsingarnes förhandlin- 
gar med det turkiska hofvet gingo, notificerade revolutionen i 
Sverige för Reis Effendi, utrikesministern, anhöll denne genast 
om, att Gustaf III ville företaga en diversion mot Ryssland. 
Han försäkrade, att i detta fall ,,penningar till Sveriges un- 
derstöd ej skulle; tryta samt att Porten pä det kraftigaste 
skulle hjelpa Sverige att återvinna sina förlorade länder och 
äfven  skaffa en annan mäktig bundsförvandt (Frankrike)". 


73 

*%B lät ock förstå, att en svensk diversion vore medlet att 
bekomma ett annars nästan oundvikligt fredsslut med. 
%ssland. 1 

Oelsingarne erkände visserligen, att det turkiska liofvet 
var  föga  pålitligt,  — en uppfattning, som delades äfven i 
Stockholm. 2  Men de liemstälde dock till sin regering, huru- 
vida ej klokheten kräfde ..någon kraftig uppmuntran och hopp 
"m  tillstundande  diversion i närvarande ciitiska moment". 
1)e ansågo ..det farligt i denna moment ett sådant hopp all- 
deles betaga"  och ville ,,i brist af annan utväg heldre ad 
referendum mottaga propositioner och en formelig reklama- 
tloii. än genom undanflygter befrämja ett förhastadt fredsslut". ;i 
Omöjligheten  att mellan Stockholm och Konstantinopel 
vexla frågor och svar med Önskvärd snabbhet. — - posten, som 
gick öfver Wien, fordrade omkring sex veckor, — hänvisade 
eu svenska  legationen att  väsentligen handla efter bästa 
twstånd på eget ansvar.  Celsingarne sågo sig motarbetade af 
■ engelske och preussiske gesandterne; 4 de visste, huru böjde 
-^is Effendi och sultanen sjelf voro för ett fredsslut, hvilket 
iiirre ansägo liktydigt med signalen till ett ryskt angrepp 
Pft deras fädernesland.  Under sådana omständigheter tve- 
*ade de icke att underhålla Portens förhoppningar om svenskt 
"Jstancl.  Gustaf Gelsing lät Muradgea berätta, att han rap- 
porterat till sitt hof om Eeis Effendis diversionsförslag och 
"lian i anseende till omständigheterna på stället och Kongl. 
aJ:ts vanliga böjelse för Porten gjorde sig godt hopp, ehuru- 
han i väntan pä ordres ej ville liasardera någon positif 


&• Celsing- till kanslipr. r'710 ir<2. 
Se t. ex. Scheffers dop. till U- Celsing 22/J 
«. Celsings dep. till kanslipr. "jlt 1772. 
4 &• Gelsing- till kanslipr. "/,, och 3/« m2- 


1773. 


74 

försäkran". St. Priest ingaf kort derpå ett memorial af lika 
innehåll. 1 Denna undskyllan om brist på instruktioner kunde 
icke synnerligt länge brukas. Bröderne Celsing fruktade, att 
man slutligen skulle vid turkiska hofvet anse sig „amuserad", 
och uppmanade ånyo med värme sin regering till ett kraf- 
tigt: beslut för en traktat med Porten. Någon synnerlig fara 
kunde en sådan icke medföra. Ty Porten skulle antagligen 
icke så. snart reklamera Sveriges hjelp och, om sä skedde, 
kunde Sverige draga ut på tiden under undskyllan på rust- 
ningar. Emellertid hade man vunnit tid och anspråk på 
Portens hjelp, om Sverige angrepes. Presidenten Gelsing skrif- 
ver härom den 3 nov. : 

„I detta afseende tyckes ock mindre vägas med ett å 
Sveriges sida tillgörande anbud, hvilket naturligtvis ej skulle 
kunna äga rum med mindre Porten formeligen utfäste icke 
allenast peningeunderstöd, utan ock tillförlitlig säkerhet, till 
exempel under Frankrikes garanti, att icke sluta fred eller 
stillestånd utan begge magternas gemensamma samtycke enligt 
livad allianstraktaten allaredan förmår". — „Mr de S:t Priest 
och jag anse som en nödvändighet, att mera uämda anbud 
göres med någon authenticité icke allenast att sa medels 
förebygga Kysslands ytterligare försök till alliancens annulle- 
rande, utan ock hos Porten hafva en titre och constaterad 
rättighet till hennes erkänsla, derest Sverige efter fredsslu- 
tet synligare hade något anfall att befrakta". 

Han kände sig så mycket mer uppfordrad till en dylik 
uppmaning, som han visste, att Sveriges fiender »jorde sitt 
bästa för att hos Porten undergräfva dess anseende. Goodricke 
hade försäkrat sin kollega i Konstantinopel, Murray, att Gu- 


1 G. Celsing till kanslipr. '/n  '772. 


75 

staf Ill:s nya konstitution ej blefve långlifvad. 1 Fredrik ILs 
8'esandt, major Zegelin, kringspred rykten, att Sverige M- 
tades af inre och yttre faror, det vore utfattigt och svagt 
r- °- m. mot Danmark, som rustade sig att angripa det; nu 
äskade Sverige endast för egna behof komma åt Portens 
Penningar. Från ryskt håll berättades att svenskarne voro 
ll08' uppskrämde för att vackert hålla sig stilla. 2 

För att parera dessa angrepp sändes d. 9 nov. drago- 
fflänen åter upp till utrikesministern. Den sluge armeniern 
skildrade i de gynsammaste färger Sveriges makt och till- 
fredsställelse under sin unge konung och slöt med en för- 
säkran, att denne gerna såge, att Porten finge en hederlig- 
fred ; dock, skulle Kyssland uppställa omöjliga fordringar, 
VlJi'e han beredd att slutligen för eget intresse deltaga i kri- 
£®t. -Detta", säger Celsing, ,.ehuruväl för dragomaneiis egen 
räkning, liar jag funnit starkt, men ock synes det förestående 
°ada behöfva de kraftigaste läkemedel". — Sedan Eeis Effendi 
ett par dagar senare (d. 12 nov.) erhållit besök af Zegelin, 
kallade han d. 13 nov. äter på Muradgea och stälde till 
honom nya frågor om Sveriges försvars väsen, hvilka Muradgea 
besvarade derhän. att livad Sverige behöfde vore ej trupper, 
ttt&n penningar. När Eeis Effendi ytterligare sporde dra- 
gomanen, huruvida Porten kunde bygga på Gustaf IILs 
frllgifvenhet och i nödfall åberopa sin allians med honom. 
£a* denne härpå det undvikande svaret, att Sveriges på- 
gående rustningar redan voro ett slags diversion mot 
%ssland. Knapt hade den svenske dragomanen gått, så 
kallades den franske till ett liknande förhör. — S:t Priest 
°Cö  Celsing  öfverlade  och  tmimo sålunda gifva sina resp. 


1 6. Celsing till kanslipres. 17/10 1772, 

2 G- Celsing till kanslipres. "/«. "In ocl1 


76 


tolkar överensstämmande instruktioner, inuau de dagen derpa 
ånyo samtidigt kallades upp till utrikesministern, man vore 
frestad säga, till konfrontering. Denna torde aflupit lyckligt; 
åtminstone namnes intet om motsatsen. x 

Medan sålunda den svenska legationen icke utan oro sökte 
uppehålla Portens förmånliga tankar om Sverige och dess 
förhoppningar pä ett militäriskt understöd från svenskt hål!. 
kommo från Stockholm afkylande varningar att omsorgsfullt 
menagera Ryssland. Men liksom till ett bevis på, att detta 
icke var den svenska regeringens sista ord. ingick tillika 
ett mycket smickrande href från Ulrik Scheffer till turkiske 
storviziren af den 6 uov. 1772. 2 Utan tvifvel hade Ulrik 
Celsing rätt, då. han, i stöd af den vidsträcktare handlings- : 
frihet honom lemnats framom närmare stationerade sände- 
hud, trodde sig kunna gifva nämda instruktion denna tolk- 
ning: ,, Således. . . lärer dock Kgl. M:ts nådiga vilja vara, 
att sädana oss föreskrifne memigements ej höra hindra att 


1 G. Celsing redogör härför i dep. till kanslipr. "/,,  1772. 

2 Det heter der bland annat: „Hans K. M., sora med. sina För- 
fäders (.ron ärft en oskrymta.il vänskap och tillgifvenliet för den lv- 
sande Porten, är uppeldad af en brinnande åhågä till att ständigt 
underhålla det urgamla nära förstånd, som i så långliga tider förena 
begge riken och hvilket så mycket mindre någonsin rubbas kan, 
som det är grundadt på deras gemensamma väl och bästa samt be? 
segladt med de heligaste förbindelser och edsvurna traktater. Den 
lysande Porten liar ock vid alla tillfällen gifvit prof af ett lika oryg- 
geligt tänkesätt och dä ingen tvifvel är, att ju den lysande Porten 
med Hans K. M:t uti enahanda föresats lärer instämma, att nämligen 
städse hafva de. ingångna traktater för ögonen, sä lärer det icP" 
blifva svårt för oss att gemensamt arbeta pä begge rikens inkörda 
med hvarannau så oskiljaktigt förknippade välgång och bestånd». 
(Utkastet till detta bref förvaras bland kanslipresidentens kon- 
cept). 


77 


så mycket hos oss stär söka afhålla ett precipiteradt freds- 
slut-', i Deremot ville han lika litet som hans broder un- 
derstöda ett förslag, som från svenskt håll gjorts, rörande 
éfi förbindelse med Porten. Det svenska sändebudet i Wien 
hade nämligen erhållit en. såsom han antog, säker under- 
rättelse, att Kyssland till hvarje pris önskade slut på kriget 
Wr att kunna »utbrista mot Sverige". Skulle nu Porten 
uvarken af hopp att lyckas uttrötta sin motståndare eller 
;'i billig erkänsla mot Sverige Ibr den hjelp Gustaf III genom 
*m statshvälfning gifvit sin allierade kunna förmås till kri- 
gets fortsättande, tillät sig derför grefve Bark uppmana ö. Cel- 
sing" att söka förmå Porten att Aid ett eventuelt fredsslut i 
fredstraktaten införa en bestämning, som garanterade Sverige 
m8'U for liyssland, — detta i nödfall, äfven om Gustaf IILs 
»ifall till detta steg, hvarpå han räknade, ej hunnit anlända. 
San hade rådfört sig härom med furst Bohan; denne gillade 
förslaget och hade beordrat S:t Priest att understöda det 
^atiima. 2 

Oelsingaiae afstyrkte emellertid bestämdt sin regering 
Htt  taga  ett  steg i den föreslagna  riktningen.   Det vore 

ai%t  för Sverige, om dess ,,hemsaker- komme under de- 

>att pa en rysk-turkisk fredskongress. Man kunde ej göra 
M« räkning pa, att Porten med verkligt intresse der förfäk- 
tatie Sveriges sak.  Den gåfve antagligen efter i denna punkt 

ori' än i någon annan och det enda resultatet blefve, att 
overige >stoc]e (|er ]i0mprometteradt inför Europa och hade 
emot sig skenet att behöfva främmande skydd för sin state- 

0l'm-   Af  detta skäl hade de aldrig nämt,  att Frankrikes 


U. Celsing ti!l kanslipresidenten d. "/ii ll~<2. 


- Bark  till  G.  Celsiiif 
['' I[- &»9, ;Ul ocl, §38!) 


<1. 


till känslipresl ib -s]u r'''~- (H- 


78 


ntlofvade lijelp till Sverige berodde pä en garanti af dess 
författning. Ty en garanti för tycktes gifva rättighet till 
en garanti emot. ] Denna uppfattning delade ock det sven- 
ska kabinettet. 2 Det lät det nämda förslaget i all stillhet 
falla. Men det lät ock aret 1772 gå till ända utan att forma 
sig att gå uppmaningarna från Konstantinopel till mötes och 
på något mera positivt sätt försäkra sig om Portens förbund. 


Ett samarbete mellan den franska och svenska diplo- 
matin, såsom vid ofvan nämda hof. ägde icke rum i Berlin 
och Petersburg. 

Med Fredrik II underhöll franska hofvet öfver hufvud 
en mycket knapp förbindelse. Det hade uppgifvit all tanke 
på att kunna inverka på Hans Preussiska Maj:t och Fred- 
rik II å sin sida hade ingen anledning att lyssna till Frank- 
rike. Det franska sändebudet i Berlin, de Pons, som d. i 
juni 1772 anländt dit. synes ock der haft en ganska be- 
gränsad verksamhet. Det samma var särskildt efter den 
svenska revolutionen händelsen med baron Zöge von Maöj 
teuffel. För hvardera liksom för deras resp. hof var ocl) 
förblef Fredrik ILs politik en ogenomtränglig hemlighet. 

Emellertid följde d'Aiguillon med intresse den diplo- 
matiska duell, hvilken Fredrik II inledt med Gustaf III 
Han tröttnade icke att uppmana den senare, att bevara „en 
oöfvervinnelig fermeté och ståndaktighet", men tillika lug» 
och försigtighet. Han bemödade sig ock att gifva möjligast 
lugnande  tydning  åt  Fredrik  ILs hållning.   Med sitt ho- 


1 U. och Gr. Celsing den 3/,a ocli 1T/12 1772. 
- Den tystnad, med hvilket det nämda förslaget förbigås i alla 
de depescher, som i koncept finnas bevarade, är ett bevis härpå. 


79 

tände språk ville denne, förklarade d'Aiguillon, egentligen 
bl°tt „captivera" Ryssland, gifva luft ät sin förtrytelse och 
Uöponera på Gustaf III. „Det bästa sättet att besvara så- 
dant vore med förakt och stillatigande:'.  Ett krig. som ho- 

ade hans polska annexion er och hvars utgång äfven eljes 
; ore uo8' problematisk, ville han icke inleda. Samma uppfatt- 
as uttalade  d'Aiguillon fortfarande, sedan han sjelf fått 

el  af Fredrik  ILs  och  prins Henriks korrespondans med 

ovisa  Ulrika  med deras ,, oanständiga utlåtelser" samt af 

u hemliga Sverige rörande artikeln i 1769 års rysk-preus- 

siska  fördrag,  af hvilken Creutz lät honom taga en kopia 

v Ludvig XV:s räkning. — den, såsom det tycktes d'Ai- 
guiUon, „orättvisaste traktat, som någonsin blifvit slutea". l 
Det var i sjelfva verket den uppfattning man i Versailles 
"tyste om Fredrik II:s ställning till den svenska frågan,2 
huru mycket än det franska kabinettet, särskildt vid det 
en8'elska hofvet, bemödade sig att framställa honom såsom 

ei1' från hvilken anslagen mot fredslugnet i norden egent- 
%eu utginge. 

Det var uppenbarligen  frän  Ryssland  faran  hotade. 

ckså skyndade Frankrike att ät detta håll med råd och 
dad stå Gustaf III bi.   Det har redan nämts,  att  ett för- 

Uud  med  Ryssland  ingick  som det främsta önskemålet i 


1 Creutz  till Gustaf III d. 2/10. 19/ln  1772 (H. H., Ill, 203, 300, 
303 och 312). 

2 CAiguillon  till  Vcrgcnnes  d.  -%u i"'2- »Je suis fort porté 
'   r°lre que  le ton dur et impérieux de ses lettres au Roi. son ne- 

tt' et ä la Reine douairiere, sa Soeur, est beaueoup plus !'effet de 
Politique  artificieuse  que des sentiments intérieures de son äme. 

11 leurs 1'incertitude ou il était encore du parti que la Russie ju- 
' c » propos de prendre lui å fait tenir un langage hautain qui 
einentira vraisemblablement quand il sera mieux instruit." 


so 

det program d'Aignillon uppgjort för den franska politiken. 
Men det första vilkoret för framgång åt detta håll var, att 
en brytning icke inträdde mellan Sverige och dess grannar; 
ty dess närmaste följd vore helt naturligt en innerlig sam- 
manslutning just mellan dem man ville skilja åt, PAiguil- 
lon hade derför dubbel anledning att göra sitt bästa i ilen 
medling mellan Sverige och Ryssland, hvarmed han ville 
rödja vägen för sina egna syften. 

1 enlighet härmed voro de maningar han omedelbart 
efter statshvälfningen tillsände Gustaf III att mot ryska 
hofvet iakttaga det största lugn. ja vänskaplig förbindlig- 
het. Han borde icke försumma något, som kunde hos Ka- 
tarina II mildra intrycket af hans revolution och å daga lägga 
hans önskan att vinna hennes ynnest. Till den ändan 
föreslog d'Aiguillon personligen för Gustaf III, att denne 
till samtliga, hof skulle afgifva officiella deklarationer om sin 
önskan att bevara fred med sina grannar; samt genom både 
Vergennes och Creutz. att de underhandlingar mössrådet 
föregående sommar inledt för afslutandet af en svensk-rysk 
allians återupptoges. Till det förra projektet kunde Gustaf 
III icke förmå sig att bifalla. Beträffande det senare, med- 
delade Scheffer, att Ryssland icke för detta aliiausförslag 
gjort de avancer, hvilka hans företrädare förégifvit, och att 
Gustaf III för öfrigt mot det samma hyste vissa betänklig- 
heter. Framställt från hans sida, skulle det nu efter revolu- 
tionen upptagas som ett tecken på svaghet och fruktan; 
att synas allarmerad, var just det lian framför alt ville 
undvika;  det  skulle i Europa  göra  ett dåligt intryck och 


1 ÖWtitz  till  Gustaf III  <1.  '% och *»/,  nv>  (II. H.. III. g&l 
ocli 28!)). 

2 So bil. u:o 13.   IVAiguillon till Ycrg'etme3 d. -';,„ l Vtf. 


81 

Särsfcildt skulle Porten känna sig besviken. Emellertid hade, 
upplyste Scheffer, Gustaf III ingen bestämd motvilja för 
den i fråga satta traktaten. „Tvärtom, han afser både nytta 
och fördel deraf kunna ledas, allenast den då lämpas till 
Kgl. M:ts afsigter . . . och deröfver blifver Kgl. M:t då Mä- 
stare, enär underhandlingarna och propositionerna komma från 
ryska Kejsarinnan och valet af deras antagande eller för- 
kastande lemnas i Kgl. M:ts skön." 

D'Aiguillon förstod dessa ord rätt, då han förklarade 
sig villig att ensam öfvertaga underhandlingarna i denna 
fråga. 1 Härtill gaf Gustaf III sitt bifall så mycket hellre, 
som hans eget sändebud i Petersburg hvarken med hänsyn 
till tänkesätt eller förmåga ägde hans förtroende, medan 
Frankrike deremot ditsändt en af sina erkändt skickligaste 
diplomater, Durand, som i medlet af oktober inträffade i Pe- 
tersburg. Men knappast hade han hunnit der sätta sig in 
i de utomordentligt svårlösta uppgifter, som honom förelagts, 
innan rykten inlupo om ett omedelbart förestående krig 
mellan Sverige och Danmark. 


1 U. Scheffer till Creutz d. 18/9, 9/10 och 18/10 17T2 (H. H. IV, 
'293, 309 och 312). Vergennes till (TAiguillon d. 30/9 1T72. Creutz 
till Gustaf III d. 18/9, 28/9 och (i H. IL, III, 281, 289, 312 och 325) 
d. 2%, 25/„, I9/,„ och Vu ilTi-  D'Aiguillon till Vergennes d. %„ 1772. 


82 


V. 


Medan de svenska och franska hofven uppbjödo sina 
krafter för att åt Sverige bevara dess nya statsform, ägde de 
häri en medarbetare der de minst anade det, — i Fredrik II. 
Näppeligen för någon, Bysslands kejsarinna möjli- 
gen undantagen, kom budskapet om Gustaf IILs stats- 
hvälfning olägligare och personligt obehagligare än för 
konungen af Preussen. 

Hans ställning efter afslutandet af det polska delnings- 
fördraget har ofvan i korthet tecknats. Det har dervid 
framträdt, huru oafvisligen nödvändigt det för honom var 
att närmast efter detta mästaredrag af en macchiavellisk 
politik i största möjliga obemärkthet få sätta sig i be- 
sittning af de landvinningar han tilldelat sig. Det gälde 
för honom att så litet som möjligt låta tala om sig i Eu- 
ropa. Nu öppnade plötsligen den svenska statshvälfningen 
ett oväntadt perspektiv af vidt gående diplomatiska, kanske 
äfven krigiska förveckliugar. 

Det var derjämte för honom enskildt, det adertonde 
seklets mest skarpsynte diplomat, ett försmädligt nederlag 
att, trots de upprepade varningar han mottagit, se sig förd 
bakom ljuset af sin brorson, en nybörjare. Det var derför 
med oförstäld förtrytelse han, — det var under en färd i 
Schlesien vid Wenig Mohrau, — den 30 ang. mottog den 
oro  väckande  revolutionsnyheten.1  Hans situation var så 


1 Se bil. n:o 1<). 


mycket obehagligare, som de första uppgifterna om stats- 
livälfri ingen i Sverige voro för knapphändiga för att låta 
honom säkert bedöma med hvad framgång den genomförts 
och derefter lämpa de närmaste mått och steg han ägde 
att taga. 

Berört) synes han dock från första stund varit ense 
med sig sjelf, att lian icke kunde svika Katarina II, derest 
hon yrkade tillämpning af 1709 års fördrag. Men motbju- 
dande syntes honom i högsta grad ett angrepp på hans 
systerson. Det kunde icke göras, utan att han. omedelbart 
efter det den polska delningen väckt Europas afsky, ånyo 
kränkte folkrättens och nu äfven blodbandets helgd. — Dess- 
utom stod det för honom klart, att Sverige, om det anfölles, 
kunde räkna på Frankrikes, kanske äfven Spaniens under- 
stöd. England var honom fiendtligt, närmast med anledning 
af hans polska annexioner och hans intrång på Danzigs 
handelsrättigheter. Wiener-kabinettet kunde motsätta sig 
annekteringen af Svenska Pommern, kanske t, o. m. väcka 
60 flencltlig koalition emot, honom bland Tysklands furstar, 
t hvarje händelse voro att förutse allmänna förvecklingar, 
S;>dana han just då framför alt måste undvika. 

De synpunkter han tillsvidare uppstälde på sitt poli- 
tiska program voro derför de två: att åtminstone under 
den närmaste framtiden hålla tillbaka Byssland från ett an- 
**Q på Sverige och att förmå Gustaf III till en sådan 
modifiering af Sveriges nya regeringsform, att „casus foede- 
Ws" betoges de förbundna makterna, — detta senare må- 
hända med den baktanke, att derigenom roten till Sveriges 
8'amla onda blefve ouppryckt. Men för att lyckas i detta 
dubbla spel, fordrades framför alt, att de intresserade mak- 
tei*na stannade i okunnighet om hans verkliga afsigter och 
att särskildt Katarina II hölles varmt öfvertygad, att hans in- 


84 


tressen helt sammanföllo med hennes. Fredrik II var emel- 
lertid fullt medveten om de svårigheter en sålunda planlagd 
taktik mötte. Han visste, att Katarina var personligen djupt 
uppbragt öfver den svenske konungens djerfva tilltag och 
att Panin, som betraktat sig såsom det ryska partiets i Sve- 
rige specielle beskyddare, lifligt önskade se det samma 
åter upprättadt och det nederlag för den ryska politiken, 
hvilket delvis kunde tillskrifvas hans ouppmärksamhet, godt- 
gjordt. Han förutsåg äfven, att Gustaf III blott efter det 
segaste motstånd läte sig beröfvas den vidgade konungamakt 
han nyss förvärfvat, 

Det preussiska sändebudet i Petersburg, grefve Solms. 
fick omedelbart efter revolutionsnyhetens ingående befall- 
ning att försäkra det ryska hofvet, att det i denna ange- 
lägenhet, liksom i hvarje annan, kunde räkna på Fredrik ILs 
vänskap och trohet mot ingångna förpligtelser. — Ett par 
dagar senare sändes honom närmare ordres. 

Han underrättades, att hans monark ville om möjligt 
korrigera den „ dumhet" Gustaf III begått och till den ändan 
föreslog, att de ryska och danska sändebuden i Stockholm i 
samråd med det preussiska skulle begära en gemensam audiens 
hos Gustaf III och därvid framhålla, att deras resp. regerin- 
gar, såsom garanter för Sveriges förra statsform, måste på- 
yrka, att denna till punkt och pricka återstäldes, och att de, 
om Gustaf III vägrade att ingå i underhandling härom, för- 
behöllo sig full handlingsfrihet — med påföljder, dem han 
sjelf kunde förutse. 1 

Detta förslag öfverensstämde med det ryska kabinettets 
stämning för ögonblicket mer, än Fredrik synes förestält sig. 
Katarina II hade, såsom uämts 2, beslutit att i afseende å den 

1 Fredrik II till Solms d. «/„ H72.   Se bil. 11:0 20. 

2 Se ofvan sid. 48—50. 


85 

svenska statshvälfningen en tid framåt hålla god min i 
elakt spel och ajournera sina planer på krigisk aktion mot 
Sverige. Ty innan hon kunde inlåta sig på en sådan, måste 
det turkiska kriget vara ändadt och hon försäkrad om verk- 
samt deltagande af sina allierade, om möjligt älven af Eng- 
land. Men intetdera af dessa vilkor var uppfyldt, det senare t, 
°- m. så litet, att man i Petersburg, liksom i London och 
Stockholm, der Gustaf III sjelf bemödade sig att gifva det 
styrka, lyssnade till ryktet, att Fredrik II vore en af stats- 
livälfningens gynnare. 

Panin framlade för Solms sitt hofs tankar i ett sam- 
tal, hvilket denue inberättade under' den 4 september. * Man 
kände ännu för litet omständigheterna vid den svenska stats- 
hvälfningen, för att kunna definitivt , .fixera sina tankar" 
angående den samma. Det syntes dock af fiere skäl — bl. 
a- enligt de berättelser baron Taube gifvit svenske envoyén, 
baron Eibbing, — kunna antagas, att revolutionen ingalunda 
aflupit så fredligt, som Gustaf III låtit försäkra. Bäst vore 
derför att afvakta, huruvida ej ett oppositionsparti i Sverige 
uppträdde. Emellertid hade uppenbarligen den händelse in- 
träffat, hvilken det preussisk-ryska fördraget af 1769 afsåg. 
Det fordrades nu en förtrolig och fullständig öfverenskom- 
melse rörande medlen att bevara ,, lugnet i Norden" och det 
system Ryssland och Preussen velat genomföra. — Utbed- 
jande sig Fredrik II:s tankar i denna fråga, ville Panin fram- 
lägga sin furstinnas. Hon vore besluten, att för ögonblicket 
Undvika hvarje sken af hot mot Sverige, men på samma gång 
vidtaga alla mått och steg ,,för sitt eget försvar". Hon trodde 
sig kunna föreslå, att konungen af Preussen å sin sida äfven- 
ledes skulle göra ,, passiva demonstrationer" samt försäkra Gu- 


Se bil. n:o 21. 


86 


staf III, att Kysslands rustningar uteslutande afsågo eget för- 
svar mot en tvetalig furste, den der icke förtjenade förtroende. 
medan deremot hvarje steg af honom, hvilket kunde hafva 
sken af en krigisk demonstration, endast kunde gifva skäl åt 
Rysslands misstankar och medföra svåra följder. — Panin till- 
lade, att danske konungen ,:sua sponte" godkände denna taktik. 
De begärda  demonstrationerna hade Fredrik II redan 
sjelfvilligt begynt.  Dock icke genom sitt sändebud i Stock- 
holm.  Grefve Dönhoff fick väl veta, huru obehaglig revolu- 
tionen var lians monark och att han icke trodde på det nya 
statsskickets  bestånd.   „J'appréhends  fort",  skrifver  han, 
„que la démarche inconsidérée que le roi de Suéde vieut de 
faire ne plongera ce Prince et tout son Eoyaume dans une 
guerre dont il est difficile de prévoir 1'issue" . . . „Plus j'exa- 
mine  la  démarche; du  Koi,  plus  elle  me  parait étourdie 
et  imprudente". >   Fredrik  visar  sig  hysa  ett obetingadt 
misstroende  mot  sveuskarnes  förmåga att frigöra sig från 
sitt  gamla  partisinne och sammansluta sig till försvar för 
konung och fosterland.  ,Peut-étre", säger han, ,,n' y a-t-il 
pas  20  personnes  en  Suéde  sur  lesquelles  le Koi puisse 
faire  fond  et  qui  lui  soient véritablement attachées.   Je 
suis donc sur qu'on peut s attendre ä une nouvelle revolution 
dans  ce  Eoyaume  dés  que  la Russie napprouvera pas ce 
qui  s'y est passé, et qu'elle aura déclaré ses intentions lå- 
dessus.  Autant que je connais le gros de la nation suédoise 
elie  ne parait nullement incliner pour la souveraineté et il 
ivy  a  pas  apparence  qirelle voudra favoriser de pareilles 
vues". 2 — Men någon befallning att gifva sin konungs miss- 
nöje uttryck eller att arbeta mot det nya statsskicket fick 
Dönhoff icke.  Tvärtom!  Sedan han i sina tidigast mottagna 


1 Fredrik II till Dönhoff d. '/, och % 

2 Fredrik II till Dönhoff d. "/, 1772. 


1772. 


87 


ordres befalts att rätta sitt uppträdande efter Östermans 
och han ined denne öfverenskommit att iakttaga „une par- 
faite inactivité", erhöll han sin konungs obetingade god- 
kännande häraf samt sedan en lång tid framåt — inga nya in- 
struktioner. Fredrik II gaf honom alt klarare antydnin- 
gar, att det var ensamt af Ryssland som Sverige hade något 
att befara, och skref slutligen : „ce changement qui importe 
Pen å moi et ä mes Etats m'est assez indifférent". 1 Men 
På varningar till svenska hofvet för alt, som kunde ytter- 
ligare stöta Ryssland, borde Dönhoff icke spara. 

Men livad Fredrik II icke tillät sin representant vid 
svenska hofvet, det ville han åstadkomma på det personliga 
inflytandets väg, medels den brefvexling han i samråd 
med prins Henrik omedelbart efter erhållen underrättelse 
om statshvälfningen i Stockholm öppnade med Gustaf III och 
hans moder, — en brefvexling, hvars sällsynt hänsynslösa, 
befallande språk han motiverade med en deltagande anför- 
van dts rätt och pligt till öppenhjertighet.2 En del af dessa 
sina bref till och från Gustaf III insände Fredrik II till 
Katarina, en uppmärksamhet, som hade beräknad verkan 
på hennes smickersjuka sinne. 

Genast efter mottagandet af Fredrik ILs bref af d. (i 
sept. till Gustaf III lät hon å sin sida tillställa honom det bref 
hon af den svenske konungen erhållit och sitt svar derpå 
samt förklarade genom Panin sin synnerliga fägnad öfver „de 
kraftiga råd" Fredrik i depeschen af den 4 sept. gifvit. 
Men ännu funne hon det för tidigt att afgifva den föreslagna 
deklarationen. Man borde uppskjuta ..exécutionen" till vin- 
tern. Ty Ryssland måste dessförinnan gifva sina rustningar 
större fulländning och äfven frigöra sig från särskilda svå- 

1 Fredrik II till Dönhoff d. le/10  1772. 

2 Se sid. 4(5 och nedan kap. VII. 


88 

ngheter. Bland dem framhöll Pauin: arrangeringen af de 
polska affärerna, det turkiska kriget, verkningarne af den 
stora pest, som öfvergått Eyssland sedan år 1770, trakasse- 
rierna med grefve Gregor Orlov, Panins mäktige motstån- 
dare, som träffats af en öfvergående ogunst hos sin herrska- 
rinna. Att Eyssland ytterligare led af penningebrist och att 
ett allmänt missnöje spordes öfver de tryckande utskrifnin- 
garna för krigen i Polen och Turkiet, tillägger Solms. Men 
god vilja att gripa till vapen mot Sverige fattades det, an- 
märker han, ingalunda vid ryska hofvet. Der var man en- 
dast vorden något försigtigare än förr. 

För Fredrik II var underrättelsen om denna det ryska 
kabinettets betänksamhet synnerligt angenäm. Han hade 
kort förut (d. "/o) skrifvit till Solms om den svenska stats- 
hvälfningen: ,,je cherche encore vainement un moyen pour 
raccommoder la chose". Nu, då han vann tid, hade han äf- 
ven bättre hopp att lyckas i sitt dubbla spel. Med större 
tillförsigt framträda ock från denna tid i hans korrespon- 
dans med Solms försäkringar om, att Eyssland hade intet 
att frukta af Gustaf III - aldraminst under det närmaste 
året. „On peut étre sur du cöté de la Snede. Gette puis- 
sance n'a ni la volonté, comme je le garantirais, ni le pou- 
voir de rien entreprendre qui puisse donner sujet ä de jus- 
tes alarmes å la Eussie", heter det i ett reskript af den 
26 sept. Och lika bestämda uttalanden om Sveriges ofar- 
lighet förekomma gång på gång. 

Alt tydligare antyder han ock för Solms, att det egent- 
ligen var Eyssland, som hade något intresse vid den svenska 
statshvälfningen, för honom vore den en likgiltig sak, hvilken 
han helst såge helt och hållet glömd. Hans uttalanden här- 
öfver nå sin spets i följande yttrande i ett bref af den 14 okto- 
ber: „Je n'ai pris tout cet objet si fort au coeur qu'en consi- 


89 

dération de mon alliance avec la cour de Eussie, dont la 
fonservation de la forme de gouvernement en Suéde fait un 
des principaux objets, et ou j'ai promis mon assistance con- 
tre tons ceux qni vondraient le renverser. Pour plus de 
preuve de ce que je viens d'avancer, Vous ponvez méme étre 
tres persnadé qu'au cas que la Eussie la veut oublier, je 
ne penserai surement pas ä Ini en rafraichir la mémoire. 
Je lui laisserai plutöt tout le temps pour prendre son 
parti". 

Detta uttalande ansåg sig väl Solms ännu icke böra 
delgitva Panin : det skulle grumla stämningen vid ryska hof- 
vet, man skulle icke längre veta i hvad mon man kunde räkna 
På Fredrik ILs understöd. Han hade så mycket mera skäl 
till denna försigtighet, som lian kort förut väckt missnöje, 
då han antydde, att den „concert confidentiel et parfait'' 
Med Preussen, hvilken Ryssland önskade, icke vore afslutad 
genom att Fredrik erhållit Rysslands första förslag, utan att 
tvärtom häröfver borde förhandlas. Ty så snart Solms ledde 
samtalet åt detta håll, afbröt honom Panin lifligt med för- 
klaringen, att det ryska hofvet ansåge aftalet med Fredrik 
H gjordt. Ryssland, sade Panin, önskade blott, att det finge 
ännu hösten om förbli i lugn och dölja de gemensamma pla- 
nerna mot Sverige ; vid vinterns inträde hade det antagligen 
friare händer, särskildt för det turkiska kriget. Det, enda 
Man kunde öfverlägga om vore formuleringen af den beslutna 
deklarationen till Sverige.1 

På sådant sätt halkade alltid Panin öfver de förtroliga 
]nkast mot det ryska kabinettet eller de försök att dämpa 
dess ifyer, hvilka han kunde iakttaga hos den preussiske 
envoyén,  så flitigt  denne än i sina  uttalanden  inflickade 


1 Solms till Fredrik II d. 9/10 och 3/u 1772. 


90 


försäkring-ar om sin furstes obetingade beredvillighet att full- 
göra sina förpligtelser mot Ryssland, hvarvid lian äfven för 
bättre verkans skull plägade använda excerpter ur erhållna 
depescher, i hvilka Fredrik II stundom gaf sig sjelf en 
mention honorable för sin hållning mot Katarina. 

Solms åter vågade ej hålla på några bestämda yrkan- 
den. Ty så väl han än redan förstod siii konungs syften, 
visste han dock, att denne framför alt önskade se bevarad 
sin gunst hos Katarina och dermed sitt inflytande på den 
ryska politiken. 

Fredrik II hade så mycket giltigare skäl att gilla sitt 
sändebuds försigtighet, som han visste, att både engelska och 
franska hofven bemödade sig att minska hans kredit i Pe- 
tersburg. Äfven Österrikes missnöje efter den polska del- 
ningen var honom ingen hemlighet och han lät Panin veta, 
att man från detta håll ville grumla det goda förhållandet 
mellan Preussen och Byssland, hvaremot det bästa medlet 
vore en obetingad ömsesidig öppenhet emellan dessa makter 
med afseende å alla ditåt syftande österrikiska intriger. 


Men just hos denna makt tvekade han icke att anhålla om 
dess bona officia för en påtryckning pä ryska kabinettet i 
enlighet med hans önskningar, — detta måhända äfven derför 
att han på förhand visste, huru ogynsamt en sådan i Peters- 
burg komme att upptagas. Denna diplomatiska aktion mot 
Eyssland via Wien är den del af hans oroliga verksamhet till 
förebyggande af „obehagliga följder'' af den svenska statshvälf- 
ningen, hvilken kanske aldra klarast karaktäriserar hans 
ställning. 

Omedelbart efter det han fått underrättelse om statshvälf- 
ningen i Stockholm, sände han (d. 79) den samma vidare till sitt 


91 


sändebud i Wien, grefve Edelsheim, anmärkande, att man i 
denna obehagliga händelse åter hade att se ,,une équipée fran- 
Qaise", och med begäran att med omgående få en detaljerad 
redogörelse för, huru den vid wiener-hofvet uppfattades. Der 
yar man ej fallen för att bilägga Gustaf III några vid- 
sträcktare planer. Kaunitz bad Edelsheim för sin monark 
Påpeka, att, derest den svenska revolutionen afsåge en inver- 
kan på ställningen i Europa, den skulle hafva tidigare ge- 
nomförts. Den vore en rent inre svensk angelägenhet, der- 
till en, som erinrade om satsen att ,, mycket synes svårt 
blott så länge man icke vägar taga itu dermed". Den 
preussiske gesandten, — hvilken blifvit ålagd att hålla sig 
1 intim förbindelse med sin ryske kollega, furst Galitzin, 
r~r visste emellertid kort derpå meddela, att '\viener-kabinet- 
tet befarade ett ryskt anfall på Sverige och fruktade, att det 
gåfve uppslaget till ett allmänt krig af oberäkneliga följder, 
samt att det derför genom sin representant i Petersburg, 
furst Lobkovitz, med all makt sökte afveckla den kris, hvil- 
ken den svenska statshvälfuingen inledt. Det var egent- 
ligen Fredrik II man i Wien skarpast observerade, ty man 
misstänkte, att han med baktankar på svenska Pommern 
uppäggade Kyssland mot Sverige. l 

Sådant lät dock Kaunitz icke synas i den öfverlägg- 
ning han med Edelsheim hade i slutet af september och hvilken 
nan bad denne referera för sin monark. Det vore att befara, 
yttrade Kaunitz, det Eyssland hyste krigiska planer mot Sve- 
rige, så allmänt godkänd och så stadgad än den nya statsfor- 
men der var och så säkert än dess unge furste kunde, om han 
angrepes, räkna på Frankrikes och kanske äfven Portens 
Understöd. Följderna af ett sådant krig vore icke svåra 
att  förutse  och manade att i tid söka förekomma dess ut- 


Edelsheim till Fredrik II d. 


1772. 


92 


brott. Kaunitz hade för sin del genast gjort framställnin- 
gar vid franska hofvet om nödvändigheten, att Gustaf III 
varnades ,,att icke drifva sakerna för långt, utan nöja sig 
med en förnuftig monarki", — och han hoppades hafva lyc- 
kats häri. Men det vore å andra sidan nödigt, att också 
Byssland förmåddes att icke ^uppställa öfverdrifna fordrin- 
gar, utan inskränkte sig till att hos den svenska konungen 
begära sådana modifikationer i den svenska statsförfattnin- 
gen, hvilka vore förenliga med hans heder och ställning". 
Hvad Ryssland förnuftigtvis kunde önska, stode att vinna 
genom hofsamma deklarationer, åt hvilka det för öfrigt vore 
oförhindrad!, att gifva eftertryck genom „några militära de- 
monstrationer". Kaunitz hoppades, att Fredrik II ville be- 
gagna sitt starka inflytande i Petersburg till att der skaffa 
denna uppfattning gehör. 1 

Detta uttalande hälsades af Fredrik II med lifligt bi- 
fall. Det gaf stöd åt hans hopp att kunna använda wiener- 
hofvet såsom hämsko på Bysslands anfallsplaner. Han 
uppmanade Fdelsheim att försigtigt undersöka, huruvida 
utsigter funnes härför. 2 


1 Edelsheim till Fredrik II d. 30/„ 1772. 

2 „I1 m'est donc venu une idée que Je no veux pas difterer de 
Vous eoniier, puisque c'est votre dépeche du 30 sept. méme qui me 
l'a fournie. Selon cette dépeche, le Prince de Kaunitz a déjå touche 
cette corde avee Vous, de sorte que Je voudrais bien que, sans eora- 
mettre Mon nom, Vous puissiez disposcr ce ministre å interposer le 
crédit de sa Cour dans cette affaire afin de prévenir et d'éviter de 
nouveaux troubles qui pourraient s'élever, å cette occasion, entré la 
llussie et la Suéde. Mais, avant de Vous y autoriser, Je serais bien 
aise de voir auparavant votre sentiment sur ce plan et si Vous croyez 
qu'il y aurait nioyen, ou non, de lemettre en exécution sans me com- 
promettre. N'oubIiez donc pas de le peser murement et de me dire 
ensuite ce que Vous en pensez". (Fredrik II till Edelsheim d. "/,„ 1772.) 


93 


Edelsheim tillstyrkte sin monarks plan. Dock föreslog 
han, att den skulle framställas såsom för hans enskilda 
del. Kaunitz syntes för öfrigt positivt besluten att göra 
den i fråga satta framställningen i Petersburg, men tillika 
mycket angelägen att snart få höra Fredrik ILs tanke 
om hans förslag; blott i väntan härpå hade han uppskjutit 
att afsända sina ordres till Petersburg. J 

Dock. — den preussiske konungen lät sig omöjligen beve- 
kas till något mera synligt godkännande inför Kaunitz sjelf 
af hans projekt. Än mindre kunde han naturligtvis förmå 
sig till att sjelf vid ryska hofvet upprepa Österrikes före- 
ställningar. Men han trodde sig dock der kunna försig- 
tigt förbereda sinnena för ett möjligast lugnt uppta- 
gande af dem och dervid antog han min af att tro, det 
Österrikes föreställningar vittnade om ett missnöje öfver 
Rysslands hållning, sådant, att det möjligen kunde ytterligare 
inveckla den allaredan farliga ställningen. Han insänder 
till Solms den 7 okt. Edelsheims skrifvelse af den 30 sept. 
och bifogar anmärkningen: „Mais comme les inquiétudes de 
la cour de Vienne donnent lieu ä craindre de nouveaux era- 
barras, je voudrais bien que la Kussie préféråt la voie de né- 
gociation que je lui ai conseillée, et elle y gagnera toujours 
plus. quand méme elle ne parviendrait pas å rétablir dans ce 
foyaume, en tout point, la forme de gouvernement de 1720". 
Senare depescher upprepa uttalanden af detta slag, hvilka 
Solms ägde att blott i den mildaste form framföra. 

Denna Fredrik ILs lätta påtryckning vid ryska hofvet 
förblef en hemlighet mellan Solms och hans monark. Hof- 
vet i Wien och t. o. m. den preussiske gesandten derstädes 
ämnades  härom i okunnighet.   Dock  uttalade  Fredrik II 


Edelsheim till Fredrik II d. 21/i0 1772. 


mmmm 


94 

indirekt för Kaunitz sitt godkännande af hans förslag om 
en deklaration till Katarina II. Ja, han t. o. in. uppmuntrade 
honom härtill, då han upprepade gånger genom Edelsheim 
förklarade, att just Österrikes intervention vore det ,, bästa 
medlet" att förebygga ett ryskt-svenskt krig, och gaf det 
rådet, att Österrikes framställningar borde skärpas med ut- 
talande af farhågan, att ett allmänt krig blefve den ound- 
vikliga följden af ett ryskt anfall på. Sverige. Ullen från 
positiva förbindelser drog han sig alltid tillbaka i sin 
omedgörliga försigtighet. i Då Kaunitz i början af november 
ville af Edelsheim framtvinga en bestämd förklaring an- 
gående hans monarks hållning och dervid beklagade den brist 
på förtroende denne visade honom, svarade den preussiske 
gesandten, att han icke erhållit instruktioner i denna sak, 
men vore moraliskt öfvertygad, att Fredrik II önskade bevara 
freden och undvek att uttala sig blott af fruktan, att Edels- 
heim under sin nära förbindelse med den ryske gesandten 
kunde  glömma  sig och kompromettera sin furste.2 

På denna punkt stod underhandlingen i denna fråga, 
då Fredrik II öfverraskades af en ny, hastig och obehaglig 
scenförändring i de svenska sakerna, — ryktet om Gustaf 
III:s uppbrott mot norska gränsen. 


1 ,,Mais souvenez Vous, Je ne saurais assez Vous le repeter, 
que je n'y saurai absolumcnt point intervenir ni personnellement, ni 
mmisteriellement, et qn'il faut absolument que Je n'y sois nommé 
point du tout et qu'elles (ees insinuations) paraissent plutot étre 
simplement de votrc cni". (Fredrik II till Edelsheim d. 28/10 1771). 

2 Edelsheim till Fredrik II d. Vn Wffe. 


95 


VI. 

Medan de svenska och franska hofven i ofvan skil- 
drade diplomatiska verksamhet bemödade sig att bevara 
fredslugnet i Norden och Fredrik II, under sken af mot- 
satsen, i samma syfte gaf sina tvetydiga råd i Petersburg 
och Wien, bjöd den naturligaste försigtighet Gustaf III att 
så långt möjligt göra Sverige beredt att emottaga ett fiendt- 
ligt angrepp. Han manades härtill så mycket kraftigare, som 
den lägervall, hvari riksdagsstyrelsen låtit det svenska för- 
svarsväsendet falla, blott kunde stärka eröfringsbegäret 
kos en roflysten granne. 

Genast efter statshvälfningen hade Gustaf III beslutit 
att icke i Svenska Pommern, der generalmajor, grefve 
Sinklaire bibehölls på generalguvernörsposten, samla någon 
större styrka. Han insåg fullväl omöjligheten att, derest 
Österrike sveke sina förbindelser, under ett samtidigt krig 
yid snart sagdt rikets alla gränser, kunna bjuda Fredrik II 
spetsen. Han inskränkte sig derför med rådets bifall till 
att förordna, det ensamt Stralsund försattes i sådant för- 
svarsskick, att det kunde uthärda en längre belägring och 
i nödfall vinna en ärofull kapitulation. 

Äfven mot Danmark vidtog Gustaf III i förstone föga 
^tydande försvarsanstalter. Det usla skick, hvari de nor- 
ska fästningarna och militären i Norge befunno sig, läto 
icke någon omedelbar fara framträda från detta häll. 


96 

Helt annat var deremot förhållandet med gränsen mot 
öster. Finland komme ögonskenligen vid ett öfverfall af 
Sveriges grannar att få upptaga hufvudangreppet. Lan- 
dets afskilda läge, svårigheten att här vid ett hastigt 
inträdande behof ersätta livad tidigare i försvarets ordnande 
försummats var ett ytterligare skäl att icke på detta håll 
uppskjuta rustningarna för ett eventuelt ryskt angrepp. 

Den gamle Augustin Ehrensvärd utnämdes till befäl- 
hafvare för trupperna i Finland. Åt ett utskott, i hvilket 
J. M. Sprengtporten efter sin ankomst till Stockholm blef 
den ledande själen, lemnades att ordna försvarsverket i Fin- 
land, för hvars granskning ditsändes konungens adjutant, 
öfverste Grönhagen. Genom dess omsorg sattes lif i befäst- 
ningsarbetena. Gevär, ammunition och utredningspersedlar 
öfversändes till Finland. Militären samlades och öfvades 
o. s. v.1 

Men ögonskenligen var det, som Sverige med egna 
medel kunde åstadkomma, otillräckligt för att göra det be- 
redt att mottaga ett samtidigt anfall af dess samtliga 
grannar. Ty det kreditiv på 50 tunnor guld bankoutskottet 
beviljat konungen fick användas först vid inträffande krig2 
och med nya pålagor ville Gustaf III icke låta sin nya re- 
gering debutera. Deras påläggande skulle för öfrigt kraft 
ständernas godkännande och en riksdag var livad han fram- 
för alt ville undvika. 

Gustaf III ingick derför utan betänkande på den upp- 
maning Creutz sände honom att begagna sig af den rådande 
entusiasmen för att af Frankrike utverka det rikliga under- 


1 Se härom närmare i slutkapitlet: Finland under faran för ett 
svenskt-ryskt krig 1772—1773. 

2 Denna ressurs förblef en hemlighet för det franska hofvet. 


97 

stöd lian i sin nya ställning behöfde. l Säker om sin ko- 
nungs bifall, gjorde han redan d. 23 sept. en framställning 
härom hos d'Aiguillon. framhållande, att Frankrike ökade 
sina egna krafter, då det stärkte sin allierades. CÅiguillon 
svarade ntan betänkande. „que le Eoi ponvait absolument 
compter snr les secours nécessaires ponr cet objet: la France 
s'exécuterait dans ce moment". 2 Han upphörde i sjelfva ver- 
ket aldrig att yrka på ett snabt upphjelpande af den sven- 
ska armén och flottan. 3 

Crentz fick med omgående emottaga sin regerings upp- 
fordran att för ordnandet af Sveriges försvarsväsende af 
Frankrike utverka „några miljoner", vare sig att delemna- 
des såsom gåfva eller emot godtgörelse i framtiden. I en lång 
förklaring utlägger kanslipresidenten, att Gustaf III vid ut- 
redandet af rikets läge i militäriskt och fmansielt hänseende 
^inhämtat en ny, men likaså obehaglig öfvertygelse, att bri- 
ster på alla ställen sig yppa och att tillgångar saknas på de 
ställen, der de bäst skulle behöfvas"; Frankrikes snabba bi- 
stånd vore den enda utvägen ur det bryderi, hvari Sverige 
hefann sig. För att stärka det franska kabinettets goda 
vilja öfversändes  till Crentz afskrifter af Fredrik II:s bref 


1 Creutz till Gustaf III d. 2% 1772. (IT. II., Ill, 281.) 

2 Crentz till Sohoffer apost. d. a,/9 (II. IL, III, 28!)). D'Aiguil- 
'on till Vergenncs d. "/» 1772. 

3 „I1 nous conseille d'cmployer tous nos cfforts pour mettrc 
"otre armée et surtout notre flotte en état. Il me le répéte cha- 
1'ie fois qn'il me voit, et me demande sans cesse des éelaircissoments 
'A-dessus, å fin de pouvoir prouver au Koi que nous ne negligeons 
r'en de notre cöté pour nous faire respecter par nos voisins. 11 a 
Weme réitéré ses offres de nous donnor des secours extraordinaires 
pour le rétablissement de notre marine, en nas d'un pressant besoin''. 
(Crentz till Scheffer d. 2/10 i H. IL, III, 293.) 

7 


98 

till hans syster samt af den hemliga artikeln rörande Sve- 
rige i 1769 års ryskt-preussiska fördrag jämte dess analys af 
IL Scheffer. » Då Creutz, enligt denna instruktion, officielt 
förnyade sin begäran om ett extra ordinärt understöd för det 
svenska försvarsväsendet, visade d'Aiguillon sitt vanliga till- 
mötesgående. Han önskade endast erhålla detaljerade öf- 
versigter af Sveriges militära ställning, af dess tillgångar 
och brister samt af livad Sverige sjelft kuude för dess upp- 
hjelpande prestera. Dessutom ansåg han nödigt, att en hem- 
lig konvention uppsattes, som i uttryck, hvilka ej sårade 
Gustaf IILs värdighet, förpligtade honom att vid en viss 
tidpunkt följande vår hafva utrustad en bestämd styrka till 
lands och vatten. Häremot skulle Frankrike förbinda sig 
att med en faststäld summa bidraga till omkostnaderna. Detta : 
för att han skulle kunna inför konseljen försvara det bety- 
dande understöd han för Sverige begärde. 

Vid Creutz' invändning om den tidsförlust, som blefve 
en följd af denna omgång, hänvisade cVAiguillon på den sena 
årstiden och på möjligheten att genast vidtaga förberedel- 
ser för rustningarna samt omnämde det Vergennes var be- 
myndigad att vid öfverhängantle fara använda sitt kreditiv, 
hvilket ännu icke var tömdt, — en nyhet lika mycket 
för Creutz, som för hans hof. Men angelägen, som han var, 
att undvika hvarje sken af offensiva afsigter, uppmanade 
d'Ai<raillon Gustaf III att tillställa utlandets hof en förkla- 


1 Scheffer till Creutz ti. -/10 och 9/.o i"'2. (H. H., IV., 304 och 30?.) 
Gustaf höll sig icke for god att söka sig äfven inadame du Barrys 
medverkan till genomdrifvande af sina önskningar i denna angelä- 
genhet. Han skref till henne härom. Creutz försäkrar, att detta haft 
en utmärkt effekt och uppmanar sin konung att fortsätta denna 
brefvexling; „elle abrégera bien des difficultés", skrifver han till 
Scheffer d. 19 nov. 1772. 


99 

ring, att lians rustningar afsågo uteslutande eget försvar för 
det fall, att man ville kränka den nya författning lian in- 
fört. J 


Samtidigt, som Gustaf III på detta sätt vid det fran- 
ska liofvet anhöll om dess hjelp och denna äfven lofvades 
honom, bröt han öppet mot en af dess lifligaste önskningar. 

D'Aiguillon hade, såsom nämts, föresatt sig att söka 
närma Sverige och Danmark till hvarandra. Han trodde 
sig häri hafva funnit en uppgift, hvars lösning innebure en 
synnerlig framgång för den franska politiken, ja måhända 
läte Frankrike, sedan väl det holsteiuska bytesfördraget vore 
afslutadt, ärfva Kysslands inflytande i Köpenhamn. 

Den franske ministern i Köpenhamn Blosset hade så- 
lunda i uppdrag att der arbeta enligt nämda syfte. Likaså 
Vergennes vid det svenska hofvet. Fåfänga voro dock dessa 
bemödanden, något, som äfven Vergennes synes mycket rik- 
tigt hafva förutsett. ITAiguillons försäkringar om Danmarks 
goda dispositioner kunde icke förändra detta, faktum. 2 
Tvärtom hade spänningen mellan det svenska och det dan- 
ska hofvet till slutet af oktober ständigt blott ökats. 

De rustningar Danmark vid första revolutionsnyheten 

1 Se bil. n:o 13. (Jreutz till Scheffer d. 1!'/,o 1 7 ; 2. (H. .11., 111,. 
312).   D'AiguiIlon till Vergennes d. *°/10 1772. 

2 I)'Aig'uillon till Vergennes d. "/„ och 2%0 mz. — v. Osten 
Meddelade i sept. åt Gnldenerone, att man vid det danska hofvet be- 
farat utbrottet af en af Frankrike anstiftad palatsrevolution, som dock 
afböjts. „Efter hand aflägsnar inan", skrifver han, „alla anhängare 
så väl af franske ministern som af hans medbrottsling, svenske mi- 
nistern Sprengtporten". (Enl. Östermans dep. till Panin <\. U/.,L sept. 
1772). 


100 


vidtagit i öfverensstämmelse med dess förpligtelser emot Ryss- 
land hade  oafbrutet  fortsatts.   Danmark  följde  häri  lika 
mycket Kysslands uppmaning, som  en naturlig fruktan för 
det på nytt födda Sverige,  hvars  stämning mot Danmark 
der icke  var  någon hemlighet.  Det svenska sändebudet i 
Köpenhamn  kunde  derför  fylla sina depescher med under- 
rättelser om ständiga rustningar, särskildt i Norge, der slut- 
ligen prins Carl af Hessen, konungens svåger, erhöll i uppdrag 
att mottaga öfverbefälet. Det syntes, trots de försäkringar ut- 
rikesministern v. Osten  tätt  och ofta lemnade Sprengtpor- 
ten om det rent defensiva syftet med dessa „arrangements", 
vara  stäldt  utom  tvifvel,  att  Danmark  beredde  sig  att 
kunna  löpa till angrepp, så snart Ryssland gåfve signalen. 
Men ännu var Byssland icke färdigt att komma sin bunds- 
förvandt till hjelp och äfven Danmarks egua rustningar voro 
ännu  icke  afslutade.   Tvunges  det  nu  genom ett krigiskt 
uppträdande  af  Gustaf LTT  att  taga  sitt parti,  hade det 
blott  att  välja  mellan  ett krig under relativt ogynsamma 
förhållanden eller en förödmjukande fredsförklaring, så bin- 
dande, att den icke utan synnerlig vanheder kunde brytas. 
I hvartdera fallet kunde Sverige med mindre oro motse ett 
framtida krig med Ryssland.   Till dessa politiska synpunk- 
ter kommo mer personliga. 

Den framgång Gustaf IILs statshvälfning haft gaf 
fart åt de djerfva planer han länge hyst mot Danmark. 
Missnöjet i Norge emot det danska väldet, — hvarom be- 
rättelserna dock torde varit öfverdrifna, — syntes nu be- 
reda rum för deras förverkligande. I ett krig mot Sveriges 
gamle  arffieude  skulle  han understödas af nationens entu- 


1 Se härom Odhner, s. 192 och Y. Nielsen: Gustaf IILs norske 
politik, s. 7 o. ff. (Histor. Tidskrift. Anden Raekke, Förste Bind.) 


101 


siastiska bifall, särskildt arméns, och skulle på samma gång- 
han nedslog den förre, äfven kväfva missnöjet inom eget 
land. Han skulle hämnas ej blott nationens, utan äfven 
sin dynastis och sina egna oförrätter. Han hade nyss prisats 
såsom återställaren af Gustaf II Adolfs styrelseskick. Mot 
Danmark skulle han kanske vinna äfven forne Gustafvers 
krigareära. För en natur, sådan som Gustaf III, ägde sist 
Dämda synpunkter en bestämmande vigt. ■ — Så fattade 
uan i medlet af oktober beslutet, att under förevändning at 
en „ eriksgata " besöka sina provinser vid norska gränsen 
och der, omgifven af. sina stridsfärdiga trupper, invänta 
Danmarks förklaring  öfver  afsigten  med dess  rustningar. 

Gustaf III dolde ingalunda för sig, att det var ett 
högt spel han vågade. Det kunde måhända reta Ryssland 
till ett omedelbart angrepp och skulle, det var uppenbart, 
lemna Sveriges grannar anledning att i utlandet framställa 
sig såsom de utmanade. Han synes emellertid just vid 
denna tid gått med den ljufva illusionen, att hans mot Ka- 
tarina II iakttagna vördnadsfulla hållning hos henne väckt 
eu blidare stämning. J 

Panins „heliga" fredsförsäkringar hade nyss anländt. 
För Durands sändning uttalade d'Aiguillon de ljusaste för- 
hoppningar. För att än ytterligare stärka den ryska kejsa- 
rinnans förmodade „goda dispositioner", beslöt Gustaf III att 
till ryska hofvet afsända en utomordentlig ambassadör ined 
uppdrag att framföra hans lyckönskningar med anledning 
a*' storfursten-tronföljarens nyss uppnådda myndighetsålder. 
Samtidigt befalde han, att de i Finland påbörjade försvars- 


1 Han skrifver till Creutz från Gripsholm d. n/10 Iriti J? me 
flatte qu'une grandc Princesse est revenue des préjugés désavanta- 
geux qu'0n avait taclié de Lui faire concevoir de ma personne" 
f»6ust. Pappren", V.) 


102 


anstalterna efter hand skulle nedläggas. Gustaf III förutsåg 
väl, att det krigiska uppträdande han föresatt sig skulle 
väcka versailler-hofvets missnöje. Det ser ut som om det varit 
just för att frigöra sig från dess påtryckning, han höll 
sin plan hemlig till dess den mognat till beslut och han 
hunnit delgifva den samma sina sändebud i Versailles, Kon- 
stantinopel. London och Wien, dervid ingalunda fördöljande 
de allvarsamma påföljder den kunde hafva. Först då un- 
derrättade han (d. 25 okt.) Vergennes om sin plan. Denne 
hade emellertid redan fått kännedom om den samma och 
äfven lofvat d'Aiguillon att afråda Gustaf III från dess 
verkställande. Huru ifrigt denne äu förtäljde en mängd 
omständigheter för att bevisa, „que les préparatifs du Dan- 
nemarc ne pouvaient pas étre révoqués en doute", och in- 
bjöd Vergennes att vara honom följaktig under »eriksgatan", 
stannade den franske diplomaten vid sitt ogillande. Detta 
steg vore, vidhöll Vergennes, förhastadt och kunde medföra 
vådor från Rysslands och Preussens sida. Ja, möjligt vore 
t. o. m., att de danska rustningarna anordnats enkom för att 
förleda Gustaf III till det i fråga satta utmanande företaget. 1 

Denne lät sig emellertid icke påverkas. Dagen derpå 
underrättade han äfven Österman om sin plan, hvarvid han 
tillika meddelade honom sin afsigt att uppvakta hans fur- 
stinna genom en utomordentlig ambassad. 

Rådet beslöt en mängd betydande militära åtgärder 
och af banken upptogs ett lån på 12 tunnor guld. Till 
Danmark sändes (den 1 när.) en deklaration, uppsatt 
af U. Scheffer. 2 I mycket modererade uttryck förkla- 
rar Gustaf EU,  att de danska rustningarna i Norge, hvil- 


1 Vergennes till d'Aiguillon d. 23/10 1772. 

2 Deklarationen tryckt i IL H., II, 362. 


Hl 


103 

tas anledning vore honom obekant, tvunge honom att 
sörja för sina gränsers försvar, men att han hoppades af 
danska hofvet få en otvetydig förklaring, att det lifvades af 
samma uppriktiga fredsönskningar, som Gustaf III sjelf. 

Kort derpå fick Vergennes från sitt hof en ny uppma- 
ning att främja ett godt förhållande mellan Sverige och 
Danmark. D'Åiguillon sände honom en egenhändigt upp- 
satt resumé af sina önskningar beträffande Sveriges poli- 
tik och betonade ånyo nödvändigheten af att ..Sverige förenade 
sig med Danmark". Härtill fann d'Åiguillon utsigterna så 
mycket större, som lian var öfvertygad om, att Danmark ej 
hyste några, anfallsplaner mot Sverige. * Vergennes sökte 
derför ännu en gång bringa Gustaf III från hans beslut 
emot Danmark och tvekade icke att såsom en förklaring af 
de danska rustningarna framhålla hans egna uppviglings- 
försök och intriger i Norge. 

Men konungen, som till en början förnekade dessa 
stämplingar eller åtminstone sin gemenskap med dem, för- 
klarade sig under bestående förhållanden icke vilja ens höra 
talas om en förbindelse med denne lömske arffiende och 
brusade upp i en häftighet, som lade i dagen hela hans 
djupa motvilja mot Danmark. Vergennes fann sina öf- 
vertalningsförsök fåfänga. Då han icke ville antaga Gu- 
staf IILs inbjudning att följa med på hans eriksgata, be- 
svor han emellertid U. Scheffer att under den samma vaka 
öfver, att konungen ej toge något steg, som gåfve Danmark 


1 Denna märkeliga skrifvelse, dat. d. M ,„, meddelas af Tegnér, 
sid. 28-30, i en öfversättning, som likväl ej är fullkomligt noggrann. 
Så t. ox. bör det heta: punkt 5 . . . „bryta ett förbund, som är helt och 
hållet till dess fördel, eller . . ."; punkt 7: . . . .,ett upprepande af den, 
»om han sjelf gjort den 19 augusti". 


104 


grundade skäl till klagomål, och uppmanade d'Aiguillon att 
söka förmå Ludvig XV att skrifva till Gustaf III ett var- 
ningsbref, hvilket säkerligen ej blefve utan verkan. Mån 
om att ej förlora sin mäktige bundsförvandts goda tanke, 
hade redan Gustaf III i ett bref till Ludvig XV sökt rätt- 
färdiga sitt handlingssätt mot Danmark. 1 

Den 7 nov. anträdde Gustaf III sin eriksgata, tagande 
härvid ett steg, hvars verkningar, stora i hvarje fall, icke 
kunde med visshet beräknas. Men han hade icke hunnit 
längre än till Karlstad, då redan danska regeringens d. 9 
nov. daterade svar på hans deklaration kom honom till hända. 
Allarmerad öfver Gustaf IILs plötsliga utmaning, försäk- 
rade konungen af Danmark „de la mauiére la plus solem- 
nelle et la plus sincere. que tons ses arrangements militai- 
res et particuliérement ceux en Xorvége . . . n'ont et n'ont 
jamais eu d'autre but et objet que la sureté de ses propres 
Etats". a 

Detta uttalande ansågs tillräckligt bindande. Icke 
utan en känsla af missräkning, gick Gustaf III in på Schef- 
fers och Vergennes' önskningar: trupperna hemförlofvades ; 
artilleriet och de regimenten, som voro på marsch mot grän- 
sen, fmgo befallning att vända om. — Genom ombud och 
bref vexlades ytterligare mellan svenska och danska hofven 
artigheter och fredsförsäkringar, och sä slöts i sin början 
det krigsbuller, hvilket redan varit så hotande. 

Sin eriksgata fortsatte emellertid Gustaf III, vidta- 
gande derunder en mängd nödiga både administrativa och 
militära åtgärder. Denna verksamhet och särskildt den till- 
gifvenhet, hvarmed han af befolkningen hälsades, framhöllos 


1 Brefvet,  tryckt i Corresp.  inédite, s. 2!!, är dateradt d. 8/u 
Jfr. Tegnér, s. 35 och 3(i. 

- Deklarationen tryckt i H. II., II, 364. 


105 

tillbörligt effektfullt i utlandet, »   Först efter jul återvände 
koiiungeij till Stockholm. 2 

Hade äu Gustaf III icke vunnit de krigslagrar och de 
landvinningar han drömt om, var dock åtminstone det vun- 
net, att Danmark, öfverraskadt, nödgats blotta sin svaghet 
och förödmjuka sig. 

1 I ett samtliga svenska sändebud tillstäldt cirkulär, dat. Kri- 
stinehamn d. "/„, skrifver U. Scheffer: „Ehvar Kongl. Mt. framfar, 
inhemtar lian alla möjliga underrättelser om landets tillstånd och ta- 
ger sådana författningar, som till sine trogne undersåtars förmon 
°ch bästa lända kunna, och på hvarje ställe varder han med de 
aldra största glädjebet3'gelser och innerligaste välsignelser emotta- 
gen. Aldrig har någon regeut i en fullkomligare grad besuttit sina 
undersåtares hjertau och dess miida uch nådiga bemötande emot 
alla gör honom af alla lika älskad och vördad. Under denna resa 
tager Kl. M:t äfven sjelfva gränsen i ögnasigte och Iärcr på alla 
ställen foga sådana anstalter, som kunna sätta den samma i säker- 
het, följande dervid den gamla principen: „si vis pacem, para bellum". 

* Se om Gustaf III.-s eriksgata närmare hos Odhner, s. 100 — £01, 


100 


VII. 


Budskapet om Gustaf IILs uppbrott mot den norska 
gränsen gick som en svallvåg genom den utländska politi- 
ken, väckande öfver alt endast farhågor för Sverige eller 
förtrytelse öfver hans djerfhet, — ingenstädes bifall. 

Gustaf III tillmätte icke Danmarks i nödens stund 
afgifna fredsförsäkringar något värde. Och häri bedrog han 
sig icke. Danmarks rustningar togo efter dess fredsför- 
klaringar dubbel fart och vid första ryktet om Gustaf IILs 
uppbrott skyndade det att väcka högljudda klagomål vid de 
europeiska hofveu, anhållande om skydd mot den svenske 
monarkens anfallsplaner. 

I första ögonblicket väckte de i London oro. „Jag 
förmärkte, att ofvan nämda rykten gjort djupa intryck på 
lord Eocheford". skrifver v. Nolcken, när denne för honom 
uttalat den mening, att väl Gustaf 1*11 omöjligen tänkte på ett 
anfall. Äfven det franska sändebudet fick af den engelske 
ministern en liknande varning. — Men farhågorna skingrade 
sig snart. Gustaf IILs deklaration till Danmark återgaf 
honom engelska hofvets förtroende. 

Äfven i Petersburg hade det danska hofvet otur, 
så tillvida, att Panin gaf v. Osten en skarp förebråelse för 
den ängsliga ödmjukhet denne visat i svaret på Gustaf IILs 


107 


deklaration. Men Mig förtrytelse väckte der Gustaf IILs 
uppträdande. Öppet tog det ryska liofvet Danmarks parti 
mot Sverige. 

Gustaf III hade. såsom nämdt, i oktober månad, upp- 
muntrad af d'Aiguillons optimistiska försäkringar, börjat hop- 
pas på en blidare stämning vid det ryska liofvet,  Med Så 
mycket mera mod fortsatte han sina bemödanden att genom 
en lugn hållning och smickersam artighet stärka den samma. 
Ett ypperligt  medel  härtill  trodde han sig hafva funnit i 
planen  att  till Petersburg afsända en ambassadör med an- 
ledning af storfursten-tronföljarens myndig blifvande d. 1 okt. 
1772, en åtgärd, som dessutom. — det synes varit hans hem- 
liga hopp, — möjligen i gengäld läte honom vid sitt hof se en 
rysk ambassadör. »  Denna  plan öppnade tillika för Gustaf 
III en utväg att på samma gång han lät envoyén Eibbing, 
som icke ägde hans förtroende, men hvars intima förhållande 
till Panin emellertid förbjöd hans omedelbara  återkallande, 
kvarstå på sin post, dock se Sveriges intressen i Petersburg lem- 
nade i goda händer. Detta var just vid denna kritiska tidpunkt 
så  mycket  mer  önskligt. som den verksamhet till Sveriges 
fromma, hvilken Frankrike och Spanien begynt vid det ry- 
ska hofvet, ovilkorligen förutsatte en nära förbindelse mellan 
Sveriges  och  dess  förbundnes representanter.   Det var ock 
detta Gustaf III främst betonade, då han delgaf det franska 
hofvet sitt beslut beträffande ambassaden.  Den svenske am- 
bassadören borde  ej  blott gifva uttryck åt Sveriges goda 
dispositioner och öfvertyga Katarina IL att hon i Gustaf DT 
hade  en  slägting,  „zélé pour écarter les inquiétudes et les 
soucis qui peuvent environner son tröneV utan i denna af- 


1 Scheffer till Eibbing d. »•/„ 1772. 

2 Vergennes till d'Aigiullon (1. "V,,, Htfc. 


108 


sigt äfven befullmäktigas till längre gående uppgifter. Utan 
att sjelf göra några förslag om förnyande af den svensk-ryska 
alliansen, finge han mottaga sådana från ryskt håll. Han 
finge äfven understöda den franske ambassadören i dennes öf- 
riga åtgärder och bland dem tillät sig Gustaf III föreslå, 
att Frankrike och med det Sverige skulle erbjuda det ryska 
hofvet sina bona officia till förmedlande af fred med Tur- 
kiet. Porten, som kände, att det i nämda makter ägde 
tillgifne vänner, skulle långt hellre antaga deras fredsförmed- 
ling, än Österrikes och Preussens, och de vilkor, som i detta 
fall för freden uppstäldes, borde afse att så vidt möjligt 
närma Eysslands och Österrikes gränser hvarandra, för att 
derigenom hålla vägen öppen för nya stridigheter mellan 
dessa makter. Att för öfrigt i största försigtighet misstroende 
hos Katarina II borde utsås mot hennes allierade, var na- 
turligt och lämpligen kunde i sådant syfte framhållas, att 
Preussen och Österrike i den polska delningsfrågan till godo 
sett sina intressen på bekostnad af Rysslands, hvilket, jämte 
det allmänna ansvaret för denna affär, fått vidkännas de 
största uppoffringarna, samt att de icke ville med vapenmakt 
understöda Kysslands anspråk mot Turkiet och icke heller hos 
denna makt ägde det inflytande, att de lyckligen kunde 
lösa sin rol som fredsmäklare. 1 

Det Tar vidsträckta syften Gustaf III sålunda anknöt 
vid sin plan pä en ambassad till Petersburg. Och han 
gjorde sig redan på förhand en ganska säker räkning på 
det goda den samma skulle åstadkomma. Ty han såg i den 
„en sak, den man med skäl förmodar lärer blifva af ryska 
Kejsarinnan med mycket nöje upptagen". 2  Österman hade i 


1 Scheffer till Creutz <1. ls/10 1772. (H. II. IV, 312.) Vergennes till 
(VAiguillon d. 2710 1772. 

2 U. Scheffer till Ribbing t!. 28/J0 1772. 


109 


sjelfva verket, då Gustaf III. med „uppriktig' rörelse" öfver 
den »innerliga vänskap" Katarina II visat honom, personli- 
gen meddelade denne sin plan. „extrémement flatté", gifvit 
Gustaf III de bästa förhoppningar om dess gynsamma emotta- 
gande i Petersburg. Att Österman i sjelfva verket fram- 
stälde ambassadörplanen såsom en tillställning at fransk- 
vänlig diplomati, lika försåtlig, som den afsigt att besöka 
kejsarinnan, hvilken Gustaf III omedelbart före revolutionen 
uttalat, och syftande pa att störa det goda förhållandet mel- 
lan Ryssland och Danmark samt att beröfva ..de välsinnade'' 
i Sverige deras förhoppningar, — det visste man tyvärr 
icke i Stockholm. ' Så mycket mera oförbehållsamt meddelades 
ambassadplanen der. lika väl som i utlandet. — dock ej vid det 
turkiska hofvet, hvars missnöje öfver den samma kunde förut- 
ses, — och förberedelserna för den samma vidtogos öppet. 
Till ambassadör utsågs riksrådet, grefve Mauritz Posse, som 
i elfva ar (1752—63) tjenat såsom svenskt sändebud vid 
ryska hofvet och. oaktadt hatt, der förvärfvat sig hög gunst, 
äfven hos Katarina II, samt ägdeförmonliga förbindelser i Ryss- 
land. 2 Såsom conseiller och som cavalier d^ambassade skulle 
kanslirådet af Bjerkén och protonotarien Sten Abraham Pi- 
per medfölja. Statskontoret fick ordres att utbetala nödiga 
i'espenningar.3 Posses rekommendationsbref till ryska kej- 
sarinnan var uppsatt och dateradt d. 30 nov.4 Samma dag 
utnämdes ryske storfursten till serafimerriddare. En del af 
ekipaget öf versändes t, o. m. redan till Finland. «   Allt yar 


1 Österman till Panni d. 17/28 okt. 1772. 

2 Vergennos till cTAiguillon d. 26/io i~''ii- 

3 Rådsprot. d B/„ 1772. 

* Tryckt hos Tegnér, s. 98. 

• Falkenberg  till  Kl. Maj:t d. '/„  1772 („Bref till Gustaf tfl 
från riksrådet Falkenberg".) 


110 

med  ett  ord färdigt för afresan.   Man väntade endast på 
ryska hofvets bifall till ambassadens mottagande. 

Nämde dag, den 30 nov., anlände en depesch (af d. 13 
nov.) från Bibbing.  Han  meddelade, att  Panin  försäkrat, 
det kejsarinnan mycket nådigt skulle upptaga detta nya bevis 
på Gustaf III:s vänskap, men i en apostill tillägger han, att 
han märker, det man vid hofvet drager ut på tiden med af- 
gifvande af svar på ambassadfrågan. Dagen derpå, d. 1 dec, 
anlände till Österman svaret — i en vägran.  Katarina hade, 
förklarade Panin, sedan sin tronbestigning velat undvika be- 
sväret med ambassader och gjort till en princip att mottaga 
endast sändebud af andra rangen.  Hon nödgades derför nu 
af böj a  äfven sin kusins uppmärksamhet.  För öfrigt behöf- 
des  ej  denna för att öfvertyga henne om Gustaf IILs vän- 
skap och hans önskan om god grannsämja.1  Österman skulle 
..i förbindliga ordalag" framhålla dessa skäl.  Skulle de icke 
finnas verksamma till ambassadens förekommande, borde han 
„i yttersta nödfall" och i hemlighet, så att det icke blefve 
Posse  bekant,  förklara, att valet  af Posse var föga lyck- 
ligt: han egnade sig minst af alla att fylla en så vigtig post, 
då   ,,han  icke  haft  lyckan  att  förvärfva  Hennes  Kejs. 
Maj:ts approbation". 2 Egentliga skälet till denna vägran var 
emellertid  det, att Katarina med förtrytelse erfarit det Gu- 
staf III bemödade sig att i Sverige och i utlandet sprida 
den uppfattning, att han vore ,, uti ganska förtroliga termer" 
med henne.  Hon ville, enligt Östermans råd, på ett i ögo- 
nen fallande sätt vederlägga en sådan uppfattning. 


1 En liknande förklaring lenmades cl. 17 nov. i form af en not 
;'it Ribbing. 

1 Panin till Österman d. '/,„ nov. 1772. 


111 

Detta oväntade svar. livilket Österman den 2 dec. 
meddelade ät riksrådet Falkenberg, som skötte kanslipresi- 
dentens post, medan] denne följde Gustaf III på hans 
eriksgata, väckte det obehagligaste uppseende vid det sven- 
ska hofvet. Det var ett tydligt, afsigtligt slag i ansigtet 
efter alt det oförsigtigt öppna koketteri Gustaf III egnat den 
ryska lierrskarinuan. Denne kände ock djupt den förödmju- 
kelse detta slag innebar, gifvet som det var inför allas åsyn. 
Med ängslan såg lian sina illusioner om den ryska vänska- 
pen ramla. 

Det skedda kunde emellertid icke göras om intet. 
För Gustaf IH. återstod blott att taga saken lugnt och tyda 
allting till det bästa. För Österman förklarade lian ambas- 
sadens ändamål vara vunnet, då ju dennes furstinna i livarje 
fall sett hans goda vilja. I Stockholm sökte hofvet under 
hvarjehanda förebäranden dölja anledningen till ambassadens 
inställande, likaså i utlandet. Äfven Vergennes. som a egna 
och sitt hofs vägnar uppmuntrat Gustaf III i hans plan, 
sökte hjelpa till att i offentligheten bortförklara den lidna 
motgången derhän, att ju Katarina II:s motivering vore helt 
naturlig. l Men för d'Aiguillon uttalade han sina bekymmer 
öfver det hot han ansåg den samma innebära. 

Knapt hade Byssland slagit detta slag, så fick Gustaf III 
derifrån mottaga ett nytt. Hans djerfva utmaning till Danmark 
hade, såsom uämdt, i Petersburg väckt liflig förtrytelse. Man 
såg deri en gemensam sak att försvara. I sådan ton var den 
not affattad, hvilkeu Panin den 15 uov. (gl. st.) tillsände Öster- 
man, för att framlemnas åt Gustaf III. Denne underrätta- 
des deri, att hans eriksgata och hans rustningar mot Danmark 


1 Falkenberg till  Scheftev d.  4/r> iTIZi  G;l>ret' till kanslipres. 
U. Scheffer".) 


L 


112 

väckt den lifligaste oro hos Katarina II. Öppenhjertigheten 
gjorde det för henne till en pligt att meddela, det heliga 
förpligtelser ålade henne att anse hvarje angrepp på Dan- 
mark, af hvad art det ock vore, under hvilken förevändning 
och hvarhelst det än utfördes, såsom ett angrepp på henne 
sjelf. l 

,,Pa partikulier väg" hade Österman redan meddelat 
svenska regeringen sitt hofs och sina egna tankar med an- 
ledning af diversionen mot Norge. Det danska, hofvet, som 
med fä,gnad sett detta, hade dock icke kunnat förmå honom att 
direkt och öppet uttala sig: han ansåg tidpunkten härför 
icke vara lämplig, aldra minst då några föreställningar icke 
blifvit gjorda med anledning af rustningarna i Finland. 2 

Emellertid anlände ofvan nämda deklaration och efter 
nugot betänkande öfverräckte han den 18 dec. den samma åt 
Falkenberg, — hvarvid han, såsom han säger, ..under sken åt 
partikulier öppenhet" lät denne förstå, „huru naturlig de 
höga grannarnes attention på denna revolution var". 8 

Först efter jul, då konungen återvändt till Stockholm, 
mottog det ryska sändebudet lians svar, hvilket förtjente 
Vergennes' omdöme, att det var „pas moms adroite qu'elle 
est sage et mesurée". Gustaf III såge i Katarina ILs de- 
klaration ett nytt bevis på hennes uppriktiga vänskap och 
ville, för att löna lika med lika, försäkra henne ej blott, att 
han aldrig hyst några anfallsplaner, men äfven, att han vore 
beredd att försvara sig mot hvarje angrepp, under hvilken 
förevändning-,  af hvem och hvarhelst det än utfördes.  Då 


1 Se bil. n:o 18. 

2 Österman till Panin d. '?/88 nov. 1772. 

3 Österman till Panin d. '/is dec. 1772. 


113 

Katarina II förklarat sig fur lugnets bevarande, kunde han 
hoppas att härvid njuta hennes bistånd. ;v Samma svar lem- 
nades det ryska hofvet äfven genom det svenska sändebudet 
i Petersburg. 1 

Såsom en obehaglig kommentarie till Rysslands skarpa 
ord inlupo samtidigt underrättelser om de rustningar det 
ånyo upptagit. 

General Elmt, hvilken, såsom nämts. strax efter sven- 
ska revolutionen fått uppbrottsordres, anlände i slutet af 
december till Narva med en kår af 7 å 8 tusen man i fyra 
infanteri- och lika många kavalleriregimenten. Af dessa 
trupper skulle, försäkrades det, ett kyrassierregimente stanna 
i Petersburg, emedan den öfriga styrkan komme att intaga 
ståndkvarter i Ryska Finland. Dit sändes en mängd span- 
mål, hö och proviant. — De otaliga uppgifter, som för öf- 
rigt kommo från Petersburg: om betydande beställningar för 
artilleriet, om ordres till gardesregimentena att sätta sig i 
marschfärdigt skick, om tvenne regimenten, som sedan novem- 
ber voro i antågande ända från Pultava m. m. vittnade om. 
att det var rörelse i den ryska militären. 

Det försäkrades, att Katarina II ärnade kring finska 
viken frän Fredrikshamn till Estland förlägga under Elmts 
befäl en armé af 25 tusen man fälttrupper.2 

Dessa underrättelser från Petersburg bekräftades af 
sådana från det svenska befälet vid ryska gränsen. Öster 
om den pågingo flitiga rekryteringar och öfningar. På batte- 
rier och retranchementer arbetades vid Marttila (Davidstad). 


1 Se bil. n:o 14 — Eibbing till Scheffer d. •»/, 1773. 

2 Ribbing  till  Scheffer  d. »/,„ 18/12, %s IW> &•  "i 
Kiörning till Scheffer d. "^3 och 25/u W2. 


1773: v. 


mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 


114 

Manskap flyttades från Willmanstrand upp till Nyslott.  Gar- 
nisonen i Wiborg sades förstärkas med två regimenten. ] 
Äfven sjörustningarna pådrefvos med ögonskenlig ifver. 


Samtidigt som Ryssland gaf detta hotfulla svar på Gu- 
staf IILs utmaning till Danmark, bröt äfven det preussiska 
sändebudet af samma anledning för första gången sedan re- 
volutionen sin mot den svenska regeringen iakttagna tystnad. 

Men detta skedde ■ — emot Fredrik ILs vetskap och vilja. 

Så allvarsamt uppskrämd han än i verkligheten blifvit 
öfver Gustaf IILs hotande tåg mot Norge, hade han mycket 
reserveradt afböjt alla försök från danskt håll att utverka hans 
deltagande i en demonstration emot Sverge. Äfven i Peters- 
burg hade han låtit förstå, att en deklaration mot Gustaf III 
egentligen komme för sent, sedan denne med danska hofvet 
vexlat de lugnande fredsnoterna. I hemlighet hade han 
dock för den händelse Gustaf III verkligen öfverginge till 
angrepp gifvit sitt sändebud i Stockholm befallning att in- 
lägga en protest mot detta fredsbrott. 2 — En sådan håll- 
ning kunde icke undgå att särskildt hos Danmark stärka 
misstankarna, att Fredrik II i sjelfva verket gynnade sin 
systersons politik. Baron Guldencrone uttalade upprepade 
gånger för Österman sina farhågor härför och dennes för- 
klaringar kunde icke tillfredsställa honom. 3 Ja, man kan 
mellan raderna i Östermans depescher läsa tydligt nog, att 
icke heller han var så säker om Fredrik ILs verkliga stäm- 
ning.  Och det svenska hofvet gjorde sitt bästa för att yt- 


1 Se  slutkapitlet:  Finland  under  taran  för ett  svenskt-iyskt 
krig 1772—1773. 

2 Se härom närmare i kap. VIII. 

5 Östermans  dep.  till Panin d. n/.23 nov. och d. '/,s dec 1772. 


115 


terligare gifva fart åt tron, att lian i grund och botten var 
Gnstfcf III gynsam. 

Det var just för att vederlägga dessa rykten, Fred- 
rik II:s chargé d'affaires Behnisch, ntan annat bemyndi- 
gande än dennes ordres af d. 9 nov. 1, ansåg sig omedelbart 
böra seknndera den ryska noten af d. 15/2c nov., sa snart den 
af Österman öfverlemnats åt Falkenberg. Behnisch förkla- 
rade, att hans monark med liflig förvåning sett Gustaf IILs 
krigiska rörelser och ville lemna ..sin uppriktigt älskade 
systerson" det vänliga förtroende, att ett angrepp på Dan- 
mark ofelbart skulle mot .Sverige frammana fruktansvärda 
makter, främst Byssland, och att han sjelf dervid af sina för- 
bindelser tvunges att gå med i striden. 

I sitt svar „dref Falkenberg förställningen ända der- 
hän", att han fann det naturligt, att Fredrik II toge Byss- 
lands parti, om det angrepes, men ansåg, att härom icke 
kunde vara fråga, då Gustaf III icke syntes hysa några an- 
fallsplaner, och att Behnisch's föreställningar egentligen an- 
gingo Danmark, som ensamt genom sina rustningar framkal- 
lat oron. 2 

Gent emot Österman hade emellertid detta Behnisch's 
uttalande icke åsyftad verkan: han meddelar sitt hof, att 
Behnisch uttryckt sig så  osäkert,  att, det icke var klart, 

1 Se l)il. n:o 23. 

2 Behnisch till Fredrik II å. <-/J8 och d. 22/,, 1772. — .,Oommc de- 
imis la revolution on n'a cessé de dire que le lioi de Suéde était 
siir de 1'agrément de Votre Majesté sur ee qu'il faisait, on n'a pas 
laissé de renouveler efea propos au sujet de la Norvége. Le C:te Öster- 
man, quelque persuadé qu'il soit du eontraire, a toujours vu avee 
cliagrin qu'on beroait le public par de pareilles idées. L'insinuation, 
quoique indircete, que j'ai cru faire au sénateur Falkenberg sur ce 
sujet a calraé les appréliensions du ministve de Kussie". . . . (Sist 
anf. dep.) 


116 


huruvida Preussen verkligen ville med vapenmakt hindra 
Gustaf IILs anfallsplaner, och ansåg sig Österman, med hän- 
syn till den förbehållsamhet det preussiska sändebudet iakttog, 
icke böra längre visa honom den „öppenhet" hans hof re- 
kommenderat. * — Äfven Fredrik II var, dock i motsatt rikt- 
ning, långt ifrån tillfredsstäld med Behnisch's uppträdande 
och lät honom i ganska tydliga uttryck förstå, att han öfver- 
skridit sina instruktioner.2 

Att han borde underhålla och stärka det svenska hof- 
vets farhågor för Ryssland, var deremot en uppgift, om 
hvilken Fredrik II aldrig upphörde att erinra Behnisch. •" 

Sjelf tillät sig deremot Fredrik II fortfarande och efter 
Gustaf IILs norska diversion i högre grad än någonsin förr 
att i sin och prins Henriks enskilda korrespondans med ho- 
nom och änkedrottningen under cyniskt grofva hotelser söka 
förmå honom till tvekan och eftergifter. Sedan han uppmanat 
Gustaf III till en författningsförändring, såsom ett yttersta 
medel till  Sveriges  och hans egen räddning, säger han sig 


1 Österman till Panin cl. 7/is dee. 1772. 

- Fredrik II till Behnisch d. */i och d. 4/i 1773; reskript till 
ISchnischd. 5/i 1773. — „Au roste, J'applaudis, å la vérité, a 1'entretien 
que Vous avez eu avoc le sénatcur Falkenberg dont Vous me rendez 
compte, mais Je ne saurais, malgré cela, me dispenser de Vous faire 
observcr que Vous n'auriez pas du Vous porteråpareilles démarches, 
sans y etre autorisé par des ordres exprés, et que Vous aurez å 
Vous regler la-clessus pour Favenir dans des oeeasions semblables". 
(Först. anf. dep.) 

3 Katarina II:s tillbakavisande af Gustaf IILs anbud om en 
svensk ambassad „dcssillera vraisemblablement les yeux å ec Prinee 
et lut fera apercevoir que 1'orage qui le menace de ee eöté est inévi- 
table et qu'il éclatera, pour sur, avee le temps . . . ." „I1 serait temps 
de commeneer å s'y apereevoir que la Kussie n'est pas dans des ter- 
mos aussi favorables qu'on parait le supposer". (Fredrik II till Beh- 
nisch d. "/n och 2<i/)2 1772). 


117 


hafva förlorat alt hopp härom. Hans broder äter lofvar, 
att, om Fredrik II af sina förpligtelser och hederns fordrin- 
gar tvunges att uppträda emot sina anförvandter, han åt- 
minstone skulle visa den största oegennytta vid arrende- 
randet af sina stater. Höjdpunkten nar denna brefvexling 
i Fredrik ILs ryktbara skrifvelse af den 23 jan. 1773, ihvil- 
ken han hånfullt talar om Sveriges goda. men. något för af- 
iägsna allierade och det lugn Gustaf IILs grannars freds- 
försäkringar ingifvit honom samt tillropar honom augurens 
„ännu är icke Idus Martii förbi'1. 

Det var med värdighet och lugn dessa skriftliga storm- 
löpningar möttes af Gustaf III. Blott pä Fredrik ILs nyss 
nämda ultimatum synes han gifvit ett svar i retad ton.1 

Men mot det preussiska sändebudet i Stockholm lät Gu- 
staf III intet förmärka med anledning af de skarpa explika- 
tioner han vexlade med dennes monark. Äfven den svenske- 
envoyén i Berlin, baron Zöge von Manteuffel, hade befall- 
ning att låtsa okunnighet om denna korrespondans och 
oförändradt iakttaga det lugna uppträdande honom före- 
skrifvits, afseende att kompromettera lika litet Gustaf IILs 
värdighet som hans"fredliga önskningar. Ända till dess faran 


1 För denna korrespondans, se bil. n:o 4, 5, T, 8 och 11; vidare 
Forsens Hist. Skrifter III samt „Correspondanee inédite". — De i sist 
nämda publikation s. 41 och 46 ingående brefven bafva antagits värn. 
uppsatta af U. Seheffer. Men åtminstone det förra af dem torde härröra 
af C. Fr. Seheffer. I ett bref till Gustaf III, dat. Stockholm d. 28 dec. 
1772 („Gust. Pappr." XL) säger han sig af sin broder hafva fått prins 
Henriks senaste bref till Gustaf III och medskickar derför ett förslag till 
svar „aux raisonnements presque incroyables qui y sont renfermés". 
Han tillägger: „Comme Votre Majesté écrit de propre main, il m'a 
paru qu'on pourrait paritet aussi un peu plus librement que ne le 
comporte une lettre de Chancellerie", och uppmanar till brefvets snara 
afsändande, emedan det kunde bringa ljus i ställningen. 


118 


för Sveriges nya statsskick var förbi, låg den diplomatiska 
förbindelsen mellan hofven i Berlin och Stockholm nere. 


Äfven i Versailles väckte nyheten om Gustaf IILs 
plötsligt beslutna krigiska uppträdande mot Danmark, så- 
som han ock förutsett, oro och missnöje. Just på en af 
de ömtåligaste punkterna hade han sårat d'Aiguillons poli- 
tiska önskningar. Men det skedda kunde icke göras om 
intet och den officiella korrespondansen mellan de svenska 
och franska hofven ger icke något uttryck åt denna stämning. 
Endast Vergennes' samtidigt gjorda anhållan att blifva rap- 
pellerad och ersatt af en militär visar det djupa missnöje 
han fattade öfver att. såsom han befarade, se sitt hofs po- 
litik kastad öfverända. ' 

Stor var ock tillfredsställelsen i Versailles, när det be- 
kräftade sig, att i Norden krigshotet försvunnit, att Gustaf 
III återgått till det franska hofvets vyer. Och i sin glädje 
tvekade d'Aiguillon icke att med oföränderlig optimism, 
i omedelbar fortsättning på den förbittring, under hvilken 
de svenska och danska hofven vexlat sina vänskapsbety- 
gelser, gifva Gustaf III rådet att dock ändtligen sätta tro 
till Danmarks ärlighet och. med denna makt sluta ett de- 
fensiv-förbund. 2  Han gaf de franska  sändebuden i Stock- 


1 Vergennes till cFAiguillon di ull<ti'112. 

2 „.Je suis persuadé qu'on rendra enfin justice å Stockholm a la 
droiturc et a la foi de la Cour de Copenhague et qiie, de part et 
d'auti'e, on ouvrira les yeux sur los véritables projets qui dirigent 
les pensées et les mouvements des deux cours. Elles cesseront d'étre 
susceptibles de 1'illusion que 1'on eherche å lenr faire par des vues et 
pour des intéréts partieuliers." — „Je crois méme qu'abandonnant des 
préjugés de jeuncsse et d'édueation, il (Gustave III) les sacrifiera, sans 


119 


holm och Köpenhamn förnyade ordres att arbeta för detta 
syfte. Särskildt fick Vergennes befallning att icke rygga 
tillbaka för den personliga motvilja den svenske konungen 
visat för d'Aignillons förslag åt detta håll, — en motvilja, 
hvilken ..en stor furste, den der, såsom Gustaf III, är betänkt, 
blott på sina undersåtars bästa, ej bör låta inverka på sitt 
handlingssätt". 1 Det är öfverflödigt att påpeka, det dessa 
försonlighetens ord voro sådda på hälleberg. 

De hade åtföljts af allvarsamma varningar till det 
svenska hofvet att icke gifva Danmark och dess förbundna 
något skäl till klagomål. Gustaf IILs norska diversion hade 
i sjelfva verket kommit i ett för den franska politiken minst 
lämpligt ögonblick. — just samtidigt som cVAiguillon i Pe- 
tersburg förberedde det stora schackdrag, hvilket med en ny 
riktning för den franska politiken skulle gifva den dess forna 
styrka åter. 

Denna hans dristiga plan att utbyta Frankrikes alt 
svagare vordna allians med Österrike mot en sådan med 
Kyssland anslöt sig till den ställning Gustaf IILs revolution 
skapat i Norden. 2 Under medlande i det kritiska läget mel- 
lan Sverige och Kyssland skulle Frankrike omärkligt närma 


répugnanoe, å 1'avantage essentiel qn'il retirerait d'un traité cTalliance 
qu'il ferait avee le Roi de Dannemarc et dans lequel les deux cours 
trouveraient leur eonvenance et leur intérét réciproque. Cest un 
objet important qu'il ne faut pas perdre de vue". (D'Aiguillon till 
Vergennes d. -e/n och '/u 1772). 

1 D'Aiguillon till Vergennes d. 19/12 1772. 

- Enligt Creutz skulle Vergennes, kort innan den svenska stats- 
hviilfningen genomfördes och under förutseende af de förvecklingar 
den komme att medföra, gifvit den franske utrikesministern idén 
till ett ryskt-franskt förbund. (Creutz till Gustaf III d. "-% 1772 i 
H. IL, III, 283). 


'?■&??. ■■■.■■■ 


120 

sig sist nämda makt, öppna dess ögon för vadan af en in- 
tim förbindelse med en så opålitlig och orolig furste som 
Fredrik II, visa, huru Preussen ocli Österrike, med intressen 
konträrt motsatta Bysslands, i den polska delningen tagit 
det största bytet och nu under kriget med Turkiet icke nog 
kraftigt understödde Bysslands anspråk. I Versailles kände 
man mycket väl, att det var i främsta rummet Panin, som 
i Petersburg förfäktade Fredrik ILs intressen. Och otroligt 
är icke, — hvad rykten i den diplomatiska korrespondansen 
från denna tid försäkra, — att versailler-hofvet t. o. m. lry- 
ste hoppet att se honom störtad. 

Dessa svårlösta uppdrag anförtroddes åt Durand, som 
senast i Wien varit rådgifvare åt furst de Rohan och 
allmänt erkändes vara en af den franska diplomatins skick- 
ligaste män, förtrogen särskildt med de polska förhållan- 
dena. l Det yttre syftet med hans sändning var att bi- 
lägga en emellan Katarina II och Ludvig XV uppkommen 
rang-tvist. Hans egentliga uppdrag doldes försigtigt, så 
att icke ens Gustaf III omedelbart underrättades om det 
samma. 2 

Det var vid denna tid ett ända till det otroliga gående 
allmänt bruk inom de europeiska hofven att af hvarandra 
stjäla den diplomatiska korrespondansens hemligheter. I Wien 
sammanströmmade från en mängd orter afskrifter af ut- 
ländska  depescher,  äfven  af sådana af  den  mest  sekreta 


1 „C'est 1'homme le plus fin et le plus rusé qui soit sorti du ca- 
binet de France", skrifver Fredrik II till Solms d. 18/2 1773.. ,,Durand 
est un négoeiateur des plus habiles et plus adroits que la France 
ait aujourd'hui. II lera jouer toutes sortes de ressorts pour parve- 
nir aux fins". (Keskript till Solms d. ,2/„ 1772.) 

2 Se Creutz' dep. till Gustaf III d. !»/9 1772.  (II. II., III, 283.) 


121 

art, såsom t. ex. Ludvig XV:s hemliga privatdiplomati. * 
Äfven Fredrik II torde genom sina öfver alt spridde 
hemlige agenter skaffat sig en ganska fullständig inblick 
i främmande makters depeschvexlingar; sjelf plägade han 
berömma sig öfver. att ingen makt i Europa rörde ett 
linger, utan att han visste deraf. ? Det var ock han, som 
genast vid första rykte om Durands sändning tillropade det 
ryska hofvet ett „gif akt'/: Vintern om upprepade han sedau 
sina råd och varningar. Solms befaldes hålla skarpt öga 
på den franske diplomaten, motverka hans inflytande och 
särskildt aldrig låta Panin glömma, att han i Durand borde 
se sin hemlige persoulige vedersakare. 3 Fredrik II var 
så mycket angelägnare härom, som han visste, att England 
delade Frankrikes önskan att misskreditera honom vid de 
ryska och österrikiska hofven, och han icke var fri frän 
farhågor, att Durand såsom organ för dessa önskningar 
verkligen kunde hafva framgång. 4 — Varningar af liknande 
art tillsändes Panin äfven af ryska sändebudet i Paris och 
från engelska hofvet. 5 

Durand anlände till Petersburg den 11 okt, och hade 
en vecka senare sin första audiens hos kejsarinnan och stor- 
fursten.  Han anslog från första stund den ton af beundran 


. 


1 Se härom Boutaric: Correspondanco secréte inédite de Louis 
XV, I, 190 och II, 378, och De Broglie: Le secret du Roi, II, 514. 

" Se lians  bref till Voltaire d. 4/4 1773.   Oeuvres, XXIII, 246. 

■ Fredrik II till Solms d. Va, 7., 27io, "/u *#J§ «% B™ m. fl. 
Reskript af cl. "V,, '%, Vi», 27n m. fl. 

4 „I1 n'y a ciue la Cour oii Vous étes que je redoute un peu les 
intrigucs de leurs ministres et surtout celles du Mr. Durand <jui ne 
tardera  plus d'y arrivcr",  skriiver Fredrik II till Solms d. '/, 1772. 

5 Solms till Fredrik II d. 6/n; Österman till Panin d. 27, 1772. 


122 


och villfarighet för Katarina II. „une souveraine dont le 
génie et le courage étonnent 1'Europe et 1'Asie", till hvilken 
han visste att hon lättast kunde fås att lyssna. 1 Sina di- 
plomatiska uppgifter sparade han till längre fram, då han 
studerat och bearbetat terrängen. Hans förbundne var 
från första stund det spanska sändebudet de Lacy. För for- 
mens skull fick äfven Ribbing af sin regering befallning 
att med desse ministrar underhålla en intim förbindelse. 
För öfrigt hade Durand pålitlige kunskapare bland sina i 
den ryska hufvudstaden så talrike landsmän, enligt Solms 
uttryck. „éspions nés pour leurs ministres". Men några 
förbindelser inom hofvet, syftande att der väcka orolig- 
heter, syntes han icke uppsöka. Han visade sig tvärtom 
t. o. m. i sin preussiske vedersakares ögon städse „trés- 
honnéte et poli". Durand hade derför redan omedelbart 
efter sin ankomst lyckan att se sig vid det ryska hofvet 
och i den ryska societeten bemötas med mycken aktning, äf- 
ven af kejsarinnan sjelf, som ofta inbjöd honom till sina 
spelpartier. 2 

Sin uppgift att förfäkta Sveriges intressen dolde Durand 
dock ingalunda. Sedan kort efter sin ankomst uttalade han 
jämte Lacy i form af en muntlig deklaration, att deras hof 
med visshet påräknade det Katarina II ville visa full recipro- 
citet emot Gustaf IILs fredliga hållning och .,å-:sin sida bi- 
draga till alt, som kunde stärka det goda förhållandet emel- 
lan de två hofven, emedan i annan händelse en gnista, tänd 
i Norden,  lätteligen  kunde  sätta  hela  Europa i brand". 8 


1 Ribbing till Scheffer <1. 21/io W72. 

- Ribbing till Scheffer d. »/,„, 2V10, «/„ #%. Solras till Fred- 
rik II d. V4 1773. 

3 Se denna deklaration, af Durand lemnad åt Ribbing, i den- 
nes dep. till Scheffer d. 18/n 1772. 


123 

Panin betygade sin erkänsla för det förtroende honom ge- 
nom deklarationen visades och försäkrade, att hans furstinna 
intet högre önskade än att öfvertyga Gustaf III om fred- 
ligheten af hennes syften, hvarmed hennes omtanke för 
eget försvar icke stode i strid. De franska och span- 
ska sändebuden upprepade ofta sina uttalanden, särskildt 
efter det allarmet öfver Gustaf IILs eröfriugsplaner väckt 
eko i Petersburg. Men äfven Panin skydde icke att på det 
mest positiva sätt betyga dem menlösheten af Bysslands pla- 
ner. Durand trodde sig böra sätta tro till dessa försäkrin- 
gar ..sur parole d'honneur et sur foi de gentilhomme". > 

Men om Panin var sjelfva gifmildheteu. då det gälde 
fredsförsäkringar, visade han sig mycket njugg i att tillmö- 
tesgå de antydningar Durand sedan november ansåg sig 
kunna gifva om Frankrikes alliansväuliga stämning. Han 
synes emellertid öfvertygat sig om. att Frankrike öppet ville 
förvärfva sig Rysslands gunst och styrktes i denna uppfatt- 
ning genom uppsnappade bref från den franska utrikes- 
ministern till Durand. Han gaf derför sina uttalanden mer 
en uppskjutande, än en tvärt afslående form. Hvarje hof. 
förklarade Panin, betraktar sakerna ur sin särskilda syn- 
punkt. Ryssland funne i den föreslagna alliansen icke en sa 
stor nytta som Frankrike förmodade, men af böj de den icke 
för alltid. Katarina II ville närmare studera Gustaf IILs 
afsigter. 2 Att Panin i denna hållning följde råd af sin för- 
trogne läromästare, Fredrik II, anade riktigt både Durand och 
d'Åiguillon. 8  Men hoppet om framgång svek icke den senare. 


1 Ribbing  till  Scheffer  <l 2% och Vergennes till  d'Aiguilloii 
d. »A 1773. 

2 Solms till Fredrik II (1. % 17?3- 

3 Nous  sommes  certains  que  ce  Ministre (Panin) est absolu- 
ment livré dans ce moment au Roi de 1'russe, et il est vraisemblable 


124 

Tvärtom såg- den franske utrikesministern i underrät- 
telserna från Petersburg endast ytterligare stöd for den 
framtidsljusa uppfattning af det politiska sakläget han bildat 
sig, en uppfattning, för hvilken lian bemödade sig att vinna 
det svenska hofvet. 5 

Men i Stockholm betraktade man sakläget med andra 
ögon. Då Gustaf III anträdde sin eriksgata hade han yifet- 
rat, att den, om den ock ej medförde annan vinning, skulle 
åtminstone bringa större klarhet i Sveriges ställning till 
dess grannar. Så hade ock skett. Gustaf III dolde icke 
för sig och icke heller för sin franske allierade, att den 
klarhet, som vunnits, om den än alt fortfarande lemnade 
något rum för en pinsam ovisshet, lät den mest misstänk- 
liga dager falla öfver Sveriges fienders planer. 

Det lugn och det förtroende, livarmed Gustaf III 
svarade Katarina ILs och Fredrik II:s i december gifna 
deklarationer, var derför långt mer anlagdt än verkligt. 
Danmarks angrepp betraktade han som „une partie remise". 
Med Mig oro motsåg han det nya året 1773, under hvil- 
ket, såvidt ses kunde, Sveriges öde skulle få sitt afgö- 
rande. 2 


Blott altfor grundad var denna oro.   En blick bakom 
kulisserna på  den  notvexling  mellan Sveriges grannar, åt 


que  c'est  ce  Prince  qui s'oppose å ce  träité"  skrifver cVAiguillon 
till Vergennes d. lf/^'4772. 

1 D'Aiguillon skrifver till Vergennes cl. 18/12 1772, att Sveriges 
grannar „témoignent les dispositions les plus favorablea :l la conti- 
nuation de la paix avec cette couronne". 

2 Gustaf III skrifver d. ™/12 "72 till C. F. Sclieffer: „Sur ces 
articles- la, vous le savez, mon cher eomte, ja snis un poltron en 
attendant".   („Gust Pappren", X.) 


125 

livilken Gustaf IILs norska diversion gaf en ny påstöt. 
skulle gifvit honom visshet derom, att han för fredens be- 
varande under det nya statsskicket hade att af dem hop- 
pas intet. 

När den ödmjuka tonen i Danmarks svarsdeklaration 
af den '.) nov. väckt misshag- i Petersburg; skyndade v. 
Osten meddela, att hans hof afgifvit den samma endast af 
försigtighetsskäl och af ovisshet om hvad Byssland ärnade 
göra. så länge det icke vunnit fred med Turkiet. ,,Vi måste", 
skref han, "undvika striden nu. medan vi i Norge kunde 
göra endast ett svagt motstånd, men vi ha ej bundit våra 
händer för framtiden". x Då äfven Österman för Gulden- 
crone beklagade, att den danska deklarationen gaf det 
svenska hofvets anhängare anledning att tala om Danmarks 
feghet och pasta, att det tvungits uppgifva sin ryska allians, 
försäkrade denne, att deklarationen vore fullkomligt betydel- 
selös. Österman uttalar emellertid sin fägnad öfver, att 
den var egnad att betaga Sverige alla misstankar.2 Att sa 
likväl icke skedde, har redan nämts. 

Fullt lika lömsk var den hållning Eyssland intog. 
Det hade visserligen rätt hardt visat Gustaf ID sin miss- 
stämning, men derunder städse afgifvit de mest kategoriska 
försäkringar om sitt beslut att icke ofreda Sverige. Att 
dessa ord endast voro afsigtligt anbragt bländverk, visste 
blott den ryska politikens förtrogne. 

Till dem hörde ryske envoyén i Stockholm. Omedel- 
bart efter det Gustaf Hl emot Östermans förväntan lyckats 


1 v. Osten  till  danska  sändebudet i Petersburg.  Numsen. di 
:7,, 1772 (Odbner, s. 203). 

2 Österman till Panin d. */«« nov- ,n2- 


■   ■■!■ ':■'.■.     ■ 

a- ■   ■ ■    ■   ■■ 
Jsmmm 


126 


genomföra sin statshvälfning, hade denne satt sig- i rörelse 
för att bekämpa det nya statsskicket. Med djupaste för- 
trytelse hade han åsett ,,den räddhåga ocli oförlåtliga feg- 
het", hvilken särskildt officerskåren och sekreta utskottet 
, .till dess eviga skam" vid detta tillfälle lagt i dagen och 
hvilken ensamt förklarade, „huru ett folk. som vårdar sig 
om sin frihet, kunnat så med ens låta förslafva sig". Samma 
ängslan hade ännu under följande månader lagt band på 
hans verksamhet för ordnandet af ett oppositionsparti. Dess- 
utom hade mänge af de forne riksdagshjeltarne öfvergått 
till konungens läger. 

Emellertid var missnöjet med statshvälfningen „täm- 
meligen stort", särskildt inom officerskåren, af hvars med- 
lemmar åtskillige vändt sig till Österman med begäran att 
få inträda i rysk tjenst, och, skrifver han, ,. allenast fruktan 
tor förföljelse håller alla i tystnad". Under ett sådant sak- 
läge hade Österman icke tvekat att uppmana sin regering 
att skaffa sig anhang och sätta i gång oroligheter i Finland, 
medan Preussen och Danmark borde förfara lika i Pommern 
och Skåne ; det skulle särskildt i Finland och Skåne gå lätt 
för sig, „om utan afsigt att bemäktiga sig dessa länder 
försäkran gåfves om återupprättande af friheten". Efter 
rönande af framgång deri borde då, hade han vidare före- 
slagit, deklarationer mot det nya statsskicket spridas och dem 
gifvas eftertryck genom beväpnadt uppträdande," utan hvilket 
blotta deklarationer icke kunna hafva verkan". Österman hade 
äfven föreslagit förbud af spanmålsexport till Sverige från 
Ryssland, Danzig ocli Preussen", — i anseende till den i 
Sverige felslagna skörden vore „intet så egnadt att utbreda 
missnöje i landet", — samt att Sundet skulle spärras för att 
en fransk-spansk flotta hindradesatt inlöpa i Östersjön. — Öster- 
man hade sålunda under beklagande af den framgång, hvar- 


127 


med det nya statsskicket , .olyckligtvis" stadgade sig. upp- 
repade gånger framlagt sina förslag till dess underminerande 
och störtande. 1 

På samma gång Panin tillsände Österman sin not af 
den 15 nov. (gl. st.), deri Katarina II betygade Gustaf 
III sina fredliga böjelser, meddelade lian den ryske en- 
voyén hennes bifall till hans ofvan nämda framställnin- 
gar. Katarina II vore besluten att angripa Sverige, sedan 
fred slutits med Turkiet. För att kunna göra det med 
framgång borde genom ,, svenske aktörer' medhjelpare 
vinnas i Finland och i Skåne, för hvilket landskap dock Dan- 
mark finge hafva liufvudomsorgen. Angreppet pa Pommern 
berodde dels på Fredrik II:s beslut, dels på stämningen i Ty- 
ska Riket, särskildt Österrikes. Emellertid borde Öster- 
man under iakttagande af försigtighet och omtanke hålla 
Kysslands vänner vid mod och söka nya sådana bland hat- 
tarne; särskildt borde han bemöda sig om att ,,med de- 
likatess" vinna Fersen. Yrkandena på 1720 års oförändrade 
legeringsreform borde Österman lemna och i stället arbeta på 
att dess väsentligaste bestämningar infördes i den nya kon- 
stitutionen, hvartill möjligen konungens bifall kunde framtvin- 
gas.  Österman befaldes utarbeta ett förslag i denna riktning. 

Särskildt i den långa, detaljrika depesch af den 2%i 
jan. 1778, hvari Österman besvarar denna skrifvelse, fram- 
lägger han resultaten af sin verksamhet och de utsigter Kyss- 
land hade inom Sverige för sina planer mot det samma. 

Visserligen hade, Österman beklagar detta lifligt, det 
gamla hatet mellan hattar och mössor icke försvunnit. Fun- 
nes icke denna splittring och kunde de förmås att förena 
sig i sitt missnöje mot den nya regeringsformen, vore han 

1 Österman  till  Panin  d. uli3, 
l7/28 och 18/30 okt.  17 Vi. 


"Ui »tig.', 7™, u/ss sept, 


31 Bept; 
Sä. okt. ' 


128 


säker på att lyckas störta Gustaf IILs verk. Nu voro de 
„välsinnade" förströdda ocli Gustaf III begagnade sig häraf. 
Emellertid vore missnöjet i landet allmänt och dertill stadt 
i växande. Österman gjorde sitt bästa för att ,, under- 
känd, sä mycket anständigheten och delikatessen medgifver" 
öka det samma, hvarvid han likväl utdelade penningar blott 
ät dem, som genom revolutionen blifvit ekonomiskt lidande. 
Äfven bland hattarne funnes åtskillige, som icke hade något 
emot att Kyssland för en förändring af författningen ingrepe 
med vapenmakt, om nämligen detta kunde ske genom blott 
och bart „sekvesterande af de ockuperade svenska länderna till 
den fria konstitutionens återställande". Skulle deremot öp- 
pet krig utbryta, vore t, o. m. „de hederligaste" af de väl- 
sinnade mer benägne att ,.fördraga sitt nuvarande tunga ok 
och börda, än se sitt land prisgifvet åt eld och svärd". Öf- 
ver de förnämste bland sina anhängare, tillsände Österman 
sin regering en förteckning, upptagande äfven medlemmar af 
rikets råd, t. o. m. en af konungens konselj, — hvarmed utan 
tvifvel chefen för amiralitetet Falkengreen afsågs. Dessa Byss- 
lands ,, trognaste och bäste vänner- voro, säger Österman, 
under sträng kontroll och skulle, om sakerna ginge till 
ytterlighet, måhända arresteras, hvadan han icke vågade 
tillråda, att dem betroddes någon vigtigare uppgift. Också 
skulle de svårligen låta förmå sig till ett ,, förräderi mot 
konungen;'' hvartill motivet dock alldeles icke vore någon 
tillgifvenhet för denne utan blott och bart deras önskan att 
„de icke sjelfva skola anses för anstiftare' \ Derest inom 
armén någon ,,oro eller olydnad" spordes, hvilkeu då utginge 
från den lägre officerskåren, skvdle derför „de höge herrarne" 
våga röja sig blott i den händelse, att prins Fredrik stal de 
sig i spetsen för oppositionen. Men denne konungens broder 
var föga pålitlig.  Fersen vore ,,det bästa instrumentet att 


129 

Visa sig främst på teatern", men han åter hade hela sin 
gamla aversion mot ,.de välsinnade" kvar och var genom 
„sitt falska och baksluga uppförande" otillgänglig. Dock trodde 
sig Österman veta, att Fersen önskade eu författningsföränd- 
ring enligt ..det franska systemet" och slöt deraf, att han 
under för hans fädernesland svåra eventualiteter kunde upp- 
träda såsom underhandlare inför konungen. 

Det framträder klart ur dessa uttalanden, att opposi- 
tionen långt ifrån var kväfd, men; att den saknade nog 
samlad styrka för att utan initiativ från utländskt håll träda 
fram. Detta initiativ åter borde, ansåg- Österman, tagas, så 
snart fred slutits med Turkiet, hvilket antagligen skulle ske 
följande vår. 

Till först borde då de förbundna hofven, — ,,en månad 
innan ett aktivt uppträdande", — genom deklarationer i stöd 
af deras gemensamma intresse påyrka, att 1720 års författ- 
ning blefve till alla delar åter införd. Gåfves icke inom åtta 
dagar ett bifallande svar, hvilket Österman med visshet för- 
utsåg icke blifva händelsen, borde nämda hof återkalla sina 
sändebud och sätta sin militär i rörelse. Medan Stockholm 
och svenska flottan i Karlskrona af en rysk-dansk eskader 
hölles blokerade samt danska skepp bevakade Sundet och 
Kattegat, skulle ryska trupper rycka fram emot finska grän- 
sen, preussiska mot Svenska Pommern samt mot Skåne, 
Dalarna och Wermland danska. 

Vid ,,ett så seriöst företag" sknlle utan tvifvel perso- 
ner uppträda för att förmå Gustaf III till att öppna under- 
handlingar. Han borde i så fall uppfordras att afsäga sig 
den envåldsmakt han tillskansat sig eller »åtminstone" att 
sammankalla en riksdag på samma sätt, som under den förra 
konstitutionen, utan minsta afseende på den nya regerings- 
formens stadganden.   Komme riksdagen till stånd,  då vore 

9 


,-åjL 

må 


lao 


tiden inne att genomdrifva de inskränkningar i den svenska 
konungamakten, hvilka Katarina II, enligt det förslag till 
en svensk regeringsform Österman emellertid uppgjort, funne 
nödiga och bland hvilka Österman såsom den vigtigaste fram- 
höll, att konungen betoges rättigheten att tillsätta ämbets- 
män. Hon borde dervid förklara det hon endast önskade 
se ,,en fri nations allra närmaste rättigheter återställas till. 
de höga graunarnes lugnande". 

Men skulle Gustaf III icke låta sig påverkas och icke 
heller riksdagen blifva sammankallad, då borde man „icke 
försumma något medel att uppvigla invånarene i Finland, 
Skåne och Pommenv'. Östermans förslag till ny regerings- 
form för Sverige borde kringspridas, i Finland äfven pä lin- 
ska språket, och folket genom manifester uppmanas att un- 
der Bysslands beskydd återtaga sin förra frihet. Utlofvas 
borde, att de ockuperade provinserna skulle återställas, så 
snart den förra regeringsformen äter blifvit oförändrad in- 
förd; deremot borde med eld och svärd hotas alla de, hvilka 
djerfdes göra motstånd. x — Finlands underkastelse under 
ryska spiran vid , .Lilla ofreden1' var Österman en borgen för, 
att dessa agitationer komme att bära frukt. Officerskåren, 
hos hvilken de gamla ärorika traditionerna trängts undan 
af lycksökeri och fåfänga, skulle han fortsättningsvis bear- 
beta, så att den i fall af krig vägrade lyda ordres. 

Samtidigt med dessa förtroliga öfverläggningar mellan 
det ryska liofvet och dess utpost i Stockholm, förnyade det 1  1  sin  dep.  till Panni  af d. '  IZi,  uppgifver  Österman 

8 jan.  17/8 

det Gustaf III erhållit kännedom om, att i Finland från ryskt håll 
utspridts ett bref, uppmanande nationen att återvinna sin frihet. 
Svenska källor nämna härom intet. Otvifvelaktigt synes, att Öster- 
man varit oriktigt underrättad. 


131 

med fördubblad ifver sina föreställningar i London i afsigt att 
vinna Englands deltagande i en påtryckning på Gustaf III. 
Panin framhöll för engelske ambassadören i Petersburg, 
att Gustaf III ärnade bemäktiga sig Norge, en vinning, som 
skulle  för honom  uppväga Finlands förlust, men emellertid 
gjorde  honom  till en  för England besvärlig granne.  Pla- 
nen  härtill  vore  ett verk af Frankrike.   Denna makt och 
dess förbundne, Spanien, skulle icke gifva sin hjelp för intet: 
sedan  Sverige under inre  och  yttre  lugn  fått  återhemta 
sina  krafter,  skulle  det gentemot  deras fiender betala sin 
tacksamhetsskuld.  Intet  gåfve sådant stöd åt svenska ka- 
binettets öfvermod, som den lugna likgiltighet England vi- 
sade.  Och  finge  det veta, att Ryssland och England icke 
längre handlade „de concert", skulle dess omedgörlighet gå 
derhän. att vapengång ej kunde undvikas.  Panin dolde icke 
Pysslands plan att,  om,  såsom  han hoppades, till följande 
vår fred med Turkiet ernåtts, dä angripa Sverige.  För be- 
varandet af freden i Norden och således af Englands egna 
intressen,  vore derför dess anslutning till Eyssland absolut 
nödvändig.   Äfven Österrike gillade, föregafs det, ett ener- 
giskt uppträdande af de nordiska makterna, 

Katarina II sjelf gjorde Gunning, som för öfrigt bemöt- 
tes med synnerlig distinktion, liknande framställningar. Äf- 
ven genom Österman och Goodricke sökte ryska kabinettet 
påverka det engelska. '* 

Men dessa bemödanden visade sig fruktlösa. 1 Tegnér s. 49—51. — Kibbing till Scbcffcr d. */M l~'~>'l. Öster- 
man till Panin d. »%, jan. och s/as mars 1773. 


PHBhHhhhHHBEHhhww' :WBHHBHHHBHIBB' 


132 


VIII. 


Budskapet  om  Gustaf IH:s färd mot norska gränsen 
väckte,  såsom  nämdt, x hos Fredrik  II  de allvarsammaste 
farhågor.   Han  trodde  sig  redan  hora  stormklockornas 
dån,  kallande  till  det krig  han  så. ifrigt  sökt att före- 
bygga.  Ty  han  kände   norrmännens  missnöje  med  den 
danska styrelsen, han trodde, att hela den norska truppstyr- 
kan vore beredd att sluta sig till Gustaf III:s fanor, så fort 
han blott öfverskrede gränsen.  Denne hade dessutom, för- 
säkrades det,  af  Spanien  erhållit  understöd för företaget 
samt under dess och Frankrikes garanti i Holland upptagit 
ett lån på 2,700,000 livrés.  Men framför alt kände Fredrik 
mer än väl sin systersons  stämning  mot Danmark och för- 
stod  väl,  att han i den stolta sjelftillit hans statshvälfning 
ingifvit  honom  nu mer än någonsin kände sig lockad, att 
fortsätta sin segerbana i ett nytt företag. — Fredrik II var 
verkligen öfvertygad, att Gustaf III beslutit att hellre före- 
komma än förekommas, och att han derför nu gripit till va- 
pen i akt  och  mening  att genom ett kraftigt slag krossa 
Danmark, innan dess allierade ryckt ut på valplatsen. 2 


1 Se sid. 114. 

2 Se bil. n:o 24. — Fredrik II till Dönhoff d. »/„, (Fredrik 
II återtog, ehuru för sent, det tillstånd han d. 10/,0 gifvit Dönhoff att 
hemresa), till Behnisch d. w/ii> 22/u ocn l/19) till Finckenstein d. 8/n 
och 20/u, till Edelsheim d. 29/u 1772. 


133 

Hade Fredrik II genom sina bref till sin systerson 
sökt, „lui jeter 1'alarme dans le coeur', så var han nu 
häri lönad med samma mått. Många uttalanden af ho- 
nom intyga den nervösa oro, med hvilken han åsåg Gustaf 
III:s energiska uppträdande. Till sin förtrogne rådgifvare, 
statsministern Finckenstein, som vistades i Berlin, medan 
Fredrik II mest uppehöll sig i Potsdam, skrifver han d. 
10 nov.: ,.Jusqu'ici je ne vois aucun moyen ponr le (Gu- 
stave III) retirer de 1'abime qu'il s*est creusé lui-méme", 
och den 12: „La guerre est inévitable et j'y serai enveloppé 
sans que je vois la moindre possibilité de me retirer de ce 
labyrinthe. La seule consolation qui me reste, c'est que ce 
n'est nullement ma faute et que, bien au contraire, je me 
suis donné tous les mouvements possibles pour conjurer cet 
orage et conserver la paix-'. 

Högst intressant är att granska den olika ton och 
ställning, rättare sagdt, förställning, hvilken Fredrik II 
under och efter oroligheten vid norska gränsen mot olika 
håll iakttog. Närmast mot sina medintresserade, Sveriges 
grannm akter! 

Till preussiska sändebudet i Stockholm, grefve Dönhoff, 
sändes d. 9 nov. befallning att, så snart Gustaf III började sitt 
angrepp, för det sveuska hofvet öppet förklara, att hans mo- 
nark med den största förvåning såge den svenske konungen 
bryta den försäkran han så nyss gifvit om, att han önskade 
fred och sämja med sina grannar; — att hvarken Eyssland, 
Danmark eller England, ja ej ens hela Europa med likgil- 
tighet såge detta fredsbrott; — att Kyssland, när det väl 
öppnade ett fälttåg på finska sidan, droge dit all Sveri- 
ges krigsmakt och derigenom beredde danskarne tillfälle att 
återtaga hvad de möjligen vid första anloppet förlorat. 
Dönhoff  ålades,  om läget verkligen blefve så kritiskt, som 


1 


134 


det angafs, meddela Österman, att Fredrik II gerna såge 
det de preussiska och ryska sändebuden vid svenska hofvet 
gemensamt uttalade sig ,.med lämplig ton". Skulle Öster- 
man, såsom Fredrik II höll för troligt, icke vilja yttra sig, 
innan han af sitt liof dertill bemyndigats, skulle äfven 
Dönhoff iakttaga fullkomlig tystlåtenhet. 1 

Mot Danmark visade Fredrik i förstone mycket del- 
tagande, dock utan att ingå några reella förbindelser. Han 
skref den 9 nov. ett egenhändigt bref till danska änkedrott- 
ningen, deri han försäkrade henne, att .Ryssland, om Dan- 
mark angrepes, skulle skaffa det upprättelse.2 Men då v. Osten 
lät framföra en begäran, att Fredrik II ville förena sig 
med ryska kejsarinnan om en gemensam deklaration till Gu- 
staf III, afböjde han detta under särskilda pretexter: en 
deklaration komme säkerligen för sent, den måste riktas 
till det svenska ministeriet, dä ju Gustaf III sjelf befann 
sig på sin eriksgata; dessutom kunde han intet göra, innan 
han kände Rysslands tanke beträffande detta förslag. :! 
Och då emellertid hans representant vid svenska hofvet 
förenade sig om den not, hvilken Österman d. 18 dec. afgaf, 
uttalade Fredrik II häröfver sitt misshag. * Äfven grefve 
Solms i Petersburg instruerades att i lugn observera det, 
ryska hofvet och undvika att på något sätt gifva ytterligare 
skäl till den irriterade stämning Gustaf IILs ..eriksgata,, 
der komme att väcka. Men på försäkringar till Katarina 
II om  hennes preussiske förbundnes  trohet  mot  ingångna 


Se bil. n:o 23.   Jfr. sid.  1 15; 


- Afskrift i Fredrik ILs bref till Finckenstein d. ,0/n 1772. 

8 Fredrik II till preuss. sändebudet i Köpenhamn, Arnim, d. »Vn 
1772 (i „Fredrik ILs hemliga korrespondans med Finckenstein"). till 
Finckenstein d. "/is 1772.  Österman till Panin d. 1T/.,3 nov. 1772. 

* Se sid  1 li>. 


135 


förpligtelser, borde lian icke spara. Mindre än någonsin 
ansåg- Fredrik II rådligt att under det förändrade sakläget 
vid ryska liofvet lägga sig ut för Gustaf III. l 

I stället sökte lian med fördubblad ifver lijelp från 
Wien. Han hade just varit i begrepp att bestämdt uttala 
sig för Kaunitz beträffande de medlingsförsök denne föresla- 
git Fredrik II, då oroligheterna vid norska gränsen kommo 
emellan och i ett slag förändrade situationen. 2 Nu kunde 
han blott i en nästan bönfallande ton uppmana Kaunitz att 
lägga kraft i nämda bemödanden. 

Han skrifver till Edelsheim den 15 nov.: ..Si fes vues 
qu'on lui (Gustave III) suppose sur la Xorvége ne sont que 
1'effet d'une terreur panique de la part du Dannemarc, le Prince 
de Kaunitz nr obligera å une éternelle reconnaissance. si, par 
la médiation de sa Cour ou par un autre bon moyen. il périt 
conjurer 1'orage que la revolution de Snede parait préparer 
dans le Xord". 3 Kort derpå skrifver han: ,. om ett par vec- 
kor torde underrättelse ingå. att Norge gifvit sig under Gu- 
staf IILs spira och då står ett allmänt europeiskt krig för dör- 
ren. ,.å moins que la cour de Vienne et Moi Nous ne prenions 
pas ä temps des mesures convenables pour le prévenir. Je n'at- 


1 Fredrik II till Solms d. s/n, "/,, och »/,, 1772. „Voici la 
conduite que Vous aurez å observer å leur (les nouvelles de la Korvége) 
égara. Vous Vous bornerez, dans le moment present, a faire le simple 
observatcur de la sensation qnYlles y (å S:t Péterbourg) produiront 
pour m'en rendre un Cöriipte aussi fidéle que détaillé : mais Vous aurez 
soin de ne point aigrir les elioses. Si Vitt tfén dit mot, Vous gar- 
derez également boueho close. Si, au contraire, on Vous en parle, 
Vous Vous eontenterez de répondre que j'en était également pré- 
venu par mes lettres de Dannemarc'1.   (Först cit. dep.) 

5 Fredrik II till Edelsheim d. ?*/„  1772. 

3 Fredrik II till Edelsheim d. "/„  1772. 


136 


tends que le moment du dénouement de la crise pour m' adresser, 
pour cet effet, å la cour ou Vous étes et, comme nous avons 
avant nous tout 1'hiver pour négocier, peut-étre trouverons 
nous encore moyen de conjurer un orage general" . . ,.Tout 
ce conflict de circonstances em barrassan tes me fait donc re- 
garder la guerre entré la Eussie et la Suéde comme inévitable 
et tout ce que, ä Mon avis, il Nous reste å faire, ä la cour ou 
Vous étes et ä Moi, c'est l:o) de Nous concerter sur les mé- 
sures å prendre pour prévenir que ce fen n'éclate pas dans 
un embrasement general et, en second lien, que la cour de 
Vienne tåche antänt que possible de terminer, le plus prompte- 
ment qu'il se peut, la guerre entré ces deux puissances. Ces 
affaires me paraissent un vrai labyrinthe et si fort em- 
brouillées que Je n'en vois presque point de sortie" .... 
Detta borde Edelsheim framställa för Kaunitz och tillägga: 
,.qu'il Me ferait non seulement un plaisir infini, s'il voulait 
Me communiquer, confidemment, ses idées sur le meilleur parti 
å prendre dans une crise si violente, mais qu'il pouvaitétre 
aussi persuadé que J'y entrerais volontiers et que, s'il n'y avait 
rien de directement opposé ä Mes engagement avec la Eus- 
sie, Je ne manquerais surement point de les appuyer autant 
qu'il Me serait possible". 1 

Men denna ifver mattades, så fort det åter blef lugnt 
vid den norska gränsen. De underrättelser, hvilka Fredrik 
II mottog från Petersburg några dagar efter afsändandet af 
ofvan anförda depescher, voro ytterligare skäl härtill. 

Österrike hade verkligen, efter hvad det synes, i bör- 
jan af november genom furst Lobkowitz afgifvit vid ryska 
hofvet en deklaration, manande till fredlig öfverläggning med 
Gustaf III rörande  den af honom införda nya statsformen. 


1 Fredrik II till Edelsheim d. "/,, och «/„ 17??. 


137 

Men denna deklaration var affattad i så mjuka, så undfal- 
lande uttryck, framgafs så utan all antydan, om att dess till- 
bakavisande kunde äga några påföljder, att det icke behöf- 
des Fredrik II:s skarpa blick för att förutse, hvilket intryck 
en sådan deklaration skulle göra i Petersburg. Den utta- 
lade, enligt det referat af den samma, hvilket Panin gaf 
grefve Solms, att Österrike väl icke sjelft direkt berörts af 
den svenska statshvälfningen, men ansåg sig böra bidraga 
till att Byssland besparades de nya svårigheter, hvilka 
kunde blifva en följd af den samma. Utan att göra något 
egentligt förslag, ville Österrike framhålla såsom en ut- 
väg härtill „d'avoir quelque indulgence pour l'amour-pro- 
pre du Roi de Suéde, en lui conservant toute cette partie 
de la souveraineté qui, en 1'atfranchissant de la sujétion dans 
laquelle il avait été tenu jusqifä present par le Senat et 
les Etats, ne lui permettrait cependant pas de disposer en 
maitre des premiers ressorts de lamonarchie qui le mettraient 
en état, töt ou tärd, å devenir un voisin dangereux on du 
moins incommode". Österrike hoppades derför, att Byssland 
ville stanna vid „des termes de la modération", — hvilket 
ju äfven komme att befordra fredsslutet med Turkiet, som 
då förlorade hoppet om understöd af Sverige. 1 

Ett nytt bevis på, huru föga betydelse Österrikes fram- 
ställningar kunde tillmätas, gaf Lobkowitz, då han kort derpå 
af franska och spanska sändebuden uppmanades att förena 
sig med dem om en energisk not till det ryska hofvet med 
protest mot ett angrepp på Sverige. Först förklarade han 
sig sakna instruktioner. Senare då uppmaningen förnyades, 
sökte han råd hos — Panin. Denne hade icke svårt att 
förmå  honom  att  förklara,  det  hans  hof insåg  det stora 


1 Solms till Fredrik II d. »«/n uri- 


138 


intresse, hvilket Ryssland hade i den svenska statshvälf- 
ningen, och derför endast kunde mana denna makt till mo- 
deration. I 

Att Österrikes representanter vid hofven i Versailles. 
London, Madrid och Berlin betalts arbeta, för ett utjämnande 
af den svensk-ryska konflikten, gaf dess önskning-ar icke nå- 
got större eftertryck. — Också visades de öfVer alt tillbaka. 

Kannitz beklagade sig. i början af december, bittert 
häröfver för Fredrik II.-s sändebud. I Frankrike hade 
Österrikes intervention tagits mycket illa npp och i Byss- 
land kanske ännu sämre. Da han sålunda endast skördade 
otack för sina välvilliga bemödanden, läte han hela sin inter- 
ventionsplan falla och lemnade åt Fredrik II, som i Beters- 
burg ägde mera inflytande än det österrikiska hofvet, att åter- 
upptaga den. Om kriget mellan Sverige och Byssland verk- 
ligen bröte ut, da vore likväl Österrike beredt att träda 
emellan. 2 Förgäfves tände Edelsheim riklig rökelse för den 
österrikiske ministern. Fåfängt sökte ock Fredrik II upp- 
muntra honom.3 Underhandlingen i denna fråga och om 
Sveriges ställning öfverhufvud upphörde mellan hofven i Wien 
och Berlin. 1 Solros till Fredrik II <1. 17/n  WIZ. 

2 Edelsheim till Fredrik II d. "L 1772. 

3 Fredrik II till Edelsheim d. «/„, •/„, >»/,„ »/„ 1772 — Till 
Finekenstein skref Fredrik II: „La Oour de Vienne est effeetivement 
Ma derniére ressource pour eonjnrer korade qui se prépare entré la 
Eussie et la Suéde et qui menaec la tranquillité du Nord. J'en suis 
si intimement, eonvaineu, qne J'ai fait tönt ee qtae ,1'ai pu ponr en- 
eourager le Prinee Kaunitz å se preter au plan de médiation que Je 
lui ai fait proposer". „Mais", tillägger Fredrik II ironiskt, „ilparait 
que ee ministro est cncore indéterminé sur les iiaisous å eontracter 
pour sa Conr". (Odaterad skrifvelse, antagligen från medlet af de- 
cember 1772). 


139 


Med aflåtlig uppmärksamhet följde emellertid Fredrik 
II genom sina sändebud i Stockholm och Petersburg den 
svenska frågans utveckling under vintern 1772—1773. 

Oförstäld mn den glädje, med hvilken han erfarit, att 
Gustaf IILs rörelser mot Norge, åtminstone denna gång, icke 
varit annat än „ime simple petite fanfaronnade de la part du 
Boi de Suéde qui a pris plaisir de se divertir de 1'appré- 
hension et de la frayeur qivelles inspiraient au Daune- 
marc". l 

Men dermed var icke hans oro för Gustaf III sking- 
rad: han förutsäg klart det djupa missnöje dennes utmaning 
till Danmark väckte hos dess ryska beskyddarinna och be- 
farade, att Gustaf IILs försvarsåtgärder, särskildtde i Finland, 
om hvilka han af sina sändebud erhöll ganska utförliga uppgif- 
ter, skulle ytterligare reta det ryska hofvet, Också höll Fred- 
rik II icke upp med sina varningar till Gustaf III och fort- 


pa 


aret  1773  den korrespondans han med 


satte  ännu  in 
denne inledt. 2 

Den skarpa touen i Fredrik ILs uttalanden hade onekli- 
gen sin ganska naturliga förklaring. Han visste mer än väl, 
att han i sin systerson hade en afsvnren motståndare, som 
i förbund med Frankrike efter förmåga arbetade emot hans 
intressen. Var än förmågan i detta afseende icke stor, re- 
tade det emellertid Fredrik II att se. huruiedes Gustaf III 
sökte hans skada, vare sig att det skedde i smyg, såsom genom 
denunciationer vid de ryska, österrikiska och engelska hofven 
och genom utspridande af ryktet, att Fredrik II i hemlighet 
gynnat den svenska statshvälfningen. eller öppet, såsom när äf- 
ven Gustaf III tog sig talan emot Fredrik ILs iugreppp i Dan- 


5 Fredrik II till Behnisch d. ",'n 1772; till f inckenstein d. 7,, 1772. 
» So sid. llli -117. 


140 


zigs handel. 1 Fredrik II å sin sida hyste icke några varmare 
känslor, om ens några alls, för det svenska konungahuset. 
Han har i förtroende erkänt, att det egentligen var endast 
hans systers öde, som ingaf honom bekymmer för en tron- 
hvälfning i Stockholm. En bevisande kommentarie härtill 
äro hans bemödanden att for Österman och i Petersburg 
framställa henne såsom främmande eller likgiltig för den sven- 
ska statshvälfningen samt hans fägnad, då han såg sig häri 
lyckas. 2 

Det var uteslutande ur den egna fördelens synpunkt 
Fredrik II betraktade den svenska frågan. Detta visar sig 
isynnerhet i hans hållning mot det ryska hofvet. De varma för- 
säkringar om sin obetingade anslutning till Katarina II:s af- 
sigter, hvilka han under oron för angreppet på Norge afgaf 
och sedan ända till våren 1773 npprepadt förnyade, följdes 
aldrig af ett steg till öppen fiendtlighet mot Sverige, aldrig 
af någon klar, direkt öfverläggning för ett angrepp på 
denna makt. Det enda i denna riktning, hvartill han lät 
sig förmå, var att han i februari 1773 genom sitt sändebud 
i Köpenhamn, baron Arnim, understödde Rysslands uppma- 
ning till Danmark att vidtaga sjörustningar och sjelf anbe- 
falde några, efter hvad det synes, helt betydelselösa militära 


1 Mod afseende å siat nämda punkt skrifver Fredrik II till 
Behniseh d. 26/2 1773: „Je sais dono que Je n'ai rien de bon de me 
promettre de la part du ministére suédois et moina eneore de tons 
ceux qui portent le nom Scheffer. Mais, si Je suis convaincu de tout 
cela, Je le suia aussi de 1'antre eöté qu'avec toute leur mauvaise 
volonté on ne saurait Me nnire absolument en rien, de sorte que Je 
irTembarraaae tréa-pen et meme point du tout de leurs sentiments 
å mon égard". 

- Behniseh till Fredrik II cLS 15/, oeh '% 1773. Keskript till 
Behniseh d. ij2 och 2/a "73. 


141 

åtgärder. x Hans bemödanden gingo för öfrigt ut på att 
framställa Gustaf III och Sverige i den mest ofarliga dager: 
han vore öfvertygad om, att Gustaf III icke hyste någon 
tanke på ett krig mot Ryssland och äfven saknade de nöd- 
vändigaste ressurser för ett sådant. 

I allmänhet upptager dock under de första månaderna 
af år 1773 denna angelägenhet långt mindre än förr korres- 
pondansen mellan Solms och hans regering. Den skjöts åt 
sidan af andra mer trängande frågor: lösandet af tvisten 
mellan Fredrik II och staden Danzig och motarbetandet af 
Englands och Frankrikes försök att närma sig det ryska 
hofvet. 

Men i medlet af april gaf Fredrik II plötsligen nytt lif 
at sina öfverläggningar i den svenska frågan vid hofven i 
Petersburg och Wien. Ja, nu tvekade han t. o. in. icke, — 
livad han förut icke ens velat antyda, — att öppet erbjuda 
Katarina II sin medling till utjämnande af konflikten mellau 
henne och Gustaf III. Anledningen till denna förändrade 
hållning var, att faran för ett ryskt-svenskt krig då syntes 
alldeles öfverhäugande. 


Fredrik till Solms d. 13/2 1773. — Se kap. X. 


142 


IX. 


Den optimism, hvarmed d'AiguiHon betraktade Sveriges 
ställning-, möttes af litiiga gensagor från Stockholm. Scheffer 
refererar på ett fullt riktigt sätt för Creutz Bysslands planer 
mot Sverige, sådana ryska hofvet utlagt dem för Österman. * 
Och då han omnämner Rysslands afsigt att låta sina och dess 
allierades trupper rycka mot Sveriges gränser, derest deras 
deklarationer, understödda af det anhang de emellertid un- 
der vinterns lopp förskaffat sig, icke förmådde Gustaf III till 
förändring af regeringsformen, tillägger han, att „de tör- 
häuda äfven torde kunna väcka inom riket något uppstånd". 
Han ber Creutz „vara försäkrad, att denna målning ej är 
exagerad". 2  Hvad man icke såge i Versailles, det var tyd- 


1 Se sid. 127. 

'z I ljusare och för Gustaf III förmånligare färger frarastäldes 
för andra sändebud den svenska allmänhetens sympatier för den nya 
författningen. Så t. ex. skrifver Scheffcr till grefve Bark d. 26/2 1773: 
„Jag tror mig nästan vara derom öfvertygad, att sådant missnöje 
numera aldrig skall utbrista och att ehvad lemningar af gammalt 
hat och illvilja, som ännu kunna ges uti någon enskild persons hjerta 
och tänkesätt, är allmänheten dock så uppriktigt Kl. M:t tillgifven, 
alla kloka och förnuftiga menniskor äro så öfvertygade om lycksalig- 
heten af det nu upprättade regeringssätt, att de få, som kunna hysa 
vidriga tankar, aldrig våga yppa sig och att ju längre, ju mer vinner 
K. M:t den styrka och sakerna den stadga, som fordras för att kon- 
solidera hela detta stora och oförlikneliga verk". 


143 

ligt i Stockholm: „uous sommes ici plus prés". D'Aig'uillon 
hade för höga tankar om Rysslands ärlighet, för laga om 
Gustaf IILs verkliga vada. Han borde beakta det ryska 
hofvets handlingar, ej dess försäkringar och då skulle hans 
lugna säkerhet försvinna. 1 

I samma riktning gingo de framställningar Vergennes 
sände sitt hof beträffande Sveriges yttre och inre ställning. 
I synnerhet den senare betraktade han såsom mycket allvar- 
sam.  De ryska intrigerna i Sverige gåfvo honom ingen ro. 

Den gamla partiaudan och falheteu lefde ännu och sär- 
skildt fann Vergennes, att mössorna icke förlorat lusten att 
hämnas Gustaf IILs hastiga framgång. Under sådana förhål- 
landen hade de ryska bearbetningarna det vidaste spelrum. 
Hvad de afsågo var icke, derom hade Vergennes öfvertygat 
sig, en verklig kontrarevolution, åtminstone icke i den när- 
maste framtiden. Men då han sammanstälde dem med Ryss- 
lands hållning i den yttre politiken, trodde han sig i dem 
finna trådarna till en långt syftande plan. Det syntes för 
honom, att Ryssland på den gamla vägen af korruption och 
inre söndring ville undergräfva det svenska statsskicket samt 
genom tillställande af upproriska rörelser sprida föreställ- 
ningen om ett i Sverige rådande allmänt missnöje, hvilket 
gåfve främmande makter en förevändning till inblandning. 
A andra sidan skulle Rysslands rustningar, — ty på ett 
omedelbart krig trodde Vergennes ännu icke, — uppskrämma 
den svenska allmänheten och derigenom göra henne afvogt 
stämd mot den nya statsform, som dragit sådana faror öf- 
ver riket. De skulle tillika uttrötta Sverige och tvinga det 
att på försvarsanstalter förstöra sina svaga finanser och till 
sist måhända nödga Gustaf III att sammankalla ständerna. 


1 Scheffer till Creutx ti. 


»/,, *?/, och 2% 1773. 


144 

Dermed vore dörren öppnad på vid gafvel för utländsk in- 
blandning ocli inhemsk partifejd: det nya statsskicket vore 
förloradt. 1 

Vergennes kände ställningen så mycket mer oroande, 
som han tyckte sig finna, att den samma icke egnades till- 
börlig uppmärksamhet af dem det närmast vederbort, den 
svenska regeringen sjelf. Han beklagar, att konungen icke 
bibehöll den allvarliga själsfasthet, hvarpå han under revolu- 
tionen gifvit prof, utan öfverlemnade sig, bedragen af ytan 
och skenet, åt den vådligaste säkerhet. Af hans omgif- 
ning åter, säger han, „låta sig de, som i hans förtroende 
hafva den främsta platsen, ledas af strömmen och fråga ofta 
mer efter denne furstes tycke, än efter hans sanna in- 
tresse." 2 

En del af den mörka färgen i dessa skildringar torde 
böra tillskrifvas Vergennes' böjelse för pessimism, hans 
nära ställning till den Fersenska kretsen samt den kyla, 
hvarmed han tyckte sig bemötas af Gustaf III och hans för- 
trogne, bröderne Schefier. 3  Men i hufvudsak gaf verklighe- 


1 So bil. n;o 26. — Vergennes till d'Aiguillon d. »/,„ */,,, »/„ 
1772 och **/i iYK&. — Tegnér meddelar, s. 45—47, utdrag ur de tre se- 
nare dep., dock icke fullt noggrant öfversatta. De först återgifna sat- 
serna i dep. af å. */i2 ly(^a rätteligen : „om Kysslands afsigter äro miss- 
tänkliga, så är detta ett skäl till att undvika alt, som kunde gifva det 
samma ett giltigt motiv att lemua dem fritt lopp. Europas förnäm- 
sta makter synas taga ett märkbart intresse af att Sverige icke skall 
blifva angripet till hämd för de åtgärder (arrangements), hvilka det 
senast vidtagit". 

2 Vergennes till d'Aiguillon d. "/jo oc'1 V12 I11'i< 

3 Mycket uppseende tilldrogo sig, äfven vid utlandets hor, de 
klagomål Vergennes väckte öfver, att han i likhet med öfriga sändebud 
d. 24 jan.  17 73  under  en  kunglig „lever", vid hvars arrangerande, 


145 

ten stoff till de samma. Vergennes förutsåg, att hans uttalanden 
af d'Aiguillon skulle mottagas med misstroende. l I sjelfva ver- 
ket fick lian af denne uppbära föreställningar, upprepade och 
skarpa, att icke se sakerna annorlunda än de vore. 2 Äfveu 
till det svenska kabinettet riktade den frän ske utrikesministern 


anmärker han sarkastiskt, Gustaf IILs önskan att imitera Ludvig XV 
var bättre än förmågan, fått träda tillbaka för de svenska riksråden. 
Vergennes såg häri en afsigtlig, personlig chikan. Saken nedlade? 
emellertid på d'Aiguillons bestämda yrkan, hvarvid han likväl för det 
svenska hofvet uttalade sitt beklagande af det obehag den franske 
ambassadören haft. (Vergennes till d'Aiguillon d. 20/i och <5/s d'AiguiI- 
lon till Vergennes d. 18/2 och Creutz till Scheffer d. */» l7"'3 ) Denna af- 
fär hade uppenbarligen icke medverkat till Vergennes' ofvan anförda 
uttalanden. (Jfr. Tegnér, s. 48.) Svenska kabinettet skyndade att 
meddela samtliga svenska sändebud, — dock Celsing i Konstan- 
tinopel undantagen, — om det inträffade, för att de måtte bemöta de 
oförmånliga omdömen det samma möjligen komme att framkalla. 
Ty bland de utländska sändebuden hade några varit missnöjda „och 
någon af dem törhända på. ett mindre anständigt sätt sig deröfver 
utlåtit'-.  (Cirkulär af d. *% 1773 bl. „Kanslipr. koncepter".) 

1 „Je sais, Mr. le Duc, que ma prévoyance doit vous paraitre ti- 
mide, mais, plus å portée del' objet, je vois la possibilité des choses 
et la facilité des moyens", — hade han tillagt i en af sina relationer 
till d'Aiguillon. (D. */7, '"'-O- 

- ,,Les inquiétudes que vous paraissez avoir concues sur la 
situation actuelle de la Suöde et sur les dangers auxquels est exposée 
la tranquillité de ee Royaume, n'ont, ce me semble, aucun fondement 
qui puisse justifier vos craintes å cet égard". „I1 n'y a, jusqifå pre- 
sent, de la part de la Kussie pas un propos, pas une démarehe 
qui puissent inspirer au Eoi de Suéde une juste cléfiance des in- 
tentions de cette ('our". (D'Aiguillon till Vergennes d. 3/i och d. 
i»/, 1773). 


10 


■■^■■^■■■^^■■^^^■■■^■■{^^■■■^^^■■■B 


146 

under  de  tre  första  månaderna  af  år  1773  flerfaldiga 
försäkringar att Sverige hade intet att befara. a 

Under detta lngn försummade d!Aiguillon dock icke 
att arbeta för Sveriges bästa. Oreutz gifver honom i detta 
afseende de bästa vitsord2. Närmast låg omsorgen att 
stärka dess försvarskrafter. 

Till underlag för sina öfverläggningar om det bistånd 
Frankrike i detta afseende kunde lemna sin allierade, hade 
d'Aiguillon. såsom ofvan nämts 3, infordrat öfversigter af det 
svenska krigsväsendets tillgångar och brister. Dylika lem- 
nades åt Vergennes d. 12 nov. af riksrådet Falkenberg och 
framgick ur dem, att för ett behörigt fyllande af bristerna i 
det svenska landt- och sjöförsvaret till följande vår kräfdes 
en summa af 4,798,487 dir. s. m., i hvilken summa dock ingick 
det årsanslag, 798,952 dir., hvilket riksdagen för ändamålet 
beviljat. Särskilda poster voro likväl utelemnade, såsom för 
fästningsbyggnaderna, särskildt i Finland, samt kostnaden 
för en mobilisering, denna beräknad till 970,000 dir. s. ni. 
Vergennes gick enligt sitt hofs önskan omsorgsfullt genom 
Hans  anmärkningar bemötte  Falkenberg 


beräkningarna *. 


1 Se t. ex. iTAiguillons uttalanden till Creutz i dennes dep. 
till Gustaf III af d. "/i */»> "A. 27s och 28A nT3- 

2 Se t. ex. Cretttz till Scheffer d. 28/2 1773. 
:' Se sid 98. 

* Oreutz hade uppmanat det svenska kabinettet att göra sina 
beräkningar hellre för stora än för små, emedan Frankrike vore be- 
redt att lemna ända till 3 miljoner i krigssubsidier. (Crcutz till 
Scheffer d. 19/10 1772). Gustaf III:s afsigt var äfven att följa detta 
råd. Emellertid, när Falkenberg plötsligen mottog i fråga varande 
beräkningar för att lemna dem åt Vergennes, hade han icke råd. 
rum att förbättra siffrorna och vid den stränga kontroll Vergennes 
underkastade dem, kände han sig glad häröfver.  „J'ai été fort heu- 


147 


och senare Scheffer dermed, att beräkningarna, isynnerhet 
hvad flottan beträffade, voro i skyndsamhet uppgjorda och 
framdeles skulle fullständigas. 

Underhandlingarna om denna Frankrikes krigshjelp 
fortsattes under närmaste tre månader. D'Aiguillon för- 
klarade, att hans monark lifiigt önskade bidraga till det 
svenska försvarsverkets upphjelpande, men att han icke 
kunde härtill anslå mer än 2,400,000 dir. s. m. att under 
följande tre år utbetalas i half- eller kvartårsposter K 
Först efter segt motstånd af den franske generalkon- 
trollören hade (VAiguillon lyckats utverka beviljandet af 
detta understöd. Vid det samma uppstähles dessutom 
det vilkor, att Gustaf III i en formlig konvention förbunde 
sig att till den 1 jan. 1770 hafva en armé af 47,450 
man infanteri, kavalleri och artilleri samt en flotta af 21 
linjeskepp, 8 fregatter, 30 galärer och 2 pråmar, — alt 
enligt de kalkyler, hvilka genom Vergennes insändts 2. 
Denne hade dessutom sin konungs befallning att vaka öfver 
det  subsidierna  användes  för  afsedt  ändamål 3.  Förgäf- 


reux de n'avoir rien liaussé, ni dans les dépenses, ni dans les sommes 
ordinaires touchées sur 1'état, parce qu'il m'a fallu vérifier chaque 
artide de förslaget du sénateur Falkengrén, de M:rs Anrep et Trolle, 
et encore avee 1'original de l'état pour 1'année passée: et il (Ver- 
gennes) en a été fort content. D'ailleurs, je n'ai pas eu le teinps 
de rien ajouter, n'ayant eu ces états que 3 lieures auparavant". (Fal- 
kenbergs skrifvelse af d. 16/n 1772 in. bilagor till Gustaf III och till 
Scheffer s. d. „Bref till Gustaf III fr. riksr. Falkenberg" och ..kanslipr. 
koncepter".) 

1 En daler s. ra. räknades motsvara en livré (tournois). 

1 Creu.tz till Gustaf III d. "/i« (Magd d'Aiguillons dep. till 
Vergennes d. "/„ 1772) och "Ja 1772, 28/2 och Va 1773. Scheffer till 
Creutz d. "/, 1773.   D'Aiguillons  anf.  dep. (Jfr. H. H., III och IV). 

3 D'Aiguil!on till Vergennes d. *•/„ 17 72. 


UK 


ves anhöll Creutz under oaf bruten påtryckning från Stock- 
holm, att den franska krigshjelpen måtte höjas, emedan an- 
nars ett oundvikligt deficit Hppstode, och att betalnings- 
terminerna förkortades. Det enda han kunde utverka 
var d'Aiguillons löfte att. om verklig brist uppstode. 
ytterligare tillskjuta 600,000 livrés. Förgäfves spjernade 
äfven Gustaf III emot att för subsidiernas användning ingå 
en verklig förbindelse, hvilket han ansåg för sin konungsliga 
värdighet nedsättande. CAiguillon var i denna punkt obe- 
veklig och den 27 febr. undertecknades den i fråga varande 
konventionen i Versailles af d'Aiguillon och Creutz i över- 
ensstämmelse med det förslag den förre uppgjort . Vid 
detta tillfälle utlofvade den franske utrikesministern munt- 
ligen, att Ludvig XV dock, om behofvet blefve trängande, 
ville påskynda subsidiernas utbetalande li 

Af egen ingifvelse bjöd Frankrike sin allierade äfven 
annan hjelp. I medlet af december meddelade nämligen 
d'Aiguillon, att Frankrike, derest full visshet vunnes, att 
Sveriges fiender ärnade angripa det följande vår, vore beredt 
att sända det en styrka af 10 å 12 tusen man, hvilka skulle 
embarkera i Dunkeriuie. För det fall, att engelska ministären 
icke läte sig bevekas, utan en fransk flotta i Östersjön ound- 
vikligen droge efter sig en engelsk, föreslog dAiguillon. 
att genast vid islossningen 2 svenska linjeskepp och 2 fre- 
gatter, — - hvilka för att icke väcka misstankar borde blott 


1 Det franska hofVet hade varit allvarsamt betänkt på att, en- 
ligt Vergennes' redan i oktober gjorda uppmaning (Verg. till d'Aig. 
d. 19/jo ttTZ), till Sverige sända general-löjtnant d'Heronvil!e med upp- 
drag att på ort och ställe förskaffa sig säker insigt i det svenska för- 
svarsverkets tillstånd och behof. Denna plan uppskjöts emellertid af 
farhåga för, att dess förverkligande kunde ställa Frankrikes afsigter i 
misstänklig dager (Creutz till Gustaf III **/jJ oeh lades slutligen å sido. 


149 

till hälften armeras, — afginge till. Göteborg, färdiga att 
på höjden af Jutland möta de iranska transportskeppen och 
derifrån konvojera dem till nämda hamn. D'AiguiHons för- 
slag var väl motiverad! Genom en sådan åtgärd vore Eng- 
lands „baltiska intresse" ocli ära räddade; fritt från omsor- 
ger från detta Mil, kunde Frankrike lemna sin allierade ett 
så mycket, kraftigare understöd; de franska hjelptruppernas 
afresa blefve knappast känd, innan de redan anländt till 
Sverige; den franska kåren skulle jämte tio tusen sven- 
skar förslå att. tygla danskarne; sin öfriga styrka kunde 
Gustaf III öfverföra till Finland, der han då borde kunna 
åtminstone under ett första fälttåg hålla ryssarne tillbaka; 
för Pommerns försvar måste man hufvudsakligen söka lijelp 
hos Österrike och andra tyska stater h 

Detta förslag från Frankrike mottogs visserligen af 
det svenska kabinettet med erkänsla. — Gustaf III uttalade 
den i ett egenhändigt bref till Ludvig XV af den 17 jan. 1773 -, 
— men med mindre beredvillighet, än d'Aiguillon väntat 
sig. Redan Creutz hade framhållit svårigheten att passera 
Sundet, om krig stode för dörren, ännu mer, om det redan 
utbrutit. Från Stockholm upprepades samma betänkligheter. 
Man begärde, att Frankrikes hjelp måtte gifvas just för 
sjöförsvaret, hvari Sverige i sådan händelse väl kunde mäta 
sig med sina motståndare. Vergennes var i denna sak en 
tolk för Gustaf IILs önskningar. 

Jämförelsevis lugn för Sveriges säkerhet, lät d;Aiguil- 
lon  underhandlingarna i denna  fråga draga  ut  på tiden. 


1 D'Aiguillon till Vergennes d. '•/,, U72. 

2 Tryckt hos Tegnér, s. 97, dock ej fullt noggrant. Kattas 
böra dessa satser: „Mon coeur n'en était pas . . . rempli. .Te prie 
Votre Majesté de jeter lés 3'enx sur 1'ouvrage, quun Italien, témoin 
oculaire et témoin impartial ... a composé". 


150 


till  dess  han  sjelf upptog deu  samma i en ny, 
omfattande form. 


långt mer 


Pä diplomatiskt område hade emellertid Frankrike un- 
der de första månaderna af år 1773 flitigt arbetat för Sve- 
riges sak, gifvande ton och hållning åt Sveriges egen di- 
plomati. 

Med hofvet i Wien hade överläggningarna oafbrutet 
fortgått om livad det ville göra till fredens bevarande. Lika 
litet som Panin. sparade Kaunitz på försäkringar om Ryss- 
lands fredliga tänkesätt: hankade „den fullkomligaste visshet. 
att Ryssland icke tänkte på minsta vis »roa Sverige1". Se- 
nare, då hans jämkningsförsök i Petersburg visats tillbaka, 
uttalade han stundom betänkligheter för Rysslands planer. 
Dock vore det egentligen, förklarade han, från Fredrik II 
Sverige möjligen hade något att befara. Vid furst Rohans upp- 
repade förfrågningar, om hvilket parti Österrike skulle taga 
vid ett angrepp på Svenska Pommern, svarade Kaunitz, att 
Österrike vore för angeläget om sitt inflytande och sin värdig- 
het inom Tyska Riket, för att tolerera ett sådant brott mot 
rikslagarna. Han erkände, att Österrike garanterat Sverige 
dess tyska besittningar och förklarade, att dess sak skulle i 
Wien understödas med den största 'värme. Men på hvilket 
sätt, med hvilka medel, — det var en fråga, hvarpå Kaunitz 
aldrig lemnade ett klart besked. Så gaf han, då det span- 
ska sändebudet i medlet af februari inlemnade en skarp 
deklaration om sitt hofs intresse för Gustaf IILs ärorika 
statshvälfning och om dess förväntan, att Österrike arbetade 
på att undertrycka möjliga anslag mot Sverige, ett svar. 
som  med  många ord sade intet. -  Likaså, när kort derpå 

1 Creutz tili Gustaf III d. % 1773. 

s Bark  iusände  denna  deklaration till  Scheffer  d. "/.  17 7;? 


**ä 


151 


furst Rohan på särskild befallning upprepade sina tidigare 
uttalanden om Frankrikes beslut att understöda Sverige och 
dess hopp, att Österrike dervid med Frankrike komme att 
göra gemensam sak. I Versailles tydde emellertid dWiguillon 
denna oklara hållning såsom i grunden välsinnad och blott 
af försigtig beräkning skenbart opålitlig K 

Siktigare uppfattade det svenska sändebudet i Wien ställ- 
ningen. Den passiva, tillbakadragna hållning grefve Bark 
under hösten 1772. enligt sitt hofs (önskan, iakttagit hade 
han likaså på dess uppmaning lemnat. Men de över- 
läggningar rörande Sveriges ställning, hvilka han sålunda 
förde med Kaunitz. kunde endast stärka hans öfvertygelse. 
att Sverige icke borde för ett eventuelt öfverfall af dess 
grannar bygga några förhoppningar på Österrikes interven- 
tion. Ty Österrike läte sig i sista hand uteslutande bestäm- 
mas af hänsyn till sina allierades. Preussens och Rysslands, 
önskningar 2. Af denna anledning styrkte ock Bark sin mo- 
nark i dennes beslut att nedlägga den plan han omedel- 
bart efter sin statshvälfning uppkastat och hvilken Bark då 
fann antaglig, att af Josef II taga investitur för Svenska 
Pommern, för att derigenoni göra sin besittningsrätt till 
denna provins så mycket mera erkänd. 

De förhoppningar Gustaf III gjort sig beträffande 
wiener-hofvets medverkan till befästande af hans statshvälf- 
ning syntes, trots Frankrikes försäkringar om motsatsen,. 
alt mindre förverkligas. Det var ögonskenligen icke det 
fransktvänliga inflytandet, som med afseende å Sverige domi- 
nerade i Wien. 


» Creutz till Gustaf III d. Vi- 10/j, "A och "/,  1778. 

' Bark till U. Scheffer d. 24/n H72, % 16/2 och «/, 1773. 


152 


På ett ungefär likartadt sätt gestaltade sig de franska 
och svenska hofvens diplomatiska arbete i London under de 
sista månaderna af året 1772 ock de tre första af det föl- 
jande. 

Den reserverade hållning baron G . v. Nolcken under tiden 
närmast efter den svenska revolutionen varit ålagd att iakt- 
taga beträffande den svenska statshvälfningen och dess på- 
följder uppmanades han längre fram på hösten att lemna. 
Han fick befallning att med de engelske miuistrarne öppet 
öfverlägga om medlen att förebygga ett möjligt angrepp 
på Sverige. Det var härvid särskildt tvenne uppgifter, för 
Ii vilka han befaldes arbeta. 

A ena sidan skulle han underhålla och styrka engelska 
hofvets misstro mot Fredrik II, såsom den der egenteligen 
underblåste och ledde alla anslag emot Sverige. Han hade 
redan, försäkrade Scheffer, aftalat ett utbyte af Bayreuth mot 
Mecklenburg. Hans afsigt vore nu att komma i besittning 
af Svenska Pommern. Lyckades han häri, blefve han ägare 
af hela halsbandet från Preussen till Hamburg, herre öf- 
ver Polens och Norra Tysklands handel; „ livar dess be- 
gär sedermera kan stanna, lärer ingen dödlig förese". 
„Om", betonar Scheffer", någonsin någon sak förtjenat en- 
gelska hofvets uppmärksamhet, är det visserligen denna" \ 
— Uttalanden och uppmaningar af denna art återkommo 
oupphörligen i det svenska kabinettets depescher till v. Nolcken 
och blefvo äfven af denne flitigt till vederbörande fram- 
förda. I sjelfva verket anslog han härvid en sträng, hvil- 
ken städse vibrerade vid det engelska hofvet, Englands 
handelsintresse, hotadt af Fredrik II, var något, som den 
engelska ministären aldrig förlorade ur ögnasigte.  Det var 


Schofter till v. Nolcken d. "/„ 1772 och 18/„ 1773. 


153 

en synpunkt, som lade den egna fördelens energi i Englands 
bemödanden att stäfja Rysslands anfallsplaner. 

Den andra uppgift v. Nolcken fick sig ombetrodd gälde 
att för Sverige „kaptivera" det engelska hofvet. Han under- 
rättades den 23 okt., — - just samtidigt således, som Gustaf 
III ville gifva sitt tåg mot Norge ett så litet som möjligt 
oroande utseende,— att lians monark uppriktigt önskade vinna 
Englands vänskap, ocli att detta ej vore „un propos vague 
et tel qu'011 débite souvent, sans vue et sans desseins". 
Omöjligt borde det icke vara att häri lyckas. Ty „Europas 
lugn, dess jämnvigt och alla iiidependenta staters bestånd 
äro de billiga grunder, på hvilka Kgl. M:t föresatt sig att 
bygga hela sin politique". Häri öfvereusstämde således hans 
syften helt och hållet med „de för mänskligheten i gemen och 
för hela Europa nyttiga principer, hvaraf det storbrittanniska 
hofvet nu är upplifvadt" . Dessa uttalanden skulle dock 
v. Nolcken blott försöksvis framställa i samtalston och så- 
som för egen räkning. Det borde dervid icke synas, såsom 
handlade han enligt öfverenskommelse med Frankrike. ,,Ty 
om engelska ministern finner, att detta är ett sainmaubun- 
det verk. sa varder han genast mera återhållig". Derför 
skulle icke heller Creutz låta någon annan än d'Åiguillon 
få kännedom om dem. x ilen framför alt borde v. Nolcken 
undvika, att Sveriges gamle bundsförvandter „derigenom 
fattade någon ombrage, hvilket", skrifver Scheffer, ,, skulle, 
såsom  ordspråket säger,  sätta oss emellan tvenne stolar". 2 

Hvad Gustaf III genom dessa åtgärder ville vinna var 
i sjelfva verket icke någon separat-allians med England. För 


1 Scheffer till Creutz d. 8/4 1773.  Creutz till Scheffer d. =V4 1773. 
• Scheffer tili v. Nolcken d. "/,„ 1"2; >/„ "Vi, 5A- \k och % in3- 


154 

egen del önskade han öfvertyga det engelska hofvet om, 
att lians syften voro de mest fredliga, men lian hoppades 
tillika att möjligen från sitt håll på denna väg kunna främja 
ett godt förhållande mellan England och Frankrike, måhända 
förmå dem att ingå åtminstone en temporär förbindelse till 
det allmänna lugnets bevarande. 

De engelske ministrarne upptogo med välvilja dessa 
uttalanden af det svenska hofvet och ett uttryck häraf 
trodde man sig i Stockholm iakttaga äfven deri. att 
Goodricke in på året 1773, på ett märkbart sätt förändrade 
sitt uppträdande. 1 Men till några reella åtgärder ledde 
de icke. 

Dessa Gustaf IlLs bemödanden harmonierade fullkomligt 
med de syften, förhvilka det franska kabinettet sjelft arbetade. 
D'Aiguillon meddelade Creutz i slutet af januari 1773, att 
han sjelf föreslagit England en traktat med Frankrike och 
Spanien till bevarande af lugnet i Norden. Samtidigt hade 
han erbjudit England ett förmånligt handelsfördrag med 
dessa makter. Och med sin vanliga optimism trodde han 
sig se, att England icke var obenäget att förena sig om 
den nämda traktaten.2 

Närmast gick dock d'Aiguillons sträfvan ut på att 
förmå  England  till  en  kraftig påtryckning vid det ryska 


1 Sohofier säger sig i Goodrickcs förändrade stämning se „den 
bästa Cheval de Bataille, på hvilken man kan göra några framsteg- 
vid det storbrittanniska hofvet". Schcffer ville emellertid låta ho- 
nom behålla sin hemlighet. Han talade derför ieke med Goodricke 
i de preussiska och ryska sändebudens närvaro och uppmanade äf- 
ven Vergennes att icke visa sig mer öppenhjertig emot honom än 
förr.   (Scheffer till Creutz d. 26/3 och 7* 1773). 

2 Creutz till Gustaf III d. »/, 1773. 


155 

hofvet till. Sveriges förmån och dernäst att förmå England. 
att icke motsätta sig Frankrikes önskan att i nödfall bi- 
springa Sverige med militärisk lijelp. I det förra hänseendet 
hade England intet försummat. Med afseende å den senare 
frågan pägingo öfverläggningarna oafbrutet såväl emellan 
d'Aignillon och det engelska sändebudet i Versailles, lord 
Stormont. som emellan de engelske ministrarne och grefve 
de Guines. 

Så länge d:Aiguillon säg det allmänna sakläget i ljusa 
färger, väntade han att i dessa öfverläggningar dock slut- 
ligen lyckas drifva sin önskan igenom och gaf äfven det 
svenska hofvet förhoppningar härom. 


Äfven borta i 'Konstantinopel samarbetade under de i 
fråga varande månaderna de svenska och franska sändebu- 
den såsom förr. Betydelsen af den rol de spelade i frågan 
om Sveriges nya författning och ett af den föranledt anfall 
på Sverige växte i samma mån, som spänningen mellan denna 
makt och dess grannar tilltog. 

Fredsunderhandlingarna mellan Byssland och Porten 
hade i oktober ånyo upptagits i Bukarest. Ryssland önskade 
fred. Porten var icke heller obenägen derför. Men det 
spjernade emot de fordringar motståndaren uppstälde. Skulle 
en fredlig uppgörelse komma till stånd eller skulle kriget 
pa nytt taga fart? I Stockholm och Versailles motsåg man 
med spänning svaret på denna fråga. Intet hör i Europa 
var för det likgiltigt. Ty man antog allmänt, och med skäl, 
att Byssland, så snart det fått händerna fria emot Turkiet, 
ville ,,gå till verkligheter'- emot Sverige. 


156 


Det svenska kabinettet lät sig emellertid icke rubbas 
i sin tidigare antagna hållning emot Porten. Det höll sig 
vid, att Gustaf IILs statshvälfning vore i och för sig att 
likställa med en diversion emot Byssland, hvarom äfven det 
vittnade, att denna makt t. o. m. från krigsskådeplatsen nöd- 
gades draga trupper till svenska gränsen. De svenska sände- 
buden instruerades att framhålla detta och att Sverige härige- 
nom gjort sig förtjent af Portens erkänsla. De skulle „söka 
bibehålla det närmaste förtroende med Porten och visa det 
Kgl. M:t äger ett så oskiljaktigt intresse med samma liof, 
att de aldrig kunna delas eller förändras".1 Dem medgafs 
t. o. m. att antyda det Gustaf III måhända icke vore helt 
främmande för planen att angripa Eyssland. Men alt detta 
borde ske under den omsorgsfullaste försigtighet. så att de 
hvarken bunde sin regering vid bestämda löften, hvilka hon 
icke ville infria, eller gåfve Sveriges motståndare öppen an- 
ledning till anklagelser för fiendtlighet. Hvad det svenska 
hofvet ville ernå var. att det ryskt-tnrkiska fredsslutet upp- 
skjötes och Sverige emellertid fortfarande matte bevaras ett 
anspråk pä understöd af Porten, derest det af Ryssland 
angrepes. Denna det svenska kabinettets hållning karak- 
täriseras af Schefler i denna instruktion till envoyén Ulrik 
Celsing : 

„Det ankommer derpa att ej gifva Ryssland någon an- 
ledning till klagomål och ressentiment, men att icke dess 
mindre, så. vida sig någonsin under hand och i hemlighet 
göra låter, leda sakerna till Kl. M:ts intresse och framför 
alt bibehålla Portens vänskap, utan att gifva anledning till 
några sådana ouverturer af biträde, som Kl. M:t i så be- 
skaffade  omständigheter  hvarken  kan  eller  vill  uppfylla. 

-■■ 

1 Scheffer till U. Celsing d. «/, 1773. 


157 

derest denne förevarande kritiska belägenhet med lugn och 
stillasittande kan aflöpa . . . Kunde derför kriget förlängas, 
utan att Kl. M:t dertill directe eller genom sine ministrars 
gyflHga åtgärd dertill bidragit, så vore det ofelbart det 
lyckligaste som ske kunde . . . Kunde Porten äfvenledes för- 
mås att ej betinga Ryssland några krigsomkostningar i con- 
tante penningar vid fredsslutet, så vore det äfven ganska 
väl, emedan sådant vore det säkraste medel för turkiske 
kejsaren att enervera sin fiende och contrecoupen af dessa 
ressourcer nu egentl. skulle falla pä Kongl. M:t och gifva 
Eysslaud förnyad styrka i anseende till sina krigsanstalter 
mot Sverige". ' 

Emot det svenska hofvets tillbakadragenhet i frågan 
om en förbindelse med Porten visade deremot det turkiska 
ifver och otalighet och Sverige erbjöds rikliga subsidier, 
derest det ginge till angrepp på Kyssland. De afvaktande, 
afböjande svar hära städse gåfvos voro egnade att väcka Por- 
tens misstroende. Samtidigt utmålades från ryskt och preus- 
siskt häll Sveriges läge såsom det mest utblottade och för- 
svagade. - Och detta tycktes bekräftas genom Gustaf III:s 
plan pa en svensk ambassad till Petersburg, hvilken de sven- 
ska och franska sändebuden framstälde såsom en ren artig- 
hetssak, en bagatell utan politisk betydelse, samt än mer ge- 
nom Katarina ILs vägran att mottaga denna hyllning. :t 

Den svenska legationens ställning var under ett sådant 
läge  synnerligt  delikat: a ena  sidan det  svenska  hofvets 


1 Scheffer till U. Celsius; d. »/,  1773. 

2 U. Celsing till Scheffer d. '/,. och 17/3 15 53. 

5 Scheffer till U. Celsing d. »»/,,  1772  och d. % 17 5 3.   U. Cel- 
sing till Scheffer d. */; "1773. 


158 


ordres om försigtighet och halfhet, å den andra faran för 
ett ryskt-turkiskt fredsslut och lättheten att förskaffa Sve- 
rige ett rikligt understöd emot Byssland. Genom alla ut- 
talanden af bröderne Celsing till svenska hofvet från denna 
tid går mer eller mindre oförtäckt maningen att hellre välja 
den säkra fördel Porten i sina subsidier erbjöd, än den 
osäkra, att genom passivitet hålla Rysslands anfallspla- 
ner tillbaka. * — Samma uppfattning delade Frankrikes re- 
presentant, S:t Priest, för hvilkeu Vergennes uttalade, att 
Sverige borde gentemot Eyssland bevara ,.la forme pour 
soi " . 2 

Emellertid ingingo till Konstantinopel budskap, hvilka 
läto förmoda, att fredsunderhandlingarna i Bukarest skulle 
sluta med samma negativa resultat som de tidigare. En- 
trägnare än någonsin yrkade nu turkiske utrikesministern på 
ett bestämdt uttalande af den svenska legationen beträffande 
hans förslag om en subsidietraktat med Sverige. Vid ett 
tillfälle, då. han åter kallat till sig den svenske dragomanen, 
berättade han, att man försäkrat honom att alla Sveriges 
krigiska anstalter vore idel ..bländverk'-, det vore totalt 
utan ressurser, Gustaf TILs försök att i Xorge åstadkomma 
en revolution hade misslyckats, och vid lians plan att angripa 
Ryssland hade finnarne vägrat lydnad. Han slöt med den 
kategoriska frågan: ,, kunna vi göra oss hopp om Sveriges 
deltagande? I den händelsen skulle vi snart taga vårt 
parti, gifva Sverige det kraftigaste understöd och tillbörlig 
säkerhet vid fredsslutet. Säg: hvad 1 tanken?" — Den sluge 


1 ÄfVen genom grefve Bark sökte G. Celsing varna Gustaf III 
att med säkerhet räkna på det ryskt-turkiska krigets fortsättande. 
(Se Barks dep. till Seheffer af d. "/, och 31/3 JTS3 med bilagda skrif- 
velser från Celsing till Bark). 

2 G. Celsing till Gustaf ril d. "/, och 3/, IT',;!. 


159 

armeniern tog sin tillflykt till försäkringar om sin okunnig- 
het beträffande svenska hofvets verkliga afsigter. Han upp- 
repade sina tidigare uppgifter att. Eumjantjevs armé min- 
skats genom sändningar till svenska gränsen och skildrade 
Sveriges omfattande rustningar, såsom redan ensamme vål- 
lande Ryssland lika mycket afbräck som ett öppet krig. 
Hvad de åsjtftade, vågade han ej med bestämdhet säga. 
Det visste han, att spänningen med Ryssland var mycket 
stark. — Det hade vid detta tillfälle, säger U. Celsing, behöfts 
blott ett ord för att tillförsäkra Sverige subsidier. * Men det 
fick icke utsägas. 

Kort derpå, den 19 mars, hölls den sista af de rysk- 
turkiska fredskonferenserna i Bukarest — utan  framgång. 

Till detta för Sveriges öde så vigtiga och så lyckliga 
resultat hade, såsom synes, den svenska legationen i Kon- 
stantinopel, understödd af Frankrikes representant, bidragit 
så långt dess instruktioner det medgifvit och t. o. m. nå- 
got derutöfver. Sjelf gaf U. Celsing sina och sin broders 
bemödanden det vitsord, att de »underhållit en ofta vack- 
lande fermeté och bidragit till de vid fredsverket yppade 
svårigheter". 2 

Trots all den försigtighet bröderne Celsing i sitt för- 
hållande till Porten iakttagit, — Gustaf Celsing säger, att han 
blott nödd och tvungen någon gång yttrat sig och då endast 
för Reis Effendi, som hade det mesta inflytandet, samt att 
han aldrig gaf något skriftligt ur sina händer, — hade 
de icke lyckats dölja sitt förehafvande för den spioneri- 
kontroll, under hvilken de stodo.  Sjelfve voro de härom fullt 


1 U. Celsing till  Scheffer d. 17/3 73. 

5 U. Celsing till Gustaf III den 3/3 1773. 


■IUIBHHHHHI^^^^^HBHHMBhIHHHHIBHHBIhH^^^^^^HIHBHBHBI 


160 

medvetne. * Oförsigtiga yttranden af Reis Effendi hade kanske 
mer än något annat blottstält deras förbindelse med honom. 
De rykten härom, hvilka utspredos från Konstantinopel och 
sedan i förstorad form gjorde sin rund kring Europa, sökte 
Gustaf III skingra genom upprepade försäkringar om deras 
grundlöshet. men utan framgång och, såsom synes, utan 
verkligen fullt berättigande. 

Men innan budskapet om de rysk-turkiska fredsunder- 
handlingarnas brytande nått Stockholm, hade det svenska 
hofvet under närmast foregående veckor genomlefvat en tid 
af den lifligaste oro. 


1 Om Fredrik II:s fredskommissarie, Zegelin, skrifver G. Celsing 
d. 3/i2 !%'• »Till  det mesta lärer han gissa." 
; 


101 


X. 


Det svenska hofvets underrättelser från Petersburg- togo 
från början af ar 1773 en mer hotande form än någonsin. 
Byssland gaf sina rustningar och krigsförberedelser alt större 
dimensioner. 

Som resultat af de samma framgick, att i mars 1773 
ensamt i Rysfe« Finland stodo ett kavalleri- och sju infan- 
teriregimenten samt den s. k. Petersburgska kohorten. Trupper 
voro dessutom sammandragna i Petersburg, Sehlusselburg, Ee- 
val och Dorpat. Vid Krasnoje Selö samlades en kosackhär. 
som, säkerligen dock något öfverdrifvet, uppgafs räkna 2 äSOOO 
ryttare. Sådane hade, anmärkte man, i dessa trakter varit 
synlige, endast då krig varit med Sverige. Den militära 
styrka, som sålunda hopbragts kring den finska viken, sy- 
nes enligt samstämmiga uttalanden hafva uppgått till åtmin- 
stone 30å40 tusen man. Talrika leveranser af fourage och 
militära artiklar utbjödos under ovanligt brådskande omstän- 
digheter. Stora förråder af dylika förnödenheter samt af span- 
mål afgingo till Ryska Finland. Arbetet på ..en formida- 
bel flottali fortsattes med ifver. Den sades komma att till 
islossningen  räkna 25 krigsskepp, deraf 14 nya, till hvilka 

under sommaren komme ytterligare tre, förutom åtskilliga fre- 
gatter, ett femtiotal galärer och en mängd transportfartyg. 

ii 


i;W-''i^i?W?-^-: 


162 


På flottan komme sålunda en styrka af omkring 20 tu- 
sen man. 1 

Hvad som isynnerhet gaf dessa rustningar ett så hot- 
fullt utseende var den påfallande skyndsamhet, hvarmed de 
bedrefvos. 

Samtidigt lärer Katarina II, ehuru förgäfves, hos tar- 
tarernes på Krim khan anhållit, att han ville för ett angrepp 
på Sverige ställa till hennes förfogande en större styrka af 
sina krigare, efter hvad det, säkerligen med öfverdrift, upp- 
gifves, tiotusen man. Härom erhöll man i Stockholm kun- 
skap först i juni 1778 2. 

Till alla dessa rustningar och rörelser gåfvos i Peters- 
burg förklaringar, afsedda att betaga farhågorna för ryska 
anfallsplaner. Att kosacker uppbådats berodde derpå, att 
svenskt rytteri öfverförts till Finland. Fästningarna, som i 
följd af de polska och turkiska krigen desarmerats, skulle 
blott ånyo befästas och få sina tillbörliga garnisoner. Flottan 
hade lidit förluster i Arkipelagen; dessutom hade föregående 
år 50 galärer uppbrunnit.  Ryssland satte sig. enligt Panins 

1 Dessa uppgifter enligt depescher till Gustaf III och Seheffer 
från den svenska legationen i Petersburg, v. Kiörning hade sjelf 
vid ett besök i Kronstadt öfvertygat sig om den feberaktiga ifver, 
hvarmed sjörustningarna der bedrefvos, samt mot lämplig „ersätt- 
ning" förskaffat sig öfversigter af Rysslands militära styrka. 

2 Katarina II:s begäran framfördes af en khanens broder, som 
vistats vid ryska hofvet. Den afslogs emellertid, sedan khanen sam- 
mankallat och hört sine främste män, hvilka afrådde honom att gitVa 
Ryssland detta understöd emot Portens trognaste bundsförvandt. Por- 
ten underrättades om saken i slutet af april. Detta enligt medde- 
lande af turkiske utrikesministern. (U. Gelsing till Gustaf III d. 3/c 1773). 
Samma underrättelse erhöll Gustaf III äfven från franska hofvet, ge- 
nom Creutz' dep. till Gustaf III af d. '% 1773, samt i förstorad form, 
— Katarinas rekvisition uppgafs till 30,000 man, — äfven från spanska 
hofvet genom Sparres dep. till Gustaf III af d. 28/« '773. 


163 

tittryck, blott i ..värdigt1' skick, tor att icke stå värnlöst mot 
sin granne, o. s. v. — med aldrig trytande förklaringar '. 

Isynnerhet var Panin outtröttlig i att ,,på det heligaste 
och eftertryckligaste uti sin Höga Kejsarinnas namn och 
ä Dess Höga vägnar betyga, att man på det aldra vidaste 
vore skild från livad det minsta sken, än mindre någon 
verkelighet till något företagande emot kronan Sverige äga 
kunde". Han tvekade t. o. m. icke att påstå, det „den 
nu regerande systemen i Byssland vore på den grund bygd, 
att man snarare Sverige något tillskansa, än det samma 
det minsta fråntaga ville". Katarina TI önskade intet 
högre än en god grannsämja med Sverige. „ Lycklig 
skulle han", sade Panin, „skatta sig, om han sådant tillväga- 
bringa förmådde och om hans nitiska, uppriktiga och oför- 
falskade välmening med en så lycklig lott ändtligen belönas 
kunde".2 

Bibbing kunde icke komma till en säker öfvertygelse, 
hvilka Katarina, ILs verkliga afsigter voro. Panin ansåg 
han för „den hederligaste och uti hela Byssland ärligaste 
man" och menade sig hafva „all orsak att tro det grefve 
Panins förda tungomål är för dess egen del af äran och he- 
dern sjelf dikteradt och att ett dylikt sålunda all tro för 
hans räkning förtjena bör".3 

Men när han sammanstälde Bysslands storartade krigs- 


1 Eibbing till Scheffer cl. n/s 1773. 

2, a Kibbing till Scheffer d. 22/, och 21/2 177S. — Panin bad Kibbing 
framföra till den svenske kanslipresidenten uttrycken af hans person- 
ligaaktning' och hälsningen: „il observera au pied de la lettre ce qu'il 
a, promis et ce qu'il a dit, et il n'y aura ni volonté de Souverain, ni 
persuasion de qui que ce soit qui pourra lui faire changer de sentiments 
vis-å-vis de la Suéde, si longtemps qu'on ifaura rien å crainde d'Elle 
era qu'Ellene venilie pas G tre la premiére attaquante". (Senast anf. dep) 


164 

förberedelser, under det Sverige förhöll sig helt lugnt, den 
sega misstro man visade Gustaf IILs fredsbetygelser, den 
kyla, livarmed Frankrikes bemedlingsanbud afvisades, den be- 
gärlighet, hvarmed man i Petersburg upptog ..alt slags då- 
ligt skvaller från Sverige och Finland" 1 och deraf gjorde 
sig en anledning till „demarcher och ständiga explicationer". 
kunde Ribbing icke dölja för sig, att sakläget var allvarsamt 
och att det plötsligen kunde blifva det i ännu högre grad. 
om kejsarinnan måhända en dag funne för godt att desa- 
vouera Panins utlåtelser. Att de vore medvetet och afsigtligt 
vilseledande, det kunde Kibbing aldrig tilltro Panin. Föga 
sannolikt föreföll honom ock, att Katarina II dolde anfalls- 
planer bakom Panins fredsbetygelser. 

Ribbiugs uttalanden till det svenska hofvet om de ry- 
ska rustningarnas betydelse voro och förblefvo ett bevis 
på. att han enligt sina egna ord icke visste. ,.huru omdö- 
men derom bäst fällas kunna eller böra", ty han kunde 
icke ,,i hjertat af människor inse". Till depescher med det 
mest hotfulla innehåll samt en och annan varning till det 
svenska hofvet bifogade han derför vanligen lugnande utta- 
landen. I medlet af mars trodde han sig slutligen, sedan 
han nämt, att man i Petersburg öfvertygat sig om det nya 
svenska statsskickets definitiva framgång, om Gustaf IILs 
fredliga syften samt om det farliga i att börja ett nytt krig, 
innan det pågående slutats, kunna säga: „Jag gör mig så- 
lunda alt godt hopp, att så sakerna härstädes jämka och 
bemedla kunna, att, näst den Högates hjelp, vänskap och 
grannsämja på alt möjligt sätt begge riken emellan bibe- 
hållas och befästas skall". '- 


1 v. Kiörning till Schcffer d. >«/»73 

2 Ribbing till Sclieftor cl. 12/„ 1773. 


165 

I en långt allvarsammare tonart voro de skrifvelser hållna, 
hvilka legationssekreteraren v. Kiörning sände sitt hof. Han 
betonade, att Panin Just icke alltid säger det samma, som han 
tänker", till bevis hvarpå v. Kiörning påpekade, att Panin 
för ,,sin gamle vän", Eibbing förnekat åtskilliga fakta beträf- 
fande Rysskinds rustningar. Dessutom framhöll han med 
skärpa samma farhåga, som äfven Ribbing uttalat, den att 
måhända ryska kejsarinnan blott dolde sina anfallsplaner 
under Panins fredsbedyranden, hvartill sannolikheten syntes 
så mycket större, som grefvarne Orlov med början af året 
1773 åter stego i Katarina ILs gunst l. 


I Stockholm mottogos dessa budskap från Petersburg 
med stigande oro. Man ville der vinna visshet om livad 
från öster stod att förvänta. Eibbing befaldes iakttaga „den 
största försigtighet, men största möjliga aktivitet" för att 
utforska det ryska hofvets afsigter och — för att icke kom- 
promettera Gustaf III — genom Durand förmå det till „en 
tydligare explikation". Han erhöll tillika upprepade ordres 
att „discoursevis" vederlägga de berättelser om svenska an- 
fallsplaner och anslag mot Byssland, hvilka ryktet förtäljde 
i Petersburg. Sveriges och Frankrikes stämning mot Ryss- 
land vore den vänskapligaste; till bevis härpå meddelar 
Scheffer „i största förtroende1' i februari, att Durand t. o. m. 
gjort det ryska hofvet anbud om en svensk- fransk allians. 
Scheffer „ betygade på det heligaste", att Sverige på intet 
sätt motarbetat Rysslands fred med Turkiet: alla Oelsings 
instruktioner innehöllo, att lian ej borde „blanda sig i denna 
underhandling  eller i dess  fortgång  lägga minsta hinder". 


1 v. Kiörning til! Scheffer d. "/,, "/„ 23/2 och % 1*73 


166 

Dessutom vore ringheten af Sveriges försvarsanstalter ett be- 
vis på dess fredlighet. Till den minsta förändring i det nya 
statsskicket skulle deremot Gustaf III aldrig förmås l. 

Men uppenbarligen var icke Kibbing den man Sve- 
rige under denna kritiska tid beliöft vid det ryska hofvet 
och lian var det så mycket mindre, som lian icke kunde fri- 
göra sig från sin antipati emot Frankrike och derför med 
full afsigt afhöll sig från en närmare förbindelse med dess och 
Spaniens sändebud i Petersburg 2. 

För att skingra det dunkel, som dolde Bysslands pla- 
ner och för att se sina intressen vid det ryska hofvet be- 
vakade, såsom han det ville, beslöt sig derför Gustaf III för 
att dit sända en särskild förtroendeman. En osökt anled- 
ning härtill erbjöd sig deri, att ryske storfursten den 30 
nov. föregående år utnämts till riddare af svenska serafimer- 


1 Scheffer till Ribbing d. s/2, 12/2, och 12/, 1773. Se hans dep. till 
Creutz under Jan. o. febr. 1773. — „Derest den minsta fråga om Sve- 
riges nu varande Constitution uppkomma skulle, bör N. N. tydligen 
öfvertyga ryske ministern, att alla försök dertill äro utan verkan 
och att Kgl. M:t hvarken kan eller någonsin står att förmå till det 
minsta temperaments antagande i den delen, utan att ett oundvikligt 
krig måste blifva deraf följden, i fall Kgl. M:t för en sak, sådan son) 
denna, varder af dess grannar angripen". (Scheffer till Ribbing d. 
•V2  1773). 

2 Ribbing skrifver till Scheffer d. 73 1773, att Frankrike vid 
ryska hofvet betraktades med „så misstanksfulla och sneda ögon, så 
att alt hvad från ett sådant ställe emanerar ständigt under eviga 
förevändningar decimeras och endast för den orsakens skull till intet 
varder"; af fö rsigtighet hade derför han samt Frankrikes och Spaniens 
representanter undvikit att synas „för mycket lierade". — Durand 
åter beklagade sig vid sitt hof öfver, att „han icke kunde gå i sam- 
råd med baron Ribbing öfver det minsta, som rörde Sveriges intresse". 
(Crentz till Gustaf III d. V, 1773.) 


167 


orden och dess insignier borde till honom öf verbringas. Till 
detta uppdrag utsågs kammarherren hos änkedrottningen, 
baron Fr. v. Nolcken K 

De uppdrag honom ombetroddes voro de samma, för 
hvilka Posses ambassad varit afsedd. Uppträdande såsom 
fullkomligt privat man, icke såsom diplomat, och förebärande, 
att hans vistelse i Petersburg blefve alldeles kort, borde 
v. Nolcken söka att göra sig förtrogen med den verkliga 
ställningen vid ryska hofvet och skaffa sig förbindelser inom 
det samma. Han borde göra sig angenäm för Katarina II 
och hennes gunstlingar, han borde, enligt Scheffers råd, smickra 
dem „tant que Vous pouvez sans affectation". Men särskildt 
borde han söka vinna förtroende och insteg hos storfursten- 
tronföljaren, specielt för att väcka dennes misstro mot den 
holsteinska bytestraktaten. Med afseende å kejsarinnan borde 
han arbeta på att stämma henne för den föreslagna svensk- 
franska alliansen. — Men dessa vidt gående syften med 
sin mission var v. Nolcken ålagd att på det omsorgsfulla- 
ste dölja, — närmast för det svenska sändebudet i Peters- 
burg, Ribbing. Dennes sekreterare v. Kiöming deremot 
behedrades med förtroendet att biträda v. Nolcken 2. 

Det franska kabinettet gaf sitt odelade bifall till denna 
Gustaf III:s plan. D'Aiguillon hade länge önskat, att Gustaf III 
ändtligen i Petersburg ägde en man „de 1'esprit, de 1'insi- 
nuation et de la connaissance des hommes et des affaires . . . 
mieux intentionné et plus capable que Mr de Kibbing, qui 
put seconder les efforts de Mr Durand" 3. 


1 Hans val hade, uppgifver Behnisch, dikterats af Lovisa Ulrika. 
(Behnisch till Fredrik II d. 19/., 1773). 

- Se »promemorian" tor v. Nolcken i bil. n:o 15. — Seheffer 
till v. Nolcken d. f% 1773. 

3 Creutz till Seheffer d. "/,  1773. 


168 

Den 21 februari lemnade v. Nolcken Stockholm 1. 

Önskan att ådagalägga uppmärksamhet mot den ryska 
kejsarinnan var ock den egentliga orsaken, hvarför Gustaf 
III samtidigt ånyo uttalade sin plan att följande var göra 
henne ett besök. 

Det skulle på ett fullkomligt naturligt sätt ansluta sig 
till den färd till Finland han i hvarje händelse borde före- 
taga. En gammal plägsed, hvilken äfven hans fader följt, 
fordrade, att Sveriges konungar efter sin tronbestigning gjorde 
ett besök i detta land. Folket der väntade honom och han 
ville icke gäcka dess förhoppningar, „aldraminst efter de 
bevis på nit och tillgifvenhet han derifrån mottagit". 2 


1 Så omsorgsfullt än det svenska kabinettet sökt och fortfa- 
rande sökte hemlighålla det egentliga ändamålet med v. Nolckens 
beskickning, bl. a. genom att i sina ochiffrerade depescher till honom 
uppmana honom att återvända, så snart han fullgjort sitt officiella 
uppdrag, hvilken uppmaning i ehifferdepescher återtogs (Se Seheffer 
till v. Nolcken, d. "/4 1773), — lyckades det icke häri. 

Redan d. 2i_^il77A hade Österman meddelat sitt hof, att „de 

!> jan. 1773 ' " 

svensk-franska kreaturen" arbetade på att afiägsna Ribbing från Pe- 
tersburg. Vid och efter Nolckens afresa meddelar lian, att denne antagli- 
gen vore bestämd att ersätta Ribbing och att hans egentliga uppgift 
gälde att utforska Katarina II:s planer mot Sverige; han borde derför 
kvarhållas i Petersburg, till dess kejsarinnan fattat sitt definitiva 
beslut. (Österman till Panin d. 8/,9 febr., 7u mars 1773). Äfven 
Predrik II underrättades af sitt sändebud, att v. Nolckens beskick- 
ning afsåg annat än blott en artighet; han hade i uppdrag att skilja 
Katarina II från hennes allians med Preussen och Danmark. (Beh- 
nisch till Fredrik II d. 23/2 1773.) 

2 Uppmärksamhet förtjenar Vergennes' uppgift, att Gustaf III 
såsom ett skäl för resan till Finland anfört, att ,,il se voit fort aisé 
d'avoir 1'occasion å'y conduire le general Sprengtporten pour Fy lais- 
ser,  parce  qu'il en est las et dégouté".   (Vergennes till d'Aiguillon 


169 


Dessa skäl. af Gustaf III framstälda för Vergennes, 
blefvo af denne icke godkända. Han afrådde Gustaf III på 
det bestämdaste frän att företaga resan till Finland: den 
skulle icke kunna verkställas utan trupprörelser, hvilka väckte 
Kysslands misstankar. Besöket hos Katarina II skulle all- 
mänt uppfattas som en ödmjuk hyllning af henne; måhända 
kunde Fredrik II göra det om intet, Det franska hofvet 
delade fullkomligt Vergennes' uppfattning och under denna 
påtryckning uppskjöt Gustaf III sitt besök så i Finland, 
som i Petersburg l. 


, Det svenska hofvet hyste ännu i början af mars hop- 
pet att lyckas vinna Katarina ILs vänskap, då till Stock- 
holm anlände underrättelser, de der läto faran för ett ryskt 
anfall framstå såsom alldeles öfverhängande. Kibbings och 
v. Kiörnings meddelanden, den förres icke mindre allvar- 
samma derför, att de späckats med Panins fredsbetygelser, 
bekräftades nu ytterligare för Vergennes af rapporter frau 
Durand, som ändtligen öfvertygats, att ställningen var den 
mest kritiska. Äfven han uttalade såsom sin uppfattning, att 
Kysslands tvetydiga hållning borde förstas derhän, att Ka- 
tarina II verkligen beredde sig att angripa Sverige, men 
lät Panin i okunnighet garantera motsatsen. Han trodde, 
att hon leddes mindre af intresse att återställa frihetstidens 
författning, än af begär att bemäktiga sig Finland 2. Samti- 
digt ingingo frän de svenska legationerna i Köpenhamn och 
Perlin  underrättelser  om   danska  sjörustningar  och  för- 


1 Vergennes  till  (1'Aiguillon  cl.  ls/2,  18A n'3l cVAiguillon till 
Vergennes d. nU, 1773.   Oreutz till Scheffer d. n/3 1773. 

2 Vergennes till cTAignillon ef. B/8 1773. 


170 

beredelser  att  sätta  den  preussiska  armén i ordning för 

uppbrott 1. 

Gustaf III och de. livilka ägde inblick i den svenska 

politiken, kände sig verkligt allarmerade, såsom ännu aldrig 

efter den svenska statshvälfningen. I hvarje ögonblick trodde 

han sig kunna vänta Rysslands krigsförklaring, omedelbart 

åtföljd af ett angrepp. 

Under ett sådant sakläge var snabb, energisk handling 

af nöden.  Hänsyn för Kysslands möjliga missnöje fick icke 

längre derpå lägga band. 

Närmast gälde det att under „den korta tiden" före 
kriget möjligast hastigt och möjligast fullständigt ersätta 
bristerna i försvarsväsendet, särskildt i Finland. 

Öfverbefälet derstäcles hade efter Ehrensvärds död 
lemnats  åt  den  åldrige  generallöjtnant C. B. Stackelberg. 

„un poltron reconnu". Han blef nu kallad till Stockholm. 
Hans post uppdrogs åt general J. M. Sprengtporteu med 
instruktion att dock „med alt slags menagement", — hvar- 
för ock hans sändning till Finland skulle sägas bero på en- 
skilda affärer, — „ vidtaga alla de mått, som till Finlands 
försvar kunna tjena" 2. — Den 15 mars sammankallade ko- 
nungen på Ulriksdal en krigskonselj, vid hvilken han nu 
för första gången delgaf rådets medlemmar rikets vådliga 
läge och derpå lät Sprengtporteu framlägga sina planer till 
Finlands försvar. I anslutning till dem beslöts i denna och 
en följande kouselj den 24 mars, att vakanserna i finska 
armén skulle fyllas och finska vargeringen med kronans un- 


1 Se sid. 140. — Zöge v. Manteuffel till Scheffer d. */s, lega- 
tionssekret, v. Carisien till Scheffer d. 2% 17 73. — J. M. Spren°-t- 
porten till Gustaf III d. »/i, 4A, "/» "/, och »/, 1773. 

2 Scheffer till Creutz d. 18/, 1773. 


171 

derstöd åter uppsättas samt magasiner genom landshöfdiu- 
garnes försorg anläggas der de mest kunde vara af nöden: 
medel anslogos till ökande af det finska fältartilleriet. För 
finska härens utrustning nedsattes dessutom en särskild kom- 
mission. Gränsfästningarna mot Danmark och Norge skulle 
i stånd sättas. Stora flottan skulle skyndsamt utrustas och 
15 galärer diktas, för att med det första kunna utlöpa med 
trupptransport. För att möta en fransk hjelpkår och möj- 
ligen hota Norge, skulle ett linjeskepp med 60 kanoner och 
två fregatter genast från Karlskrona afgå till Göteborg. 
Det torde äfven föreslagits att omedelbart till Finland öf- 
verföra artilleri och trupper, men flertalet inom konseljen 
afstyrkte detta steg såsom altför krigiskt. Dessutom var 
att förutse möjligheten af ett danskt anfall och en rysk 
landstigning från den stora ryska galärflottan 1. 

Knapt var emellertid den första konseljen hållen, sa 
vägrade Sprengtporteii, förledd af sitt misstänksamma, ret- 
liga lynne, och uppbragt öfver, att hans förslag till Finlands 
försvar ej oförändrade antogos, att mottaga det ärofulla för- 
troendeuppdrag konungen honom erbjöd och anhöll i stället 
om sitt afsked. Äfven Fersen nedlade under dessa kritiska 
dagar sin riksrådsbefattniug, måhända af förtrytelse öfver 
att först nu, då den politiska ställningen syntes förlorad, 
behedras med förtroendet att erfara den samma. Fersens 
afsked väckte äfven i utlandet stort, för Gustaf III oför- 
månligt uppseende, hvilket de svenska sändebuden befaldes 
söka dämpa 2. 


1 Se om de finska rustningarna närmare i slutkapitlet: Finland 
under faran för ett svenskt-ryskt krig- 1772 — 1773. 

2 Cirkulär af d. 28/3 1773 till samtliga sändebud, utom Sprengt- 
porten.   (..Kanslipr. koncepter'.) 


172 


Ännu en gång ville dock Gustaf ]II lägga i dagen för 
Katarina II, att lian under dessa militära anstalter fortfa- 
rande önskade en förbindelse med henne. Och han tog här- 
för ett steg, för hvilket han dittills ryggat tillbaka. 

Panin hade alt mindre oförtäckt afböjt Durands an- 
bud af Frankrikes bemedling för åstadkommande af ett 
svenskt-ryskt förbund. Den 7 mars anlände en depesch 
från Ribbing, hvari lian meddelar denna utgång af Du- 
rands bemödanden och tillika anför, att Panin gifvit till- 
känna det Frankrikes inblandning icke behöfdes i denna 
angelägenhet. l Någon inbjudning till Gustaf III att sjelf 
göra Katarina II ett alliansanbud låg uppenbarligen icke i 
dessa ord. Emellertid tog han sig anledning att så tolka 
dem. Den 12 mars sändes derför till Ribbing befallning 
att af Panin begära ett ;, tydligt svar" om kejsarinnans af- 
sigter och vid samma tillfälle „discoursevis" under förtroende 
meddela honom, att ,,K. M:t skulle intet finna emot dess af- 
sigter stridande att förnya den defensiva allianstraktat, som 
tillförene begge rikena emellan subsisterat och som för trenne 
åi' sedan till ända lupit". Men pa samma gång skulle Eib- 
bing försäkra, att Gustaf III, derest kriget blefve oundvikligt 
vore beredd att försvara sitt rike „med alla de medel Gud 
och naturen gifvit honom". För Österman, som kanslipresi- 
denten den 19 mars genom en egenhändig skrifvelse inbjöd till 
en särskild konferens, upprepade han i Gustaf IILs namn 
de vänskapsbetygelser, hvilka denne redan tidigare af- 
gifvit till ryska hofvet. Scheffer försäkrade, att de försvars- 
anstalter, hvilka Gustaf III såg sig tvungen att vidtaga, 
skulle ögonblickligen inställas, så snart Katarina II på ett 
otvetydigt  sätt  försäkrade honom,  att hon å sin sida icke 


1 Ribbing till Scheffer cl. -1/, 1773. 


hyste några anfallsplaner mot Sverige. Scheffer garanterade 
derjämte, såsom för sin personliga del. att talet om Sveriges 
förbund med Porten saknade all grund ; Gustaf III och Lud- 
vig XV önskade tvärtom visa sig förtjena Rysslaads vän- 
skap. — Försäkringar om Gustaf IILs fredliga tänkesätt 
gäfvos likaledes åt samtliga öfriga sändebud. Vergennes 
gick i godo för deras uppriktighet och konungen förklarade, 
att de gåfvos på hans befallning. 

Men att tillsända utlandets hof. åtminstone det ryska, 
en formell, skriftlig deklaration öfver sina fredliga afsigter 
lät Gustaf III icke ens nu förmå sig. I)'Aiguillons upp- 
maningar härtill hade upprepats af den svenska legationen i 
Petersburg \, Vid den första krigskonseljen påyrkades likaså 
en deklaration i antydd riktning till ryska hofvet. 2 Äf- 
ven från Gustaf III:s sändebud i Berlin kom kort derpå en 
uppmaning härtill, tydligen enligt det preussiska hofvets ön- 
skan 3. I denna punkt vidhöll emellertid Gustaf III sin en 
gång intagna hållning. Han ville icke lemna Katarina II 
ett tillfälle att sätta under öfverlägguing sina fordringar och 
förslag med afseende å Sveriges författning. Han under- 
stöddes häri af Ulrik Scheffer och af Vergennes +. 

Scheffer yttrade åt Vergennes, att han trodde sig hafva 
öfvertygat  Österman om det svenska hofvets fredliga önsk- 

1 IJibbing till Gustaf III <1. */, och 21/, H'1$, v. Kiörning till 
Scheffer dt 9/, och 18/2 1773. 

2 Österman till 1'anin d. Vid mars  17 73. 

:' Zöge v. Manteuffel till Scheffer d. % 1773. Han betonar, att 
den person, som rådde honom att gifva Gustaf III detta råd, var ,,en 
nära anhörig at herr von Hertzberg, ser denne sin anförvandt fa- 
milicrcment alla dagar och torde, hört samma utlåtelse af denne stats- 
minister, hvilken åter kan hafva sig bekant, att konungen, dess herre, 
genom en sådan deklaration lättast tranquilliserades". 

4 Yergemies till d'Aignillon d. Va och 15/:1  1773. 


174 


ningar. Men svårt bedrog han sig, om han antog, att denne 
härigenom i någon mån låtit sig påverkas. Österman ut- 
talade till ryska hofvet sin misstro emot uppriktigheten af 
de svenska fredsförsäkringarna: de vore ..blott ett sätt att 
på godt maner komma ur den labyrint", hvari Gustaf lTLs 
krigslystnad fört honom. Eyktet om Portens penningesänd- 
ning till svenska hofvet ägde grund; att dess belopp vore, 
såsom det uppgafs, 7 ä 8 milj. piaster, ville han dock icke 
garantera. Icke heller i sina agitationer emot det nya stats- 
skicket gjorde Österman något uppehåll. Han beklagar, att 
Gustaf IILs fredsförsäkringar minskat allmänhetens missnöje. 
Dock gjorde Österman fortfarande sitt bästa för att under- 
blåsa det. Han ville göra troligt, att ett svenskt angrepp 
på Byssland, alla fredsförsäkringar till trots, dock icke 
vore en. omöjlighet. Frankrike hade gifvit Porten ett löfte 
härom. Han försökte att genom Hessenstein och andra 
..välsinnade" förmå Gustaf III att genast inställa rustnin- 
garna i Finland och skicka ett sändebud till ryska hofvet, 
enkom för att betyga hans fredliga önskningar. ] — - Det var icke 
Östermans fel, att han i sist nämda punkt icke hade framgång. 
Med syfte att vederlägga de rykten, som vid och efter 
Gustaf Ill:s eriksgata spridts rörande hans planer på Nor- 
ges eröfring, sändes efter upprepad maning från d'Aiguillon 
i medlet af mars till de svenska sändebuden i London, 
Wien, Konstantinopel, Madrid och Versailles en längre 
försvarsskrift, uppsatt af kanslipresidenten. 2 Dervid före- 
skrefs  dem  att  mera såsom  för  egen  del, än å sin rege- 


Osterman till Panin d. 8/, 


22 mars 
mars>  Fa^il   i™. 


2 Konceptet till denna skrifvelse, .,Reflcxicms sur les bruits 
(jue la eour de Danneiaarc fait courir d'nn prétendu projet de révolte, 
formé  par  le  roi  et rpii a du s'exéc;iter en Norvége", tinnes bland 


175 


vings vägnar gifva de resp. hofveu del af detta akt- 
stycke. Någon afskrift af det samma finge icke ut- 
lemnas, — undantagande naturligtvis i Versailles. „K1. M:t 
håller betänkeligt, att detta såsom ett faktum emot Danmark 
skulle anföras eller allmänt blifva", skref Scheffer till grefve 
Bark. Han ville icke genom en öppen anklagelse reta sina 
grannar och önskade nu, såsom alltid förr, undvika hvarje an- 
ledning till diskussion om sina åtgöranden. l 

Men pä samma gång uppbjöd det svenska kabinettet 
sitt yttersta för att i utlandet vinna stöd för Sveriges sak. 

De svenska sändebuden mottogo från sitt hof skildrin- 
gar, hvilka vältaligt måla den lifliga oro, hvarmed det un- 
der mars månad betraktade Sveriges ställning. 

Grefve Bark befaldes att nu, då det syntes „som skulle 
denna tiden för verkligheters mot Sverige utbristande ej 
vara långt borta", ännu göra ett sista försök att förmå Öster- 
rike till ,, någon kraftig åtgärd", så litet man än i Stock- 
holm hoppades på framgång häri. Han skulle, dock blott 
,,discoursevis" erinra Österrike om dess garanti för Sveriges 
tyska besittningar; heder och ära förbjöde det att å sido sätta 
sina åtagna förpligtelser så mycket mera, som den olycka, 
hvilken nu hotade Sverige, vore en följd af dess deltagande 
i det sjuåriga kriget mot Österrikes fiende. Skulle dessa före- 
ställningar intet verka, borde Bark framhålla faran för ett 


v Kanslipresidentens koncepter", afskrifter deraf i de svenska sände- 
budens korrespondanser. — Se Xielsen, anf. arb., s. 12, Tegnér, s. 39 
och Odhner, s. 200. 

1 Scheffer till Bark d. u/, 17 7 3. Bark skulle sända en kopia 
till svenska legationen i Konstantinopel; Scheffer till Creutz i Ver- 
sailles d. 7,,, till Sparre i Madrid d. "/a 1~<~'3, till v. Nolcken i London d. 
"/a 1773. Redan den ?/a hade Vergennes tillsändt sitt hof denna 
„réfutation la plus victorieuse d'une aecusation aussi facheuse". 


wmmmmmmmmmm 


176 


allmänt krig, hvilket kunde kosta Österrike bl. a. dess polska 
annexioner. — Scheffer uttalade sig- på ett liknande sätt 
för det österrikiska sändebudet i Stockholm. 1] 

Äfven vid det engelska hofvet bemödade sig det sven- 
ska att väcka ett mer aktivt intresse för Sverige. ..Om det 
storbrittanniska hofvet", skrifver Scheffer till v. Nolcken. ..ej 
med yttersta krafter och alt det intryck det samma uti 
Byssland äga kan griper verket an. sa lärer ej länge dröja, 
innan den allmänna freden tvärt emot Englands afsigt var- 
der störd och rubbad." Det svenska sändebudet befaldes 
betyga, att Gustaf IILs afsigter voro de mest fredliga; ryk- 
tena om hans subsidier från Porten saknade all grund och 
v. Nolcken borde ,,på allt görligt sätt betaga den verkan 
de eljes kunde göra pa engelska ministärens sinnen och tän- 
kesätt". Hvadde svenska rustningarna beträffade, kunde Schef- 
fer försäkra, att „Kongl Maj:t snarare gör för litet än för 
mycket, dä han är omgifven af mäktiga grannar, som sta 
färdiga och beväpnade, som äro sammanstämmande i alla 
deras göromål och för livilka ingenting annat återstår än 
blotta viljan till verkligheters börjande . . . Jag försäkrar, 
att det är periculum in mora och att England måste med 
största eftertryck gripa sig an, derest dess föremål ej all- 
deles skall gå förloradt". Toge icke nu det engelska hofvet 
öppet parti för Sverige, som dessutom icke vore obenäget 
för en allians med England, handlade det så ögonskenligt 
i strid med sina egna intressen, att Gustaf III nödgades 
misstänka, att det bundes af en traktat med Ryssland. 2 

Äfven genom Goodricke ailät Gustaf III de mest posi- 
tiva försäkringar om sin önskan att behålla fred. 


1 Scheffer till Bark A. l% "f3 och »/, 17 73. 

- Scheffer till v. Nolcken d. l% -% och »u  17T3. 


177 

Nu släppte ock ändtligen Gustaf JU något efter de 
stränga tyglar, livari han hållit handlingslusten hos sina 
sändebud i Konstantinopel. Efter en malande skildring af 
Sveriges hotade läge skrifver Schetfer till U. Celsing: ..Skulle 
det således ännu vara tid och sådant kunde ske. utan att 
Kgl. M:t varder komprometterad eller att det må synas som 
vore Ni Ni dertill authoriserad. så vore det tvifvelsutan 
ganska fördelaktigt, om kriget emellan Porten och Eyssland 
ännu någon tid kunde förlängas' \ x Men steget ut till en sub- 
sidietraktat med Turkiet tog Gustaf III icke ens nu. Pock 
ställer han möjligheten häraf i utsigt. Han inväntade en- 
dast, skrifver Schelfer. den definitiva förklaring, hvilken han 
atfordrat Byssland öfver dess afsigter. I enlighet med 
denna förklaring komme att till Konstantinopel sändas nya 
instruktioner. - 

Under dessa kritiska dagar i mars sökte Gustaf III 
hjelp äfven vid det spanska hofvet. Sitt intresse för Sveri- 
ges sak hade det, såsom Frankrikes allierade,, upprepade 
gånger efter Gustaf Efl:s revolution lagt i dagen och Gustaf 
UI hade såväl genom sitt sändebud i Madrid, baron Sparre. 
som genom skrifvelser till konung Karl III och hans stats- 
minister, grefve Grimaldi. härför betygat sin tacksamhet. :! 
Men några subsidier hade Sverige, huru mycket än ryktet 
visste derom förtälja, af Spanien icke mottagit. Nu gjorde 
Gustaf III ett försök att utverka sig sådana. Framhållande, 
huru öfverhängande faran för ett angrepp af Pyssland var, 


1 Scheffer till U. Celsing d. "/. 1773. 
- Scheffer till U. Celsing d. 26/3 1773. 

3 Gustaf III:s bref till Karl III af d. '/„ 1772 tryckt i „Corresp. 
inédite", s. 31. — Scheffer till Sparre d. 3/u, 7u 1772 och !S/S, "V, 1773. 

12 


178 


huru Sveriges förhoppningar på hofven i Wien och London 
svikits, huru svaga Sveriges försvarskrafter voro, vädjar 
Scheffer till det spanska hofvets intresse och förmåga att 
bevara jämvigten i Europa, hvilken, om Sverige under- 
ginge Polens öde, vore förlorad. Sparre borde således åt- 
minstone göra ett försök att förmå Karl III att lemna Sve- 
rige „något betydande penningeunderstöd, såsom subsidier". 
Han borde först göra detta såsom af egen ingifvelse och 
sedan lämpa sina insinuationer efter den framgång de kuude 
hafva samt härunder handla i samråd med den franske am- 
bassadören, derest denne af sitt hof befaldes häri understöda 
Gustaf III:s önskningar, hvarom Scheffer gjorde en begäran 
hos d'Aiguillon. l I ett egenhändigt bref till spanske konun- 
gen anhöll Gustaf III i allmänna ordalag om hans bistånd. 2 

Frankrike var dock den makt. hos hvilken Gustaf III 
i främsta rummet sökte det bistånd, af hvilket honom gjor- 
des behof. Nu, om någonsin, hade han rätt att vädja till det 
intresse det franska hofvet tog i hans öden, de löften det 
gifvit, att hans sak alltid skulle vara Frankrikes. 

Creutz fick upprepade ordres att åt Gustaf III utverka 
ett extra-ordinärt understöd. Scheffer skrifver till honom: 
,,Nous sommes au mois de Mars, menacés de tout coté, je n'en 
dis davantage. Mais si la France veut venir au secours de 
la Suéde, si Ton s'intéresse pour la personne du Eoi comme 
j'en suis convaincu, il en est temps ou jamais, surtoutquant 

ä 1'article  de  1'argent,  sans lequel on ne fait rien". ■ 

„ Om intet Frankrike vid detta tillfälle öppnar sin pung och 
sina tillgångar, så lär alt hopp om räddning försvinna.  Jag 


1 Scheffer till Sparre d. 18/3, till Creutz d. 18/3 1773. 

2 BrefVet tryckt i „Corresp. inédite", s. (i(). Det datum der 
angifves, d. "/„ 1773, är oriktigt, ty redan d. "/, 1773 meddelar 
Scheffer åt Creutz, att Gustaf III skritVit till konungen af Spanien. 


179 

lemnar derför på N. N:s omvårdnad att i denna delen göra 
alt hvad mänskeligt och möjeligt är" i — Gustaf III vände 
sig personligen i ett bref af d. 17 mars med en liknande 
begäran till Ludvig XV, „le plus sur et le plus ferme appui 
de mon tröne" 2. Mer enträget än någonsin upprepade nu 
Gustaf III både genom Greutz och Vergennes sin begäran, 
att en fransk flotta måtte afsändas honom till hjelp till Öster- 
sjön; han trodde sig kunna försäkra, att England dock i 
sista stund skulle låta sitt motstånd häremot falla.3 

Vergennes understödde på det varmaste det svenska 
hofvets önskningar. Han ansåg Gustaf IILs ställning vara 
verkligt förtviflad och sade sig hafva förlorat t. o. m. det 
yttersta hoppet om, att den storm, som så länge hotat Sve- 
rige, längre kunde besvärjas, ens om Kyssland icke finge 
fred med Turkiet 4. Han ansåg, att en flotta i Östersjön 
vore den bästa hjelp Frankrike kunde gifva sin allierade 
och samma åsigt delade Durand, som t. o. m. trodde Sve- 
rige strax vid krigets öppnande kunna på sjön tillfoga Ryss- 
land ett afgörande slag. s 


1 Scheffer till Creutz d. ?»/* oon !7s  1773- 

2 BrefVet tryckt hos Tegnér, s. 97. 

3 Scheffer till Creutz d. "U och »"/, 1773. 

4 Jc ni'abstiendrais, Mr. le Duc, de vous communiquer mes crain- 
tes ou mes terreurs, s'il n'était pas de mon dcvoir de vous en ren- 
dre compte. Je vois la Suéde dans la situation la plus déplorable. 
Environnée des énnemis étrangers, elle n'en renferme peut-étre pas 
de moins rédoutables dans son sein. Le peuple gémissant sous le 
poids de la famine et de la misére, faible dans son affection et vrai- 
semblablcment pusillanime dans les efforts qu'on pourra exiger de sa 
fidélité et de son zéle, un Royaume ouvert de toutes parts, par torre 
et par mer, å 1'invasion et å la dövastation: telle est, dans le vrai, la 
situation présente de la Suéde". (Vergennes till d'Aiguillon d. '/, 1773.) 

6 Fr. v. Nolcken till Scheffer d. 3C'  1773. 


180 


Gustaf III hade vid slutet af mars månad gått så 
långt lian ansåg- sin heder och nödig försigtighet tillåta för 
att förmå Katarina II att nedlägga sina anfallsplaner emot 
Sverige. Han hade uppbjudit Sveriges egna krafter för att 
göra sitt rike. så vidt möjligt, beredt att mottaga ett angrepp, 
derest ett sådant blefve oundvikligt, Slutligen hade han, 
under vädjan till utländska makters enskilda och Europas 
allmänna intressen, uppbjudit alla medel att af dem vinna 
bistånd för Sverige och främst naturligen af Frankrike. 
Han hade handlat enligt Scheffers ord: „Les moments sont 
précieux et il faut tåcher de mettre tons ies fers au feu, 
soit pour éviter la guerre, s7il en est encore temps, soit 
pour étre en état de la faire, s'il le faut absolument". ] 

Gustaf IH väntade nu att se resultatet af dessa be- 
mödanden. Han gjorde det under en lätt begriplig oro. 
Men han ådagalade under dessa kritiska väntningsdagar en 
beslutsamhet, en fasthet, som tillvann honom äfven Vergen- 
nes' bifall. Denne skref om den svenske konungen till d'Ai- 
guillou: „Han ser hela vidden af den fara, som hotar honom. 
Han trotsar den icke, men skall icke heller vackla. Han 
skall modigt sätta sig till motvärn. Han kan duka under, 
men skall begrafva sig under spillrorna af sitt rike, snarare 
än gifva sitt samtycke till något, som skall kränka hans obe- 
roende eller kronans rättigheter". 2 


1 Schetter til! Creutz d. 1,/i 17V3. 

- Vergennes til! d'AiguilIon d. 12/3 1773. 


181 


XI. 


[ medlet af mars tick d'Aiguillon syn på ställningens 
allvar. Durands meddelanden, bekräftade från Stockholm, 
öppnade ändtligen lians ögon. * 

Icke blott Sveriges sak stod på spel. D'AiguilIon hade 
att med den försvara Frankrikes och sin egen ära. Det 
iranska hofvet kunde icke nu, då hjelp mer än någonsin var 
af nöden, svika sina löften till Sverige, utan att lida ett 
moraliskt och politiskt nederlag af allvarsammaste art. Den 
franske utrikesministern personligen hade omfattat den sven- 
ska frågan såsom en tacksam uppgift för sin statsmanna- 
debyt och vid den fäst förhoppningar om nya, vidt gående 
framgångar för den franska politiken. Han hade gifvit löf- 
ten, som icke kunde ryggas. 

lien a andra sidan visste han, att Ludvig XV och 
det franska folket önskade fred. Skulle d"Aiguillon icke 
lyckas gå dessa önskningar till möte, var hans egen 
ställning vid hofvet hotad. Hans företrädare, Ohoiseul, hade 
ju  fallit just  på  denna stötesten. 2  Det gälde således för 


1 Creutz till Gustaf III d. "/„ till Scheffer d. 18/3 1773. d'Ai- 
guillon till Vergennes d. "/, 17 73. 

2 Creutz höll Gustaf III underkunnig om d'Aiguillons och Ludvig 
XV:s hållning. Se t. ex. hans dep. till Scheffer d. :l/a, 7„, »A och 29/4 
1773. 


182 

dAiguillon att hastigt förskaffa Sverige kraftigt bistånd, 
men på sådant sätt, att det, om möjligt, icke skulle kosta Frank- 
rike ett krig. Förnyade ifriga maningar tillsändes Frankrikes 
representanter vid hofven i Köpenhamn, Berlin, Petersburg 
och Wien att der söka energiskt motarbeta anfallsplanerna 
mot Sverige. S:t Priest i Konstantinopel fick förnyad be- 
fallning att afhålla Porten från fred med Ryssland. l 

Betydelsefullast voro dock d'Aiguillons bemödanden 
gentemot England. Det svenska hofvet och de franska sände- 
buden i norden hade enstämmigt yrkat pä, att Frankrike, 
derest det ville gifva Sverige militärisk hjälp, borde göra detta 
till sjöss. Det enda skäl, hvarför han städse afböjt dessa 
yrkanden, var fruktan, att Frankrike härigenom indroges i 
krig med England. Ty hans underhandlingar i denna fråga 
med engelska hofvet hade ingalunda ledt till de lyckliga 
resultat d'Aiguillon tidigare stält i utsigt. Då ställningen 
nu var som mest kritisk, sände d'Aiguillon, som aldrig varit 
fullt nöjd med det franska sändebudet, grefve de Guines2, 
den 21 mars till London en hemlig befullmäktigad, general- 
löjtnanten de Martange. för att göra ett yttersta försök att 
på en eller annan väg förmå England att icke motsätta sig 
afsändandet af en fransk flotta till Östersjön. 

Men det engelska kabinettets hållning förblef den 
samma som förr: angeläget att förebygga ett krig, kunde 
det för sin egen ställnings skull icke tillåta Frankrike att 
på sjön spela hen-e. 3  I syfte att betaga Frankrike auled- 


1 Geffroy, anf. arb. I, 190.  — Creutz till Sclieifer d. •»/, 1773. 

- Creutz synes hafva känt, livad for d'Aiguillon var doldt, att 
Ludvig XV för sin privata diplomati hade i London en man af ,,infi- 
nement d'esprit et d'intelligenee", baron d'Kon. (Se hans dep. till 
Scheffer af d. '/, 1773). 

:l B Engelska  ministären  är  sig  lik:  den  önskar freden, men 


183 


ledningen härtill, gjorde Lord Rocheford Martange särskilda 
förslag: om en författningsförändring' i Sverige, om öppnan- 
de af underhandlingar i Berlin, om att Frankrikes hjelp- 
sändning till Sverige skulle ledsagas af engelska skepp m. m. 
Men, oantagliga som de voro för Frankrike, bragte de ingen 
båtnad i det faktum, att England icke skulle tillåta en fransk 
flotta att löpa ut i Östersjön, icke ens i Nordsjön. Under 
sädana förhållanden lät Ludvig XV nedlägga det redan 
påbegynta utredandet af flottan i Brest. I stället gaf han 
befallning- om utrustande af en ..evolntionseskader" i Toulon, 
afsedd att i Medelhafvet angripa den ryska flottan. Sverige 
och Porten till förmån. 

Men icke heller dessa rustningar kunde England lugnt 
ase. Befallning gafs, att snabt utreda 15 linjeskepp och 
ett motsvarande antal fregatter. ..Konungen kan icke. utan 
att lemna sin värdighet och trygghet åsido, förblifva obe- 
väpnad i en sä kritisk belägenhet", säges det i den cirku- 
lärnot af d. 23 april, hvari det engelska hofvet underrättar 
sina representanter om dessa åtgärder. Martange åter- 
vände i slutet af april till Versailles med oförrättadt ärende >. 
Samtidigt, som d'Aiguillon på sidan om Ludvig XVn 
privata diplomati drifvit underhandlingarna genom Martange. 
hade den franske konungen, sin statsminister ovetande, om- 
fattat ett förslag att låta i Tyskland värfva en armé och 
frän Hamburg sända den till Gustaf IILs bistånd. Utföran- 
det af denna plan lemnades åt dess upphofsman. den sedan 


darrar oupphörligt af fruktan att förlora sin ställning och vågar på 
denna grund icke att ingå någon öfverenskommelse med Frankrike, 
för att gagna Europas allmänna intressen". (Creutz' dep. d. "/, 1773. 
Tegnér, s. 80.) 

1 Om dessa fransk-engelska underhandlingar se den vidlyftiga 
framställningen hos Tegnér, s. 69 — 87. 


184 


så ryktbare generalen Dumouriez, dä en ung, äfventyrslysten, 
politiserande krigare.   Den ledde aldrig till någon åtgärd h 

Medan Frankrike inför England förfäktade Sveriges 
intresse, afsändes till Stockholm lirliga uppmaningar att låta 
det ,,ménagement-' i de svenska rustningarna, hvartill d'Ai- 
guillon förr städse manat, falla och gripa till energiska för- 
svarsåtgärder. DAiguillon begärde tillika uppgift på kostna- 
denia för en liastig mobilisering af den svenska krigsmakten 
och för en första kampanj med Ryssland 2. Men nu erbjöd 
äfven Frankrike sin allierade hjelp i den mest omfattande. 
mest energiska form. Det förklarade sig villigt att med 
Sverige ingå en försvarsallians emot Ryssland. 

I ett stormigt sammanträde d. 2S mars vann d'Aiguil- 
lon Ludvig XV:s och konseljens godkännande af det för- 
slag till traktat för denna, allians, hvilket han uppsatt. 
Dagen, derpå afgick det till Sverige. Såsom casus belli 
var faststäldt ett angrepp pä Sverige „en haine de sa nou- 
velle constitution". 1 denna händelse skulle Frankrike 
sända sin allierade 12 tusen man infanteri jämte lämpligt 
artilleri samt en eskader af 12 linjeskepp ocli 6 fregatter. 
Denna styrka skulle stå till den anfallnes förfogande : trup- 
perna (i veckor, flottan 3 månader efter rekvisition. Under- 
hållet vore hans sak. Skulle lian emellertid föredraga pe- 
kuniär hjelp framom militärisk, skulle sådan lennias och 
dervid beräknas 21 tusen livrés per manad och tusen man 
samt för skeppen enligt en proportionel uppskattning. — 1 
en hemlig separatartikel bestämdes, att den franska eskadern 
skulle gå icke till Östersjön, utan till Medelhafvet, dels för 
att  uppmuntra Porten  mot  Ryssland,  dels  för att skydda 


1 Se  Geftroy. anf. arb. I, 196, och De Broglie, Secret du Roi, 
II, 421.  Jfr Dumouriez' Memoives, I, 294. 

2 Creutz till Gustaf III d. lr/;„ till Schefter d. »% nr.i. 


185 


Levanteus handel för de ryska härjningarna. Denna trak- 
tat skulle gälla i tre år, räknadt från den 1 jau. 1773, och date- 
ringen skulle i öfverensstämmelse härmed sättas till slutet 
af oktober ! 772. — Genom denna antedatering kunde, utan 
att traktatens bestämmelser brötes, den franska hjelpen levn- 
nas omedelbart. ] 

Härtill var ock d'Aiguillon redobogeu. Han sände till 
Vergennes en d. 25 sept. 1772 dagtecknad fullmakt för trak- 
tatens undertecknande. Han gjorde heller ingen hemlighet af 
detta steg. Tvärtom ansåg han nu stunden vara kommen 
att söka imponera på Byssland och befalde Durand, utan att 
gifva honom närmare upplysningar, underrätta ryska hofvet, 
om detta Frankrikes alliansanbud till Sverige. 2 


IFAiguillon hade gjort, Gustaf III detta anbud, öfver- 
tygad, att han skulle antaga det „avec d'autant plus (Vempresse- 
ment que sa convenance et son intérét exigent également qu'il 
premie incessamment les précautions nécessaires pour la sureté 
et la défense de ses Etats". 

I sjelfva verket hade Gustaf Ilhs obenägenhet att emot- 
taga en fransk hjelpkar under förhållandenas tryck något, 
minskats, och frågan om en konvention med Frankrike i 
denna angelägenhet hade redan diskuterats af Scheffer 
och Gustaf III samt Vergennes, såsom det synes, på initia- 
tiv af Gustaf III sjelf. 3 Vergennes hade dervid varnat för, 
att Sverige under påstående farliga läge ökade sina förbin- 
delser med Frankrike. Omedelbart ville icke heller Gustaf 
afslnta  en  dylik konvention.   Så länge ännu någon utsigt 


1 D'Aiguillon till Vergennes < 

a. »/« r<73. 

- D'Aiguillon till Vergennes < 
3 ischeffer till Creutz d. */« n 


P/sl?^  Creutz  till Gustaf III 


1773. 


186 


"till fred, funnes vore fortfarande hans första omsorg den, att 
icke gifva sig något  sken  af  att  hysa anfallsplaner  mot 
sina grannar.   Men blefve kriget oundvikligt, då gjorde han 
„den  tillämpning,  att  annan  omsorg  fordras,  då man vill 
bygga ett hus, annan åter, då man nödgas släcka elden, som 
redan  utbrister genom tak och fönster".   Gustaf  III  före- 
slog derför  det  franska  hofvet,  att Vergennes.  „som  är 
en  ganska  försiktig,  nitisk  och  välsinnad  man",  skulle 
hef ullmäktigas  att  „ efter  omständigheterna  och  den  mer 
eller  mindre  sig  företeende fara afpassa en sådan conven- 
tions  ingående och stipulera den samma på  sådana  grun- 
der, som med Hans Kongl. franska Majrts vänskap för och 
Kongl. Maj:ts behof i anseende till sina grannars större eller 
mindre  tilltagsenhet  kunde  vara  bäst  överensstämmande. 
Man  är härstädes närmare till hands att afpassa tiden och 
man  kunde så begå, att hvarkeu uppmärksamhet eller om- 
brage för tidigt yppas eller ock att ögnablicket till ett an- 
geläget biständs undfående fölle Kongl. Maj:t utur händerna". 
— Hvad konventionens innehåll beträffar, uttalades det ön- 
skemål,  att  den franska hjelphäreu. som dock, stående un- 
der konungens  eget  befäl,  i händelse  af krig blefve af o- 
skattbar nytta, x borde minskas till hälften af sin föreslagna 
storlek eller till 5 a (i tusen man, medan för återstoden er- 
sättning skulle lemuas i penningar -. 


1 Sclicffer framhöll för Creutz detta i dep. af d. •/« 1773 sär- 
skildt med afseende å „det bemödande man dageligen finner, att 
grefve Österman gifver sig till uppväckande af missnöje inom riket". 

2 Scheffer till Creutz d. •/« 1773: „Par tout ce qtte je Vous 
ai dit, Mr., de 1'extréme délicatesse avec laquclle le Eoi ménage ses 
voisins et jusqn'aux bruits faux et mal trouvés qu'ils font courir 
Vous devez juger sans peine que le Roi ne sera jamais aggrésseur- 
Ils ne pourront jamais le lui reprocher. Peut-étre aura-t-il un 
jour ä se reproelicr d'avoir fait trop pen pour sa juste défense. Mais 


187 

Tillika sände Scheifer till Oreutz den beräkning- d'Aiguil- 
lon äskat öfver Sveriges utgifter för en mobilisering och för en 
ett års kampanj med Ryssland K Han kunde härvid icke under- 
trycka sitt beklagande af. att den hjelp Frankrike nu stälde 
i utsigt icke gifvits 5 ä 6 månader tidigare. ,.Men". säger Sclief- 
fer, ,.N. Ni anmärker sjelf. att det förflutna icke borde vidröras. 
och det samma föreskrifver Kgi. Maj:t äfven N. K. i dess med 
hertigen af Aiguillon hädanefter hafvande samtal". Sveriges 
egna tillgångar för ofvan uämda utgifter vore alldeles otill- 
räckliga. Bankoutskottets kreditiv pä 50 tunnor guld, hvar- 
om Scheifer nu för första gängen underrättade Creutz, gälde 
blott för „olyckshändelse", öppet krig. G enom extra beskatt- 
ning kunde  2 miljoner uppbringas.  Arsanslaget för armén 

on peut réparer ce faut å force d'aetivité et de moyens au lien que 
1'autre ne se répare pas et le Roi veut clu moins mettre la justice 
de son coté". 

1 Sehefters „projet de dé-pense" liade följande utseende: 

Livrés toumois. 

för 3,000 hästar till artilleriet, trossen in. m GOO.00O. 

för underhåll  under ett år af en armé af 40,000 man (å 

20 sous per dag) 14,000,000. 

tor fourage under ett år åt 10,000 hästar 3,650,000. 

för proviantering för ett hälft år af fästningarna i Fin- 
land och Skåne 1,000,000. 

för  flottans  underhåll  under  ett hälft års kampanj (15 
linjeskepp, 5 fregatter, 30 galärer med 10,000 man 

ä 30 sous per dag) .   .    2,730,000. 

22,580,000. 
I  denna  kalkyl (livars slutsumma Scheffer genom något miss- 
tag angifver till 18,030,000 livr. tourn.) voro dessutom icke medräk- 
nade omkostnader för flottans iståndsättande, för rekrytering, för ho- 
spitaler, för förslitna och förstörda persedlar m. m. 

Alldeles bestämda uppgifter hade Scheifer, säger han, icke haft 
till sitt förfogande, men han åberopar sig på Vergennes, som kunde in- 
tyga, att Scheffers beräkningar icke voro _imagineradet. 


188 

och flottan lemnade, enligt Seheffers antag-ande, omkring 
1 ,600,000 dir. s. m. Föu det löpande året funnes redan en brist 
af 30 tunnor guld. Ett krig med Ryssland skulle sålunda mång- 
faldiga störingarna i de svenska finanserna. — Gustaf III hade 
under ett sådant läge all anledning att upprepa sin begära» 
„det ville Hans Kongl. franska Maj: t fortast hälla honom 
alla de tillgångar af biträde, som hans Kongl. franska Maj :ts 
vänskap för honom redan utlofvat och försäkrat honom om'- . 
Knapt hade dessa uttalanden afgått från Stockholm. 
då Frankrikes alliansanbud till Gustaf III dit anlände. 


Gustaf Hl befann sig da på slottet i Ekplmsund. 
Af Schefter underrättad om det franska traktatanbu- 
det, skyndade han att till sin franske beskyddare ut- 
tala sin djupa erkänsla för detta stora bevis på. dennes 
vänskap. På samma gång Schefter i detta afseende var sin 
herres tolk, antydde lian tillika, att Gustaf III öfverhufvud 
funne traktatförslaget mycket försigtigt och väl uppsatt, 
undantagande att emot Ryssland ..ingen positiv deterinina- 
tion göras borde/'. Deremot kunde Gustaf III icke tillmö- 
tesgå d'Aiguillons önskan; att traktaten förblefve en hemlig- 
het emellan Gustaf III och Ludvig XV samt deras fortrogne. 
Af den nyss besvurna regeringsformen var lian förpligtad att 
för ingående af statliga förbindelser äga sitt råds bifall och 
denna förpligtelse ansåg han sig icke kunna bryta. Detta 
vållade emellertid, att traktatens antedatering måste än- 
dras. Om sist nämda omständighet, som Schefter dock ansåg 
böra lätt kunna afhjelpas. skulle lian d. 17 april öfverlägga 
med Vergennes och, då konungen två dagar senare komme 
till Stockholm, vore, hoppades Schefter, svårigheterna ut järn- 


189 

nade. så att denne kunde „sa stadga saken, att dess pro- 
lionerande ocli afslutande mätte med aldva största skynd- 
samhet och tystnad kunna förrättas'-. 1 

Emellertid hade Gustaf III. da lian den 19 april i Schef- 
fers närvara med Yergennes öf\'ei'lade om det franska alli- 
ansanbudet åtskilliga anmärkningar att göra emot aftättnin- 
ningen af det samma. Ur sjelfva inledningen önskade han 
utesluta hvarje omnämnande af den svenska revolutionen, fram- 
för alt borde traktaten icke motiveras säsoiu syftande att 
afvärja ett angrepp mot ..uommément le Eoi de Snede en liaine 
de la nouvelle constitution de son royaume-. Andra makter 
kurade deraf taga sig anledning till likartade bestämningar 
i motsatt riktning. Gustaf IILs försigtighet stötte sig äf- 
ven vid den hemliga tilläggsartikeln om den ryska flottans 
angripande i Medelhafvet. Detta tillägg borde h. o. butttgå. 
Äfven ansåg han. att traktaten, derest krig pägiuge. dä den 
faststälda. tiden löpte ut, likväl borde äga gällande kraft, 
till dess fred vunnits. — Gustaf IILs hufvudbetäuklighet var 
likväl nödvändigheten att för rådet framlägga traktaten med 
dess oriktiga datering. 2 Sedan Vergennes övertalningsförsök 
i denna punkt strandat. — Scheffer iakttog tystnad under denna 


1 Scheffer till Cretltz d. "/4 177;!. 

- ..Kongl. M:t har omöjl., emot Regeringsformens tydeliga inne- 
håll, trott sig kunna ingå i en så betydande traktats afhandling utan 
att lemna Radat deraf del. Sådant är i ti § tydel. stadgadt, och ju an- 
gelägnare det för Kl. M:t är att gifva stadga åt denna grundlag, som 
Kl. M:t. sjelf föreskrifvit, ju oundgängligare bliiVer det ock för ho- 
nom att deraf följa bokstafveliga innehållet, hvaraf denna förbindelse 
å Kongl. M:ts sida är en af de aldra väsendtligaste. Det skulle an- 
nars synas, som ville Kongl. M:t hålla uudersåtarne till lagens helgd 
och åtlydnad, samt sjelf sätta sig öfver den samma, en förebråelse, 
som Kl. M:t. ej vill lynina anledning att göra". (Scheffer till Creutz 
d. "/« 1773.) 


190 


del af diskussionen, — föreslog han, att konungen, derest 
Ribbings nyss anlända, ännu icke lösta chifferdepesch inne- 
hölle, att Byssland tillbakavisat Sveriges alliansanbud, 
skulle tor rådet framhålla nödvändigheten att söka ut- 
ländskt bistånd och då föreslå, att ett litet utskott af rå- 
det finge i uppdrag att med honom och kanslipresidenten 
öfverlägga, om de lämpligaste åtgärderna härför. För detta 
utskott kunde då den franska traktaten framläggas. Detta för- 
slag antog Gustaf III och lofvade eventuelt uttala sig i 
rådet den 22 april. * 

Denna plan kom likväl icke till utförande. Ribbings 
depesch innehöll om Sveiiges alliansanbud — ingenting. 
På Scheifers råd uppskjöt Gustaf III att i rådet vidtaga 
någon åtgärd för den franska traktaten. Han skickade i 
stället genom Vergennes till d'Aiguillon ett förslag till 
förändrad lydelse för den samma, enligt de anmärkningar 
han gjort emot dennes projekt, en lydelse, som enligt Schef- 
fers ord gjorde traktaten .,sä oskyldig", att den kunde 
meddelas hvilken makt som helst. 2 


. 


Att Gustaf III med detta lugna kriticerande mottog 
Frankrikes ädelmodiga alliansanbud, med dess „réciprocité 
purement gratuite" hade icke sin enda, än mindre sin vig- 
tigaste grund i konstitutionell samvetsömhet. Den egentliga 
orsaken härtill var, att horisonten i öster visade benägenhet 
att ljusna. 

Gustaf IILs specielle befullmäktigade och kunskapare 
vid  det  ryska  hofvet,  kammarherre  Fr.  v.  Nolcken, som 


' Vergennes till d'Aiguillon d. 2% 1773. 

2 Scheffer till Creutz d. 24/4 H73. Vergennes till d^iguillon s. d. 


191 

den 15 inträffat i Petersburg-, kunde visserligen icke annat, 
än bekräfta svenska legationens berättelser om de ryska 
rustningarna och påpeka, huru motsägelsefulla och opålit- 
liga de ryska fredsförsäkringarna voro. Men hau kunde 
dock meddela, att hans mottagande varit det mest vänskap- 
liga. Panin hade den 17 mars med „en marquerad polites- 
se" förklarat, att v. Nolcken icke kunde komma i ett angenä- 
mare uppdrag. Likaså vice-kanslern furst Galitzin. Vid 
audiansen den 21 mars hos Katarina II och storfursten hade 
de „uppfört sig så nådigt emot honom, att ingen utländsk 
minister blifvit så mottagen". 1 Samtidigt hade Panin för 
Ribbing upprepat sina försäkringar om Katarina ILs fredliga 
stämning emot Sverige. 

Långt mera värdt var dock det stora budskap, som den 

18 april anlände till Stockholm i v. N olekens depesch till 
Scheffer af den 5 april, — det, att fredsunderhandlingarna 
mellan Ryssland och Turkiet brutits. Med jubel mottogs 
det i Stockholm. Det svenska hofvet såg deri ett hoppgifvan- 
de förebud, att Sverige finge, åtminstone tillsvidare, behålla 
fred med Ryssland. Med spänning dechiffrerades Ribbiugs den 

19 och 23 april anlända depescher. De voro uppf}dda af 
de mest bindande försäkringar af Panin om Rysslands fred- 
liga afsigter. Lika litet hade Gustaf III, försäkrade Panin, 
att befara af Danmark, som kände „det orubbade beslut Hen- 
nes Maj:t Kejsarinnan fattat att göra den till sin allra högste 
och egne fiende, som på något sätt Eders Kongl. Maj:t och 
dess länder oroar eller ohemult angripa vågar". Ryssland 
kunde ej länge missförstå de anstalter Gustaf III i likhet 
med hvarje ..independante puissance till sitt eget Lands bä- 


1 v. Nolcken till Gustaf III d. 19/3, 26/3, till Scheffer d. "/,  och 
'% 1773. Ribbing till Scheffer d. >% och 2% 1773. 


192 


sta och säkerhet fatta kan". Utan att vilja något föreskrif- 
va, uttalade dock Panin det önskemål, att de kunde ,.me- 
nageras och ined tålighet verkställas". „Med de varmaste 
utlåtelser och tårarne i ögonen bedyrade han dess gifna till- 
sägelsers oskrymtade välmening och trofasthet, samt att han 
på sina aftagande dagar ej kunde hafva en sensiblare fäg- 
uad än den, att till en så stor, vördad och adorerad konung 
hafva fått betallning att vara en tolk af sin höga souverai- 
nes tro, vänskap och redliga tänkesätt-''. l 

Men om det svenska alliansanbudet till Ryssland iune- 
höllo depescherna icke ett ord. Ribbing hade under sitt två 
timmars långa samtal med Panin ,,icke funnit tid" att fram- 
ställa det. - 

Den 24 april framlemnade emellertid Österman sitt hofs 
svar på detta anbud. :; 

Det innehöll, att Katarina II med tillfredsställelse mot- 
tagit Gustaf HI:s uttalande om fredligheten af hans syften, 
att hon för sin del aldrig vidtagit andra åtgärder än dem, 
som den svenska revolutionen, inträffad just då freden med 
Turkiet redan syntes nära sitt förverkligande, gjort nödvän- 
diga, derest hon icke ville lemna Rysslands öppna gränser och 
försvagade sjömakt ur stånd att af värj a ett plötsligt anfall, 
så mycket mer som de svenska rustningarna uppäggat turkar- 
ne till fortsatt krig, samt att hon förutsatte det Gustaf IIPs 
fredsförklaring gälde äfven Danmark. Hvad deremot be- 
träffade hans förslag om en rysk-svensk allians på basen af 
den år 1770 utgångna traktaten, ansåg Katarina II, att un- 
der de  förändrade  förhållandena „ett dvlikt förslag skulle 


1 Ribbing till Gustaf III d. */« och till Scheffer d. 8/4 1773. 
- Ribbing till Scheffer d. J/s 1773. 


Oh   TJlAr,4 

3 Panin till Österman d. ~%~S& \?73.- 


193 


på flere håll tolkas såsom framkalladt eller till och med fram- 
tvunget af omständigheterna", hvadan frågan derom borde 
lemnas till en lugnare tid. Ett liknande uttalande gafs 
a t Bibbing. då denne sent omsider trodde sig kunna för- 
söka att småningom utleta Panins tanke i denna sak och 
till sin förvåning fann, att han redan härom var under- 
rättad. 1 

En dag senare, än Österman infann sig hos kanslipre- 
sidenten det danska sändebudet och förklarade, likaså han, 
att hans hof aldrig mot Sverige hyst några planer på anfall. - 

Ensamt för sig hade dessa uttalanden icke kunnat an- 
ses bevisande. Men den samtidiga underrättelsen om freds- 
brottet mellan Kyssland och Turkiet stälde utom tvifvel, att 
faran från Bysslands sida nu afiägsnade sig och att Sveri- 
ges nya statsskick, åtminstone under närmaste framtid finge 
ostördt äga bestånd. 


Kibbing till Scheffer d. 9/4 1773. 

Vergennea till d'Aiguillon d. 3/s.  Se Tegnér, s. 91. 


13 


194 


XII. 


Frågan om utländsk makt med våldsam hand skulle 
kullkasta Sveriges nya författning eller icke. hade under 
vintern 1772—1773 tagit en alt vidare, alt mer invecklad 
gestalt. Den hade ju längre, desto mer blifvit en allmän 
europeisk fråga. 

De gamle antagonisterne på ömse sidor om Kanalen 
stodo för Sveriges skull ånyo rustade emot hvarandra. Den 
svenska statshvälfningen hade här skapat en kris, som syn- 
tes blott vänta på det rätta ögonblicket, för att låta Euro- 
pas vester och söder upprepa krigsbullret i Norden. Men 
England icke mindre än Frankrike skulle mot inre önskan 
hafva gått i striden. 

Utan något eget intresse härvid, var Spanien, sina för- 
drag likmätigt, beredt att förena sina vapen med Frankrikes. 

Österrike hade alla skäl att icke önska ett angrepp 
på Sveriges  andel af Tyska Riket, Fredrik II till vinning. 

Fredrik II sjelf sträfvade att till hvarje pris förebygga 
ett svenskt-ryskt krig. 

Annorlunda tedde sig frågan för Sveriges två öfriga 
grannar. För dem var det tydligt, att Sverige, samladt och 
enigt under den författning Gustaf III infört, skulle gå 
framåt i yttre och inre styrka.  För Ryssland kom clertill 


195 

dess aldrig uppgifna sträfvan att utvidga sig vesterut, för 
Danmark det starka intresset att bevara sin allians med 
denna makt. Dessa voro synpunkter, mäktiga nog, att låta 
Katarina II, så ansträngdt och utmattadt hennes rike än var, 
önska uppbjuda dess krafter till ett hastigt och kraftigt 
slag emot Sverige.  Danmark följde Eyssland åt, 

Men Europas allmänna intressen stodo på Gustaf IILs sida. 

När Eyssland, bundet af motgångar i sin yttre politik, 
tvangs att lägga å sido sina anfallsplaner emot Sverige, 
hälsades derför vida omkring budskapet härom med liflig- 
tillfredsställelse. — På oron och rustningarna följde lugn och 
allmän afväpning, diplomatisk och militärisk. 

Så fort underrättelse om .Rysslands förändrade hållning 
anländt till Versailles, instäldes rustningarna på flottan. 
England följde genast exemplet. Denna nyhet, af lord 
North den 26 april meddelad engelska underhuset, mottogs 
med allmän glädje. Uppriktigt lyckönskade hvarandra de 
franska och engelska hofven att icke emot sin vilja hafva 
invecklats i en konflikt, som redan syntes så hotande K 

Lika uppriktiga voro de lyckönskningar, som vexlades 
mellan Stockholm och Versailles. Gustaf III förnekade icke 
den djupa tacksamhetsskuld, hvari han och Sverige stodo till 
det franska hofvet, så för redan gifven, som för utlofvad hjelp 2. 


1 v. Nolcken till Schefier och till Gustaf III il. 21/t 1773. — 
Se Tegnér, s. 92. 

2 „Je Vous charge d'en témoigner au Boi toute ma reconnais- 
sance ... La fermeté et la vigueur qne Sa Majesté Trés-Chrétienne 
met dans sa conduite m'obligent å une reconnaissance sans bornes. 
Elles deviendront une barricre formidable eontre Foppression et 
1'injustice et feront respecter de toutes les puissances de 1'Europe 
une monarchie, si fidéle å ses alliés", — skref Gustaf III till Crentz 
d. )f/t 1773 (Tryckt hos Geffroy, anf. arb., I, 194). 


196 

Hvad dernia senare beträffar, nedlades den nyss öpp- 
nade underhandlingen om ett svenskt-franskt defensiv-förbund. 
— i På samma gång d'Aiguillon genast vid mottagandet af 
de anmärkningar Gustaf III gjort emot hans traktatförslag 
gillade dem, meddelade han Creutz sin monarks önskan, att 
traktatens underskrifvande uppskjötes K Han träffade här 
fullkomligt Gustaf IILs tanke: „que la conclusion d'un traité 
tel que celui qui était projeté, quelque innocent qu'il fut, 
ne produirait dans ce moment que des ombrages, réveillerait 
des sentiments d'aigreur qui commencent ä s'effacer et ferait 
naitre un effet contraire å celui qui est notre but commun" 2. 
Under förbehåll å Gustaf IILs sida och medgifvande å Frank- 
rikes, att han i fall af krig genast kunde åberopa traktaten, 
hvilken ömsesidigt skulle anses såsom afslutad 3, lades å sido 
detta förslag, slutbeviset på det energiska intresse, hvar- 
med Sveriges sak af det franska hofvet omfattats. 

Likaså afvecklade Gustaf III de underhandlingar och 
förbindelser han under krigsfaran på olika håll inledt. 

Det svenska sändebudet i London instruerades att, 
om än med mindre enträgenhet än förr, fortfarande ar- 
beta på, att England icke läte sin verksamhet för bevarande 
af fredslugnet i Norden slappas, särskildt icke emot Byss- 
land 4. 


1 D'Aiguillon till "Vergennes d. 18/5, Creutz till Gustaf III s. d. 

2 Gustaf III till d'Aiguillon d. 17/7 1773. 

3 Creutz till Gustaf III d. 5/8 1773. 

4 Gustaf III till v. Nolcken d. u/6 1773. „Vous pouvez encore 
ajouter que la rupture du congrés empechera peut-étro dans le mo- 
ment present le feu de la guerre de s'allumei', mais que la flamme 
couve sous la ccndre. Ce no sera qu'un calme trompeur et que, si 
]'Angleterrc ne travaille aveo toute la force que sa position, sa puis- 


197 

Den begäran om försvarssubsidier Gustaf III riktat 
till det spanska hofvet lät han i stillhet falla. Den hade, 
anländ till Madrid, sedan faran för Sverige redan gått förbi, 
der icke mottagits med synnerlig värme. Den spanske ut- 
rikesministern hade yttrat åt baron Sparre, att Spanien, om 
ett allmänt krig utbröte och det, såsom Frankrikes förbundne. 
deri toge del, behöfde sina penningar sjelft, och han antyd- 
de, att Gustaf III icke nog omsorgsfullt skötte sitt rikes 
drätsel 1. 

Gustaf III å sin sida af böj de nu öppet de subsidie- 
och alliansanbud Porten gjort honom. Åtminstone under 
närmaste framtid lugn för Byssland, meddelade han II. 
Celsing, att han icke genom en subsidietraktat med Porten 
kunde ikläda sig några förbindelser ; han kunde icke, då in- 
gen annan makt i Europa, förpligtat sig dertill, ensam 
hjelpa Turkiet emot Eyssland. Men han uppmanade Porten 
att ej fälla modet, utan fastmer begagna sig af det gyn- 
samma läge, som skapats af spänningen mellan Sverige och 
Eyssland. Sverige vore under fred sin granne t. o. m. en 
farligare fiende, än under krig, ty under ett sådant skulle 
äfven dess öfrige fiender göra gemensam sak med Eyssland. '- 
Ännu efter vexlandet af de definitiva fredsförsäkringarna 
med Katarina II, använde Gustaf III Turkiet, såsom ett af 
medlen i sin antiryska politik. 


sance, son influence et son aaritié pour la Russie lui donne ä ealmer 
et å éteindre entiérement le fen dans sa sonrce, 1'embrasement de- 
viendra general et le fen s'étendra avee rapidité d'un bout de l'Eu- 
rope ä 1'autre, sans que la puissance, ni les eftbrts d'aucun Etat ne 
pourra plus 1'empécher". 

1 Sparre till Gustaf III den 3V4, 2:% och 26/6 1773.  Seheffer till 
Sparre d. */, l7<3.   („Kanslipres. koncepter"). 

2 Seheffer till U. Celsing d. »% och is/t 1773. 


198 


Hvad Österrike beträffade, hade Gustaf III öfvertygat 
sig om riktigheten af det stränga omdöme grefve Bark fälde 
öfver dess hållning emot Sverige, da faran för denna makt 
var som mest öfverhängande : wienerhofvet Iiade icke vågat 
och skulle icke våga lägga ett kraftigt ord, än mindre handla 
för Sveriges bästa, om det af sina grannar angrepes. 1 Nå- 
gon egentlig verksamhet kunde under ett sådant förhållande 
icke anbefallas det svenska sändebudet i Wien. 2 

Emot Kyssland bibehöll Gustaf III den inställsamma 
vänskaplighet han antagit. På samma gång de svenska 
försvarsanstalterna redan vid första gynsamma underrättelse 
österifrån saktade af. förnyade han sina freds- och vän- 
skapsbetygelser till Katarina II. . Deras officielle tolk blef 
numera kammarherre Fr. v. Nolcken. Ribbing återkalla- 
des och erhöll en landshöfdingepost, i hvilken upphöjelse 
„Gustaf III gaf ett bevis på sin aktning för Katarina II." -! 
Det nya sändebudet, som, om än icke ett diplomatiskt snille, 
genom sin pålitlighet och aktivitet var en god ersätt- 
niug för baron Ribbing, föreskrefs att verka för de syften, 
som honom vid hans sändning till Petersburg framhållits. 
Han skulle, såsom sitt „mästareprof", arbeta på, att Katarina 
II ur sin då varande förbindelse droges öfver till förbund 
med Frankrike och Sverige. * 


1 »Wienska hofvet hatar ej Eders Kongl. Maj:t, utan är dess 
hemliga vän, men fördristar sig icke att det samma visa. En vän- 
skap af denna beskaffenhet är i nödens tid näst ett hat. Man följer 
härstädes la Politique du moment, utan afseende på tillkommande 
tider", skref Bark till Gustaf III d. 31/3 1773. 

2 Scheffer till Bark d. "/„ 1773.  Gustaf III till Bark. d. »/6 1773. 

3 Scheffer till Österman d. 2B/4 1773. („Kanslipr. koncepter") 
v. Nolckens fullmakt af s. d. 

4 Scheffer til! v. Nolcken d. M/4, Gustaf III till v. Nolcken d. 
%, 1773 m. fl. depescher. 


199 

Men några synnerliga förhoppningar åt detta liåll gjorde 
sig Gustaf III icke. Alla hans uttalanden från denna tid 
vittna om, att han ansåg freden med Ryssland fullkomligt 
interimistisk och beroende främst på dess krig med Turkiet. ' 


Häri bedrog han sig icke. Katarina II hade, tvungen 
af omständigheternas makt, uppskjutit sina anslag mot den 
nya svenska författningen, men icke uppgifvit dem. Härom 
uttalade hon sig öppet inför sina förbundne, Sveriges grannar. 

Fredrik II hade, då han i april samtidigt erfor Gustaf 
IILs brådskande rustningar och fredskongressens i Bukarest 
upplösning, trott* ett fredsbrott från svenskt håll vara 
nära förestående. 2 Han hade då låtit Edelsheim ånyo 
uppmana Kaunitz att genom Frankrike eller på någon an- 
nan väg söka dämpa den utbrytande elden.3 Och för för- 
sta gången hade han nu skyndat att erbjuda ryska hofvet 
sin bemedling till att hålla Sverige i lugn. 4 Kort derpå 
mottog han med „un plaisir infini" Rysslands fredsdeklaration 
till det svenska hofvet. s Det ryska hofvet afböjde förbindli- 
gen Fredrik ILs interventionsanbud.  Det förklarade sig icke 


1 „Je suis donc convaincu que le moment de la paix avec les 
turcs sura le signal de la guerre avec nous", skref Gustaf III d. V» 
1773 till Creutz. 

2 Se sid. 141. 

3 Fredrik II till Edelsheim d. 25/4 1773. 

* Fredrik II till Solms d. 24/4 1773. I följd af Solms förhastade 
meddelande om ryska hofvets benägenhet för Fredrik II:s medling 
(dep. d. Vs 1773) förnyade Fredrik II ännu d. 22/5 sitt medlingsanbud. 

6 Han skrifver om denna deklaration d. 27/4 1773 till Solms : 
„Elle est congue å peu prés dans le sens de Fexplication ou. 
selon mes ordres de samedi dernier (d. 24/.i), j'ai désiré que la Eussie 


200 

hysa någon oro för Gustaf IILs afeigter. Dessutom hade 
det intet skäl att genom mer bindande förklaringar, än de 
redan gifna, h. o. h. taga honom ur hans fruktan för Kysslands 
anfallsplaner. Härtill kom, förklarade' Panin, att Katarina 
II icke ville för Gustaf III yppa den förbindelse han med 
Fredrik II ingått om återställande af 1720 års svenska för- 
fattning och deras afsigt att derom vid lämpligt tillfälle öppna 
underhandlingar med Gustaf III. I en vidlyftig not fram- 
lade Panin dessa sin herrskarinnas tankar för Fredrik II. 1 


voulut bien ontrer avec la Suéde a finde prévenir qu'un fåcheux més- 
entendu n'aigrisse les esprits et ne donne lieu ä une nou velie guerre. 
Gette piéce m'a donc fait un plaisir infini et, si les deux cours conti- 
nuent dans la mcme voie, je me flatte que 1'orage pourra encore étre 
conjuré et que les nuées, qui s'étaient formées sur eet horizon se 
dissiperont entiérement." 

1 Solms till Fredrik II d. 7/s 1773. Med denna depesch följde 
Panins not, der det bl. a. yttras: D'oii 1'Impératrice conclut qn'il est 
de la prudence et de la politique de laisser ce jeune Eoi dans la 
connexion embarrassante ou il s'est rnis et qu'il sufflt qu'il saehe ce 
dont déja il ne saurait douter, que l'Impératrice ne 1'attaquera pas, 
parceque, d'un cöté, avec cette assurance, on ne saurait présumer 
qu'il se porte å attaquer la Russie, puisqu' il n'y a aucun parallélo 
entré la situation, ou lui et la France ont supposé la trouver, ni mcmc 
celle, ou elle était au moment de la revolution et 1'état ou elle est 
aujourd'hui . . . D'un autre cöté, quand la Russie a déjå fait la dépense 
de ses armements et qu'Elle a pu suffire å ces efforts, sans rien di- 
minuer de ses forces essentielles et du soutien de la guerre contre 
la Turquie et que son allié a du aussi armer pour faire face a tout 
événement, il est naturel que, pour sa sureté, méme sa considération, 
Elle maintient cet état oii Elle s'est mise. Et ä cela se joint encore 
une troisiéme considération, c'est que, quoique S. M. I. soit bicn 
cloignée de ne vouloir opter que la seule voie de la force pour 
changer, ou, au moins, rectifier ce qui a été fait en Suéde, dans le 
moment present toute explication å ce sujet avec le Roi de Suéde 
lui  paralt  hors  de  tcmps  et  susceptible d'un grand inconvénient, 


201 

Härmed slötos de preussisk-ryska öfverläggningarna i 
den svenska frågan. Fredrik II hade till det sista konse- 
kvent vidhållit sin sträfvan att med milda medel, så långt 
rådligt var, hålla Ryssland tillbaka. Kyssland åter, tvunget 
af omständigheterna att uppskjuta sina planer, håller lika 
konsekvent Fredrik II bunden vid hans förbindelser och 
förklarar dem ingalunda vara förfallna. 

På ett än mer positivt sätt bekräftade Katarina II emot 
Danmark detta sitt beslut. När den holsteinska bytestrak- 
taten den 1 juni 1773 ändtligen kom till stånd, gjordes 
den till priset för en ny förbindelse från Danmarks sida 
att understöda Ryssland emot Sverige. Till defensiv-trakta- 
ten af d. 12 aug. fogades nämligen en „acte séparé et se- 
cret", författad af Panin. Här uttalades, att „casus foede- 
ris", för deras traktat af är 1769 med den svenska stats- 
hvälfningeu hade inträdt, att de förty borde fortsätta de 
påbegynta rustningarna och, när det politiska läget det med- 
gåfve, då enligt en gemensam plan tvinga Gustaf III att 
återställa frihetstidens författning. Englands och Preussens 
medverkan skulle härtill sökas '. 


Ännu var icke faran för Sveriges nya författning defini- 
tivt besvuren. Men det första anloppet emot den samma och 
dermed det farligaste var tillbakaslaget. Det gynsamma ögon- 
blicket hade gått Sveriges fiender ur händerna.  Gustaf IILs 


parceque, dans les ouvertures et los éclaircissernents ou il faudrait 
en venir, nöcessairement il est å craindre de décéléf 1'intention, déjå 
concertée entré lTmpératrice et Sa M:te Prussienne, de tenter par 
des voies amiables cette rectification et d'entamer ivne négociation 
pour cet effet". 

1 Tryckt i „Danske Tractater 1751—1800", s. 365. Odhner, s. 233. 


202 


statslivälfning kunde icke, sedan dess verk fått bestå, hunnit 
vinna erkännande och rotas, förebäras såsom skäl för ett 
anfall af främmande makt. Icke heller komme Sverige, det 
förutsågo, såsom nämdt, dess fiender mycket väl, att om 
någon tid vara lika öppet och svagt för ett utländskt an- 
fall, som i det ögonblick, då det rycktes upp ur „partitide- 
hvarfvets" regim. 

Denna framgång var visserligen att väsendtligen till- 
skrifva Portens motstånd mot Rysslands fredsförslag. Men 
detta motstånd hemtade väsendtligen sin styrka från Ver- 
sailles. Öppet antog sig det franska hofvet, såsom Gustaf 
IILs protektor, hans sak likaväl i Konstantinopel som i Pe- 
tersburg, i London som i Wien. Bestämdheten i dess utta- 
landen, de rustningar, hvarmed det gaf dem innebörd, stälde 
i utsigt ett allmänt krig såsom oundviklig följd af ett an- 
grepp på Sverige. Och med denna utsigt för ögonen gaf 
England dubbelt eftertryck åt sina varningar till ryska hof- 
vet och åt sin vägran att lemna något understöd till dess 
anslag emot Sverige. 

Detta Frankrikes bistånd på. diplomatisk väg, dess 
bidrag till höjande af Sveriges försvarskrafter och de säkra 
utsigter Gustaf III hade att vid nödfall se dessa bidrag 
ökas gåfvo styrka och stadga åt hans hållning. Stående en- 
sam, lemnad utan Frankrikes hjelp, hade Gustaf III svårli- 
gen förmått genomföra sin statslivälfning, än mindre hade 
han mäktat upprätthålla sitt verk. 

Gustaf III tillkommer dock onekligen en dryg andel 
af framgången. Väl är det sant, att han icke besatt den 
oböjliga själsfasthet, den sjelfbeherrskning, den förmåga af 
lugn konsekvens i vilja och handling, som dana den store 
statsmannen. Och härpå gaf han äfven under tiden när- 
mast efter  statshvälfningen  prof,  så  i  de  omogna  eröf- 


203 


ringsplaner, under livilka han anträdde sitt uppbrott mot 
Norge, så i den overksamhet han stundom, äfven der hand- 
ling var af nöden, tillät sig. ilen dessa brister i hans ka- 
raktär och begåfning trädde under hans första regeringsår 
väsendtligen tillbaka för de goda sidorna i hans egendomligt 
sammansatta natur. Mod brast honom icke. Ett djerft 
uppträdande tilltalade honom högeligen, isynnerhet der det 
tillika kunde ske på ett effektfullt sätt. Fosterländskt sinne- 
lag var en af hans dygder. En hög tanke om sin egen 
värdighet och Sveriges ära var hos honom ett utmärkande 
drag. Varm för en ädel sak, var Gustaf III mäktig af 
sjelfuppoffriug och handlingskraft. 

Uppvuxen under partitidehvarfvets tryck, hade Gustaf 
III fattat en djup, personlig motvilja för dess styrelse- 
skick.  Han såg tydligt de faror, yttre och inre, mot hvilka 


det förde.  En klar uppfattning i denna punkt och 


andra 

sidan den stolta sjelf känsla statshvälfningen hos honom väckt 

var det, som lade entusiasm och energi i den strid Gustaf III 

under  året  1772—1773  utkämpade  för  den  författning 

han skänkt sitt folk.  Här var källan till den djerfva omed- 

görlighet, hvarmed han, äfven emot det franska hofvets och 

sina personliga vänners råd,  vägrade taga det minsta steg, 

hvarigenom det nya statsskicket kunde komprometteras.  Och 

just Gustaf IILs ridderliga, orubbligt följda beslut, att hellre 

med alla  de medel Gud och naturen gifvit honom försvara 

sitt verk och falla för det, än i den delen  det minsta efter 

gifva, betog Sveriges grannmakter den hållpunkt de sökte för 

sina  bemödanden,  att i 1772 års författning åter intvinga 

de grundsatser, som gåfvo dem hopp, att af Sverige lyckas 

dana ett andra Polen. 

Gustaf III utgick med seger ur striden.   Sverige fick 
under  en  följd  af år i fred utveckla sin inre styrka,  sär- 


204 


skildt på militäriskt område. Och, huru lifligt man än må 
beklaga, att Gustaf III icke infriade de löften han vid sin 
statshvälfning gaf och icke i sjelfstyrelsens intresse utbildade 
den till sin natur provisoriska författning han infört, hälso- 
sam var onekligen för det svenska folkets politiska mognad 
den tid af samlad konungamakt, som följde på frihetstidens 
partiväsen. 

Närmaste kamp med sina fiender kunde Sverige lyckligt 
bestå. I den derpå följande låg det visserligen under 
mot sin öfvermäktige granne i öster. Men då stäldes icke 
mer Sveriges politiska sjelfbestånd på spel och Finlands 
skilsmessa från Sverige inträffade då under förhållanden, 
hvilka läto vårt land gå till möte en framtid, sådan det, 
mänskligt att se, aldrig blifvit beskärd under Katarina II:s 
dagar. 

Från denna synpunkt framträder den djupt allvar- 
samma karaktären af den kris Sverige och dess nyss införda 
författning åren 1772—1773 genomgick, men ock vidden af 
den vinning dess lyckliga utgång innebar för det svenska 
icke mindre än det finska folkets följande utveckling. 


205 


Finland under faran för ett svenskt-ryskt 
krig- 1772—1773. 


I de diplomatiska öfverläggningar inom och utom Sve- 
rige, hvartill Gustaf IILs statshvälfning gaf uppslaget, i de 
militära åtgärder med offensivt syfte på ett, defensivt syfte 
på annat håll, som deraf föranleddes, trädde Finland på ett 
märkbart sätt i förgrunden. 

Finlands eröfring var det pris Ryssland lofvat sig, 
därest ett försök att störta den svenska riksdagsförfattnin- 
gen gjordes och det, enligt sina sjelftagna förbindelser, jämte 
Sveriges öfriga grannar grepe till vapen till denna författ- 
nings försvar. Då Gustaf III med oberäknad framgång in- 
förde 1772 års statsskick och den ryska politikens män sågo 
sig om efter utvägar att få det samma störtadt, kastade de 
sina blickar äfven hit. Bland de första förslag i antydt 
syfte, hvilka det ryska sändebudet i Stockholm, mösspar- 
tiets mångårige ledare, sände sitt hof, ingick, att det skulle 
i Finland skaffa sig anhängare och, när jordmånen här vore 
tillräckligt förberedd, med vapenmakt påyrka, att frihetsti- 
dens ständerstyrelse blefve återstäld. Dessa förslag funno i 
Petersburg obetingadt godkännande *. 

Äfven  Gustaf III  tyckes motsett möjligheten att vid 
statshvälfningen och efter den samma här träffa på ett op- 


Se sid. 126—130. 


206 


positionsparti K Erfarenheten, att mösspartiet alltid i Fin- 
land varit det öfvervägande, ocli tillgängligheten för ryska 
inflytelser ingåfvo i detta afseende farhågor och de minskades 
ingalunda längre fram deraf, att Gustaf III erfor ryska 
hofvets planer med hänsyn till Finland 2. Statshvälfningen, 
här ledd af J. M. Sprengtporten, genomfördes emellertid 
lugnt i kanslipresidenten försummade icke att särskildt be- 
tona detta, då han meddelade Sveriges sändebud i utlan- 
det den tillfredsställelse, hvarmed revolutionen hälsats3. 
Det missnöje mot den samma, hvilket här faktiskt före- 
fans, fick icke heller senare, vid den lugna utgång den 
politiska krisen åren 1772—1773 erhöll, tillfälle att utveckla 
sig4. 


1 Då J. M. Sprengtporten begynte resningen i Finland, aflät 
lian, befarande, att det gamla statsskickets vänner ville underhålla 
förbindelser på ryska sidan om gränsen, omedelbart befallning, att 
ingen iinge öfverskrida den samma österut. Af denna anledning 
gjordes särskilda svårigheter med de ryske kurirer, som passerade 
Finland mellan Stockholm och Petersburg. De uppehöllos och exa- 
minerades i Abborfors, i Helsingfors och i Åbo, hvarest landshöfding 
Joh. Rappe härför åberopade „en kongl. ordre", antagligen Sprengt- 
portens fullmakt. En följd häraf blef, att den ryska regeringen 
först i en senare afskrift erhöll Östermans tidigaste relation 
om statshvälfningen i Stockholm (den ryske kuriren synes i Helsing- 
fors förstört depeschen af fruktan, att den bleiVe honom fråntagen; 
(se bil. n:o 23), samt att denne åter ända till den U) sept, nödgades 
vänta på sitt hofs ordres för eventualiteten af en svensk statshvälf- 
ning (se bil. n:o 17). Sedan statshvälfningen lugnt genomförts skyn- 
dade kanslipresidenten att återtaga Sprengtportens befallning. 

- Se bl. a. sid. 142. 

3 Detta allmänna cirkulär af "/,, 1772 ingår i H. H., II, 343. 

4 Kaptenen vid lifdragonerna baron B. 0. Kehbindor och han- 
delsmannen Falk, uppgifven ägare af ett bruk i Finland samt associe- 


207 

Emellertid stod faran för ett ryskt angrepp på Finland 
i öppen dager. Gustaf III var lifligt öfvertygad om vigten 
af Finlands bevarande. Han delade fullkomligt den tanke 
den gamle J. A. v. Höpken gaf honom, då han såg oväders- 
molnen skocka sig kring Sveriges gränser: „I1 importe, Sire. 
de conserver la Finlande, parceque sa perte entrainerait celle 
de Vos affaires, soit dans l'intérieur, soit dans les eours 
étrangéres" 1. 

I händelse af ett krig torde han varit betänkt på att 
till Finland öfverföra hälften af rikets hela militära styrka 
och sjelf der öfvertaga befälet2. Ett möjligast godt ord- 
nande af försvarsverket i Finland var en af hufvudpunkterna 
i det arbetsprogram Gustaf III uppgjorde för sin styrelse. 
Två omständigheter lade härvid band på han verksamhets- 
lust: brist på medel och fruktan att väcka det ryska hof- 
vets missnöje och misstankar. 


J. M. Sprengtporten vidtog, då han satte revolutionen 
i gång. enligt sin vidsträckta fullmakt de första åtgär- 
derna till Finlands försvar. Han befalde, att försvarsverken 
vid Abborfors och pä Sveaborg skulle förstärkas, samt po- 
steringarna längs gränsen ökas. 


rad i huset Schön & C:i, ryska sändebudets i Stockholm bankir, flydde 
omedelbart vid Sprengtportens resning till Petersburg och anropade 
den ryska regeringen om bistånd mot den nya svenska konstitutio- 
nen. I samma syften begaf sig till Petersburg en viss Juslén, kallad f. d. 
rådman i Åbo, „ett ostadigt politiskt irrbloss". För ryskt spioneri biet' 
ocjk en ausknltant Carlstedt lagförd. — Om dessa personer oeh deras 
förehafvanden äro några närmare upplysningar lemnade till Histo- 
riska Samfundet, afsedda att ingå i Histor. Arkisto X. 

1 Höpken till Gustaf III d .«/. 1772, se sid. 46 („Gust. Pappr". XII). 

2 Scheffer till Creutz d. 2/10 1772 (II. II, IV, 303) och Vergen- 
"es till d'Aiguillon d. »% 1772. 


208 


För att öfvertaga den vidare ledningen af det finska 
försvarsväsendet, nedsatte Gustaf III, när lians statshvälfning 
lyckligen genomförts, den 27 äug. ett utskott, bestående af 
kanslipresidenten samt riksråden Lieven, Falkengreen och 
Falkenberg, i hvilket utskott J. M. Sprengtporten efter sin 
ankomst till Stockholm blef den ledande själen. — För att 
på ort och ställe undersöka det finska försvarsverkets tillstånd 
samt ställningen öfverhufvud i Finland, sändes dessutom dit 
konungens adjutant, öfverste J. G. Grönhagen, som dröjde 
här in på våren 1773. 

Högsta befälet i Finland, en post, som bemyndigade 
honom „att i Finland vidtaga alla de mått, som omstän- 
dig, heterna kunna fordra" 1, lemnades åt den gamle Au- 
gustin Ehrensvärd. Denna utnämning afsåg egentligen 
att pryda Gustaf IILs nya regering med ett gammalt, äro- 
rikt namn och tillika åt dess bärare skänka upprättelse 
efter de kränkningar, för hvilka mössornas riksdagsstyrelse 
utsatt honom. Men Ehrensvärds kraft var bruten. Hans för- 
måga svarade ej mot hans lifliga åstundan att nu, då han 
tyckte sig se „rätta början till Sveriges beständiga välgång", 
kunna tjena sitt land och sin konung. Till hans medhjel- 
pare utsågs derför öfverste Carl Const. de Carnall, chef för 
Björneborgs regimente, en af Gustaf IILs bäste medhjelpare 
under revolutionen. 

Ur Grönhagens rapporter framgick nödvändigheten af, 
att det finska försvarsverkets högsta ledning lemnades i en 
kraftigare hand, än Ehrensvärds 2. Denne fann sjelf, att 
han ej mäktade väl fylla sin ansvarsdryga post och anhöll 


1 Ehrensvärd till Kibbing d. y, 1772. 

2 U. Scheffer till Gustaf III >»/. 1772. („Gnst. Pappr." XXXII.) 


209 

om sitt entledigande.  Men innan detta hann beviljas, skil- 
des den åldrige krigaren hädan den 4 oktober 1772. 

Till sin efterträdare hade Ehrensvärd föreslagit gene- 
rallöjtnanten C. Björnberg ocli till chef för gränstrupperna 
generallöjtn. B. O. Stackelberg. som redan begifvit sig till 
gränsen ]. Detta förslag vann dock ej gehör. Den sist 
nämde, gammal ocli afsigkommen, erhöll enligt anciennitetens 
fordringar den vigtiga öfverbefälhafvareplatsen och icke. så- 
som allmänheten med skäl väntade, J. M. Sprengtporten. som 
sjelf önskat sig denna post 2. Anledningen härtill lärer 
varit, att Gustaf III i oktober kände sig lugnad för Ryss- 
land och önskade bevisa sig fredlig mot denna makt 3. At 
Sprengtporten lemnades senare ledningen af befästnings- 
byggnaderna i Finland; till sitt biträde antog han vice 
landshöfdingen i Nylands län, öfverste Blomcreutz, som redan 
under Ehrensvärds tid deltagit i befästningsarbetena på 
Sveaborg och äfven efter sin förflyttning till Savolaks regi- 
Hiente på Sprengtportens begäran i följande mars månad 
fick för någon tid kvarstanna honom till hjelp. 

Öfriga vigtigare poster voro eller blefvo på följande sätt 
fylda. "Kommendant på Sveaborg var generalmajor, grefve 
J. Sparre. Befälet öfver arméns flotta bibehölls af öfverste 
Henr. af Trolle. Landshöfdingen i Kymmenegärds län, gene- 
ralmajor,  baron  And.  Henr. Ramsay erhöll befälet  öfver 


1 U. Scheffer till Gustaf III ut. dat. („Gust. Pappren". XXXII.) 

- Förordnad ad interim d. lij10 H72. 

3 Så uppger Dönhoff i sin dep. till Fredrik II af d. :,%0 1172. 
Likaså Österman i sin dep. till Panin af d. Vio n. st. 1712. Dönhott' 
Meddelar tillika i dep. af d. 16/10 1772, att Gustaf III under Ehrensvärds 
bräcklighet erbjudit, ehuru förgäfves, dennes post åt Fersen och af- 
böJt hertig Karls anbud att öfvertaga den samma. 

14 


210 

trupper och befästningar inom länet, iucl. Savolaks. Många 
uppdrag af administrativ art lemnades åt landshöfdingen i 
A bo, J. Rappe, som med själ och hjerta var det nya stats- 
skicket tillgifven 1. likaså åt landshöfdingen i Nylands och 
Tavastehus län, H. H. Boije. Carnall åter erhöll befälet öfver 
trupperna vid gränsen 2. Genom att hans myndighet så- 
lunda kom i kollision med Ramsays, uppstod dem emellan 
en tvist, hvilkeu riksrådet slöt dermed, att Eamsay skulle 
förbli befälhafvare öfver fästningarna i Savolaks, Carnall 
stå närmast under honom och vara chef för trupperna utom 
fästningarna och vid gränsen 3. 


I det förfallna skick, hvari hattarne. då de 1769 åter 
kommo till makten, funno det finska försvarsverket befann 
det sig visserligen icke, när Gustaf III genomförde sin stats- 
hvälfning. Ett treårigt arbete till dess förbättrande, utfördt 
under Ehrensvärds ledning, hade icke varit fruktlöst i. Men 
för att mottaga ett plötsligt angrepp af Ryssland var vårt 
land vid nämda tidpunkt icke rustadt. 

Den militära styrkan i Finland torde då utgjort 
ungefär fjerdedelen af hela rikets. Officiella uppgifter 
angifva dess storlek på följande sätt. Infanteriet, som 
bildades  af  Drottningens  regimente,  Abo,  Björneborgs, 


1 I ett egenhändigt bref från Gustaf III till Rappe af den 'A» 
1772 yttrar konungen: „Jag tackar jemväl Herr landshöfdingen för 
den uppmärksamhet, som herr landshöfdingen ådagalagt att på alt 
sätt befrämja hvad till min och rikets säkerhet länder" . . . (Univ- 
bibi, Helsingfors). 

2 Fullmakt af d. 7/io *W»> 

3 Rådsprot. 9/2 1773. 

4 Se Malmström, anf. arb., VI, 118 och 175. 


211 

'favastehus', Savolaks', Nylands, Österbottens samt Björne- 
borgs regimenten, uppgick, inelusive 400 man vid trossen, no- 
minelt till 8,737 man, effektivt till 7,987. Dessa siffror böra 
dock ökas med Savolaks' värfvade jägarekårs 600 man, hvilka 
bortlemnats ur deu officiella öfversigten. Kavalleriet, sam- 
mansatt af Abo lifdragoner, Nylands och Karelens skvadron 
samt 100 man af lifgardet till bäst, Sprengtp ortens drago- 
ner, hade beloppen 2,850, resp. 2,293 man, för hvilka dock 
hiunos endast 2,189 hästar. För artilleriet saknas uppgifter. 
— Den finska skärgårdsflottan, som under riksdagsväldet 
fått förfalla, omfattade endast 9 galärer, deraf 4 nya, 
samt 2 eller 3 jakter \ 

Var sålunda militärstyrkan i Finland ingalunda till sin 
numerär ringa, lemnade deremot dess utrustning och anstal- 
terna för dess underhåll under ett möjligt, krig mycket öf- 
%t att önska. 

Att i dessa hänseenden ersätta livad tidigare försum- 
mats ålåg det ofvan nämda utskottet. Redan den 28 ang. 
a%ick till Ehrensvärd ordres att låta, så vidt görligt, utrusta 
arméns flotta och uppbåda båtsmän. Han borde ock gå i 
^rfattniug om spanmålsuppköp samt, ined biträde af lands- 
höfdingarne liappe i Abo och Boije i Nylands och Ta- 
vastehus län, föranstalta om anläggande af kronomagasi- 
aei'. Då de finska regimentena samlades för afläggandet af 
tl'ohetseden borde de någon tid kvarhållas på mötesplatserna 
(,cii  öfvas -.  För  att i någon  mån  fylla bristerna i deras 


1 Se de öfversigter Falkenberg den l3/n 1?72 lemnade åt Ver- 
SeoneB för att meddelas franska hofvet. De finnas bilagda Yergen- 
"es' depesch till d'Aiguillon af d. "/„ 1,7,72,.  Jfr sid. 146. 

2 Odhner, s. 182. Ehrensvärd belalde d. l% öfverstelöjtn. Ehren- 
lualm vjc[ \jj0 lifdragoner att anordna kompanimöten pä vanligt 
8*tt och på vanliga ställen.  Öihings tiden skulle vara skilnaden mel- 


212 

utrustning öfversändes från Stockholm ett betydligt förråd 
gevär, kläder och andra persedlar l. Alla dessa åtgärder 
vidtogos i största hemlighet; dock ej försigtigt nog. för att 
de icke skulle röjts af den vaksamme Österman, livars hot 
derför så mycket uppmärksammare lyssnade till de krigiska 
ryktena från Finland. Samma hänsyn för Byssland afhöll 
den svenska rgeringen att under året 1772 och 1773 öka 
den militära styrkan i Finland. Den enda obetydliga åtgärd 
af dylik art, som vidtogs — två kompanier „hvita husarer* 
anlände i oktober från Pommern till ersättning för Sprengt- 
portens lätta dragoner, hvilka kvarstannat i Stockholm, så- 
som grundstom för lifgardet till häst, — var nog för att 
gifva upphof åt berättelser om, att samtliga tyska regimenteu 
droges öfver till Finland, och åt ryska hofvet anledning att 
häröfver påyrka förklaringar af svenska regeringen "-. Icke 
heller några nämnvärda dislokationer af de linska trupperna 
företogos. Brist på kantoneringskvarter tillät ej deras kon- 
centrering. Endast garnisonerna i Lovisa och Sveaborg för- 
stärktes ur Savolaks' och Österbottens regimenten. Det senai"? 
aflöste Nylands dragoner och infanteri, som hemförlofvades 3- 

Lika raskt, som de nämda besluten och åtgärderna J 
Stockholm togos, gick ej deras förverkligande i Finland. 

Detta  framgår,  hvad  de finska truppernas utrustniDr 


lan ett vanligt regimcntsinöte (15 dagar) och den tid hvarje komp3"1 
användt till senaste kommendering. Detta till rättelse af Ehrensväid' 
ordres af d. 2/0, att kompanien efter edens afläggande skulle hemf01" 
lofvas.  (Militie handl. N-.o 291. Statsarkivet, Helsingfors.) 

1 Vergennes till d'Aiguillon, 3% 1772. 

1 Ribbing till U. Scheffor, % 1772.  Jfr sid. 162. 

3 Vergennes till d'Aiguillon, •'/,'. Stackelberg d. '/u ^Ti-  ^ 
icke  annat  namnes,  äro  Stackelbergs liksom öfrige befälhafvares 
Finland rapporter stälda till Kongl. Maj:t och citerade nr råds- e"e 
konseljprotokollen. 


213 


beträffar, ur bl. a. de öfversigter af bristerna i det svenska 
försvarsverket, hvilka tillsändes franska hofvet i november 
1772 K Likaså innehöllo de rapporter Grönhagen under hö- 
sten 1772 och följande vinter tillsände sin regering klagan 
öfver truppernas bristfälliga utrustning2. Det svenska be- 
fälet kunde endast upprepa hans uppgifter -■. — För att sätta 
den finska marinen i tjenstdugligt stånd till den 1 maj 177?» 
beräknades 424,713 dir. s. m. behöfvas. från hvilken summa 


1 Då saknade ännu de 6 indelta infanteriregimentena: tält 568, 
ränslar 2151, fältflaskor 4715, och fältgrytor 599. Till annan bekläd- 
nad än kappor fordrades för samma regimenten 46,762 dir s. in. 
Andra belopp angifvas icke särskildt för de finska trupperna. 

2 Se Grönhagens rapporter, delvis odaterade koncept, i Gu- 
stavianska Pappren", XIL. Bl. a. meddelar han d. >•/» r,n från 
iandshöfdingeämbetet i Lovisa den uppgift om beväringen i Karelen, 
•ttt den utgjordes af 1099 musköter och 745 bajonetter, men i uselt 
skick; af krut funnes 3 fastager, men antagligen odugligt, ammuni- 
tionen bestode af ett obestämdt kvantum kulor. 

8 Stackelberg berättar, att, då Österbottens regimente den 24 
!1()v. anlände till Helsingfors, en stor del af manskapet saknade kap- 
Por, t. o. m. pjäxor och äfven i öfrigt var skralt försedt. Han til- 
%ger, att detta regimente ej stod i detta afseende ensamt. Kedan 
^digare och upprepade gånger senare beklagade sig grefve Sparre 
På Sveaborg öfver garnisonens derstädes bristfulla mundering. (Stac- 
kelberg d. u/12 o. u/n 1772. Sparre 31/io HfR? ooh senare.) Kapt. O. 
Blåfjeld anhöll den )l/u hos öfv. löjtn. F. AV. Toll, att skor och strum- 
por skulle skickas åt det kvarblifna manskapet af den förra kommen- 
teringen, som en tid nödgats gå i näfverskor, hvilket „törhända 
varit ett åtlöje här i grannskapet". „Nu" säger han, „gå de med 
våta fötter i köld, smuts och oväder samt samla en hoper sjukdomar 
På sig; äfven tör tjensten stadna, sedan manskapet frusit benen at 
%■ Hvilket alt jag till Höge vederbörande inrapporterat". (Militie 
hand]. Sf:o 521.  Tavastehus reg.  Statsarkivet, Helsingfors). 


214 


endast 10.180 dir. s. m. kunde afdragas, utgörande värdet 
af förråd, som funnos i Finland K 

Äfven i befästningsväg hade regeringen många för- 
summelser att godtgöra. De arbeten Sprengtporten före sin 
afresa från Finland anordnat fortsattes ifrigt. Grönhagen, 
som särskildt inspekterade gränslinien vid Kymmene, dref 
på fulländandet af der varande försvarsverk 2. Grefve Sparre 
på Sveaborg arbetade enligt sina tillgångar på fästningens 
skyndsamma i stånd sättande. Han påpekade dess ^full- 
komliga försvarstillstånd och alls icke soutenerade behof" 
och anhöll, att ränteriet i Helsingfors finge befallning att 
för arbetet på Sveaborg vid rekvisition „till det brådaste" 
lemna penningar samt befälhafvarne att lemna manskap. Han 
påyrkade tillika, att dess artilleri blefve ökadt 3. 

Det var under sådana förhållanden att för mycket 
rosa regeringens verksamhet, då Schetfer redan d. 23 okt. 
skref til] Creutz: ,,La Finlande est déjå pourvue de få pWS 
part des choses dont elle avait besoin pour sa défeuse"! 
tilläggande: „cette partie nous a paru la plus nécessaire" *• 
Ögonskenligen åter stod ännu mycket att göra, då Sprengt- 
porten den 22 nov. erhöll ledningen af arbetet på fästnings- 
byggnaderna i Finland. 

Men kort förut hade en lättare paus i de finska rust- 
ningarna inträdt, Gustaf III smickrade sig, såsom ofvan 
nämts, vid denna tidpunkt med hoppet att vinna Katarina 
ILs bevågenhet genom att i täflan med det franska hofvef 
visa henne beundran och vördnad. I öfverensstämmelse med 
denna taktik afgiugo nyss ordres till Finland.  Kegimenten- 


1 Se ofvan nämda öfVersigtcv till iranska hofvet. 

2 Se hans depescher bl. ,, Gustav. Pappren". 
• Sparre d. *8/10 1772. 

4 H. H., IV, s. 323. 


215 


som voro samlade, hemförlofvades, undantagande Savolaks' 
och Österbottens infanteriregimenten, som hade ofvan nämda 
garnisonstjenst -K Stackelberg och Carnall befaldes skynd- 
samt indraga den pestkordong, som stått vid ryska gränsen. 
Grefve Sparre på Sveaborg, öfver hvars förfarande mot ett 
ryskt fartyg ryska regeringen beklagat sig, iick en uppre- 
pad „antydan att med all vänskap och vanlig hjelpsamhet 
bemöta ankommande ryska undersåtars och fartyg" 2. Hans 
nyss nämda förslag vunno icke understöd. Befallning gafs, 
att de kanoner, som afsändts för gräusbefästningarna, skulle 
stanna i Lovisa eller på Svartholm. Yore de redan på ort 
och ställe, finge de åtminstone ej läggas till valls. Stac- 
kelberg beordrades att taga författning om, att personer, 
som i tjensteärenden skickades eller sjelfve reste öfver till 
Ryssland icke, såsom det sades hafva skett, måtte ..ge- 
nom ovarsamt eller skrytaktigt tal väcka misstankar om 
mindre vänskap å Kongl. Ma,jt:s sida'". Dessutom gafs åt 
det svenska befälet, som inberättat, att allmogen i Ryska 
Finland af fruktan för en der förestående sträng utskrifning 
anhållit att få begifva sig öfver gränsen och åtnjuta svenskt 
beskydd,  en  kategorisk  maning  att  afstyra  alt dylikt J. 


1 Konseljprot. 21/10 rät. 

2 Tvemie ryska gallioter hade på färd till Keval för hårdt vä- 
der kastat ankar vid Stora Mjölön och några man af besättningen, 
kommendanten ovetande, med tullbetjeningen inkommit i fästningen, 
men genast blifvit derifrån utvisade. (Sparres rapport af d. "/,„ 1772-) 

3 „Kgl. Maj:ts vilja är, att ingen af Kgl. Maj:ts undersåter ma 
inlåta sig med allmogen eller andre inbyggare i Ryssland i sådana 
underhandlingar och samtal, hvilka kunde störa det förtroende, 
som riken emellan förr varit, utan att de tvärtom i slika mål med 
all försigtighet och varsamhet böra umgås':. „Kgl. Maj:t anser, att, 
(ler sådano flyktingar komma och sig nedsätta i Finland, de på van- 
%t  sätt  må  återsändas, i händelse  de  reklameras  och så vida ej 


Mmmmmmmmm 


216 


De förhoppningar Gustaf III fäst vid denna koketteri- 
taktik emot Byssland visade sig snart vara fåvitska. Ka- 
tarina II visade kallt ocli hånfullt tillbaka sin kusins vän- 
skapsbetygelser. Hennes krigshot fick derigenom en allvar- 
sammare prägel och större betydelse måste tillmätas de 
underrättelser, som i vårt land spredos och härifrån sändes 
öfver till Stockholm rörande de ryska rustningarna på andra 
sidan gränsen 1. 

Hade Grönhagen dittills ansett sig kunna berätta, att 
.,både discourser, dispositioner och rörelser skall gifva an- 
ledning att tro det ryssarne söka mera deras egen säkerhet 
än anfall på oss", fingo hans ocli öfriga rapporter från 
gränstrakterna från medlet af november en mer oroande tou. 

Hvad som här väckte särskild oro var det befästa lä- 
ger vid Marttila, hvarpå med ifver arbetades under led- 
ning af en högre general. 2 Likaså de trupper, hvilka, ome- 

några hemligen uppehålla sig i landet, utan man om deras vistande 
äger fullkomlig kunskap".  (Konseljprot. d. 2%i °°h Vii H72) 

1 Postmästar Gädda hade befallning af d. 7» ^12 (Bref flå. 
Falkenberg bl. „Kanslipr. koncepter"), att förskaffa sig täta och säkra 
underrättelser från Ryssland. Vid Carnalls meddelande, att flere 
personer på ryska sidan vore villiga att emot löfte om någon anställ- 
ning i svensk tjenst eller emot penningeersättning lemna upplysnin- 
gar, anslogs härtill åt Stackelberg d. »/is l$?2 300 dir. s. m. och d. 
12/j lT7i3 godkändes hans rekvisition för samma ändamål ur Lovisa 
landtränteri af 1000 dir. s. m. Bland korrespondenter framhålles säi" 
skildt postmästaren i Fredrikshamn Hammarbeck. Grönhagen näm- 
ner bland sina kunskapare „Papin Poika". Af svenske meddelare 
fängslades kapellanen i Fredrikshamn Arkling. — Samtlige landt- 
mätare i Ryska Finland af svensk-finsk börd bortkallades och kvar- 
höllos vid Zarskoje Selö (Carnall d. 21/u 1~'~'2.) — Grönhagen med- 
delar, att äfven Ryssland på finskt håll dref spioneri och att detta 
särskildt leddes från Fredrikshamn. 

2 Grönhagen, utan datum, antagligen från början af nov. l~<~'~- 


■■flMHBi 


217 


delbart efter underrättelsen om svenska revolutionen kom- 
menderade till Finland från Polen, i december och januari 
dit anlände. 

Krut och ammunition, kanoner, gevär och vapen sam- 
lades i Fredrikshamn. Äfven \yslott försågs med både 
manskap och underhåll. Hästar uppköptes. Hö och span- 
mål samlades i nyanlagda magasin. Regimentena vid grän- 
sen rekryterades och öfvades ,, äfven vid eldbloss i deras 
porten" '. Allmogen i Ryska Finland drabbades, såsom nämdt. 
;tf en utskrifning, som dock synes åtminstone något mildrats, 
sedan den väckt ett allmänt missnöje 2. hvilket. säges det. 
präster och borgare sökte lugna. Allmogen i Kymmene och 
Pyttis socknar tvangs under januari och februari 1773 att re- 
parera broarna öfver gränselfven. Icke blott enskilde flyktingar 
kommo öfver gränsen, utan allmogen uppgifves t. o. m. mer 
än en gång genom utskickade hafva sökt svenskt skydd och 
uppmanat sin forna öfverhet att återtaga den senast förlorade 
andeln af Finland. 

Under intrycket af dessa företeelser, om hvilka under- 
rättelser ingingo äfven från svenska legationen i Petersburg, 
togo försvarsåtgärderna i Finland ny fart. 

Försvarsutskottet för Finland hade, såsom nämdt, på- 
bjudit, att för militärens derstädes behof spanmål skulle 
uppköpas och magasiner inrättas. Dessa åtgärders verk- 
ställande försvårades, på samma gäng de gjordes dubbelt 
nödvändiga, genom den allmänna spanmålsbrist, som rådde i 
Finland icke mindre än i Sverige. 


Falkenberg till Sclieffer 30/n 1772. 

Se t. ex. Carnalls dep. d. "/in 2Vn och un 1773. 


218 


Gustaf III hade, under hösten 1772 visat denna ange- 
lägenhet ett svalare intresse än derförinnan 1. 

Likaså hade tillsvidare lagts å sido en annan fråga. 
hvartill Carnall tagit initiativet. Till förekommande af en 
ytterligare spanmålsbrist och för att icke gå en möjlig 
fiende direkt till hända, hade nämligen denne vidtagit åtgär- 
der till förebyggande af spanmålsexport till Kyssland för de 
magasiner, som der anlades längs gränsen mot Finland. 
Stackelberg hade följt exemplet och anhöll om konungens 
godkännande af dessa åtgärder. Eiksrådet. i hvilket un- 
der konungens eriksgata memorial i ofvan nämda frågor 
föredrogos, kunde endast förorda, men icke besvara dem. - 
Ifrigt uppmanade Falkenberg Gustaf III att förhindra 
spanmålsutförseln. 3 Deremot beslöt rådet på Garnalls hem- 
ställan, att af uppköpt spanmål skulle bakas 80.000 skalp- 
bröd, som borde förvaras i Lovisa, Helsingfors och Tavastehus. 

Efter konungens återkomst till Stockholm lemnadehan 
sitt bifall till de yrkanden, som från Finland ingått. Den 
29 december gafs med anledning af nämda memorial be- 
fallning, att i Lovisa ett större proviantmagasin skulle an- 


1 Nära en månad efter försvarsutskottets anförda beslut lofvav 
Scheffer på erinran af landshöfding Rappe, att Kgl. M:t snart skulle 
gifva befallning om inköp af spanmål. Ytterligare tvä månader senare 
yrkar Falkenberg på skyndsamhet i denna sak; det droge i hvarje 
händelse ut på tiden, innan en kongl. befallning om spanmålsköi> 
läte sig verkställas. (Scheffer till Rappe 22/„ 1772. Falkenberg till 
U. Scheffer »/„ och »/„ 1772.) 

' Carnall  d.  »/„  och  Stackelberg  d.  23/n Wffc Rådsprot. d. 

VM 1772, 

3 Falkenberg  till  Scheffer  d. "/„ 1772: ,, Detta blir angeläget, 

att Hans Kongl. Maj:t snart afgörer, annars blifver det för sent och 
anstalten är i mitt sinne oundviklig". („Skrifvelser till kanslipresi- 
denten".) 


219 

läggas, för hvilket Bamsay skulle genom tystlåtet och på- 
litligt folk i största stillhet och under förevändning, att det 
skedde för de svenska lanskapens räkning, upphandla 2,000 
tun. råg och 1.000 tun. korn. Penningar finge tagas ur landt- 
ränterierna. l Två dagar senare beslöts i rådet med anled- 
ning af landshöfding Boijes rapport af d. 27 nov., att 
spanmål ännu stode till salu. att statskontoret skulle tillsända 
honom 108,000 dir. s. m. för att, om möjligt, med ytterligare 
6,000 tun. öka magasinen i Åbo, Helsingfors och Tavaste- 
hus, „hvarvid i akt tages all möjelig varsamhet och tystnad-. 
Funnes ytterligare tillgäng pä spanmäl, skulle Boije derom 
meddela. 2 Deremot afslogs en af Stackelberg gjord hem- 
ställan, att landshöfdingarne finge utan särskild befallning, 
hvar de funne nådigt, uppköpa spanmal i tillräcklig mängd 
och för detta ändamål anlita landtränterierna. ;i 

Frågan om spanmälsutförseln fick bero väl de af be- 
fälet i Finland vidtagna åtgärderna. Först deu 29 mars 
utgaf Gustaf III ett formelt förbud af den samma. 

Åtskilliga åtgärder dels planlades, dels vidtogos under 
i fråga varande månader för att rusta den militära styrkan i 
Finland att upptaga det hotande anfallet från öster. 

Kongl. Maj:ts befallning af d. 30 okt. om truppernas 
kompletterande till slutet af februari 1773. hvilken befallning 
d. 20 nov., „sedan omständigheterna förändrats", förklarades 
derhän, att den icke gälde de vanliga vakanserna, sattes i 
verkställighet. För att underlätta regimentenas fullstän- 
digande hemstälde Carnall (och senare Stackelberg) om en all- 


1 Konseljprot. i krigsår. 23/',, 17'?2- 
- Konseljprot. i krigsär. M/la 1772. 
3 Konseljprot. i krigsär. l% «?&. 


220 

män besigtnings- och kassationsmönstriag i Finland. 1 Härtill 
gafs den 9 december Kongl. Maj:ts bifall och denna mönstring 
blef under februari, mars och april månader verkstäld af 
Stackelberg med biträde af Garnall och, efter dennes plötsliga 
död den 1 mars, af öfverste Blomcreutz. 

Landshöfding Ramsay företog vid nyåret en fyra måna- 
ders rundresa genom sitt vidsträckta län, skenbart för eko- 
nomiska syften, men egentligen för att fylla vakanserna och 
närmare granska försvarsverket i Karelen, — under hvilkeu 
han tid han företräddes af major Riddercreutz. 2 

Sveaborg hade i baron Sparre en driftig kommendant. 
Hans talrika förslag och rekvisitioner vittna om den ifver, 
med hvilken han arbetade på fästningens i stånd sättande, hvar- 
vid han använde 200 man ur Österbottens regimente. J. M. 
Sprengtp orten var i Stockholm hans vältaliga förespråkare. 
Sjelf yrkade Sprengtporten på rikare medel för de finska 
iastningsarbetena och han begärde, att landshöfdingarne och 
regim entscheferne i Finland skulle åläggas att för hans räk- 
ning uppbåda det manskap han härför behöfde. :! 

Äfven den lilla finska galärflottan utrustades under led- 
ning af Trolle, som för detta arbete erhållit 100 man ur 
Åbo och Södra Finlands båtsmansuppbåd samt senare ytter- 
ligare 100 man ur Österbottens regimente. 

Krigsförberedelserna i Finland bedrefvos. skrifver 
Grönhagen den 2 mars från Helsingfors,, med ifver. 

Kort derpå, syntes faran för ett ryskt anfall vara som 
mest hotande.  Med brådska gjorde nu regeringen i Stock- 


1 Ramsay d. 18/12 1772. 

2 Carnall d. 17/n och Stackelberg den 

3 Sprengtporten d. 3/3 1773. 


221 


holm hvad göras kunde för Finlands försvar. Gustaf III 
lemnade sitt bifall till Sprengtportens nyss nämda be- 
gäran, i Grönhagens förslag, afsändt redan den 14 nov., 
om karelska allmogens beväpnande med gevär och ammuni- 
tion ur Tavastehus arsenal, godkändes. Äfven den gamla 
frågan om vargeringens ordnande i Finland blef afgjord. 
Bland de förslag härtill, hvilka af samtliga landshöfdingar, 
till åtlydnad af kongl. brefvet af d. 23 febr. 1770, insändts. 
antogs det, som inlemnats af landshöfding Boije, såsom det 
vigaste och för såväl statskassan som allmogen minst betun- 
gande. Det beslöts, att till landshöfdiugarne i Finland skulle 
aflåtas en uppmaning, att söka vinna rust- och rotehållarene 
för den antagna anordningen. - 

Pa  tvenne  krigskonseljer behaDdlades Sprengtportens 
förslag  till  stärkande af försvarsverket i Finland och med 
ledning  af  dem  beslöts en mängd vigtiga åtgärder: finska 
armén  skulle  kompletteras,  magasiner  anläggas, för finska 
fält- och attaiHie artilleriet anslogs till en början 100,000 dir. 
s.  ni.  och skulle anslaget efter behof ökas.  Krigskollegii 
förslag  om  finska  arméns  utrustning hänskjöts på Gustaf 
IILs  yrkan  till  ett utskott bestående af riksraden Liewen 
och Falkengreen, fältmarskalken Hessenstein, Sprengtporten 
och general-fälttygmästaren Anrep.   Kort derpa d. 30 mars 
anbefalde Gustaf III. emedan han ville ,hafva hela sin armé 
i tjenstfärdigt skick", Sprengtporten att, hvad Finland be- 
träffade, inge förslag om förbättrande  af trossen och sättet 
för dess transporterande. ;1  Gustaf III ville nu lägga lednin- 


1 Kådsprot. d. I2/? 1773. 
- Kådsprot, i krigsår. "/, 1772. 
3 Se  sid.  170 — 171.   Konseljprotok.  d.  M/„ 
177 3.  (Odhner, s. 225). 


och 


222 

gen af det finska försvarsverket i en kraftigare hand än 
Stackelbergs och erbjöd dennes plats åt Spreugtporten, men 
denne vägrade, af skäl, som ofvan nämts, att mottaga detta 
förtroende. Staekelberg, som emellertid på konungens kal- 
lelse i slutet af mars afreste från Finland, fick sålunda, när 
han två månader senare dit återvände, auyo öfvertaga 
sitt befäl. } 

De krigsfarhågor, under hvilka den svenska regeringen 
i mars 1773 uppbjudit sina krafter till Finlans försvar, 
skingrades kort derpå. Försvarsåtgärderna i Finland hade 
bestämts af vexlingarna i den politiska atmosfären. Också 
efterträdde nu lugn, om än ingalunda overksamhet, den bråd- 
ska, hvarmed åtgärderna till Finlands värjande mot ett ryskt 
anfall nyss vidtagits. 

Det står utom alt tvifvel, att värt land vid denna tid- 
punkt icke var beredt att mottaga ett dylikt. 2 Om någon 
del af Sveriges rike, hade under ett sådant förhållande Fin- 
land anledning att glädja sig, då den redan så öfverhängande 
läran för Sveriges nya statsskick aflägsnade sig och dermed 
Kysslands erövringsplaner lades å sido. 


1 Om hans myndighet på denna post se bii. 16. 

'- Jfr. sid. 187. Gnstaf III skrifver till Creutz d. x/s 1773, att 
visserligen den finska armén och flottan med det understöd Frankrike 
anslagit kunde till den 1 jan. 1776 bringas i utlofvadt skick, men icke 
så fästningarna i Finland. Med alla de förbätringar, som på Svea- 
borg sedan statshvälfningen utförts, vore den icke i stånd att för- 
svara sig mer än 8 dagar. Sprengtporten hade beräknat, att denna 
fästning och Lovisa kräfde, utöfver det, som för dem anslagits, 7 
nwnor guld per år, för att inom ett år sättas i försvarligt och inom 
tre år i fullt krigsdugligt skick. Och beröfvadt skyddet af dessa 
fästningar, var Finlands försvar utan fotfäste. 


I.  Bref från Gustaf III. 


i. 

Till kejsarinnan Maria Theresia af <)stcrrikc. 

(Efter koncept, uppsatt af C. Fr, Seheffer, bland ^Gustavianska 
Pappren" i universitetsbiblioteket, Upsala.) 

Utan datum, omedelbart efter statshvälfningen. 


Madame Ma Soeur et Cousine, 

V. M. Imp:le connait depuis longtemps mou aduiiration. 
pour Elle. Le changement arrivé dans cet Etat et dont le B:n 
de Wiedemann Lui aura rendu compte me met en état plus 
'lue jamais de Lui donner des preuves -de ce sentiment, et je 
Be perds pas un instant pour avoir le plaisir d'assurer V. M. 
Imp:le de 1'envie que j'ai d'en trouver l'occasion. La situation 
générale de 1'Europe me parait meriter aujourd*hui 1'attention 
la plus sérieuse d'une souveraine qui peut influer si dccisive- 
^ent sur ses destinées. J'avoue que le repos du Nord fait 
le grand objet de mes voeux et j'offre a V. M. Imp:le tout 
ce qui dépend de moi pour 1'assurer. Je suis avec tons les 
Sentiments qui vous  sont dus, Madame .... 

i 


Till kejsar Josef II af Österrike. 

(Efter koncept, uppsatt af C. Fr. Scheffer, bland "Gustavianska 
Pappren" i universitetsbiblioteket, Upsala.) 

Utan datum, samtidigt med föregående. 

Monsieur Mon Erére et Cousin, 

Le Baron de Wiedemann aura déjä rendu compte ä V. M. 
Imp:le de tout ce qui s'est passé ici. Dans la nouvelle posi- 
tion oii je me trouve mon premier soin est d'assurer V. M. 
Impile de mon amitié et de mon attachement les plus since- 
res. L'intéröt de mon Etat me prescrit ce soin et mes senti- 
ments personnels me le rendent trés-agréable. Si la puissance 
de V. M. Impile m'inspire comme å tous les souverains le 
désir de vivre en bonne intelligence avec Elle, ses vertus et 
ses eminentes qualités y ajoutent le désir de meriter son ami- 
tié et ce retour de sentiments qui n est pas 1'ouvrage de la 
politique mais qui fait qu'on peut se passer d'elle. Je serai 
toujours bien inviolablement .... 


Till grefve de Vergennes. 


(Efter afskrift bland Vergennes' depescher till cVAiguillon i franska 
utrikes-rainisteriets arkiv i Paris.) 

Ce mardi 6 octobre (1772). 

Monsieur le Comte de Vergennes, 

Je viens de nommer ce matin le Comte de Creutz pour 
mon ambassadeur extraordinaire auprés du Roi, votre maitre- 
Le désir que ce Prince a marqué de voir M. de Creutz revétu 
de  ce  caractere  suffisait  pour  me  convaincre  qu'il  en étai* 


digne et je n'ai pas voulu différer plus longtemps une nonii- 
nation qui n'est qu'une faible marque de ma reconnaissance 
pour toute Famitié que le Roi de Erance m'a témoignée et 
avec laqnelle il m'a si puissamment soutenu. Je m'empresse 
de Vous le faire savoir pour que Vous puissiez encore ce soir 
en faire part au Roi votre maitre. 


4. 
Till prins Henrik af Preussen 


(Efter originalet i Königl. Preuss. Haus-Archiv, Berlin.) 

Stockholm le 8 Sov. 1772. 

Monsieur Mon Erere et Oncle, 
Je saisis le départ du C. de Dönhoff pour parler libre- 
ment avec Votre Altesse Royale. Rien n'a pu m'étre plus 
sensible que la francbise et la tendresse avec laquelle Vous 
m'avez ouvert Votre coeur k 1'occasion du changement qui 
vient d'arriver ici. Et je ne crois pouvoir répondre parfaite- 
ment ä Votre amitié qu'en Vous parlant avec la méme con- 
fiance; ce n'est donc pas, mon cher Oncle, le Roi de Sufede 
qui Vous écrit, c'est un neveu qui parle ä son oncle, ä un 
grand homme, å un philosophe cosmopolite, au dessus des 
préjugés politiques. Je comprends fort bien ce que Vous vou- 
liez me dire dans Votre lettre; c'est en rétablissant la forme 
de Gouvernement de 1720 que je pourrais conjurer Torage, 
Prét ä fondre sur moi. Mais le puis-je, mon cher Oncle? J'en 
appelle ä Vous-mSme. Et une telle låcheté, en replongant 
!'Etat dans tous les maux dont je l'ai voulu retirer, en expo- 
saut tous mes amis ä une mört certaine, ne me couvrirait-elle 
Pas de honte et ne marquerait-elle pas d'une tåche inéfassable 
^e peu que j'ai acquis de réputation.  S"'il me fallait une plus 


ample juatification que celle que (j'ose le dire) le fanatisme de 
mes penples me donne, 1'empressement de mes voisins a con- 
server  1'ancienne  forme  des  choses  et le sort de la Pologne 
m'en servirait.   Si apres cela je oonsentais a changer la moindre 
des choses ä ce que j'ai établi, n'en désavouerais-je pas l'indé- 
pendance de 1'Etat pour laquelle j'ai tout risqué et ne me mett- 
rais-je  pas  moi-méme  dans  la  triste situation du roi de Po- 
logne  ä  laquelle  je  ne voudrais point survivre.   La suite de 
ma  resolution  pourra  étre,  il est vrai, d'étre accablé comme 
la  Pologne,  mais je succomberais avec honneur, j'emporterais 
au  tombeau  les  regrets  des amis sensibles, j'ose le dire, les 
Vötres,  et  la  satisfaction de n'avoir ni trahi les intéréts des 
peuples  que le ciel m'a ooniiés, ni 1'honneur du sang dont je 
sors.   Mais 1'histoire möderne ne fournit point 1'exemple d'une 
monarchie  entiérement  anéantie et je préfere d'étre roi d'Up- 
lande et d'6tre indépendant å d'ötre un image sur le tröne tel 
que Test le roi de Pologne sans pouvoir soustraire mes peuples 
ä  1'indépendance.   Je  persisterai  donc  dans la resolution de 
périr plntot que de rien changer ä ce que j'ai établi ici.   0'est 
ce   que  je  me  suis  proposé au moment que je descendais le 
19 aout dans le corps de garde, c'était la suite d'un parti mé- 
dité  et  réfléchi  pendant trois mois dans la tranquillité de la 
retraite.   Ne croyez pourtant,  mon  oher  Oncle,  que je n'oublie 
rien  pour  adoucir  les puissances voisines.   J'ai fait faire le» 
assurances  les  plus fortes ä 1'impératrice de Russie et je 1IU 
envoie un ambassadeur pour la nätter par une distinction parti- 
culiére;  c'est un sénateur qui est chargé de cette commission 
ce qui ici n'est d'usage que trés-rarement.   D'un autre cötéje 
fais rentrer dans leurs quartiers les troupes de la Finlande et 
je  n'ai  pas  méme  fait remplacer le Comte d'Ehrensvärd qlU 
est  mört.   On  ne  peut, je Vous en laisse ,)'uger Yous-méme, 
marquer  plus  de confiance, ni plus de securité.   Je n'ai qn a 


me löner aussi de 1'Imp: et j'en ai recu des assurances trop 
grandement pour vouloiv me tromper. Voilä Taveu que je vou- 
lais faire å Votre Altesse Royale. Elle voit qae ce B'est qu'å 
mon Oncle que j'ai parlé et que ma franchise aurait été trop 
hardie, si elle n'avait été dressée ä un parent aussi cher. Je 
Votjb prie de me conserver toujours Votre amitié, elle me con- 
solera dans tous les événements de ma vie et pour meriter 
Votre éstime il n'y a rien que je ne tenterais pas. Cest 
avec ces sentiments que je suis jusqu'å la mört, Monsieur mon 
Frére et Oncle,  de Votre Altesse Royale 

le bon frére et tendre neveu 

■ 

Gustave. 


5 
Till konung Fredrik II af Preussen. 

(Efter originalet i Königl. Geli. Staats-Archiv, Berlin ) 
Utan datum, men synbarligen samtidigt med föregående. 

Monsieur Mon Frére et Oncle, 
Je ne puis laisser partir le Gömte de Döiihorf sans re- 
aouvelkr ä Votre Majesté les assurances de la tendre amitié 
<lUe je Lui porto; Ces sentiments seront cultivés avec le plus 
grand som de ma part et j'ai vu avec un sensible plaisir par 
la derniére lettre de Votre Majesté qu'Elle conserve pour moi 
°ette tendresse qui m'est si cliére. Je puis ainsi L'assurcr, 
que rien ne me tient plns au coeur que de conserver une paix 
solide et stable avec mes voisins; toutes mes démarches de- 
Puis que le pouvoir a été remis entré mes mains n'a (sic!) 
tendu qu'a ce but et je tåcherai de saisir toutes les occasions 
Pour le prouver aux yeux de TEurope. Loin donc de suivre 
^es  impressions  étrangéres,  je  ne  suivrai  que ceux <pe me 


diote raon inclination naturelie poar le repos, fondé sur la 
tranquillité publique. Cest aussi dans cette vue que j'envoi 
un ambassadeur en Russie et que j'y est (!) nomme le Comte 
de Posse qui pendant son dernier séjour a joui les bontés de 
rimpératrice. Votre Majesté voit par la combien je tåche de 
prévenir ä une Princesse dont j'admire les grandes qualités 
et qui sort du méme sang que moi. Ca souvenir des soins 
que \rotre Majesté s'est donnés pour La tranquilliser å mon 
su.jet ne sortira jamais de mon esprit et j'en conserverai tou- 
jours pour Elle une tendre reconnaissance. Mon coeur n' avait 
pas besoin de ce sentiment pour Lui étre vivement attaché. 
Je prie Votre Majesté d'étre persuadé, que je sais (?) aveo 
ces sentiments et ces (!) de la plus haute considération que 
je suis 

Monsieur Mon Frére et Onole 
de Votre Majesté 
le bon frére et tendre neveu 
Gustave. 


Till konung Kristian  VI af Danmark. 

(Efter koncept, uppsatt af IL Scheffer, bland kanslipresidentens 
koncepter i Riksarkivet, Stockholm). 

Den 15 no v. 1772. 

Au Roi de Danuemarc, 
Monsieur mon Frére et Cousin, 
Ayant trouvé la saison assez favorable pour pouvoir faire 
déjä cette année une partie de la tonrnée que les Rois mes 
pi-édécesseurs ont été accoutumés de faire d'abord apres leur 
couronnement et passant par les provinces qui se trouvent 
limitrophes  des Etats de Votre Majesté, je n'ni pas vouln me 


renclre si prés de ses frontiéres sans en faire part a Votre 
Majesté et sans Lui renouveler en méme temps les assuranoes 
de mon amitié qui sera toujours aussi sincére qu'invariable. 
Cet usage, établi entré les Souverains qui désirent de vivre 
en bonne intelligence, devient pour moi une satisfaction de 
plus par le lien du sang qui nrattache ä V. M. et qui me 
ftra reehercher toutes les occasions par lesquelles je pourrais 
Vous convaincre de la haute considération et de la parfaite 
amitié avec lesquelles je suis, Monsieur mon Frére et 
Cousin, . . . 

7. 


Till honung Fredrik II af Preussen 1). 


(Efter originalet i Königl. Geheime Staats-Archiv, Berlin.) 

Örebro, le 23 Décembre  1772 

Monsieur mon Frfere et Cousin, 
Cest toujours avec la méme satisfaction que je reeois 
les lettres que Votre Majesté veut bien m'écrire et je remercie 
infinement de celle du S de ce mois. Les sentiments d'intérét 
pour mon bonbeur que Votre Majesté y exprime me touchent 
sensiblement et ils me seront toujours chers a conserver. Mais 
Pour me servir de la méme francbise dont Votre Majesté me 
uonne 1'exemple et dont le principe est gravé dans mon pro- 
pre coeur par la tendre confiance que je Lui porte, je Lui de- 


h) Detta bref förtjenar att här meddelas efter originalet, oak- 
tadt Manderström i sin „Correspondance médite" p. 46 redan af- 
tryekt ett odateradt, såsom han antager, från januari 1773 härrörande 
koncept till det samma, emedan detta koncept, såsom en jämförelse 
visar,  först efter åtskilliga ändringar blifvit följdt. 


manderai de qui je dois avoir les malheurs ä appréhender que 
Votre Majesté semble m'annoncer et quel droit les puissances 
étrangéres ont å se plaindre des arrangements que j'ai pu 
preudre dans 1'intérieur de mon royaume pour y maintenir 
]'ordre et rétablir 1'union et rendre mes peuples heureux. Il 
est certain qu'il y a des puissances en Europé qui loin de 
nr en vouloir me donneront dans 1'occasion toute 1'assistance 
qui est en leur pouvoir; dun autre cöté mes voisina m'ont 
donné chacun séparément les assurances les plus fortes de 
leur amitio et de leur désir de vouloir vivre avec moi dans 
une bonne et parfaite harmonie. Je dois done avoir trop de 
confiance en leur bonne foi pour pouvoir croire, qu'ils soient 
occupés ä former des projets pernicieux contre ma personne et 
mes Etats dans le temps que je dois croire leurs assurances 
du contraire. Votre Majesté connait trop Elle-méme, Elle a 
trop montré aux yeux de 1'Europe combien 1'indépendance et 
la gloire de Ses Etats Lui était chére, Elle connait trop com- 
bien ces devoirs sont sacrés pour ne pas trouver naturel, je 
dis plus approuver méme que je n"admette aucune restriction, 
ni le moindre temperament sur cet artide. La chose en elle- 
méme n'en est point susceptible, et lorsque j'observerai rigou- 
reusement de ne point me méler dans les affaires domestiques 
Je quelque puissance que cela soit, j'ai lieu de prétendre a un 
retour également équitable de leur part. Le contraire établi- 
rait un simple droit de convenance dans le monde qui peut 
nller ä 1'infini et qui n'a point de bornes. Mais de plus Vous 
pouvez étre persuadé, mon cher Oncle, que si le flambeau de 
la guerre s'allume dans le Nord, il s'étendra certainement plus 
loin et, les événements une fois abandonnés au sort des armes, 
il sera bien difficile de prévoir, ni de calculer qu'elles en se- 
rcktt les suites, malgré toutes les probabilités, méme les plus 
évMentés. 


Telle est la maniére sous laquelle j'envisage et ma pro- 
pre situation et celle des affaires en general. Je la eonfie å 
un Oncle qui rn'est cher et ä un souverain qui par ses qua- 
lités rares jouit de Tadmiration de toute 1'Europe. Sous l'un 
et 1'autre de ces titres son amitié me sera précieuse ä con- 
server, to ut eomme je m'efforcerai toujours a convaincre Votre 
Majesté du sentiment de la haute éstime et tendre amitié 
avec lesquelles je serai toujours, 

Monsieur mon Frére, 

de Votre Majesté le bon frére 

et tendre neveu 

Gustave. 


8. 

Till honung Fredrik II af Preussen. 

i Enligt koncept, uppsatt af C. Fr. Scheffer, bland »Gustavianska 

pappren" i univ:bibl., Upsala.) 

Utan datum; antagligen svar på Fredrik H:s bref af 23 jan. 1773. 

Originalet icke anträffadt i Tterlin. 


Monsieur 


Frére et Oncle, 


Il m'est difficile d'exprimer å V. M. eombien j'ai été 
Pénétré de toute 1'amitié dont sa derniére lettre est remplie. 
Ees vérités qu' elle renferme nront frappé depuis longtempa. 
•Je suis persuadé plus que personne que la guerre est un mal- 
vor en general, et dans la position oii jo me trouve, ayant 
i'ordre å retablir dans uu Etat, delivré a, 1'anarchi depuis un 
"emi-siécle, je serais encore plus aveugle, si je ne sentais pas 
c°mbien la paix m'est nécessaire et indispensable. Je vous 
Prie donc, mon cher Oncle, d'étre bien sur que mes voisin.-? 
u ont rien ä craindre de ma part. Mais je Vous conjure aussi 
cle leur faire envisager eombien la justice (et) leur propre in- 


10 

térét demendent, qu'ils ne troublent point eux-mémes le repos 
dans lequel je désire de vivre. Je ne serai jamais assez låche 
påtti souffrir des insultes, ni pour me soumettre aux proposi- 
tions injustes, et quelque division qui ait regné parmi mes su- 
iets, je suis sur, que toute la nation se réunira å moi, quand 
elle me verra armé pour son honneur et pour son indépen- 
dance. Je me flatte, que ce cas n'arrivera pas, et j'aime ä me 
perstiader, <iuo j'en serai redevable au tendre intérét que V. 
M. veut bien prendre k mon bonlieur. Aussi rien n'égalera 
jamais la reconnaissance avec laquelle je ne cesserai d'etre .... 


Till rysJee tronföljaren Paul. 

(Uppsatt af U. Scheffer.  Enl. koncept bl. kanslipresidentens koncepter 
i Riksarkivet, Stockholm.) 

a Stockli. cc 19 février 1773. 

Monsieur Mon Frére & Cousin, 
Ayant admis Votre Altesse Impériale au nombre des 
Chevaliers de mon Ordre des Séraphins, c'est avec la plus 
grande satisfaction que j'en fais part å V. A. I.. persuadé, 
qu'Elle recevra avec plaisir cette marque de ma tendre & sin- 
cére amitié. Le Cliambellan Baron de Nolcken que j'ai dépé- 
ché vers S. M. I., Madame ma Soeur & Cousine, L'Impératrioe 
de Eussio. Votre Auguste Mere, pour avoir l'honneur de re- 
mettre entré ses mains les inarques de mon dit Ordre des Sé- 
raphins dont ja prie S. M. T. de vouloir bien Vous revétir, est 
ohargé en meme temps de renouveler a V. A. I. des assuran- 
ces de tous mos sentiments pour Elle. 

Sortis  tous  deux  du meme sang et de la méme Maison 
dont Vous étes actuellement le Chef, rien ne sa.urait ötre ajoute 


11 


anx liens qui servent de base ä mon amitié pour V. A. I. et 
j'éspére, qu'Elle n'en doutera jamais, ni de la haute éstime avec 
la quelle je suis . . . 


10. 

Till kejsarinnan Katarina II af Byssland. 

(Uppsatt  af U.  Scheffer.  Enl.  koncept bl. kanslipresidentens kon- 
cepter i Riksarkivet, Stockholm.) 

å Stoekli. ce 19 février 1773. 

Madame Ma Soeur & Oouaine, 

Le Chambellan Baron de Nolcken que j 'envoyé vers 
Votre Majesté Impériale est chargé d'avoir 1'honneur de re- 
mettre entrés ses mains les marques de mon Ordre des Sé- 
raphins dont je La prie de vouloir bien revétir S. A. I., Mon- 
sieur mon Frére & Cousin, le Grand Duc de Russie, k qui je 
fais part moi-rneme de son admission au dit Ordre. 

Animé du désir, le plus vif, de complaire ä V. M. Imp., 
je me rlatte Madame, que Vous voudrez bien étre persuadée de 
la sincérité de mes sentiments & de Tintérét ten dre & con- 
stant que je prendrai toujours å tout ce qui Vous touche. Les 
liens du sang en sont garants, mais plus encore les senti- 
ments qu'inspireut les grandes qualités de V. M. Impériale. 
Ce sera constamment avec la plus grande satisfaction que j en 
donnerai des preuves, comme aussi de la haute considération 
avec laquelle je suis . . . 


12 


II.  Bref till Gustaf III. 


Från prins Henrik af Preussen. 

(Efter en afgkrift i Königl. Preuss. Haus-Archiv, Berlin.) 

Reinsberg, le (?) Sept.  1 7 7 2 . 

Sire, 

On ne peut sintéresser plus vivement au bonheur et a 
la prospérité de Votre Majesté que je le fais. Ce sont des 
sentiments que la nature a gravé dans mon coeur, que Vous 
aVäz fortifiés pendant que j'ai eu le bonheur de vivre avec 
Vous et qui ont été vivement emus, en appretiatlt tons les 
événements qui se sont passés en Suöde. 

La lettre que Votre Majesté nfécrit å ce sujet me rend 
encore plus intéressant et Votre gloire et Votre personne. Pnis-je 
avoir un monument, plus cher ä mon coeur, que celui qui me 
prouve Votre coniiance? Je Vous donne la seule marque qui 
est en mon pouvoir de Vous donner de ma sensibilité, c'est 
de répondre sur la lettre avec la sineérité que je pense et de 
Vous dire la vérité, telle que je 1'envisage. 

Mon bonheur serait entier, si je Vous voyais paisible 
possesseur do Vos Etats, la Suéde, sans troubles domestiques, 
et une famille chérie et que j'adore dans la situation tranquille 
et henreuse oii je désire qu'elle puisse vivre. Telle serait la 
situation de Votre Majesté, si les troubles et les brouilleries 
civiles qui ont divisé la Suöde jusqu'iei ne tenaient pas ä 
d'autres Etats. Mais tons les Royaumes (et Vous étes t rop 
éolairés pour n'en pas convenir) tiennent ensemble par une 
chåine;  il est  impossible qu'on touche d'un cöté, sans que la 


vibration ne se fasse sentir partout. Il est donc impossible 
d'empöcher qtie Pévénement arrivé en Suécle ne se fasse sen- 
tir sur tout le corps politique, et, tout comme des puissances 
trouveront leur intérét dans ce cliangement et tout comme pour 
leur intérét ils y auront concouru, il est de 1'autre cöté une 
prévoyance que la nature des choses indique aux puissances. 
opposées rélativement ä leur siirété et ä leurs intéréts, que 
Votre Majesté se départisse alors un moment de la position 
oii Elle se trouve; qu'Elle juge en cosmopolite et qu'Elle com- 
bine, Elle-möme, ce qui doit naturellement arriver, si en qualité 
de Roi de Suéde Vous ne trouvez (pas) des ressources dans 
Votre esprit et Votre capacité pour calmer par des efforts réels 
les allarmes de tous les coeurs, vraiement attachés å Votre per- 
sonne. J'ai eu souvent 1'avantage de m'entretenir a ce sujet 
avec Vous durant mon séjour en Suéde. Je ne Vous ai caché 
ni mes sentiments, ni mes appréhensions. Ne pensez pas pour- 
tant, que je blame le parti que Vous avez pris. Je sais, qu'il 
y a des situations ou les partis extremes sont les seuls qu'on 
peut choisir. Je loue et j'admire Votre modération, mais plus 
que Vos procédés m'attachent ä Vous et plus et plus je gé- 
mis que les combinaisons de 1'Europe Vous sont si peu favo- 
rables. Je Vous prie et Vous conjure en ami comme un de 
Vos parents qui Vous chérit, qui est attaché k Votre Möre et 
ä Votre famille de concilier les esprits au dehors, fut ce méme 
par quelque changement encore dans la forme des choses ann 
de leur montrer par des effets, que Vous désirez concilier les 
affaires autant qu'il Vous est possible. Sojrez convaincu, que 
ce serait un poignard dans mon coeur, si mes appréhensions 
et mes craintes (se) réalisent. Si dans le petit coin que j'occupe 
dans cet immense univers je puis contribuer ä Votre tranquil- 
lité et ä Votre bonheur, j'éspére que Votre Majesté ne doutera 
pas,  que  mon  coeur  et mes sentiments me porteront n  saisir 


14 

le bonheur de Vous servir et de Vous donner des preuves de 
la teudre amitié et de la haute considération avec laquelle 
je suis . . . Henri. 

12. 

Från kejsarinnan Katarina II af Ryssland. 

(Enl.  originalet bl.  »Gustavianska pappren1" i univ.-bibliot., Ppsaiai. 
å S:t Petersbourg ce 4 Septeinbre (gl. st.) |/??2. 

Monsieur mon Frére et Cousin, 
Je recois toujours avec uné satisfaction sincére les raar- 
ques de 1'amitie de Votre Majesté en toutes occasions oii il 
Lui plait de me les donner. Une tendresse, fondée sur les 
liens de sang et 1'intérét des deux Monarchies que la Provi- 
denco Nous a confiées, me feront cultiver soigneusement mes 
sentiments persormels pour Votre Majesté et toute Sa maison 
Royale et mon penchant pour 1'union la plus parfaite entré 
les deux nations. Rien ne saurait me toucher d'avantage que 
de trouver les mémes dispositions dans Votre Majesté. Il 
n'est sans doute point de plus solide gloire que celle de main- 
tenir la paix, le premier et la plus grand bien des peuples, 
ainsi qu'Elle s'exprime dans Sa lettre du 21 Aout, et rien ne 
serait conséquemment plus désirable que de rendre inutiles 
tant de ressorts multipliés, qui, ainsi qu' il ne peut échapper 
aux lumiéres de Votre Majesté, sont mis si souvent en action 
pour détourner de ee principe. Cest dans cette intention 
pure et avec les sentiments de la plus parfaite amitié que je suis, 

Monsieur, mon Fröre et Cousin, 
de Votre Majesté 
La bonne Soeur et Cousine 
Catérine. 


15 


lo. 

Från hertigen af Aiguillon. 


(Efter original bland »Gustavianska Pappren" i universitets- 
biblioteket, Upsala.) 


Fontainebleau, ee 17 Octobre  1772, 


Sire, 


Votre Majesté connait tr$p bien la tendre amitié du Roi, 
mon maitre, pour n'étre pas bien convaincu, quJil est unique- 
ment occupé de la Suéde dans ce moment, et que toutes nos 
négociations tendent ä affermir et consolider 1'heureuse et bril- 
lante revolution qu'Elle vient d'opérer et a contenir les Puis- 
sances qui pourraient étre tentées d'e3sayer de la détruire. 
Nous avons tout lieu d'espérer, que nos démarches ne seront 
point inutiles aux vues de V. M., et j'ose 1'assurer, qu'Elle a 
dans l'ancien allié do sa Couronne un ami sincére et lidele qui 
ne L'abandonnera jamais. La justice qu!Elle daigne rendre a 
mon dévouement ä Sa personne sacrée et ä mon zéle inébran- 
table pour Son service me pénétre de la plus vive reconnais- 
sance. Je La supplie d'étro persuadée, que je n'ai rien plus 
ä coeur que de justifier les bontés dont Elle m'honore et 
de Lui prouver, que Sa gloire et Son bonheur me seront tou- 
jours ohers. M. le C:te de Scheffer et M. de Vergennes Lui ren- 
dront compte de la promptitude avec laquelle le Roi tVEspagne 
a bien voulu aecéder aux déclarations que nous avons fait faire 
ä Vienne, ä Londres et dans toutes les Cours du Nord et des 
réponses satisfaisantes que nous avons déjä recues de Londres 
et de Copenhague. J'ai tout lieu de croire, que nous en au- 
rons de pareilles de Pétersbourg et <iue la Cour de Vienne 
qui a d'abord hésité d'entrer dans nos vues se rendra a nos 
fortes et justes representations, surtout lorsqtfelle saura les 
resolutions de 1'Espagne, de 1'Angleterre, du Dannemaro et de 


16 


la Russie. Je ne pense pas, que V. M. doive s'inquiéter des 
uienaces du Roi de Prusse, et je suis persuadé par plus d'une 
raison, qu'il finira par rester tranquil. Le moyen, le plus sur, 
de l'y engager est de n'avoir pas l'air de s'en trop occuper, 
encore moins de le craindre. V. M. est trop éclairée pour 
que je m'avise de Lui donner des conseils; je ne puis cepen- 
dant me dispenser de Lui réprésenter, qu'il est bien essentiel 
pour la tranquillité et pour le^succés de nos négociations qu'on 
sache dans toute 1'Europe, qu'Elle est résolue ä maintenir la 
nouvelle forme de son gouvernement sans aucune variation et 
å mettre Ses forces de terre et de mer sur le pied le plus 
respectable, sans avoir aucun projet de vengeance ou d'aggran- 
dissement. Nous sommes si persuadés, que tels sont Ses prin- 
cipes, que nous ne cessons de 1'annoncer et d:en ötre les ga- 
rants. Mais il est nécéssaire, que V. M. daigne le confirmer, 
en faisant donner par ses Ministres dans toutes les Cours et 
principalement ä Londres et å Pétersbourg les déclaration3 
les plus formelies et les moins équivoques k cet égard. Elles 
me paraissent d'autant plus essentielles, qu'on tåche de persua- 
der dans plusieurs cours, et surtout dans celle d'Angleterre, 
<iue V. M. est déterminée å profiter des moyens que Lui donne 
le rétablissement de sa juste et legitime authorité pour remplir 
les vues ambitieuses et vindicatives qu'on Lui suppose et qu'il 
en faut prévenir promptement les effets. Ces indignes calom- 
nies seront bientot détruites, lorsqu'Elle se sera expliquée hau- 
tement et clairement. Elle a déjå daigné le faire Elle-meme, 
mais dans ces moments toutes les assurances étaient suspectes 
et elles ne le sont plus actuellement. 

Je suis avec le plus profond respekt 
Sire, 
De Votre Majesté 
trég-hurable et trés-obéissant serviteur 

Le Duc d'Aiguillon. 


17 


III.  Svenska aktstycken. 


14. 


U.  Scheffcrs svar på Fanins not af den tSnov. (gl. st.) 1772. 

(Enl. konceptet bland kanslipresidentens koncepter. Riksarkivet, 
Stockholm.) 

Le Roi s'est fait rendre compte de la copie d'une lettre 
que Mr. le Comte de Panin, grand maitre de la Cour de S. 
M. 1'Impératrice de toutes les Russfes, a écrit ä M:r le Cornte 
d'0sterman, envoyé extraordinaire prés du Roi, en date du 
15 de Novemb. et dont il lui a fait part. 

Il y reconnait la franchise et 1'arnitié, dont il a tonjours 
été persuadé que S. M. Impériale serait pénétrée pour Lui, et 
S. M. pense que cette sincérité, qui convient si bien entré des 
souverains parents et amis, doit également servir ä fortifier 
1'union et la bonne harmonie qui subsistent entré eux. 

Par une suite du méme principe, le Roi ne fait point 
de difficulté de s'ouvrir avec S. M. Impériale sur les vues qui 
ont déterminé et qui détermineront toujours sa conduite. El- 
les sont sans artifice, comme elles sont toutes tendantes ä la 
paix du Nord et ä celle de l'Europe qui en dépend. 

Les armements qui se faisaient dans la Norvége exige- 
aient des précautions de sureté que le Roi devait ä Ses 
Etats et ä Ses peuples, mais elles ont été suivies par des 
explications si amiables de la part des deux cours, que le Roi 
«n a été entiérement rassuré, et que la confiance se trouve 
actuellement parfaitement rétablie entré Lui et S. M. Danoise. 

L'exemple que le Roi a donné prouve bien qu'il ne veut 
attaqner  aueune  puissance,  mais  que  sa resolution est de se 


défendre contre quiconque voudra L'attaquer, sons quelque 
prétexte et de quelque maniére que eela soit, et les disposi- 
tions équitables que S. M. llmpératrice vient de faire éclater, 
en se déclarant contre celui qui se porterait pour agresseur, 
jointes k 1'amitié particuliére, dont Elle a donné au Roi des 
assurances positives et réitérées, Le persuade que S. M. Im- 
périale fera toujours cause commune avec le Roi pour mainte- 
nir le repos et la tranquillité publique. 


15. 

Vrcix-movia för baron  F. v. Nolclcen vid lians sändnin?/ till 
Peter sburg 1773. 

(Uppsatt af U. Scheffer.   Enl. utkastet bl. kanslipresidentens 
koncepter, Riksarkivet, Stockholm.) 


I) 


■i) 


-t) 


OJ 


Han skall söka att skaffa sig något tillträde hos ryska 
Kejsarinnan sjelf, så att om möjeligit är, han måtte kunna 
tala med henne om affärer. 

[ den händelsen etablerar han förtroendet medelst de 
kraftigaste försäkringar om det intresse H. M:t personli- 
gen tager i Hennes bestånd och försvar; 
att den tillväxt af makt och myndighet Kl. M:t erhållit, 
långt ifrån att vara henne skadelig, bör blifva nyttig och 
fördelaktig; 

att hon nu, för att onödigtvis taga mått emot Sverige, öf- 
verlemnar hela sin influence i Polen åt konungen af 
r reussen ; 

att detta är en blott intrig af konungen af Preussen, som 
vill ensam styra sakerna i Polen, på det han måtte en- 
sam draga frukten af alt sammans och göra sig utan mot- 
stånd mästare af den ena fördelen efter den andra: 


19 


6) 


.   . 


att, om Kejsarinnan ville uppriktigt förena sig med Kl. 
M:t, hvartill han ej är obenägen, skulle en så forcerad 
ställning snart upphöra och Kejsarinnan utan motstånd 
kunna återtaga dess rätta och naturliga belägenhet emot 
en  så  farlig granne som Konungen af Preussen nu är; 

7) att hela den hemliga sammansättning af några planer 
emellan Sverige och Frankrike emot Ryssland är en af 
Konungen af Preussen uppdiktad sak till att binda Ry- 
ska Kejsarinnan till en så mycket större tillgifvenhet för 
honom ; 

8) att intet större bevis pä contrarium gifves, än då H. M:t 
med Frankrikes samråd är färdig att förbinda sig med 
Hennes Kejserliga M:t; 

9) att ouverturer derom redan för detta blifvit gjorda, utan 
att gref Panin ens velat dera aflemna något svar: 

10) att hela den gjorda partagetraktaten, genom hvilken 
Kejsarinnan aldra minst vinner, lättel. på sådant sätt 
kunde ännu upphäfvas och till intet göras samt Kejsa- 
rinnan vinna den gloire att hafva återstält Polen i dess 
förre tillstånd, och 

11) att det skulle vara lättare för Sverige och Frankrike att 
i en sådan belägenhet bemedla en hederlig fred med Ot- 
tomaniska porten, än det nu är med deras biträde, som 
sjelfva draga frukten af kriget, att åstadkomma den 
samma. 

12) Holsteinska sakerna. 

13) Kongl. M:ts resa till Petersburg. 

14) angde. kurirer. 

Skall Baron Nolcken i detta lyckas, måste han så cachera 
sig, att ej ens de mest skarpsynte kunna förmärka, det han är 
'»ed annat sysslosatt än med dess nöjen och plaisirer vid det 
Wvet, der han kommer någon tid sig att uppehålla.   Till cor- 


20 


respondancens förande undfår han en chiffre och till dess 
brukande kan Kiörning nyttjas. Men ända till brefvens fort- 
skaffande måste hemlighet och försigtighet användas. 

16. 

Instruktion för kommenderande öfverbefulhafvarmi 
i Finland. 

Inlemnad till krigskonseljen den 27 april 1773 af Gustaf III. 
(Ur konseljens protokoll i Riksarkivet. Stockholm.) 

Hela Finska Krigsmagten, så till lands som till sjös, står 
under den derstädes Commenderande Generalens Befehl och 
åtlyder alt hvad han i Kongl. Maij:ts tjänst kan finna godt 
att befalla. 

Alla Chefs i Finland afgifva till honom förslag och un- 
derrättelser om sina anförtrodda Eegementers, Corpsers, Fäst- 
ningars och Flottors tillstånd, hvilket bör ske så ofta och & 
det sätt Generalen sådant fordrar; Wederbörande likväl obe- 
tagit, att efter vanligheten och å sätt hitintills skjedt hos 
Kongl. Maij:t och Dess Collegier eller andre behörige ställen 
anmäla de  deras Corpser rörande angelägenheter. 

Förefaller något å Gränsen eller annorstädes i Landet 
som till Commenderande Generalens vettskap komma bör, äga 
vederbörande sådant honom genast vid handen gifva. 

Landshöfdingarne i Finland böra äfven, när Generalen 
sådant begär, lämna honom all den upplysning, som erfordras 
och i öfrigit vid förefallande omständigheter gå honom med 
nödig handräckning tillhanda i alt hvad Arméens nödtorft ellei' 
beqvämlighet i någon måtto angår och till Kongl. Maij:ts tjänst 
och bästa länder. 


21 

Enär någon betydelig underrättelse från gränsesidan inlö- 
per, anmäler Generalen sådant straxt till Kongl. Maij:t; ägande 
Generalen så väl då, som i andra angelägna mål att nyttja 
Extra-Poster och Expresser efter omständigheterna. 

I händelse vid det Generalen nådigst tillagde Ofver Be- 
fehl något särdeles ärende skulle förefalla, vill Kongl. Marjrt 
särskildt derom gifva Generalen Nådiga Ordres ; Emedlertid bör 
dock Generalen med all försiktig omtanke förut vidtaga de 
mått och steg, som till  Landets säkerhet äro lämpeligast. 


IV. Ryska aktstycken. 


17. 


Bcskript från Katarina II till grefve Österman.1) 

(Efter en af prof. H. Hjärne verkstäld öfversättning af det i Kej- 

serl. utrikesministeriets arkiv i Moskva förvarade orginakt; af- 

skriften benäget meddelad af prof. O. T. Odhner.) 


Peterhof, den 13 aug. (gl. st.)  i'i'ri. 


På grand af Östermans depescher d. af 11, 13, 20, 24 och 
27 Juli (gl. st.) har kejsarinnan aktat nödigt att tillsända honom 
en ny penningesumma, 50 tusen rubel, „för att stärka och be- 
fästa Edra nya ansträngningar att med snaraste borttaga tid 
och tillfälle att sätta i verket det af Hans K. Maj:t uppgjorda 
företaget att öfverändakasta sin nuvarande regeringsform, för- 
medelst och genom understöd af penningar från Versailles". „Be- 
träffande sjelfva denna afsigt af Konungen af Sverige, hoppas 
och vänta vi icke utan grund, att Eder bepröfvade vaksamhet i 
affärerna samt list och klokhet i rådslag, med hvilka (egenska- 


') THdrag af detta reskript hos Hjärne:   Öfversigt, 25. 


per)  Ni meddelar dessa (rådslag) åt den väl sinnade svenska 
senaten  jemte  dess partisaner, skola afvända från Sverige de 
ändlösa  olyckor, hvilka nu ådragas det genom dess unge mo- 
narks tilltagsenhet och lättsinne, enär denna hans sammansvärj- 
ning blifvit Eder i rätt tid uppenbarad :  men för att ej stanna 
vid  denna  blotta förhoppning, finna vi till Eder bättre hand- 
ledning  för godt att ytterligare meddela Eder nedan  följande 
instruktioner och anmärkningar.   Ni  sjelf  känner tillräckligt, 
huru oföränderligt stort  och vigtigt vårt rikes intresse är i be- 
varandet af det nuvarande regeringssättet i Sverige, och att äfven 
våra förbund med de danska och preussiska hofven äro till fullo 
sammanknutna med dess bevarande;  och derför hafva vi icke 
underlåtit att behörigen yttra oss till dessa båda hof, meddelande 
dem så mycket som behöfde meddelas, utan att kompromettera 
Eder  kanal,  om  det af konungen af Sverige åsyftade företa- 
get,  Visserligen, ehuru vi hafva många orsaker att vara för- 
säkrade, att båda dessa våra bundsförvandter icke skola lemna 
oss ensamma i hela bekymret af ett så vigtigt nordiskt intresse, 
i fall  vårt  förbunds casus verkligen skulle inträda, och isyn- 
nerhet det danska hofvet,  som har deri vidsträcktare förplig- 
telser  mot  oss,  för visso icke skall afsäga sig att vända alla 
sina  krafter  dertill;  så  måste  man  likväl  med  alt  detta er- 
känna, att en sådan tilldragelse skulle för oss inträffa alldeles 
icke i en  läglig  tid  och  skulle  på  ett  mycket  kännbart  vis 
betunga vårt rikes belägenhet, i betraktande af vårt oafslutade 
krig med turkarne, om vi i närvarande tid skulle nödgas vända 
oss  till  ännu  ett nytt krig.   Ja, det är icke tvifvel, att hela 
sammansvärjningen  mellan  Hans  Svenska  Maj:t och  hofvet i 
Versailles i sjelfva verket blott har varit afsedd till att fram- 
bringa en ny förvirring i Norden och derigenom öka våra be- 
kymmer, uppmuntra de nedslagne turkarne och orsaka ett al- 
brott af den begynta fredskongressen mellan dem och oss.  P& 


23 


grund af dessa för oss så vigtiga konsiderationer är vår högsta 
önskan den, att med Edert understöd den svenska senaten ock 
detta rikes välsinnade ständer, fördubblande sin nit ock vak- 
samhet, måtte finna medel att med laglig makt afklippa ko- 
nungens plan och, genom att med fasthet så fort som möjligt 
afsluta den närvarande riksdagen, just derigenom afskära till- 
fället för Hans Maj:t att sätta den (planen) i verket i den 
ordning och form, som han derom aftalat med hofvet i Ver- 
sailles. Dertill kan bidraga det redan i Köpenhamn visade 
tecken till sjörustningar, och säkerligen, enligt de af oss detta 
hof gjorda framställningar, skall snart märkas några trupprö- 
relser vid första tillfälle på norska sidan. Men om oaktadt 
alt detta, efter Eder mogna och noggranna ompröfning och 
öfvertygelse, alla dessa medel icke skulle kunna afvärja den 
hotande faran utan den verkligen och oundvikligen förestode. 
och äfven Ni framdeles funne Eder öfvertygad, att det Eder 
föreskrifna nedan följande förfarande med säkerhet skall fram- 
bringa önskad verkan och icke tvärtom fullkomligt draga ko- 
nungen till att ännu mer skynda att utföra sitt företag, för 
att så mycket afgjordare fullborda versailler-hofvets planer 
och önskningar att draga öfver oss nya bekymmer, då i så- 
dant fall, men icke annars, befullmäktiga Vi Eder att i samråd 
med danske ministern gemensamt göra den deklaration, 
som förut af oss blifvit Eder föreskrifven i händelse af sven- 
ska regeringsformens omstörtande. Det voro högst önskvärdt, 
att Ni äfven kunde förmå Hr. Goodricke att göra gemensam 
sak med Eder; likväl göres Eder, om han skulle vägra, 
icke behof att hålla derpå. Vi hoppas, att enligt vår upp- 
fordran Hans Preussiska Maj:t icke skall underlåta att snart 
och före inträdandet af en så ytterlig omständighet yttra 
sig till sin systerson, konungen af Sverige, med öppet tillkän- 
nagifvande, att han icke han förblifva indifferent och utan del- 


24 

tagande, både enligt sin förpligtelse mot oss och enligt sitt 
eget intresse, om Hans Svenska Maj:t icke afstår från att sätta 
denna sin afsigt i verket.  För öfrigt  . . ." 

Panins depesch till Österman 
af den 15 nov. (gl. st.) 1772. 

(Enl. af U. Scheffer verkstäld afskrift för gretVe N. Bark, 
Riksarkivet, Stockholm). 

La revolution, arrivée en Suéde, fixe sans doute 1'attention 
de toutes les Puissances, et il s'en trouverait difficilement une, 
qui ne reconnut la nécessité, existante k plus forte raison 
pour ses Voisins, de veiller aux suites possibles d'un tel événe- 
ment. Il est vrai que les assurances, données ä ceux-ci par S. 
M. le Roi de Suéde, au moment méme du changement de 
Gouvernement, touchant la paix et 1'amitié qu'il désire de 
cultiver avec eux, a de quoi les tranquilliser et leur inspirer 
de la confiance, mais il ne reste pas moins pour eux comme 
une obligation de la plus simple politique et comme un droit 
naturel de défense, de ne point négliger les mesures qui peu- 
vent les mettre a couvert de toute entreprise dans toutes leurs 
frontiéres. 0'est dans cet état qu'on apprend les armements 
considérables que fait la Suéde, les mouvements et 1'assemblé 
des troupes dans la proximité de la Norvége et de la Scanie, 
et au milieu de cela le départ subit du Eoi pour se rendre 
sur les lieux munis, sous 1'annonce du voyage royal usité dans 
ses provinces. 

L'Impératrice, accoutumée, pendant tout le cours de son 
régne, de traiter toutes les affaires avec toutes les puissances 
avec la  franchise  et la bonne foi  qui Lui sont naturelles, et 


25 


jugeant inéine qu'il est un dévoir, encore plus strict pour Elle, 
de ne s'en point écarter vis-ä-vis de Sa Majesté Suédoise dans 
Ies liens du sang et d'amitié sincere qui l'unissent ä Elle, ne 
veut point lui dissimuler les vives alarmes que Lui donne cet 
aspect des choses. Et sans vouloir ni pénétrer, ni juger les 
intentions ultérieures du Roi, Elle croit n'avoir temps å per- 
dre pour Lui faire connaitre que les engagements, les plus so- 
lennels, lient tous les intéréts du Dannemarc ä ceux de son 
empire. 

En conséquence, Monsieur, 1'ordre et l'intention de S. M. 
Impériale que je Vous trace ici sont qu'aussitöt apres la re- 
ception de cette dépéche Vous Vous rendiez auprés du Ministére 
du Roi et que, Vous ouvrant sans réserve ä lui et lui de- 
mandant d'en rendre compte d'abord a S. M. Suédoise, Vous 
lui eommuniquiez que, quelques soient les liens qui attachent 
personnellement S. M. Impériale au Roi de Suéde, quelque 
sincere que soit 1'amitié qu:Elle Lui porte et 1'intérét qu'Elle 
prend ä Sa prospérité et ä Sa satisfaction, Elle no saura voir 
indirféremrnent toute tentative, mouvement ou entreprise quel- 
conque de la part de la Suéde au préjudice du Dannemarc, 
et qu'Elle regardera toute attaque contre cette Couronne, en 
quelque lieu, sous quelque prétexte et de quelque maniere que 
ee soit, comme une agression contre ses propres intéréts". Et Sa 
Majesté, ajoutant foi ä des assurances, si positives et si souvent 
répétées, que lui a données le Roi de Son amitié personnelle 
et de Son attention ä cultiver la bonne harmonie et la bonne 
union entré les deux Etats, est fermement persuadée quune 
communication, aussi ouverte que celle qu'Elle fait au Roi de Sa 
position, sera pour Sa M. Suédoise une preuve bien évidente et 
de Ses sentiments personnels pour Elle et de Sa confiance." 


2 (i 


\. Preussiska aktstycken. 

19. 

Depesch från Fredrik 11 till grefve Dönhoff. 

(Efter orginalet i Köngl. Geh. Staats-Archiv. Berlin.) 
å Wenig-Mohrau prés de Schweidnitz, le 30 Aofit 1772. 

.... J'apprends avec chagrin les bruits qui courent 
au sujet de la Suéde. Ils me font une peine infinie, puisqu'il 
ne pourra quren résulter bien des malheurs å ce Royaume, au 
cas qu'ils se vérifient. Tout ce qui en est revenu jusqu'ici, 
ne sont (!), ä vérité, que des nouvelles vagues, et je suis encore 
sans la moindre particularité lä-dessus de Votre part, Votre 
derniére dépéche du 14 de ce mois ne faisant aucune men tion 
de rien de pareil. Mais, si le Roi de Suéde réalise effective- 
ment le dessin qu'on lui préte, ce Prince ne devra s'en pren- 
dre qu'ä lui seul, si des démarches, peu réfléchis de sa part, le 
jettent dans de grands embarras. Il faudra donc voir com- 
ment toutes ces choses se tourneront. Cependant, quand tout 
lui succéderait ä souhait en Suede, je prévois pourtant qu'une 
revolution ne pourra qu'entrainer ce Royaume dans une guerre 
inévitable et funeste oii nécessairement il succombera . . . 

20. 
Depesch från Fredrik II till grefve Solms. l) 

(Efter originalet i Königl. Geh. Staats-Archiv, Berlin.) 

Potsdam, le 4 Sept. 1772, 

Vous savez sans doute la revolution qui vient d'arriver 
en Suede. Tout est fait et les representations que je pourrais faire 

') Delvis tryckt hos Smitt: FrédéricII, Catherine et le partage 
de la Pologne, II, 173. 


27 


arriveront apres coup .... Il ne s:agit donc plus du passé, mais 
de nous concerter avec la Russie sur nos démarches filtures; 
et je vous dirai sur cela mon avis pour en rendre compte au 
Comte de Panin. Je vous avoue que je suis parent de ces 
jeunes gens, et que leur conduite me fait une peine infinie: 
c'est pourquoi. et en faveur de leur Mére qui n'est point melée 
en tönt cela, je pense aux moyens de rajuster la sottise qu'ils 
ont faite. 

Voyez ce que je propose. Que le ministre de Russie, 
le mien et le Danois demandent une audience au Roi de Suéde 
dans laquelle ils lui exposent: .,quetant garants de la forme 
de gouvernement, établie en ) 720, nous le prions de se désister 
du projet qu'il a formé ; de mettre cette affaire en négociation 
et de rétablir å la lettre la forme de gouvernement du C:te de 
Horn; — que son refus nous réduirait dans la dure nécessité 
de remplir nos engagements et que nous serions fåclies, ap- 
parentés comme nous le sommes tous avec lui, ä étre obligés 
å recourir ä des mesures fåcheuses : — qu'il pourrait lui-méme 
envisager quelles en seraient les tristes suites". Si cette at- 
faire tourne en négociation, je pourrais l'appuyer par mon mi- 
nistre, en remontrant au Roi dans quel abime de malheur il 
se précipitera, lui et son Royaume, s'il refuse de ce désister de 
son projet. Il nous sera libre alors de prendre des mesures 
plus sérieuses. Mais voilä toujours, selon moi, la démarche que 
nous devons suivre : commencer par la modération et, si ce 
moyen est insuffisant, recourir ä d'autres, plus efficaces. 

Il n'y a que la revolution en Suéde qui me chagrine et 
qui me fait une peine infinie. 


28 


(Vi 


Depesch från grefve Solms till Fredrik II. 


(Efter originalet i Königl. Geheime Staats-Archiv, Berlin.) 
S:t Pétersbourg le 4 Sept. 1772. 

Panin kallades genom baron Taubes ankomst till Peters- 
burg för att mottaga Gustaf IILs bref till kejsarinnan. „Oelle-ci 
est de la propre main de ce Prince et le C:te Panin la trouve 
spirituelle et trés-bien éorite, mais tournée d'une maniére a 
donner moins des assurances des sentiments d'amitio du Roi 
pour lTmpératrice, qu'ä faire connaitre sa confiance dans les 
sentiments de cette Princesse pour lui." Den hvita bindel 
Taube bar om armen erinrade Panin om en konspiration och, 
att den svenska revolutionen ej aflupit så fredligt som Taube 
framstälde den vid hofvet, framgick ur hans meddelanden år, 
baron Ribbing. Af Taube hade man för öfrigt de första sam- 
manhängande berättelserna om statshvälfningen. Ty den kurir 
Österman d. 19 aug. afskickat hade blifvit så illa behandlad 
och i Helsingfors t. o. m. så hotad, att han funnit bäst att söri- 
derrifva sina depescher. 

Panin fann „qu'oB ne saurait pas trop bien lixer déja 
ses idées sur cette affaire, parcequ'on connait jusqu'ici encore 
trop peu de ses circonstances." Man borde afvakta om ej inre 
tvedrägt uppstode i Sverige. Tydligt var dock, att det inträffat 
„un renversement total" af den regeringsform, som Preussen 
och Ryssland mycket bestämdt garanterat. Här hade följakt- 
ligen inträdt „le cas de l'alliance qui exige, de la part des 
deux hauts alliés, un concert confidentiel et parfait, pour con- 
venir entré eux des mesures les plus propres ä choisir dans 
ces circonstances pour la sureté du repos du Nord et de la 
conservation de leur  systeme,  fondé sur ce principe."   Panin 


29 


utbad sig derför att få höra Fredrik II:s tankar i denna an- 
gelägenhet. 

„La resolution que Hmpératrice a trouvé bon de se pre- 
scrire pour le present, est celle-ci : d'éviter vis-ä-vis de la Suede 
tout appareil offensif, mais de prendre en méme temps toute« 
les mesures que la prudence Lui recommande pour pourvoir k 
Sa propre défense et å Se mettre dans un état, å ne pas pou- 
voir étre prise ä dépourvu." — Såsom för egen räkning tillade 
Panin, att det, som gjorde den svenska statshvälfningen hotande, 
var att den tydligen verkstälts med Frankrikes hjelp : i det bref 
af Gustaf III till Ludvig XV (af d. 17 juni s. å.), hvilket upp- 
snappats, hade den förre försäkrat „positivement qu'il se mon- 
trerait en toute occasion véritablement ami et allié reconnais- 
sgnt et actif de la France." 

I ministerton fortsatte Panin : 

„L'Impératrice croyait pouvoir Vous proposer, Sire, de 
faire, de Votre ctté également, des demonstrations passives vis- 
å-vis de la Suéde et, en conseillant au Eoi, Votre neveu, de 
ne rien entreprendre qui serait capable de troubler le repos et 
la tranquillité du Nord, Lui assurer, en méme temps, qu'il 
n"avait aucun sujet de s'alarmer des mesures qu'Il voyait pren- 
dre ä la Russie, parcequ'elles étaient fondées sur la prudence 
qui demendait de se mettre en garde contre les entreprises 
d'un prince qui, ayant dementi, par ses actions, les assurances 
que, peu de semaines auparavant, il avait données du contraire, 
ne pouvait pas trouver mauvais d'exciter de la défiance contre 
Lui, — mais que toutes celles qu'il prendrait de son cöté, ayant 
1 apparition d'une demonstration guerriére, attireraient beaucoup 
1'attention de la Russie et, confirmant les appréhensions justes 
qu'Elle avait de ses intentions, L'obligeraient a regler ses dé- 
marches en conséquence." 


30 


22. 


Depesch från Fredrik II till grefve Solms. 

(Efter originalet i Königl. Ueh. Staats-Archiv, Berlin.) 

Postdam, le U Oct. 1772. 

Konungen medsänder till Solms afskrifter af Gustaf JILs 
bref till honom af den 22 sept. och af sitt till denne af den 
"> okt. samt yttrar, att Sverige, uppfyldt som det var af stri- 
dande partier, icke kunde ingifva sina grannar några farhågor. 
Hans förhållande till Gustaf III påverkades icke af något 
slägtintresse. 

„Je n'ai pris tout cet objet si fort k coeur qu'en consi- 
dération de mon alliance avec la Cour de Eussie, dont la con- 
servation de la forme de gouvernement en Suéde fait un des 
principaux objets, et oii j'ai promis mon assistance contre tous 
ceux qui voudraient la renverser. Pour plus de preuves de ce 
que je viens d'avancer, Vous pouvez méme étre trés-persuadé, 
qu'au cas que la Russie la veut oublier je ne penserai sure- 
ment pas ä en lui rafraichir la mémoire. Je lui laisserai plutöt 
tout le ternps pour prendre son parti." 

(Egenhändigt tillägg.) „Veuille le Ciel que Nos affaires 
de Pétersbourg ne dérangent pas les gi-andes affaires deTEurope." 


23. 

Bref från Fredrik II till grefve Dönhoff. 

(Efter orginalet i Königl. Geh. Staats-Archiv, Berlin.) 


Den 9 nov. 17 


Med öfverraskning hade Eredrik emottagit DönhoJis de- 
pesch af den 27 okt. med underrättelse om Gustaf III:s pla- 
ner på Norge . . . 


31 

„Si  le  dessein  qu'on  attribue,  ä cefc égard, k ce  Prinoe 
est réellement formé, il n'y a plus moyen de retourner ia guerre ; 
elle  est  inévitable.   La Eussie ne saurait envisager de sang- 
froid une pareille démarche; elle embrouillera ces deux couron- 
nes et les entrainera nécessairement ä une rupture ouverte. Je 
la  prévois  dans  ce cas avec bien du chagrin et rien ne dok, 
Vous retenir par conséquent ä dire tout franchement, que J'étais 
trés-étonné  de voir que S. M.  Suédoise eut oublié, si tdt.  les 
assurances pacifiques qu'Elle m'avait donnoes aussi bien qu'aux 
autres puissances ä 1'égard de ses voisins; _ que J'étais sur 
que  ni  la Eussie, ni le Dannemarc,  ni 1'Angleterre, ni enfm 
1'Europe entiére ne regarderaient d'un oeuil inditierent pareils 
procédés de sa part; — que les russes, commencant ä ouvrir la 
campagne  au  printemps  prochain  du cöté de la Finlande. y 
attireraient  toutes  les  forces de la Suéde et iburniraient aux 
danois de recouvrer ä leur aise ce qu*ils pourraient perdre au 
premier moment en Norvége.   Il me semble que, si les ckoses 
sont  effectivement  dans la  crise  o ii on les suppose, avoir le 
droit avec la Eussie de faire parler d'un ton convenable a la 
Gour ou Vous étes.   Vous le donnerez connaitre au C:te Öster- 
man et Vous concerterez avec lui lä-dessus.  Mais, comme  Je 
doute  que  ce  ministre  veuille perdre un mot avant d'y etre 
autorisé  par  sa  Cour,  Vous  observerez de Vous tenir  égale- 
toent  boutonné de votre cöté et de ne rien dire, tant qu'il res- 
tera tranquille et muet du sien.  J'aime a me flatter cependant 
encore toujours que le dessein qu'on suppose au Eoi de Suéde 
sera sans réalité et que ce Prince n'entreprendra rien contre le 
Dannemarc . . . '' 


32 


24. 
Depesch, från Fredrik 11 till grefve Solm.s. 

(Efter originalet i Königl. Gen. Staats-Archiv, Berlin.) 

Potsdam, le 17 Nov. 1772. 

De rykten, som utspridts, att Spanien genom franska 
hofvets händer tillsändt Sverige stora summor (ända till 12 
milj. livrés), voro ogrundade. Hvad Sverige erhållit var 2 å3 
miljoner af dess resterande franska subsidier. 

nJusqu'ici j'ai toujours espéré qu'on trouverait enoore des 
moyens de parvenir ä un accommodement entré la Russie et 
la Suéde . . . Mais, apres que les desseins du Roi de Suéde 
sur la Norvége ont paru et que les derniéres lettres de Stock- 
holm ne font que confirmer, je Vous avoue franchement que 
je perds toute espéranoe d'accommoder les differends qui en 
résulteront entré ces denx puissances". • — Gustaf III är den, 
som inför verldens blickar ensam ådragit sig ansvaret för ett krig. 

„Aussi ne Vous dissimulerai-je nullement que, ce cas exis- 
tant, il ne me reste plus aucune excuse legitime de (ne pas) me con- 
former exactement ä la teneur de mes traités avec la Russie et de 
lui préter le secours stipulé. Le cas est trop grave et trop 
sérieux pour balancer, et tout ce que je ferai encore c'est 
d'éprouver, par le peu de crédit que j'ai en Suéde, s'il n!y a 
pas encore moyen de conjurer 1'orage qui s'appréte au cas quon 
vienne å une négociation." 


25. 
Kungligt reslcript till grefve Dönhoff. 

(Efter det af statsministrarne Pinckenstein och Hertzberg under- 
tecknade konceptet i Königl. Geh. Staats-Arcliiv, Berlin.) 

Le 6 avril 1773. 
Je  vois  par  tout  ce  que  le  secr. Behnisch me détail'e 
dans  les  susdites  dépéches  (du  23  mars)  que  les  desse»13 


3a 

du Roi de Suéde sont enoore couverts d'un voile, si épais, qu'il 
n'y a pas moyen jusqtrici d'en porter un jugement assuré. A 
partir de 1'entretien que le sénateur Scheffer vient d'avoir avec 
le C:te Österman, on devrait sans doute penser que son Prince 
n'a aucunes vues offensives et qu'il ne veut que se mettre en 
sureté contre les entreprises de ses voisins. Mais quand on 
vient k réfléchir sur tous ces conseils secrets qui se sont to- 
nas nouvellement, sur cette retraite du C:te Fersen, immédia- 
tement au sortir d'un de ces conseils, sur le renfort résolu des 
troupes de la Pinlande, en fin sur ces armements de mer qui 
se poursuivent avec tant de chaleur, quand, dis-je, on com- 
bine toutes ces circonstances, on est bien tenté de croire que 
la crainte du Eoi de Suéde n'est qu'affectée, et qu'il ne l'a 
mise en avant qu'afin de justifier les mesures qu'on lui fait 
prendre pour étre, ä tout événement, en état d'agir selon que 
les circonstances lui paraitront plus ou moins favorables. Je 
suis persuadé, avec le C:te Österman, que pour le present 
il n'est encore question que des demonstrations déstinées å 
donner de 1'inquiétude ä sa Goto. Je crois bien aussi qu'il 
n'jr a point encore de traité avec la Porte et qu'il ne s'est agi 
jusqu'ici que des pourparlers propres ä conduire ä des enga- 
gements plus sérieux, si la paix ne se faisait pas ä Boucharest. 


VI. Franskt aktstycke. 

26. 
Depesch frun Vergennes till cVAiguillon. 

(Franska utrikesministeriets arkiv, Paris.) 

Stockholm le  15 févricr 1772. 

Ce  que  .fappréhends principalement  est  que la Russie, 

se  proposant  de  fatiguer  la  Suéde  par   des   demonstrations 

■ qui  la  nécessitent  ä  se  mettre  elle-méme en mesure  de  ré- 

3 


M 

sistanoe, n'eut bientot épuisé les faibles ressources dont son 
voi peut disposer. Cette marolie pourrait étre plus effective 
qu'une agression ouverte qui, förvant les malintentionnés 
å dissiinuler, réunirait le corps entier de la nation autour 
de son roi et lui assurerait tous les secours qu'il peut se 
promettre de la fidélité de ses peuples. La scene change- 
rait, si le rea de Suede, épuisé de moyens, devait convoquer 
une diete pour subvenir ä ses besoins. Ce serait s:abuser de 
croire que 1'esprit et l'intérét de faotion sont éteints. Celle 
qui a suivi les étendards de la Russie est entiére ; peut-étre 
méme serait- elle fortifiée de l'accession dun trés-grand nombre 
de Chapeaux qui ne sont pas plus contents que leurs adver- 
saires, qu'une forme de gouvernement plus raisonnable leur ait 
retranché les occasions de gagner, comme on dit, toute aisance. 
La Russie et ses adhérents travaillent, méme avec assez peu 
de ménageinent, pour augmenter le nombre de leurs créatu- 
res. L'incurie fut toujours le partage des Chapeaux. Je ne 
vois pas qu'on s'en soit corrigé. On se repose sur la masse 
du peuple; elle parait, en effet, affectionnée et diflicilement on 
la oorromperait. Mais ce n'est point le peuple, ce sont les in- 
trigants qui concourent ä une diéte et, fortifiés de 1'appui de 
la Russie, ils auraient bientot sapé les barriéres que la nou- 
velle forme de régenoe leur oppose. Je pourrais, M. le Duc, 
étayer cette prévoyance par des reflexions, fondées sur des faits 
qui les justifieraient, Mais elles porteraient sur des person- 
nalités et je dois les éviter . . ." 


LOJOBÄCKENETS BILDNING 


AF 


R. HULT. 


>3>$®3<§c : 


15 


waMaoioj 


r .K 


R.nult, Lojobäckenets bildning. 


Tat. I 


24°  B.Greemo. 


GEOLOGISK KARTA 


LOJ 0 BACKEN ET. 

1: 100,000. 


kåthetens fä 

fri-malion  Och  BVOTSit. 

strykning och slu/minr/ 


\halksten..     /     slrattfihatiarh. 
HöiiUti  ofrcc hajVtl  i meter  cnliijt  aeo 
logiska  och  topografiska  kartor. 
Djupet  7/Tidrr  IdOiosjärts   vin   cnliqf 

0. Nbrdqyist : '+V>.: mäter. 


E . Greervw. 


Betin., li.11,,11. 


F. Li&wei -rycken, f!:fbrs 


: 


Cm  bland  de främsta frågorna beträffande Finlands fysi- 
ska geografi  gäller sjöbäckenens uppkomst.  Hvarje fram- 
ställning af landets daningshistoria måste anses lida af en 
väsentlig ofullständighet. om den icke gifver en förklaring 
°fver dessa i klippgrunden insänkta fördjupningars bildning, 
■ty de utgöra genom sin talrikhet. sina vexlande dimensio- 
ner, sin  ytterliga mångformighet  och  sin ovanligt jemna 
fordelning  öfver ett stort område det förnämsta karaktärs- 
draget i Finlands natur.  Om ock många andra trakter äro 
Wka på insjöar, finnes intet område af samma storlek som 
den södra hälften af Finland jemförligt med detta i utveck- 
hngen Pf vattenfylda klippbassiner.   Vi kunna derför inga- 
]nnda utan noggrann pröfning på de finska insjöarne tillämpa 
<*e teorier, till hvilka man i utlandet kommit vid studiet af 
^sjöarnes uppkomst.  Deremot borde undersökuingen af de 
finska bäckenen kunna leda till ett betydelsefullt inlägg i 
clet meningsutbyte, som fortfarande eger rum mellan förfäk- 
tarne af de olika teorierna. 

En sådan undersökning har emellertid ännu icke blif- 
v*t företagen i Finland. Vi stå här inför stora olösta 
§'åtor. Allt livad vi i den finska literaturen finna syftande 
På detta ämne är dunkla antydningar om möjligheter. Icke 
ens en orografisk och geotektonisk beskrifning öfver någon 
finsk sjöbassin finnes offentliggjord.  Det är såluuda för när- 


226 


varande omöjligt att afgöra, huruvida våra insjöar ligga i 
preglaciala dalar, hvilka genom inlandsisens verksamhet be- 
röfvats sin botten af denudationsprodukter, såsom de Mortil- 
let redan 1859 ansåg vara fallet med de schweiziska insjöarne 
och som Penck 1882 bevisat beträffande vissa sjöar vid fo- 
sten af de bayerska alperna, — eller huruvida de framkallat 
genom glacial erosion i berggrunden, en åsigt som först 
framstälts af A. C. Bamsay beträffande de skotska och 
schweiziska insjöarne och som funnit en synnerligt varm för- 
svarare i Helland, — eller om de uppkommit genom tek- 
toniska rubbningar under inlandsisen, hvilket är Lyells åsigt 
om de schweiziska och britiska sjöarne, — eller om de. 
såsom flertalet geologer efter Desor och Murchison ansett 
om många bland utlandets sjöar, uppkommit genom uppdäm- 
mande rubbningar i berggrunden kort före istiden och ge- 
nom inlandsisen skyddats mot igensvämning, • — eller slutli- 
gen om de framkallats genom postglaciala förändringar, en 
åsigt som, beträffande den skandinaviska urbergsmassans gro- 
par, icke torde ega någon förfäktare. De svenska insjöbäc- 
kenen hafva skaffat anhängare åt både Kamsays och Desors 
teorier, och gent emot dem har A. G-. Nathorst framhål- 
lit vigten af Pumpellys teori, i det han hänvisat på, att 
vittringen i de på kant stälda kristalliniska skiffrarne och 
gneisvarieteterna, hvilka sammansätta Sveriges jord, måste 
framskrida ganska olikformigt, så att före istiden betydande. 
af vittringsgrus in situ fylda gropar torde hafva uppkom- 
mit mellan de bergarter, som bättre motstå atmosferiliernas 
inverkan. Genom inlandsisen befriade från vittringsgruset 
bilda dessa gropar enligt nämnda åskådningssätt så väl de 
största som flertalet mindre sjöbäcken. Under den lifliga 
strid, som pågått mellan Helland, förkämpen för den glaciala 
korrosionen, och de svenska geologerna Törnebohm och Nat- 


227 


horst, hafva dessa sistnämnda ernått en öfverensstämmande 
uppfattning' i frågan, i det Nathorst öfvertygat sig om de 
tektoniska rubbningarnes betydelse för de större fördjupnin- 
garnes uppkomst och Törnebohm allt mera tillerkänner 
vittringens olikformiga nedträngande i berggrunden ett vä- 
sentligt inflytande på detta fenomen, isynnerhet beträffande 
de mindre sjöarne och de störres formdetaljer. 

Lika som de svenska geologerna kommit till det resul- 
tat, att hvarken vittringen ensam eller de tektoniska rubb- 
ningarne ensamma framkallat fördjupningarne i berggrun- 
den, lika så har det i utlandet allt allmännare blifvit erkändt, 
att sjöarnes uppkomst icke låter förklara sig medels en enda 
teori, ja att deras daningssätt är så vexlande, att det bör 
efterforskas i h varje fall särskildt, om man vill komma ifrån 
hypotesernas osäkra grund. För att åstadkomma en öfver- 
blick af dessa invecklade företeelser, har man försökt indela 
sjöarne i vissa grupper karakteriserade genom sitt upphof. 
O. Peschel, F. v. Richthofen och W. M. Davis hafva fram- 
stält de förnämsta systemen, och under sist förflutna år har 
v. Richthofen i sin ..Fiihrer fur Forschungsreisende" utvid- 
gat och förbättrat sitt. Det består nu af 8 hufvudgrupper 
och 37 underafdelningar. Emedan de flesta af dessa kate- 
gorier icke ega någon tillämplighet på finska förhållan- 
den, ingår jag icke för tillfället i en närmare redogörelse 
<jfver dem, utan återkommer till v. Richthofens system, se- 
dan jag anfört mina iakttagelser öfver ett bland våra mest 
typiska insjöbäcken. 

Under sommarn 1886 var jag i tillfälle att egna fem- 
ton dagar åt frågan om Loj o bäckenets bygnad och bilduing. 
På så kort tid kunde jag icke hoppas ernå ett definitivt re- 
sultat och måste inskränka mig till en rekognoscering i de, 
så vidt jag kunde bedöma, vigtigaste trakterna af området. 


228 


En af dem var jag- till och med tvungen att undvika, eme- 
dan ställets förvaltare, baron F. Linder, förbjöd mig att 
göra geologiska undersökningar på Svarta egor. Det blef 
mig följaktligen omöjligt att undersöka sjöns utlopp. I nå- 
gon mon lyckades jag motverka skadan af förbudet dels 
genom att från båten undersöka strandklipporna, dels genom 
att inhemta upplysningar af välvilliga grannar, bland hvilka 
jag med den lifligaste tacksamhet önskar nämna herr G. v. 
Cristierson, egaren till Gerknäs. Till väsendtlig hjelp voro 
mig Geologiska, undersökningens kartblad n:o 2 samt A. M. 
Jernströms „Strödda geognostiska anteckningar" I & II och 
C. P. Solitanders ..Några geologiska iaktagelser vid en van- 
dring längs Hyvinge— Hangö j ern vägsanläggning ". Dessa 
uppsatser äro offentliggjorda i „I5idrag till kännedom af 
Finlands natur och folk", häftena 20 och 24. Dessutom har 
jag att tacka min vän, doktor O. Nordqvist. för åtskilliga 
värdefulla upplysningar om sjöns djup, temperatur och djur- 
lif samt för de tre blad af ryska topografiska kårens karta 
öfver dessa trakter i skalan 1: 42,000, hvilka hittills blifvit 
fullbordade (VI 24, 25, VII 25). Oaktadt bristfällighe- 
terna i mina observationer och den deraf vållade osäker- 
heten i slutsatserna vågar; jag till Vetenskapssocieteten 
öfverlemna min lilla uppsats som det första försök till en 
på direkt iakttagelse grundad framställning af en finsk in- 
sjöbassins bygnad och bildning. 
I.  Lojobaekenets orografl. 

mim:. 

Lojo sjön är den sydligaste af Finlands större insjöar. 
Dess afstånd från Finska viken vid Ingo kyrka är endast 
14,5 kilometer och dess astronomiska läge kan betecknas 
genom 60° 14' N. br. och 23° 55' E. 1. fr. Greemv., hvilka 
linier korsa hvarandra ungefär öfver midten af sjön. Dess 
höjd öfver hafvet torde vara ungefär 31 meter. Enligt 
Geologiska undersökningens kartblad är ytans nivå belägen 
106 fot öfver Finska viken, enligt ryska topografiska kårens 
mätningar 14,e sasjen. Sin största utsträckning, 21 kilo- 
meter, når den i NE— SV riktning mellan Laxpojo och 
Skönvik (se tab. I), och dess största deremot vinkelräta ut- 
sträckning, 13,8 km., finnes mellan Härjänvatsa och Kyrk- 
stad. I nordostlig riktning sträcker sig vattenytan utan 
märkbar stigning längs Suitila sund och Hiidenvesi ytterli- 
gare 20 km. till Vihtis kyrka. Dessutom mottager sjön 
från norr tvenne mindre tillflöden, det ena ur Valkerby 
träsk, det andra ur Hornavesi. Längs hela sydöstra stran- 
den inmynnar intet vattendrag, och lika afstängd är den 
nordvestra stranden ända till Långvik i söder. Der sträcker 
sig en smal slingrande vik, Haravesi, 3,5 km. i NV riktning 
och mottager afloppet från Puujärvis vattensystem. Längst 
i söder, vid Svarta, befinner sig Lojosjöns utlopp. 

Sjöns orografiska hufvudsträckning, NE — SV, framträ- 
der på kartan och äfven i naturen vida starkare än man 
af proportionen mellan sjöns längd och bredd, 1 : 0,64, kunde 
vänta. Detta intryck framkallas af den öfvervägande NE — 
SV riktning, hvari flertalet halföar, öar, sund och vikar äro 
orienterade. Från norra stranden sträcker sig Outamolan- 
det mot VSV och utlöper i tvenne uddar, Suurniemi och 
Karkkali,  af hvilka  den  sistnämnda  är  5,+ km. lång och 


230 


0,5 


km. bred. Dessa uddar afskilja från sjön en fjärd af 
13,5 km. längd ocli 1,5—2,5 km. bredd, hvilken i samma 
riktning- utbreder sig från Karstu till Pellonkylä. Från 
vestra stranden rikta sig tvenne uddar eller halföar rätt 
emot hvar sin af Outamolandets flikar, nämligen Karislojo 
prestgårdsudde mot Suurniemi och Tammistolandet mot 
Karkkali. 

Hornavesi och Outamoviken intaga också ett sådant 
läge, att landen mellan dem och Lojosjöns stora fjärdar er- 
hålla en med Karkkali parallel hufvudsträckning. 

Från sjöns södra strand utskjuter Bällbylandet 8 km. 
i NE. I dess fortsättning ligga öarne Jalasaari, Huhtsaari 
och Kuutlukainen samt det från östra stranden framträdande 
Volslandet ända till Ojamo. 

Mellan Bällbylandet och Karkkali ligger den 9,8 km. 
långa och 1,5—3.6 km. breda Storön, hvilken på tre sidor 
lemnar endast sund mellan sig och fastlandet. I NV eger 
ön en bred halfö, på hvilken Maila rusthåll är beläget. 
Denna fortsattes i nordostlig riktning med öar och holmar, 
i hvilkas former samma orografiska riktning är tydligt ut- 
preglad. Också i sundet söder om Storön ligga holmar an- 
ordnade i NE— SV. 

Öster om Storön utbreder sig sjöns vidaste fjärd nä- 
stan qvadratisk med ungefär 3,5 km. sida. Från en mindre 
fjärd närmast Lojo kyrkby skiljes den genom några holmar, 
Hevosaari, Sitosaari, Leesaari, Multapäät och några andra, 
i hvilkas form och läge den orografiska hufvudriktningen 
ånyo starkt gör sig gällande. 

I de delar af Lojosjön, som nu blifvit betraktade, är 
riktningen NE— SV således i hög grad markerad. I vestra 
hälften råder N 50—60° E, i östra hälften N 75—80» E. 
Längs Karkkali och Storöns norra strand sker öfvergången 


231 

småningom i en jemn båge, men icke så på södra sidan om 
Storön. Der träder riktningen N 55° E omedelbart intill 
riktningen N 75° E, och öfvergången från den ena till den 
andra sker i Hermalanselkä medels en tvär krökning af 
sundet i rent N— S riktning. I detta knäs fortsättning 
skjuta tvenne små vikar söderut in i ändan af Bällbylandet. 
Härigenom markeras en ny orografisk hufvudriktning, hvil- 
ken upprepas i det långa sundet mellan Karkkali och Storön 
å ena sidan, Tammisto- och Tallnäslanden å den motsatta. 
Denna riktning skär den första i 50—60° vinkel. Storöns 
östra strand jemte sundet vester om Huhtsaari, Volslandets 
vestra strand jemte denna linies förlängning, som träffar 
Leesaaris vestra ända, den linie, som i öster begränsar 
öarne Leesaari och Hevosaari och fortsattes längs fastlands- 
stranden mot Hiitis, och slutligen stranden längs Loj o backe, 
dessa fyra linier äro sig emellan nästan parallela, gå i N 
15 — 20° E och bilda en orografisk riktning, som i ungefär 
60° vinkel korsar den i sjöns östra hälft rådande huvud- 
riktningen och sålunda fullkomligt motsvarar N— S riktnin- 
gen i vestra hälften. 

I hela den hittills skildrade delen af Lojo sjön äro 
dessa tvenne, hvarandra i 60° korsande orografiska riktnin- 
gar till den grad öfvervägande, att de helt och hållet be- 
herska reliefen och strandkonturerna. Några andra räta 
orografiska linier af mer än 2 km. längd kunna der knap- 
past uppvisas. Helt annorlunda förhåller det sig med sjöns 
återstående sydöstra del. Söder om den långa linien Skönvik 
— Ojamo framträder på kartan och i naturen en ny orogra- 
fisk hufvudriktning, NV— SE. I denna riktning gå Vols- 
landets södra strand, Peinsaari, Orsnäslandet från Kukkumäki 
till Jalasaari, vikarne och uddarne på södra stranden af 
Bällbylandet med motsvarande vikar och uddar mellan Kyrkön 


232 


och Bredvik. Denna riktning är kombinerad med N— S 
riktningen, i östra hälften med några graders afvikelse mot 
NE i öfverensstämmelse med motsvarande linier längre norrut. 
Deremot finnes den i norra delen af sjön öfvervägande 
NE— SV riktningen här endast svagt antydd genom vatten- 
ledens hufvudsträckning mellan Bredvik och Gerknäs. 

Alla dessa orografiska linier äro skulpterade i klipp- 
grunden. De återfinnas derför i fördelningen af berg och 
dalar och i bergens former. Outamolandet är uppfyldt med 
berg af vexlande former men nästan konstant höjd af 70 — 
90 meter, skilda af trånga dälder i de bekanta riktningarne. 
Maila halfön och öarne NE derom genomdragas af låga 
branta kammar med mycket likformig ENE sträckning. På 
Bällbylandets nordvestra hälft angifver geologiska kartbla- 
det några smala i NE— SV utdragna berg, medan dess syd- 
östra del visar små aflånga klintar och kullar med NV— SE 
sträckning. De motsvaras af Bålabybergen. Längs östra 
stranden af Lillsjön går en smal rygg i NV. Parallelt 
med stranden af Kyrkstads fjärden gå bergen omkring 
Virkby, parallelt med Ojamostranden går bergbranteu söder 
om Ojamo, och parallelt med stranden vid Lojo backe gå 
kullarne omkring kyrkbyn. 

På otaliga ställen vid stränderna är klippgrunden blot- 
tad, och der strandbrädden är låg och består af lös jord, 
finner man nästan öfverallt marken stigande inåt landet och 
bergklintar framstickande ur backarnes grus. Undantag 
göra endast följande ställen: 

Haravesi vid Långvik. Från dess inre ända sträcker 
sig en låg dal mot Särkjärvi. Dalen begränsas på södra 
sidan af höga klippkullar och genomflytes af Puujärvis af- 
loppså. 

Karislojo prestgård.  Norr om gården bildas stranden 


233 


på ett ställe af Karisloj oasen, och på andra sidan om denna 
ligger Puujärvi 14,« meter högre, omgifven af klippiga strän- 
der. Ur åsens vestra sida framsticker en klippa nära prest- 
gården. Såsom nyss nämndes, rinner Puivjärvis vatten till 
Haravesi; Loj osjöns klippbäcken är sålunda åt detta håll 
tillslutet. 

Suitila sund. Ehuru ingen märkbar fallhöjd finnes 
mellan Lojo sjö och Hiidenvesi, rinner vattnet synbart från 
den sistnämnda sjön till den förra, Hiidenvesi är omgifven 
af höga klippiga marker. 

Laxpojo viken. Från dess östra strand stiger lerslät- 
ten långsamt men märkbart mot Loj oåsen, som här är af 
betydlig höjd. Pä åsens motsatta sida sticka klippor upp 
ur mosandeu. Om åsen någonsin här uppdämt sjön, såsom 
den något mer äu 30 meter öfver sjöns yta befintliga teras- 
sen ä dess uordvestra sluttning tyckes antyda, så har den 
åtminstone icke numera på detta ställe en sådan verkan. 

Ojamo. Mellan Lillojamo och Lojo backe sänker sig 
mosanden frän åsens sida ända till vattenytan. Ehuru en 
liten klippa sticker fram ur sanden invid vattenbrynet och 
en annan ur mosandeu på åsens motsatta sida, kunde man 
förmoda att åseu på någon punkt af denna 1,2 km. långa 
sträcka uppdämmer sjön. Sannolikheten af denna förmodan 
minskas dock något, då man på geologiska kartbladet fin- 
ner att jernvägslinien på mosandfältet öster om åsen befin- 
ner sig 22 meter öfver sjön. Beviset för att åsen här hvi- 
mr på en fast grund, som är högre än sjöns nuvarande 
nivå, gifves af de starka källdrag, som på hela denna sträcka 
frambryta invid stranden. Skulle åsen uppdämma sjön, så 
skulle källdragen visa sig på motsatta sidan. Dessutom 
frambryta källsprången icke i sjöns nivå, utan någon meter 
högre upp. och deras vatten strömmar till sjön. 


234 


Gerknäs. Mellan Kyrkstad och Munkberget är åsen 
afbruten. Åkerleran utbreder sig här från Sjundeå nästan 
fram till Lojosjön. Endast en låg bank af svallgrus och 
krossgrus skiljer på detta ställe Lojobäckenet från kustlan- 
det. Från Lillsjöns SE ända kan man följa en gammal 
åbädd, delvis intagen af kärrmark, i östlig riktning tätt ut- 
med Munkbergets fot. Rännans högsta punkt ligger unge- 
fär 4 meter öfver Lillsjön. Ehuru klippgrunden ingenstädes 
synes i denna ränna, äro dess omgifningar så bergiga, att 
man icke kan antaga, att grusbanken här väsentligen upp- 
dämmer vattnet. Om någon lindrig fördämning här före- 
finnes, så framkallas den då af krossgruset, ej af Loj oåsen. 

Bålaby. Mellan denna by och Bredvik tränger en 
smal vik in mot SSE mellan klippiga stränder. Den fort- 
sättes medels en lindrigt stigande dal med lerbotten. Dalen 
böjer sig mot sydvest omkring en liten rullgrusås, intages 
mellan denna och Lojoåseu af en torfmosse och får här 
sydligt fall. Äfven denna dal bär spår af att fordom hafva 
utgjort ett aflopp för sjön ; sandterasser skönjas här och der 
på dess bräddar. Den förenar sig med Päsardalen och tyc- 
kes sålunda hafva spelat rollen af en äldre bädd för Karis å. 

Svarta. På redan anförda grunder kan jag icke be- 
skrifva sjöns utlopp. I förbifarten såg jag endast att det 
nedersta iillet störtar öfver en klipptröskel, och detsamma 
skall enligt herr v. Ohristiersons uppgift gälla om det öfver- 
sta fallet. Om Karis å fordom runnit förbi Bålaby, måste 
här eller vid Bällby ström hafva funnits någon fördämning 
af löst material, hvars rester ännu böra återfinnas. 

Söder om Svarta ligger Päsardalen blott 12,r, meter 
öfver hafvet, Mårbackabygden ligger 42 m. högt, vattende- 
laren vid Lillsjöns SE ända 35, i m., Virkbybergen åtmin- 
stone 75 in., Gunnarsby 54 m., de nordligare trakterna ännu 


högre, ocli äfven på östra sidan är Lojobäckenet omgifvet 
af en klippuppfyld högre krossgrusmark. Vattnet rinner 
från sjöns nivå, 81,i m.. utför en klipp tröskel ned i Päsar- 
dalen. Då enligt doktor O. Nordqvists uppgift storfjärden 
når ända till 59 meters djup, eller 28 meter under hafs- 
ytan, torde det sålunda icke kunna bestridas att sjön ligger 
i ett slutet klippbäckeu. Med alla sina vexlande former, 
sina talrika olika gestaltade öar och uddar, fjärdar, vikar 
och sund, är detta klippbäcken modelleradt efter några fä 
lätt skönjbara orografiska hufvudlinier. Dessa linier äro 
inpreglade i sjelfva berggrunden. De tvenne stora åsarne. 
hvilka en på hvardera sidan om sjön sträcka sig i NE — SV, 
bestämma på intet sätt sjöns utsträckning eller form. Lojo- 
sjön skulle vara sådan den nu är, om ock åsarne icke 
funnes till. 

Oaktadt sin i fördelningen af land och vatten starkt 
markerade relief måste Lojobäckenet i stort sedt anses för 
ett flackt landskap. Dess djup är visserligen föga kändt. 
Uppgifter om äldre lodningsförsök i olika delar af sjön cir- 
kulera i trakten, men de äro sväfvade och kunna icke kon- 
trolleras. De första mätningar, om hvilka jag erhållit fullt 
exakta underrättelser, utfördes på stora fjärden sommarn 
1883 af professor S. O. Lindberg. Han har benäget medde- 
lat mig följande derom. Från nordvestra bergudden af 
Leesaari företog han med en 173 fot lång lina ungefär 40 
lödningar dels i riktning mot Skraatila, dels mot Pietnäs 
udde. Närmare Storön tilltog djupet så, att linan vid sex 
lödningar icke nådde botten, hvarfor han öfvergaf försöket. 
1 februari 1887 har d:r O. Nordqvist företagit en serie 
lödningar och temperaturbestämningar i samma fjärd. Han 
har haft den utmärkta vänligheten att ställa resultaten till 
ttlin disposition.   De 18 lodningarne  äro utsatta på kartan 


236 


(tab. I). Det största djupet anträffades norr om Vols mel- 
lan Hallberg och Virmonsaari och befanns vara 59 meter. 
De högsta uppmätta punkterna af bäckenet ligga på eller 
nära dess bräddar, nämligen i norr en höjd 2 km. öster om 
Kaijola, enligt ryska topografiska kårens kartblad 96, e m. 
öfver hafvet, i nordost en punkt af Lojoåsen öster omLax- 
pojo 110,9 m. i sydost Mnnkberget, 96,o m., allt enligt samma 
källa, i sydvest en höjd 2,3 km. SSV om Långvik, 103,9 m.. 
samt i vester, 1,6 km. V om Särkjärvi, en klippa af 81, a m. 
höjd öfver hafvet, allt enligt geologiska undersökningens 
uppgifter. Den största bekanta nivåskilnaden inom bäcke- 
net blir då 138,8 meter, en obetydlig höjdskilnad i ett om- 
råde af 20 kilometers tvärmått. Tänka vi oss bassinen som 
en sferisk kalott af de nämnda dimensionerna, kunna vi be- 
räkna dess centrivinkel enligt formeln tg lJt v = h : % d, 
då v är centrivinkeln, h är kalottens djup och d dess körda 
eller basdiameter, och få då v = 3° 10' 52". Der* starkaste 
lutningen  hos  någon  del af bassinen angifves af det plan, 

som tangerar kalotten i någon punkt 
vid dess periferi. Detta plans lut- 
ning mot horisonten blir 1) ~ 1/.i v 
tit 1° 35' 26". Beräknas bassinens 
form efter passhöjden, d. v. s. an- 
tages h = 60 meter, erhålles b = 
0° 41' 16", hvilket motsvarar en 
lutning af 1 : 83,8. 1 sin helhet be- 
traktad måste således Lojobassinen 
anses för en slätt, icke en dal. 
Stående nere vid sjöstränderna eller 
i%. i. på fälten får man icke detta intryck, 

emedan de talrika delvis rätt branta klippkullarne och grus- 
höjderna hindra en fri öfverblick.  Men bestiger man någon 


237 


punkt af 60—100 meters absolut höjd, framträder slättka- 
raktären ganska tydligt. Knapt någon ojemnhet höjer sig 
en grad öfver horisonten, sluttningarnes profiler förefalla 
obetydliga och branterna försvinnande små. 


B 


II.  Lojobäckenets geotektonik. 


1-   Sydöstra delen. 

Emedan förevarande undersökning eger rent geografiskt 
syfte, skall jagi icke behandla bergarternas petrografi vid- 
lyftigare än rjödigt är för framställningen af de stratigrafi- 
ska förhållandena. Till en fullständig utredning af de geo- 
tektonisk/ä processer, genom hvilka dessa förhållanden fram- 
kallats,, saknas mig både material och förstudier, hvarför 
jag m<dd afseende på mineralogiska detaljer får hänvisa till 
geologiska undersökningens texthäfte n:o 2, Holmbergs „Ma- 
terifalier till Finlands geognosi, I", Å. E. Nordenskiölds „Be- 
skrjifning öfver de i Finland funna mineralier" och F. J. 
^Viiks „Öfversigt af Finlands geologiska förhållanden", i hvil- 
k(et sistnämnda arbete ytterligare litteraturhänvisningar 
fi.mnas. 

>r Det 91,2 m. höga berget sydost om Stortötar (se tab. I) 
toestår af gneisgranit, som uppe på toppen företer en tem- 
Isigen tydlig E— V skifirighet. Utan gräns öfvergår den 
\Me åt öster och åt vester i medelkornig— finkornig mass- 
^irmig granit, i hvilken man ej ens på afstånd kan upptäcka 
^•ågon parallelstruktur. Samma röda granit med små sling- 
^sga gneisfragment bildar berget närmast i sydvest, och i 
^tess norra del innesluter graniten några lodrätt stående, 
skarpt  begränsade skikt  af fiukornig  grå  glimmergneiss, 


238 

hvilka stryka i samma riktning, som Stortötarbergets skiff- 
righet, delvis dock i ESE. På en mindre bergklack nära 
invid angifver geologiska undersökningens kartblad ENE 
strykande gneis med sydlig stupning. Söder om Mårbacka 
reser sig en; klint, hvilken utgör en tektonisk fortsättning 
af Tötarbergen, i det den består af gneisgranit med några 
lameller, som antyda en E— V strykning. Ännu längre i 
Tester, vid nordöstra ändan af Stenhagsmossen, anstår åter 
en medelkornig röd granit; dm, är emellertid mera pegmatit- 
artad och dess endast på någon pun*t skönjbara skiffrighet 
går i NNV, hvarigenom den ansluter sig; till de sydligare i 
samma klippa befintliga gneispartien. 

Invid Stortötar gård reser sig ur slättetf.en för dessa 
trakter ganska ansenlig klippa, som norr om \ Mårbacka 
sträcker sig vesterut. Ett pass leder öfver dess tistra del, 
ett annat djupare och bredare öfver dess midt. DtJtta se- 
nare begagnas af jern vägen. Partiet närmast öster orifl järn- 
vägen är Munkberget, det vestra partiet Gerknäs Kolfiags- 
berg. Hela denna sträcka består af gneisgranit, som rPJer 
en mångenstädes rätt stark skiffrighet i E — V, således x 
bergets orografiska riktning och parallelt med gneisgrani t" 
sträckan närmast i söder. För det mesta är denna gneis ?" 
granit ljusgrå, nästan hvit, och medelkornig, med starkt in -" 
vecklad hvit ortoklas och ej obetydligt glimmer. På någr.'^ 
ställen är den dock mörkare, mera finkornig, och äfven röd " 
aktiga partier finnas. 

Vester om Kohagsberget, på andra sidan af dalen, be ]" 
stå bergklackarne af röd massformig granit, bortom hvilke » 
gneis  med  annan  strykning uppträder.  Vi  hafva såled< 
åter nått vestra ändan af gneisgraniten.  Utan fara för e 
förhastad slutsats torde vi kunna betrakta Tötarbergen och' 
Kohagsberget som delar af en enda gneisgranitmassiv med 


239 

E— V skiffrighet. Sa vidt jag kunnat ntröna förhållandet, 
stå skiffringsplanen lodrätt. Der gneis förekommer i massi- 
ven, intaga dess skikt för det mesta samma ställning som 
skiffringsplanen. 

Till gneisgraniten ansluter sig gneis i norr och i söder. 
Berget söder om Mårbacka, hvars norra ända jag redan 
omtalat, består sydligare af en finkornig mörk gneis, som 
stryker i E— V med lodrät stupning, genomdragen af en 
ganska grofkornig hvitvittrande granit, hvilken icke såsom 
gneisgraniten i bergets norra del innehåller granater. Ve- 
ster om denna gneis, i SV ändan af Mårbackaslätten, reser 
S1g en högre klint, som består af samma bergarter i lika 
ställning. Den grofva hvitvittrande graniten tyckes här 
ofverväga, och gneisskiktens strykning vexlar, men huvud- 
riktningen E— Y är dock utmärkt tydlig. 

Munkberget sluttar brant mot norr till en däld, som 
lorenar Lillsjödalen med Sjundeåslätterna. Däldens bredd 
öfverstiger ej 125 meter, och dess norra sida bildas af tre 
gneiskullar. Gneisen. är finkornig, delvis skifferartad, och 
dess skikt stupa med c, 50° vinkel ned under Munkbergets 
gneisgranit. Strykningen öfvergår från rent vestlig i den 
mellersta kullen till VNV på vestra ändan af den vestra 
kullen och till ENE i den östra kullen. Gneisen fortsattes 
österut längs Tötarfältens norra sida. Dess skikt stryka 
der allt mera i NE, så att de på den bergklack, hvars 
strykning och stupning är antydd på geologiska undersök- 
ningens kartblad, gå i N 55° E med ungefär 75° SE fall. 
1 denna strykningsriktnings förlängning angifver geologiska 
kartbladet en 3 km. lång sträcka diorit, I texten till samma 
kartblad finner man följande upplysning om den der rådande 
bergarten: »intager strax vester om Väjans i Sjundeå ett 
större område, men är här också af något skiffrig struktur, 


240 

mera liknande hornblendeskiffer. Den består af mörkt horn- 
blende, oligoklas af ljusgrön, i blått eller gult stötande färg, 
samt är vanligen något glimmerrik". 

Lika litet som graniten i den södra gneiszonen liknar 
den närmast befintliga gneisgraniten, lika litet överens- 
stämma granitådrorna i den norra zonen med Munkbergets 
gneisgranit. Den temligen grofkorniga röda eruptivmassa, 
som genomtränger gneisen, bildar älven gångar i gneisgra- 
niten. 

Norr om den nu skildrade gneiszonen reser sig Kukku- 
mäki. Dess södra del, som bildar den 93,8 m. höga toppen, 
består af grofkornig röd granit. Denna granitstock stiger 
med en brant vägg upp öfver den norra delens hvita. tem- 
ligen grofkorniga gneisgranit. Den sistnämnda visar endast 
fläckvis spår till skiffrighet med lodräta, i |— Y strykande 
skiffringsplan. Samma bergart framsticker ur gruset mellan 
Kukkumäki och Kyrkstad. Geologiska kartbladet angifver 
norra Kukkumäki såsom gneisberg med ENE strykande, NN\ 
stupande skikt. Således finnes sannolikt gneis pä nordliga- 
ste sluttningen, som jag ej hann besöka. Vester om Kukku- 
mäki uppträder finkornig gneis med alldeles afvikande strati- 
fikation, så att vi här åter stå vid vestra ändan af en gneis- 
granitmassiv. Då den i söder angränsande gneiszonen viker 
af mot ENE. få vi måhända betrakta de mellan Valby och 
Väjby liggande höjderna som fortsättningen på Kukkumäki- 
massiven. De bestå nämligen, så vidt jag hann öfvertyga 
mig derom, af en grofflasrig, hvit granatrik gneisgranit med 
gV— NE strykning och lodrät eller nästan lodrät stupning. 
Geologiska undersökningens kartblad angifver på denna 
sträcka dels gneis, dels granatgneis och betecknar bergklac- 
ken närmast Valby med NE strykning och SE fall. 

Vid  sydvestra  hörnet  af Mårbackamassiven,  mellan 


241 


Strutmossen och Stenhagsmossen, äro lagringsförhållandena 
något mera invecklade. Massor af granit uppträda här och 
af bry ta de skiktade bergarterna. På vidstående figur 2 
har jag försökt framställa förhållandet. Fältmätning ligger 
dock icke till grund för kartskissen. 

Vid A  synes sydvestra hörnet af Mårbackamassiven, 
(-1. v. s. den å sid. 16 omtalade höjden af hvitvittrande gra- 
nit  med  lodräta  gneislager,  hvilkas  strykning vexlar om- 
kring E— V.   Samma 
granit bildar terrängen 
vesterut  till  I  samt 
åt sydvest till passet 
niellan Stenhags-  och 
Strutmossen.   Endast 
vid  D  uppträder  en 
temligen flnkornig röd 
granit,  hvars  förhal- 
ande  till  den  ljusa 
grofva jag  ej  kunde 
fö klart för mig, eme- 
dan  större  delen  af 
klippan här är öfver- 
täckt  med  hagmark. 
I  granitmassan  när- 
mast torpet stå åtskil- 
nga större och mindre gneisfragment med brant (70 — 90°) 
stupning  och vexlande. mest NV strykning.  Många lager 
aro starkt böjda och veckade.  Bergarten i dessa skolar är 
nnkornig, delvis skiffrig, grå glimmergneis.  I en del skikt 
Jngår hornblende.  Vid C äro brottstyckena af den lagrade 
"ergarten  ännu mera veckade och vända i alla riktningar. 
Uen röda graniten vid D står i beröring med 


Fig. 2.   Bergbygnaden kring 
Stenhags mossen. 


242 

här stryker i NE med lodrätt fall. Nordvest om D stryka 
gneisskikten i ENE med otydligt fall och äro till stor del 
starkt veckiga och genomsatta af hvita eller bleka granit- 
injektioner. Den sydvestriktning, som här är förberedd, fort- 
sättes hos gneisen vid E. Der, på passets södra sida, reser 
sig en lagerföljd af ljusgrå finkornig glimmergneis, som dock 
strax i sydvest af bry tes af en större granitmassa. Men på 
dennas andra sida, vid Stenhaga torp, återkommer gneisen 
med 72° SE stupande strater. 

Vid K framträder ur krossgruset starkt skiffrig, lätt 
vittrande röd gneis i kontakt med graniten. Skikten stå 
lodrätt och stryka i N 30° V. Något tiotal steg från kon- 
taktytan öfvergår gneisens röda färg till grå och dess kon- 
sistens blir fastare ; den finkorniga grå glimmergneisen åter- 
kommer. På bergets högsta punkt äro dess strater särdeles 
tydliga, stå lodrätt, stryka i NNV och äro témligen starkt 
veckiga. Norr om L försvinner berghällen under bevuxet 
grus. Vid M framträder den å sid. 16 omnämnda knapt 
skiffriga röda graniten, i hvilken jag tyckte mig finna spår 
till en NNV strykning. 

Vester om Stenhagsmosseu utbreder sig Lojoåsen till 
en mo, som döljer berggrunden på en sträcka af närmare 
2 kilometer. Söder om Bålaby, nära kilometerstolpen mo 
62 på jernvägen från Hangö, anträfias i denna riktning det 
första fasta berg. Det består i sin södra ända, der blott 
några hällar sticka fram ur skogsmarken, af témligen finkor- 
nig skiffrig hornblendefels jemte granatförande finkornig glim- 
mergneis. Skiktens strykning går i NE med 50° SE lutning- 
Nordligare, der berget träder fram i form af en hympel öf- 
ver fälten, råder en mindre finkornig gneis, genomträngd at 
stora massor grof kornig granit. Strykningen är här N— S 
med  60"  E  lutning.  Några steg nordligare, der graniten 


243 

fortfarande spelar en framstående rol, förändras gneisens 
strykning till NNV med 50° NE fall. I bergklintens nordli- 
gaste del råder graniten. Några af densamma omgifna el- 
ler i densamma utkilande gneislager stryka i ENE med lod- 
rätt fall. 

Ehuru skiktens strykning och lutning i detta berg 
visa icke så liten likhet med motsvarande förhållanden i 
Stenhagsmossens omgifning, vågar jag icke deraf sluta till 
något samband mellan dessa tvenne gneisterränger. Ty de 
tyckas vara åtskiljda af en bred zon af granit. På geolo- 
giska undersökningens kartblad är fortsättningen åt SV af 
berget vid Stenhaga torp betecknad som granit. Ur Gerk- 
näs möns norra sluttning uppdyka några hällar, hvilka lika- 
ledes bestå af granit, och alla bergklackar jag besökte mel- 
lan Kohagsberget, Gustafsberg och Gerknäs gårds båtstrand 
äro rena granitberg. Den här rådande graniten är fullkom- 
ligt massformig. Ännu nordligare ser man en fortsättning 
på denna granitzon, nämligen det temligen höga och branta 
berg, på hvilket Orsnäs by ligger. 

Denna zons tektoniska betydelse framgår deraf, att de 
gneisbälten, som på hvardera sidan omgifva den, stupa i 
motsatta riktningar. Bland åkrarne NE om Gerknäs gård 
sträcker sig en rad klippor i NV- SE riktning. De äro 
skiktändarne af en finkornig grå glimmergneis, som stryker 
i NV med endast 30° SV lutning. Längs nordöstra stran- 
den af Lillsjön går en bergrygg nästan parallelt med de 
nämnda åkerklipporna (Se tig. 3). I dess södra ända stryka 
•skikten i NNV med 45° SV fall. Mot midten af berget böja 
de något af åt vester och lägga sig tillika allt flackare. 
På midten antecknade jag N 35° V strykning och 25° SV 
lutning, och nordligast N 45° V med ungefär 15° SV lutning. 
Pa  det  ställe,  der  torsionen  begynner, hafva lagren icke 


244 

uthärdat den ojemna spänningen; jag anträffade der en 
mineralgång, utmärkt genom grof kristallinisk iriserande lab- 
rador, qvarts och i små stafformiga prismer utbildad gul- 
brun apatit. Berget är på geologiska kartbladet betecknadt 
som hornblendegneis. Dermed öfverensstämma också i huf- 
vudsak mina iakttagelser. Men på en del ställen, isynner- 
het mot  södra ändan, der det närmar sig gneiszonen norr 

om Munkberget, ta- 
ger glimmern öfver- 
hand och hornblen- 
det minskas, så att 
en del af södra än- 
dan består af den 
vanliga finkorniga 
grå glimmergneisen. 
En fortsättning 
på gneispartiet om- 
kring Lillsjön fin- 
ner man längs vä- 
gen till Ahtiala 
sund. Ungefär en 
kilometer norr om 
Lillsjöns utlopp lig- 
ger i skogen en flat 
berghäll  af  horn- 


Fig. 3.  Berget mellan Jönsböle 
och Lillsjön. 


blendegneis med NNV strykande skikt i 50° SY lutning, 
och mellan denna häll och Orsnäsberget ligger en höjd, der 
gneisen (glimmergneis) i beröring med granitzonen och 
mångfaldigt genomträngd af medelkornig hvitvittraude 
granit visserligen är ansenligt rubbad och vresig, men dock 
visar en öfvervägande NNV strykning. Stupningen vexlar 
från  50°  E  till  80° V.   Norr om dessa klippor möter en 


Jå 


245 


granitmassiv, som sträcker sig tvärt öfver Orsnäslandet och 
bestar af temligeu finkornig röd granit lik den, som rader 
på en stor del af bergen söder om Stortötar. Der vägen 
till Alitiala smid går igenom denna bildning, finner man vid 
bergets fot vester om vägen några N— S strykande, mot V 
stupande gneislager inbäddade i graniten, de sista utlöparne 
af Lillsjögneisen. 

Såsom jag påpekade, öfvergår hornblendegueisen på 
Lillsjöns östra strand isynnerhet i södra delen till grå glim- 
mergneis. Tillika öfvergår dess lutning småningom från 
15° till 45° SV. Knapt 500 meter ostligare anstår samma 
glimmergneis med 50° SV lutning och fortsätter med förän- 
drad strykning och varierande amfibolhalt längs Munkber- 
gets norra fot bort till dioritskifferbergen vid Vejans, såsom 
jag redan utförligt framstält, Denna petrografiska och stra- 
tigrafiska likformighet tyckes tala för att Lillsjögneisen är 
en tektonisk fortsättning af den norra gneiszonen vid Totar. 

Gneisgraniten i Kukkumäki eger deremot icke någon 
tektonisk fortsättning åt vester. Bergen omkring Jönsböle 
visa helt andra strykningsriktningar och lagrens stupning 
flerstädes är sådan, att hela nejden mellan Kukkumäki och 
Lillsjögneisen måste anses för ett särskildt block. De äro 
tillika genomträngda af stora massor pegmatitartad granit, 
isynnerhet mot öster, hvilket tyder på ett samband mellan 
graniten i detta block och den ståtliga granitmassiven, som 
bildar Kukkumäkis topp. 

Sydligast, omkring folkskolehuset, finner man öfver- 
Vägande granit. Berghällen framträder der så obetydligt 
ör marken, att sambandet mellan de olika partierna ej rätt 
tydligt kan urskiljas. I flere hällar ser man massformig 
granit omgifvande några i N—S strykande gneisstrater. 
Nordost om skolhuset sträcker sig en kort klipprygg i rikt- 


246 


ning mot Kukkumäki. Den består af en ljusröd qvartsitar- 
tad gneis med drummer och gångar af qvarts. Skikten äro 
vresiga och rikligt genomsatta af granitådror. Hufvudstryk- 
ningen vänder sig från NNE i bergets södra ända till NE 
på dess midt och till ENE i norra ändan. Lagrens allmänna 
lutning är i södra delen 40° SE och öfvergår norrut till 
65" SE. 

Norr om denna bergklint utbreder sig en stor flat häll 
bestående af grofkomig pegmatit, i hvars södra ända några 
gneislager stryka i NE med SE fall. Samma granit bildar 
en udde invid Kyrkstad såg. Följande strandklippa i vester 
visar samma granit jemte i NE strykande, 35° SE lutande 
lager af röd finkornig glimmergneis, hvilken liknar den nyss 
beskrifna. Närmast Jönsböle fortfar samma strykning, ehuru 
gneisen här återfår sin blågrå färg. Skiktens stupning kunde 
jag ej bestämma på de flacka hällarne. Men längst i NV, 
nära den norra graniten, antecknade jag vid stranden vre- 
siga gneisskikt med NNE strykning och 40—70° NV lutning. 
Jönsböleblocket tyckes sålunda bilda en antiklinal, hvars 
axel står vinkelrätt mot Lillsjögneisen. I axelns förläng- 
ning öfver Kyrkstads fjärden finner man en dylik antiklinal, 
i det Virkbydalen kantas af tvenne i NE gående klippryg- 
gar, af hvilka den vestras skikt hafva NV, den östras SE 
stupning. I antiklinalens fortsättning höjer sig Lojo åsen 
starkt och inhöljer bergen i sitt grus, så att endast enstaka 
små hällar kunna upptäckas i skogen. På en af dem, be- 
lägen sydost om Ojamo, såg jag den finkorniga grå glim- 
mergneisen stryka i NE med 40° NV lutning, såsom var att 
vänta, om den i öfverensstämmelse med sitt läge skulle ut- 
göra en del af antiklinalens vestra skänkel. Vester om 
denna häll ligger en större bergklack, hvars skikt med lin- 
drigare fall ansluta sig till samma lagerföljd.  Bergarten är 


247 


densamma, skiktens strykning är ENE och deras lutnnig 
blott 10" NV. 

Såsom redan nämndes, luta gneislagren på andra sidan 
om Gerknäs granitzon mot denna. Förhållandet kan när- 
mast iakttagas på Kyrkön och vid Verknäs. På Kyrkön 
förekommer en tydligt lagrad gneis af vexlande vekare och 
hårdare skikt. De veka skikten äro mera glimmerrika och 
finskiffriga, de hårdare hysa företrädesvis hornblende jemte 
hvit fältspat. Äfven af glimmergneisen finnas hårda föga 
vittrande lager, som ännu bära vackra glacialrefflor. Skik- 
tens strykning går i NNV och lutningen är 15° ENE. Gnei- 
sen är genomsatt af laxfärgade pegmatit-injektioner och 
gångar. 

På Verknäs udde äro gneisskikteu af samma petrogra- 
fiska beskaffenhet, som på Kyrkön, men betydligt mera rub- 
bade och måhända äfven rikligare injicerade med granit. 
Man kan dock längs stranden utmärkt tydligt följa lagrens 
hufvudstrykning och konstatera att den går i NNV med 
ungefär 30° ENE lutning. 

Bålaby ligger till en del på den bergiga halfö, som 
skjuter ut mot nordvest midt emot Verknäs. På denna halfö 
bestå klipporna af finkornig grå gneis, med talrika mellan 
skikten injicerade pegmatitlameller af blott några centime- 
ters mägtighet och många af dem med knapt en meters ut- 
sträckning i planet. Lagren stryka i NNV och stupa 30° 
mot ENE. 

Mellan Bålaby och Bredvik utskjuter en annan halfö, 
hvars klippor äro brantare än Bålabyhalföns. Glimmer- 
gneisen uppträder äfven der, men är rikare på granit, som 
alldeles råder vid bergets östra fot. Också stupa skikten 
derstädes brantare, ända till 60° mot ENE, med bibehållande 
af den österut rådande strykningen. 


248 

Omkring gårdarne vid Bredvik och några hundradetal 
meter åt norr från dem är graniten framme i riklig massa. 
Den genomsätter på mångfaldigt sätt gneisen, som här slår 
vida veck, så att inan många meter framåt kan följa en 
NE strykning. Krökningen af skikten kan dock åt hvar- 
dera ändan så väl iakttagas, att intet tvifvel råder om att 
hufvudstrykningen äfven här är nordnordvestlig med 25 — 35° 
stupning mot NE. Ännu 1 km. öster om Svarta bruk fann 
jag i granskogen några N — S strykande skiktändar med c. 
30° E lutning. Norr om detta ställe angifver geologiska 
undersökningens kartblad ett par kalkbrott med NN V sträck- 
ning och ett med dem parallelt gneisberg. Då jag gick att 
iakttaga dessa platsers stratigrafi, möttes jag af baron Fri- 
dolf Linder, hvilken förbjöd mig att fortsätta mina under- 
sökningar på Svarta mark, emedan jag icke på förhand an- 
hållit om tillstånd att få göra sådana och icke egde något 
officielt förordnande der till. Följaktligen kunde jag endast 
under vandringen genom Svarta bruk till landsvägen konsta- 
tera att den ända från Kyrkön och Verknäs rådande NNV 
strykningen med ENE lutning upphör invid bruket. På en 
markhäll nordost derom antecknade jag nämligen VNV stryk- 
ning med mycket brant SSV stupning hos gneisen, och några 
steg närmare stryker gneisen i en annan liten markhäll i 
E— V. Ett af vattenfallen såg jag störta öfver hällar med 
ENE strykning och 40° SSE lutning. 

Norrut kan nian följa Gerknäs — Bredvikserien på 
Mangsön, der fin grå glimmergneis omgifven af granit stry- 
ker i N — S med lindrig lutning mot öster, och på Likhol- 
men, der samma gneis likaledes stryker i N — S med lindrigt 
ostligt fall, äfven här i sällskap med massor af röd granit. 
Nordvest om Likholmen ligga tvenne små klippor. På den 
sydvestra af dem, Kaisas klippa, visar sig gneisgranit eller 


en föga skiffrig gneis genomsatt af pegmatit. Man kan här 
följa skiffriiigeii' i tvenne mot VNV konvexa veck. i livilka 
skiffringsplanen stupa brant mot öster och sydost, I klip- 
pans norra del deremot. der en mera konstant NNE stryk- 
ning råder, faller skiffringen blott 25° mot ESE. På den 
nordöstra af de två klipporna. Vassgrunda, råder en tydlig, 
delvis ytterst finkornig gneis med vexlaude olika hårda la- 
ger och stora ursköljningar. Lagren äro pä tvären genom- 
satta af qvartsgångar, stryka i NNE och falla 50° mot ESE. 
Synbarligen gör Verknäs— Kyrkögneisens strykning öfver 
Mangsön, Likholmen och dessa klippor en båge mot NE. 
I bågens fortsättning på fastlandet finner man en markhäll 
1 skogen med gneisfragment inbäddade i en flasrig gneis- 
gmnit med vexlande skiffringsriktningar, ur hvilka jag som 
medeltal af sex mätningar erhöll N 30° E. Denna punkt, 
Öster om hvilken graniten vidtager, tyckes förhålla sig till 
Verknäszonen pä samma sätt som det ställe, der Ahtiala 
vägen korsar samma granitmassiv. förhåller sig till Lillsjö- 
gneiszonen. 

Bällby lyder under Svarta. Stratifikationen på södra 
delen af Bällbylaudet är mig följaktligen obekant. Men de 
°i'Ografiska förhållandena antyda, att gneisen med NV stryk- 
ning fortsattes under sjön och ett godt stycke in i landet. 
Mot Kyrkön, Verknäs, Bålabyhalfön och de två halföarne, 
som omgifva I3redviken, utskjuta fråu Bällbylandet lika 
Bftånga halföar eller uddar, och i det inre sträcka sig enligt 
geologiska undersökningens kartblad nästan alla gneisberg 
1 NV  riktning,  på samma sätt som på sjöns södra strand. 

Följer man Verknäsgneisen mot söder, får man bevittna 
e» likartad böjning. Berget i skogsbrynet söder om Verk- 
näs består af glimmergneis med NV strykning och 30° NE 
stupning.  Högre upp i sydost böja sig skikten, med unge- 


250 


farligt bibehållande af stupningen, i riktningarne N 50° V, 
N 55» V och N 65° V, utan att något brott eller någon 
granitgång synes. Lika så finner man gneisen i den berg- 
klint, som ligger rätt i söder från Bålaby viken, stryka i 
N 55° V med 70—80° NE lutning, och i sydostlig riktning 
öfvergå till N 65° V med 85° NE fall, och några steg längre 
fram till och med vända sig till E— V ocli ställa sig lodrätt. 
Vid rån mot Gerknäs ser man hällar med N 80° E stryk- 
ning och lodrätt fall. Inom denna sträcka, från Bålaby till 
rån, genomsättes gneisen af den massformiga ljusröda gra- 
niten i österut tilltagande mängd, och vid rån tager grani- 
ten  så  öfverhand,  att man i en berghäll ser blott enstaka 

i graniten inneslutna 
gneisskikt med alldeles 
afvikande, VNV stryk- 
ning. Vi stå vid grän- 
sen mot Gerknäs— Ors- 
näs granitzon. — När- 
mast i söder reser sig 
det å sid. 20 omtalade 
i hvars' norra 


Strandklippa vid Bålaby. 
") Löst gneisbloclc. 


berget 


Fig. 4. 

ända graniten omsluter gneisskikt med N 53° E strykning 
och lodrätt fall. Stå dessa skikt i sammanhang med Verk- 
nässerien, måste en förkastningslinie genomgå berget när- 
mast i söder om dem. 

Böjningen vid Bålaby tyckes, som sagdt, hafva försig- 
gått utan någon större bristning af lagren. Men nere vid 
stranden af viken, i dess innersta ända, framsticker en li- 
ten häll, på hvilken man kan se en förkastningslinie. (Se 
fig. 4.) Ytan, utefter hvilken förkastningen skett, stryker 
i N 85° E ocli står i det närmaste lodrätt. Det norra bloc- 
kets  skikt  stryka i NV med 40° NE fall, under det söder 


251 


om brottet strykningen är YNV med lodrätt tall. Hällen är 
jemnt rundad och gränslinien löper fullkomligt skarp öfver 
den släta ytan. I vestra ändan döljes den af lösspjelkta 
och rubbade block, och i nästa häll åt detta häll anstår 
den ljusröda graniten. Andra ändan af liuieii pekar mot 
sjön. Bergarten är på hela hällen en finkornig och fast 
mörkgrå glimmergneis. 

Denna lilla förkastning antyder att skiktens böjning 
mot sydost och öster i Bålabybergen icke kan bero af en 
Ursprunglig trågformig lagring. Men vi skulle icke behöfva 
det vittnesbörd, som förkastningen lemuar. för att komma 
till samma slutsats. Den dikteras af stupningens starka, 
tilltagande i den mon svängningen fullbordas. Om vi tänka 
oss att hela blocket egde den stratitikation, som råder på 
Kyrköu och vid Yerknäs, och att derefter blockets södra 
kant uppböjdes längs en i E— V gående axel. erhålla vi just 
den förändring i skiktens läge. som ofvan beskrifvits. Genom 
en likadan rörelse hos blockets norra kant längs en i NE— SA 
gående axel åstadkommes skiktens böjning vester om Orsnäs. 
Verknäsgneisen ter sig således som ett 15— 80" mot nordost 
lutande gneisblock med uppböjda kanter. 

Likasom öster om Lillsjön en hornblendegneiszon stry- 
ker fram, likaså finner man närmast vester om Gerknäsgra- 
uiten rätt mycket hornblende i gneisen. De starka ur- 
sköljningame ur lagren på Likholmen och isynnerhet på 
Vassgrunda angifva också att der. i närheten af Orsnäsgra- 
liten, lösliga eller lätt sönderdelbara mineralier i ej ringa 
mängd ingå i gneisen. Vid Bålaby är gneisen redan renare 
glimmergneis. och i nejden mellan Bålaby och Bredvik äf- 
vensom kring sistnämnda ort såg jag endast glimmerrika 
skikt. Att döma häraf skulle hornblendegneisen tillhöra la- 
gerseriens öfversta del och glimmergneisen företrädesvis de 


252 


djupare lagren.   Samma förhållande har professor Wiik re- 
dan för längesedan konstaterat inom den laurentiska forma- 
tionen kring  Nyslott och Helsingfors (Finlands geologiska 
förhållanden, I, sid. 51).  Men redan på udden uordvest om 
Bredvik uppträda starkt ursköljda gneislager och kalkinlag- 
ringar, och närmare Svarta, innan vi ännu lemnat Verknäs- 
blockets stratifikation, finna vi på kartan stora kalkstockar. 
Det  synes  mig  derför troligt att Verknäsblocket icke ut- 
gör en enkel skiktföljd utan antingen ett ensidigt öfverstjelpt 
veck, hvars underskänkel ligger i dagen vid Svarta, eller ock 
tvenne block, det östra skjutet öfver det vestra, om ej möjligt- 
vis vester om Bredvik en förkastningsyta går fram, längs hvil- 
ken Svartåstycket sjunkit till de kalkförande lagrens nivå. 
Att  döma af geologiska undersökningens kartblad rå- 
en  mera  likformig  fNV  strykning hos lagren vester om 
Svarta ända bortåt Kattelus.  På denna sträcka tyckas så- 
lunda de tektoniska förhållandena gestaltat sig enklare lika- 
som öster om Kyrkstad.' I sin helhet ter sig Lojobäckenets 
södra och sydöstra brädd som en geotektonisk båge af mer 
eller mindre  starkt  uppresta skikt, deri glimmergneis och 
hornblendegneis äro de rådande bergarterna.  Glimmergneisen 
öfvergår i denna båge på en del ställen i gueisgranit eller 
ersattes  af  denna bergart,  och man finner exempel på att 
denna  öfvergång sker utan makroskopiskt skönjbar gräns. 
Serien är fattig på kalksten och andra lättlösliga mineralier. 
På  en sträcka är denna bågformiga skiktbygnad afbruten, 
nämligen  mellan  Jönsböle,  Svarta  och  Strutmossen.  Ett 
stort  genombrott afl yngre granit har här egt rum.  Berg- 
lagren hafva undergått väldiga rubbningar, så att en mot 
den normala vinkelrät strykning blifvit rådaude.  Ett eller 
flere block hafva sjunkit så att en högre, mera kalkrik geo- 

i gneisgranitens nivå.  Till 


logisk  horisont  blifvit bringad 


253 


pegmatitgraniteu visa de skiktade bergarterna inga offer- 
gångar. Då den röda pegmatitartade graniten äfven inträn- 
ger i gneisgraniten och visar skarpa konturer mot denna, 
måste man antaga att den stora störingen, i samband med 
h vilken den massformiga granitens uppträdande tyckes stå, 
inträffat i en period, då gneisgraniten redan var lika fast 
klyft som gneisen. 

2.   Mellersta och norra delen. 

Inom hela området mellan Långvik, Ojamo, Hiitis och 
Härjänvatsa herskar med några få alldeles lokala undantag 
en ostnordostlig strykning hos de skiktade bergarterna. 
Geologiska undersökningens kartblad antyder detta genom 
de talrika kalkstockarnes riktning på Storön och på Karis- 
lojo fastland och augifver uttryckligen samma strykning hos 
gneisen vid Sunrniemi, Seppälä och Outamo. Sjelf har jag- 
antecknat följande observationer häröfver: 

1. Hiitis bro, norra stranden N S5° E. 

2. Berget norr om Hiitis bro N 90° E. 

3. Udden vester om Hiitis bro jN 90° E. 

4. Nära Hiitis gård N 80° E. 

5. Mellan Hiitis och Paloniemi N 70° E. 

6. Backen norr om Humppila N 70° E. 

7. Nordväst om Outam oviken N 80° E. 

8. Udden midt emot Kaurasaari N 50° E. 

9. Östra ändan af Hevosaari ^ 70° E. 

10. Udden norr om stora Ojamo N 65° E. 

11. Klippa midt på Storöns östra strand N 85° E. 

12. Närmaste udde söder om Pietnäs udde, vågräta skikt, 

13. Pietnäs udde N 85° E. 

14. Udden öster om Pietnäs vik N 80° E. 

15. Udden vester om Pietnäs vik N 80° E. 


254 


16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 


Klippa nordvest om Pietnäs ENE. 

Den sydöstra holmen utanför Pietnäs ENE. 

,.   sydvestra   „ „ „    N 65° EJ. 

„   uordvestra ,, ,, „    ENE. 

„   nordöstra   „ „ ,,    N 75° E. 

Udden mellan Skraatila och Torhola ENE. 
Strandberget vid Torhola grotta N 65° E. 
Torhola grotta N 70° E. 
Östra udden af Tossaari N 55° E. 
Norra    „    „     „    N 55° E. 
Nordvestra udden af Mustasaari N 55° E. 
Vestligaste   „    „ „ N 60° E. 

Nordöstra viken af Seppälänsaari N 65° E. 
Norra stranden af „ N 55° E. 

•„ „     „  Tammisaari ENE. 

Östra delen af Kaitasaari N 65° E. 
Ämmänkallio vid Maila ENE. 
Klippa sydvest om Kaitasaari N 55° E. 
Karkkali udde ENE. 
Karislojo prestgårdsudde ENE. 
Nordöstra udden af Tammistolandet N 60° E. 
Klippa sydost om „ N 80° E. 

Nuottasaari N 55° E. 
Laminasluoto N 65° E. 
Udden vester om Saarenpää ENE. 
Strandklippa vester om Ristisaki ENE. 
Strandberg vester om Huila, vågräta skikt. 
Ruosniemi N 65° E. 
Strandklippa vid Långvik N 65° E. 
Lakiasaari N 70° E. 
Klippan nordost om Lakiasaari N 65° E. 
Klippan sydost om Ruosniemi N 55° E. 


48. Niittysaari N 70° E. 

49. Stranden af fastlandet öster om Niittysaari N 45° E. 

50. Vester om rån mot Lojo vid Biskopsnäs N 45° E. 

51. Öster om rån mot Lojo vid Biskopsnäs N 65° E. 

52. Klippa sydvest om Hermala N 50° E. 

Om vi dela området för dessa iakttagelser i tre delar 
genom en linie från Härjänvatsa till Biskopsnäs och en an- 
nan från Outamo till Vols ocli beräkna medelstrykningen 
inom hvarje del, erhålla vi för den vestra delen N 61° E. 
för den mellersta N 67° E och för den östra N 75° E. Häraf 
synes att strykningen i stort bildar en mot sydsydost öp- 
pen båge af minst 14°. I sydvestra ändan är bågen ännu 
större, i det skikten längs Bällbylandets vestra strand stryka 
i N 45° E. 

De enda undantag jag observerat från denna allmänna 
ENE strykning äro: 

(58). Klippa V-, km. söder om obs. 12 pa Storöns östra 
strand. Skikten, af ljusgrå glimmergneis, stryka i N 40° V 
och luta 20° mot SV. Några tiotal meter sydligare 
(54.) stryker samma gneis i N 20° E med 20° lutning mot 
ESE. I båda klipporna rikligt pegmatitartad granit. 
(55.) Udden söder om obs. 40 på Storöns vestra strand. 
Einkornig grå glimmergneis stryker i N 35° V med 45° NE 
fall bland en myckenhet pegmatitartad granit. 
(56.) Genom klippan obs. 50 på vestra stranden af Bällby- 
landet går en förkastningsspricka i N 5° V med 60° E lut- 
ning. Blocket vester om sprickan består af omvexlande 
tjockare skikt af hornblendegneis och tunnare af glimmer- 
gneis med N 45° E strykning och 50" SE lutning. Blocket 
öster om sprickan består af hornblendegn eis med N— S stryk- 
ning och 30° V fall. Sprickan är O.i— 0,.-, m. vid och fykl 
med  hvit  qvarts.   Fjorton steg öster om förkastningen föl- 

17 


256 


jer ett klippstycke, som är starkt sönderklyftadt med rub- 
bade lösa block, och bortom detta ställe visar hornblende- 
gneisen åter 45° E strykning med 50° SE fall. 
(57.) Holmarne obs. 17—20 nordvest om Pietnäs äro rika 
på grofkornig rapakiviartad granit. Ehuru den jemte gra- 
niten förekommande gneisens hufvudstrykning kunde bestäm- 
mas, äro skikten dock i hög grad veckade. 

Såsom häraf synes, förekomma undantagen från den 
allmänna ENE strykningen helt lokalt, omgifna af terräng 
med normalt strykande skikt. Granit åtföljer allestädes 
denna afvikande stratinkation. Äfven i närheten af förkast- 
ningen (56) fmnes sådan. Berget, hvari förkastningen fin- 
nes, betecknas af geologiska undersökningen som granit, och 
strandklipporna inom Biskopsnäs bestå till större delen af 
denna bergart. 

Detta förhållande, att de lokala rubbningarne åtföljas 
af graniten, är anmärkningsvärdt, emedan graniten i meller- 
sta och norra delarne af Lojobäckenet ingalunda är allmän. 
Jag har här sällan observerat den utom på de rubbade 
ställena, och då alltid i obetydlig qvantitet. Den fierestädes 
på Storöns vestra strand uppträdande graniten står i sam- 
band med den väldiga eruptivmassa, som fyller hela Tall- 
näslandet. På båda sidorna om sundet ligga i den medel- 
eller grofkorniga massformiga röda graniten åtskilliga iso- 
lerade gneisfragment inbäddade i olika riktningar, vanligen 
svartblå till färgen och med tät textur och alltid skarpt af- 
gränsade från granitmassan. 

En från områdets öfriga förekomster afvikande karak- 
tär har graniten på klipporna och holmarne nordvest om 
Pietnäs. Den består af temligen utbildade ljusröda orto- 
klaskristaller af en ärts till en valnöts storlek liggande tätt 
intill hvarandra i en grundmassa af svart glimmer och färg- 


257 


lös qvarts. Som gångart uppträder på dessa holmar en 
särdeles i ögonen fallande grofkornig pegmatit. 

En mindre förekomst af den vanliga ljusröda graniten 
observerades på norra stranden af Tammisaari. Den bildar 
der en öfverhängande bergvägg af 10—11 meters höjd, vid 
hvars bas sydligt lutande gneisskikt äro synliga. En annan 
förekomst af samma granit är prestgårdsudden i Karislojo. 
På en liten klippa utanför udden utkila de gneisskikt i gra- 
niten, hvilka tillåtit observationen n:o 35 öfver stratifikatio- 
nen. Graniten på detta ställe står förmodligen i förbindelse 
med ett större granitområde i nordvest, såsom tyckes framgå 
af geologiska undersökningens kartblad. 

Utom genom granitens sparsamma uppträdande skiljer 
sig mellersta delen af Lojobäckenet från den sydöstra genom 
kalkstenens förekomst i vida rikligare mängd. Jemte kalk- 
stenen uppträda här andra bergarter, som i sydöstra delen 
finnas antingen sporadiskt eller endast antydda, såsom py- 
foxenfels, felsit, qvartsit, skifierartad glimmergneis och gra- 
natförande glimmergneis. Då härtill kommer att hornblende- 
gueisen icke är sällsynt, men den egentliga gneisgraniten 
knapt synes till, får mellersta delen af bassinen en från den 
sydöstra betydligt afvikande geognostisk prägel. Vi äro 
när inne i en högre horizont af den laurentiska formationen 
eller i en yngre formation. 

Jag har icke kunnat utreda lagerföljden inom denna 
formation. Det visade sig nämligen redan efter de första 
försöken att stora svårigheter möta vid jemförelsen mellan 
tvenne nära hvarandra blottade profiler. Skiktserierna 
undergå talrika lokala vexlingar. Vanligen utkila kalklag- 
ren efter ett kort förlopp. Några kalkskölar ega blott 
ett par meters vidd i lagringsplanet eller ännu mindre. 
Afven  qvartsiten  och  felsiten  tyckas  förete  ett  nyckfullt 


258 


uppträdande, och till och med gneislager af en meters mäg- 
tighet utkila inom synhåll. Emellertid torde vid noggran- 
nare undersökningar en eller annan ledande horizont kunna 
upptäckas, som skulle gifva nyckeln till en tillfredsställande 
lösning af frågan om de tektoniska rubbningarnes historia 
i denna del af bassineu. Det visade sig nämligen på många 
ställen att den kalkstensförande serien upptill och nedtill 
begränsas af mägtiga partier gneis utan inlagrad kalksten. 
Det ligger derför nära till hands att förmoda att dessa 
mägtigare skiktserier, den kalkförande och den kalkfria, 
hvar för sig ega en likformig utbredning öfver hela områ- 
det och kunna igenkännas i alla lägen. En annan grund 
för förhoppningen att den tektoniska frågan inom detta om- 
råde skall kunna fullkomligt besvaras ligger deri att lagren 
här icke tyckas vara synnerligen starkt rubbade. Bedan 
den enformiga strykningen antyder detta, och dertill kom- 
mer att skiktens lutning flerestädes är temligen ringa. Ob- 
servationerna n:o 12 och 42, sid. 31 o. 32, angifva till och med 
ett sväfvande skiktläge, och betydelsen af detta förhållande 
ökas deraf att dessa tvenne punkter motsvara hvaranclra i 
strykningens  riktning,  en på hvardera stranden af Storön. 

Men äfven utan kännedom om lagerföljden kan man 
inom mellersta delen af Loj obäckenet öfvertyga sig om de 
tektoniska rubbningarnes allmänna karaktär. 

Längs Bällbylandets nordvestra strand råder, med det 
under obs. 56 nämnda undantaget, en likformig 50— 05° SL 
lutning hos skikten. Bergarten är på denna sträcka vex- 
lande hornblendegneis och glimmergneis, några lager ävo 
starkt ursköljda, och gångar af hornblendefels förekomma 
vid rån mellan Karis och Lojo. Öarne Tsosaari eller Oxar- 
holmen, Niittysaari och Lakiasaari ärö således belägna * 
riktning af dessa skikts liggande.  På sträckan Niittysaari— 


259 


Ukiasaari luta skikten 40-70° mot sydost, således konformt 
med Bällbylagren. Bergarten på Niittysaari befanns, der 
jag landsteg, vara en finkornig granatrik glimmergneis, på 
Lakiasaari omvexlande tunna skikt af grå glimmergneis och 
rög pegmatit, och på den mellanliggande klippan olika fasta, 
delvis starkt ursköljda finkorniga gneislager. I ytterligare 
fortsättning af denna skiktseries liggande finnes ett skär 
tätt invid Kuosniemi. Här råder en otydligt skiffrig granat- 
förande gneisgranit. På Ruosniemi udde begynner en mot- 
satt lutning af ungefär 80° NV. Vi hafva således här pas- 
serat en antikliual, i hvars axel gneisgranit förekommer. 

Lagerföljden på Buosniemis vestra strand begynner 
med en mägtig serie kalkfri gneis, genombruten af en IIV2 
m. vid gång af Tallnäsgraniten. Jag antecknade tretton 
kalkstensfria strater med en sammanlagd bredd af 56,3 m. 
i dagytan, hvilket vid 80° stupning motsvarar en mägtighet 
af 55,4 m. Dess bergarter öf verensstämma med dem, som 
observerades med sydostlig lutning på holmarne söder om 
udden. Ofvanpå dessa skikt följer en kalkstensförande serie, 
i hvilken jag nedifrån uppåt särskiljde först kalkstensrika 
skikt af 1,2 m. mägtighet, derefter kalkstensfri gneis af 10,8 
m. mägtighet, sedan en kalkstensrik lagerföljd af 6,2 m. 
mägtighet och öfverst en kalkstenstom lagerföljd af minst 
19 m. mägtighet. Dess verkliga djup kan ej angifvas, eme- 
dan den försvinner under strandgruset. Härefter följer en 
Jag strandremsa ungefär af hela Ruosniemiseriens bredd. 
^Torr om denna framträder berggrunden åter med samma 
strykning och lutning hos skikten, hvilka här åter bilda en 
vidlyftig serie, som nederst innehåller kalkfri gneis af 8,e m. 
mägtighet eller mera, och deröfver en kalkstensrik lagerföljd 
af minst 15,3 m. mägtighet. 

Något  hundratal  meter längre i norr dyka kalkstens- 


260 


rika hällar ånyo fram ur strandgruset och förete en brant 
stupning hos skikten. Derefter följer en sträcka, på hvilken 
den massformiga röda graniten råder, och så kommer man 
till den punkt, der obs. 42 öfver de vågräta skikten är 
gjord. Bergarten består här af röd fältspat, hvita qvarts- 
korn och svarta glimmerfjäll i en särdeles finkornig gneis- 
artad blandning. Vexlande strimmor af fältspat och glim- 
mer kunna skönjas på tvärsnittsytorna ; här och der äro 
små körtlar af svart glimmer afsöndrade. Skiktens läge är 
i allmänhet vågrätt, men vexlar något, i det lagren äro 
svagt vågformigt bugtade. Klippan vänder mot sjön en 
brant vägg, som starkt sönderklyftats dels efter skiktytorna, 
dels efter sprickytor i N— S med 75° V fall, N 85° E med 
85° N fall och mera underordnadt N 35° V med 80° SV fall. 
Ett ras har timat, vålladt af skiktytornas bugtighet, 

Obetydligt norr om detta ställe ser man vid vatten- 
brynet mörkgrå fmkornig gneis luta lindrigt mot N eller 
NNE under massig granit. Denna innehåller talrika brott- 
stycken af gneisen. Norr härom följer en liten vik, på hvars 
motsatta strand mycket veckiga skikt af den kalkstensfö- 
rande serien uppstiga med en medelstupniug af ungefär 55° 
mot SSE, öfverlagrande ljusgrå fmkornig gneis. Granat- 
förande massformig granit bildar gångar och ådror genom 
jagren. Några årtag längre fram, ute på udden, råder 
den ljusgrå glimmergneisen, här med 45° NE fall och mas- 
sor af granit. Tvärt öfver den smala viken i närheten 
af Kistisaki torp återkommer den kalkstensförande serien 
på Storöns nordvestra udde med veckiga skikt lutande 20— ~ 
50° mot NNV. Kalkstenen, som ända från Ruosniemi är 
rik på föroreningar, innehåller på detta ställe sådana i 
ovanlig mängd. Isynnerhet uppträda malakolit, strålsteu 
och  pyroxen,  alla  invuxna i kalkstensmassan,  malakoliteu 


261 


och strålstenen dock mera som gång- och drusfyllnad, 
pyroxenen åter på några punkter bildande egna skikt 
af ringa utsträckning. Derjemte innehåller kalkstenen 
glimmer, klorit, wollastonit, titanit, pyrit och en röd jor- 
dig vittringsprodukt såsom pseudomorfos efter upplösta kri- 
staller. 

Sydvest om udden ligger Lammasluoto holme. Der 
återfinnes den kalkförande serien med lodrätt stående skikt. 
Kalken är i hög grad orenad och innehåller enligt geologi- 
ska undersökningens uppgift bland annat små partier bly- 
glans. Något stycke i vestnordvest derifrån, midt i viken 
mellan Tallnäs- och Tammistolanden, ligger den lilla Nuotta- 
saari, äfven denna klippa bestående af den kalkstensförande 
formationen. Skikten luta här 45° mot NV. Gneisen är 
euritartad. kalkstockarne ganska mägtiga och rena. af vex- 
lande färger. 

Tillsammans med dessa holmar och de rätt öster om 
Lammasluoto belägna klippuddarne bildar sålunda Storöns 
nordvestra udde en antiklinal. Jag har ej varit i tillfälle 
att följa de två antiklinal erna från Storöns vestkust inåt 
ön. Deremot har jag på öns norra strand och holmarne i 
Karkkali sund lyckats följa en tredje sadel på en sträcka 
af fem kilometer i riktning från VSV mot ENE. 

På Kaitasaaris östra udde midt emot Mailaviken be- 
står klippan af något euritisk gneis med 40 — 50° SSE lu- 
tande skikt. På ett lågt klippgrund sydvest om holmen 
observeras ursköljda gneisskikt med 30° lutning åt samma 
håll, och under granittäcket på Tammisaaris norra udde 
luta gneislagren likaledes mot söder. Vestra stranden af 
det sund, som från norr leder in i Mailaviken, bildas af en 
brådbrant klippa, Ämmänkallio, som blottar en för finska 
förhållanden sällsynt vacker profil genom veckadt berg. 


262 


Fig. 5.  Profil af Ämmänlcallio vid Maila. 

Pä, midten af den här aftecknade delen af profilen 
(fig. 5) ses lagren ligga vågrätt. Mot söder (ät venster på 
figuren) sänka de sig lindrigt och försvinna, det ena efter 
det andra, i små skarpa veck under vattenytan. Mot norr 
åter stiga de plötsligt nnder skarp hopskjutning. Skikten 
äro här sa hopkuådade, att jag icke kunde följa dem hvart 
för sig genom hela labyrinten, oaktadt de endast till en 
mindre del döljas af växtmatta. Hela höjningen uppgår 
dock icke till mera än 4 meter. Norrut synas lagren åter 
försvinna under vattenytan, stupande mot NNV. (Detta 
ställe ligger några tiotal meter ät höger från figurens högra 
kant). Vi se sålunda här ryggen af en antiklinal, som är 
sammansatt af tvenue underordnade antiklinaler. 

Pä det å fig. 5 aftecknade stället, der skikten äro minst 
rubbade, antecknade jag följande lagerföljd. 

1) nederst, synlig blott på en sträcka af 4,r, m. längd 
och till 0,7 m. höjd, grofkristallinisk eller derb qvarts spric- 
kig med rostiga sprickor och delvis uppblandad med glimmer. 

2) åtskilliga tunna skikt af felsit med mellanlagrad, 
djupt ursköljd kalksten och pyroxenfels — tillsammans 0,is 
i — 0,3 m. 

3) oren kalksten med körtlar och blad af qvartsit — - 
0,2— 0,r. m. 


■388 


4) fyra skikt af qvartsitisk, delvis felsitisk bergart, 
hvart och ett O, o.-,— 0,2 m. tjockt, med mellanliggande ur- 
sköljd kalksten, tillsammans — 1 m. 

5) temligen ren kalksten — 0,,-, m. 

6) fyra skikt af den qvartsitisk— felsitiska bergarten, 
hvart och ett 6—4 cm. tjockt, med mellanlagrad nrsköljd 
kalksten, tillsammans — 0,2 m. 

7) mycket oren kalksten med körtlar och blad af qvart- 
SÉt — 0,17—0,3 m. 

8) rostig euritartad gneis, mycket fast — 0,g— 0,s m. 

9) qvartsrik hård småkornig kalksten, grönskiftande af 
inblandad pyroxen — 8 m. (= det mägtiga hvita lagret i 
figuren). 

10) vexlande, något nrsköljda skikt af rostvittrande 
gneis och hård euritisk gneis  —0,4—0,7 m. 

11) skiktrik följd af euritisk gneis och nrsköljd berg- 
art, skarpt afgränsad från föregående genom ett tjockare 
hårdt band — minst 4 m. 

i2) gneis, nppåt dold af vegetation. 

Af hemtagna prof finner jag att kalkstenens hårda 
mellanlager delvis bestå af pyroxenfels. Der de äro böjda 
i mycket skarpa veck eller dnbbelvikna, är skiifrigheten 
ofta starkast inne i vecket. 

Några nrsköljningar äro rätt djupa. Sålunda hafva 
tvenne små (på figuren synliga) grottor, Ämmänuunit, upp- 
kommit, efter hvilka berget fått sitt namn, Ämmänuunin- 
kallio, i den geologiska literaturen förkortadt till Ämmän- 
kallio. 

Lagren i klippans norra del luta mot norr. Tillsam- 
mans med de mot söder lutande skikten på holmarne utan- 
för bilda de en synklinal, till hvilken närmast i söder Am- 
mänkallios antiklinal sluter sig. 


264 


På Seppälänsaari, Mustasaari och Tossaari, som är en 
från Mustasaari åt nordost utgående halfö, finnes antiklina- 
lens fortsättning. 

Ytterst på sistnämnda ös nordöstra udde framkommer 
åter den kalkstensrika lagerserien mellan två mägtiga gneis- 
massor. Skikten äro här så vresiga och hällarne så låga 
och flata, att stup ningen icke kunde bestämmas. Än tyck- 
tes den vara nordlig, än sydlig. Vresigheten beror emeller- 
tid här icke på veckbildning. Enskilda hårda euritgneis- 
skikt af stor längd löpa nästan rätlinigt, och parallelt med 
dem stryka de större kalkstensbäddarne. Men många skikt 
utkila efter ett förlopp af blott en eller annan meter, isyn- 
nerhet kalkstenens. Denna uppträder till och med i så 
korta och tjocka massor, att de få utseendet af körtlar om- 
gifna af ett felsitiskt eller qvartsitiskt hölje och genom- 
dragna af lameller af samma hårda bergarter. Äfven de 
större kalkstensbäddarne äro späckade med strimmor af 
qvartsit, hvilka merendels ligga parallelt med den allmänna 
strykningen. Figur 6 skall gifva en antydning om den all- 
männa anordningen i dessa af vattnet sönderfrätna kalk- 
stenshällar. De mörka partierna föreställa den med skarpa 
kanter starkt framspringande euritgneisen, felsiten och qvart- 
siten, det hvita betecknar kalkstenen. 


Fig. 6.   Kalkstenshäll på Tossaari. 

Det var för mig länge en gåta huru de små qvartsit - 
lamellerna  och  körtlarne  hade uppstått.  Jag tror mig på 


265 


detta ställe hafva funnit gåtans lösning. Den på korta af- 
stånd vexlande stupningen hos skikten bevisar att de här 
varit utsatta för torsion. Om lamellerna funnos färdigbil- 
dade i kalkstenen, då vridningen egde rum, borde de äfven 
på de mest vridna ställena intaga samma med lagringspla- 
net parallela läge, som de vanligen innehafva. Om de dere- 
mot utgöra en sprickfyllning, borde de på sådana ställen, 
som varit mest utsatta för vridningen, sträcka sig snedt 
mot lagringsytorna i en mot den starkaste töjningen vinkel- 
rät riktning. Detta senare fall har här inträffat. Man ser 
kalklagren på flere särskilda ställen rikligt genomdragna af 
diagonalt löpande, ofta något böjda qvartsitlameller, hvilka 
för det mesta utgå från kalkstenslagrens öfre och undre 
.Ytor utan  att nå helt och 


hållet öfver till den motsatta 
ytan, såsom figur 7 utvisar. 
Qvartsiten i kalkbäddarne 
måste således anses som en 
under eller efter veckbild- 
öingen framkallad produkt. 


Fig. 7.   Qvartsit som sprick- 

fyllnad i vridna kalkstenslager. 

Tossaari. 


Slutligen återfinner man Ämmänkallio-antiklinalen på de 
små holmarne nordvest om Pietnäs. De äro till antalet fyra och 
ega följande inbördes läge: D 

C 

A B 

G är den största; den är utsträckt i E — V. Dernäst i stor- 
lek är A, som i N— S riktning eger sin längsta diameter. 
B och D äro utsträckta ungefär i samma riktning som 0; 
D är den minsta af alla. Söder om B ligga ute på fjärden 
några ensamma klippor, och något mer än ett stenkast norr 
°ffl D uppsticker ett klippgrund ur sjön.  På sidorna 34 och 


266 


36  är  redan  ordadt  om  den på dessa holmar och klippor 
förekommande graniten. 

På vestra stranden af holmen A stå vexlande lager 
af ljus glimmergneis och svart hornblendesten med 70 — SO'1 
SSE stupning. Dessa skikt hvila konkordant på en följd 
af skifferartade gneislager med nrsköljningar och qvarts i 
gångar och körtlar. Strykningen är ENE. Några steg från 
stranden gör serien ett veck mot norr, derefter mot vester 
och slutligen tillbaka mot ENE. I veckets norra knä fram- 
träder den orena korniga kalkstenen, till läget ersättande 
den skiffriga gneisen. Den hvilar på ljus gneis af några fö 
meters mägtighet, såsom synes mot norra stranden, der detta 
gneislager efterföljes af en riktigt kalkförande serie, hvari 
kalkstenen är späckad med föroreningar. Sistnämnda kalk- 
stensserie hvilar åter på ljus gneis, och hela denna norra 
skänkel af vecket lutar 70° mot SSE. Nedifrån uppåt, d. 
v. s. från norra stranden mot söder, är sålunda på holmen 
A följande profil blottad: 1) ljus gneis, 2) rikligt kalkstens- 
förande serie, 3) ljus gneis, 4) kalkstensförande serie öfver- 
gående i skifferartad gneis i tunna skikt med lättare lösliga 
mellanlager, 5) vexlande lager af ljus glimmergneis och svart 
hornblendesten. 

På holmen B stryker finkornig gneis i ENE med syd- 
ligt fall. Ett stort granitgenombrott med stycken af horn- 
blendefels i magman förefinnes här. 

Holmarne A och B ligga i förläugningeu af Ammän- 
kallio-sadelns södra skänkel. På en klippa söder om hol- 
men B såg jag finkornig röd gneis stryka i ENE med syd- 
lig lutning hos skikten, hvilka äro ganska mycket rubbade 
invid den genomträngande rapakiviartade graniten. Således 
visar sig öfverallt på dessa klippor och holmar den väntade 


267 


sydliga skiktlutningen oaktadt de sekundära rubbningar, som 
stå i samband med granitgenombrottet. 

De norra holmarne ligga i förlängningen af Ämmän- 
kallio-sadelns norra skänkel. Holmen C visar en myckenhet 
granit, hvilken här likasom på B icke eger en så porfyrisk 
utbildning som graniten på D och på klippan i söder. Den 
lagrade bergarten på C är glimmergneis. Skikten slå stora 
veck och luta oregelbundet. Öfvervägande tycktes dock ENE 
strykning och brant sydlig stupning vara. 

Holmen D är en af Loj osjöns märkvärdigheter. Den 
består af tvenne genom ett lågt sandnäs förenade klippor 
af  den  mest  olika bygnad.   Figur 8 är en kartskiss öfver 


*+++   granit 


=5^   gneis 
sMid-ylf.f|var.t"  ~'s= 

ytor I  sitgneis stCIiröS 

'   ,  > med nr-    c o 
'-Iskötjmn- 


:inil:ir ' 


sand 


Fig. 8.   Holme mellan SMaatila och Pietnäs. 


denna holme. Dess längd torde i det närmaste uppgå till 
75 meter, och den största höjden är ungefär 3 m. Den 
runda vestra delen är till mera än hälften öfvertäckt med 
ett rös af stora kantiga och kantnötta stenblock. Endast 
toppen och södra sluttningen äro bara. Toppen krönesafen 
tvärt uppstigande liten klippa. Den obetydliga del af berg- 
hällen, som är synlig, består mest af på, ända resta mycket 
veckade och vridna skikt af gneis och hornbleudefels genom- 
trängda af den fasta porfyrgraniten.   Någon öfvervägande 


268 


stryknings- eller stupningsriktning kunde jag icke finna, och 
teckningen af gneisstraternas böjningar är på figuren helt 
och hållet skematisk, endast afsedd att antyda, att stark 
veckning förefinnes. 

På holmens östra del ser man ej spår af graniten, och 
stratifikationen är med ens alldeles förändrad. Hela detta 
parti består af ENE strykande 30 — 60° NNV lutande tunna 
skikt af hård, delvis qvartsitisk glimmergneis vexlande med 
ursköljda skikt af pyroxenfels och kalksten. Sandnäset be- 
täcker således en förkastningslinie. Tvenne andra sprickor 
genomgå klippan parallelt med näset, och de genom dessa 
sprickor skilda blocken ega olika skiktlutning. I östra än- 
dan är holmen afskuren genom en med sprickytorna parallel 
lodrät yta. 

Klipprefvet norr om holmen företer samma bygnad och 
samma skiktlutning som holmens östra del. Lagrens nord- 
liga lutning öfverensstämmer med holmens och klippgrundets 
läge i fortsättningen af Ämmänkallio-antiklinalens norra 
skänkel, Berglagren i holmens vestra del och i holmen C, 
hvilka utgöras af samma vresiga och af granit genomträngda 
gneis- och hornblendeskikt, tyckas genom förskjutning eller 
förkastning vid granitens inträngande hafva erhållit ett ab- 
normt läge. 

Kaitasaari bildar, såsom vi sett, tillsammans med Äm- 
mänkallio en synklinal. Bergarten på Kaitasaaris östra 
udde befanns vara euritartad gneis. Dess motsvarighet borde 
sökas på den klippudde, som från Skraatilalandet skjuter ut 
mellan Tossaari och Pietnäs holmarne. Jag besökte därför 
denna udde och fann den bestå af en finkornig röd gneis 
med ringa glimmerhalt, men med särdeles tydliga klyftrikt- 
ningar. Gneisens beskaffenhet gjorde bestämningen af skikt- 
lutningen vanskjig.  Klyftningsplanen  gå  i  N  med 65° V 


269 

fal], i V med 70° S fall och i ENE med lindrig SSE lutning. 
Då en af de tre klyfriktningarne torde ligga i skiffrings- 
planet, och då strykningen här tydligen är E— V eller ENE 
— -VSV, så tyckes det sannolikt att lagerställningen här 
öfverensstämmer med den, som råder på Kaitasaari, och att 
en föga hoptryckt synklinal sålunda längs hela norra sidan 
sluter sig till Ämmänkallio-sadeln. 

Den likformighet  i  stratifikationen,  som  visar  sig i 
riktningen  ENE— VSV,  yppar  sig  äfven,  då  man jemför 
Storöns östra och vestra stränder med hvarandra.   I närhe- 
ten  af  Saarenpää påvisade jag en antiklinal.   Skikten äro 
der  ganska  brant  stupande,  på Lammasluoto till och med 
lodräta,  och  tillhöra  mest  den kalkstensförande serien.  I 
ostnordostlig riktning  härifrån  sträcker  sig  Storöns norra 
strand  från  Marttilaviken  till Pietnäs udde.   Från Askola 
österut träder klippgrunden mångenstädes fram vid stranden 
och  visar  öfverallt  vexlande tunna skikt af finkornig, dels 
skifferartad, dels hård qvartsig glimmergneis, stupande 50— 
'J0°  mot  SSE.   Den kalkstensförande serien visar sig icke, 
°m  ej  dessa  lager  höra  till  densamma, ehuru de här äro 
kalk- och pyroxentoma.  Men ej långt från stranden finnes 
Askola  malmskärpning,  der  malmgången  enligt  Holmberg 
begränsas dels af glimmerrik granit, dels af röd gneis med 
granater  samt i NNV  af en kalksköl med dåligt utbildade 
kondroditer.  På Pietnäs udde minskas skiktens lutning till 
Ungefär 12° SSE, och på närmaste klippudde på östra stran- 
den ligger  kalkstensförande  gneis vågrätt i svagt bugtiga 
skikt.  Granit åtföljer gneisen både på detta ställe och längre 
söderut,  och i dennas  närhet  vexlar stratifikationen något 
^ed ända till 20» lutning än åt SV, än åt SE, än åt S, så- 
som redan blifvit anmärkt å sid. 33 (obs. 53 och 54).  Men 
Närmare  Paavola  reser sig från öns östra strand ett brant 


270 


berg af samma bergart ocli med liknande förklyftning, som 
den å sid. 88 beskrifna, hvilken ligger i vågräta skikt på 
motsvarande bredd på vestra stranden. Här är således ej 
blott skiktens sväfvande läge en öfverensstämmande karak- 
tär för de båda ändarne af ön, utan dertill kommer den 
egendomliga ljusröda sandstensartade gneisens uppträdande 
på båda hållen. Denna gneis tillhör tydligen en högre geo- 
logisk horizont än den kalkstensförande serien, såsom man 
kan se i Saarenpäätrakteu. Det är icke omöjligt att den 
ljusröda gneiseu i Kaitasaari-synklinalen likaledes öfverlag- 
rar den kalkstensförande serien. 

Den ljusröda gneisen ligger på vestra stranden i en 
flack tektonisk fördjupning, i norr och söder begränsad al 
antiklinaler. Längs Bällbylaudets nordvestra strand och 
längs linien Ämmänkallio — Pietnäsholmarne synes den kalk- 
stensförande serien sjunka ned under de på Bällbylandet 
och Karkkali anstående bergarterna. Detta intryck får man 
af geologiska undersökningens kartblad, der på Bällbylandet 
en sydlig och på Outamolandet en nordlig skiktlutning fin- 
nes angifven. Då härtill kommer att nästan hela Bällby- 
landet och hela Outamolandet med undantag af södra stran- 
den äro kalktoma och att granatgneis, som vid GunnarsbY 
befanns vara granitisk. angifves som rådande i Outamolau- 
dets norra del, vore man frestad att antaga, att i stort sedt 
Lojosjön låge i axeln af en antiklinal, i hvilken den kalk- 
stensförande serien intoge den lägsta och gneisgraniten den 
högsta horisonten med den grå kalktoma glimmergneisen 
öfverlagrande den röda sandstensartade. Ehuru jag icke 
varit i tillfälle att undersöka Bällbylandet och åt torhållan- 
dena på Outamolandet endast hann egna en flyktig upp- 
märksamhet, kunde jag dock öfvertyga mig om oriktigheten 
af en  sådan uppfattning.  Till kalkstensformationens södra 


271 


gränszon skall jag återkomma. Hvad Outamolandet beträf- 
far, eger dess berggrund ingalunda bygnaden af en enkel 
antiklinalskänkel. Lagerställningen der är för det mesta 
lodrät eller nästan lodrät och afvikelsen sker omvexlande 
åt norr och åt söder. Norr om Hiitis bro stupa skikten 
70—80° mot söder, mellan Hiitis och Paloniemi antecknades 
en 85° S fallriktning, vid stranden sydost om Lylyis och 
På backen vid Hornavesis sydvestra ända stå skikten verti- 
kalt, nordvest om Outamoviken antecknades en 87° SSE 
stupning, nära Outamo sågs en brant nordlig stupning i öf- 
verensstämmelse med Finlands geologiska undersöknings 
uppgift, vid Torhola stå lagren högre upp i land vertikalt, 
men slutta vid vattenbrynet 40° mot NNV, och ute på Kark- 
kali udde falla lagren 30—50° åt samma håll. Bergarterna 
Pä Outamolandet äro i hög grad vexlande; här förekommer 
den kalkstens- och pyroxenfelsförande serien normalt utbil- 
dad eller ersatt med glimmerskiffer, vidare ser man här den 
flttsgrå hårda glimmergneisen, den hvit- och blåbandiga 
glieisen, hornblendegneisen och den ljusa granatförande gneis- 
graniten. Den sistnämnda är vidt utbredd i en zon från 
Kaijola mot ENE. men visar sig äfven sydligare nära Va- 
Pola. Enligt geologiska kartbladet består det höga strand- 
berget söder om Lylyis af granatgneis, men denna är må- 
hända af det iinkorniga, nästan skifferartade slaget, som 
tillhör kalkstensformationen. Den kalkstensföraude lager- 
serien anträffas endast i den sydligaste zonen från Karkkali 
till Hiitis bro. men dess glimmerskiffer, som på Karkkali 
3'ttersta udde bildar en temligen ansenlig klippa, återfinnes 
Worr om Varola granatgneisgranit vid Lahtitorpen. Likaså 
visar sig hornblendegneisen och den bandiga gneisen i mer 
än en zon. 

En sådan upprepadt zonformig anordning af bergarterna 

18 


272 


med på ända resta lager kan endast uppkomma genom upp- 
repad veckning och stark hoppressning af vecken. Om Ou- 
tamolandets strater i vestra delen tyckas öfverlagra Stor- 
öns, måste detta hafva sin grund i öfverstjelpning. Från 
LojesjÖns norra ända, vid Karstu, till Bällbylandet se vi 
således en fortlöpande serie parallela veck, af hvilka de 
nordligaste äro mest, de södra minst hopskjutna. De nordli- 
gaste vecken innehålla mest gneisgranit och glimmergneis, 
sydligare visa sig yngre bergarter, och ur geotektonisk syn- 
punkt sluttar hela formationen småningom mot söder. I 
hvilket förhållande står denna tektoniska sänkning till de 
kalkstenstoma antiklinalerna längs Lojobäckenets södra och 
sydöstra kanter? Förefinnes här ett afbrott, en förkastning 
eller flexur, mellan den kalkstensrika zonen och gneisgranit- 
zonen i sydost, förlänande bäckenet en bygnad af det slag, 
som Ferd. Löwl i sitt arbete „Ueber Thalbildung" benäm- 
ner kataklastiska dalar? En granskning af zonen mellan 
Lojo backe och Svarta öfver Ojamo, Vols, Jalasaari och 
Peinsaari skall gifva oss svaret på denna fråga. Efter den 
i geologiskt afseende mest ryktbara orten inom denna zon, 
Finlands äldsta jerngrufva, kunna vi kalla hela sträckan 
Ojamozonen. 


3.   Ojamo störingszon. 


Norra stranden af Pliitis sund bildas af en klippudde, 
på hvars krön tvenne torp ligga åtskilda af landsvägen. 
Norr om torpen höjer sig terrängen ytterligare till en rad 
kala bergklintar, af hvilka den östligaste sluttar temligen 
brant mot Laxpojo viken 200 m. norr om sundet (se fig. 9). 


273 


ty Bmtinäe 


1   . ■ 

»ät «SWKRfiS|S 


^•f 


«? 


f/ifi," Ä   F°rkastnin(jen  vid Hiitis bro.  1 : 10000.   Skuggningen an- 

J J oer relief en.  Bergarternas  strykning  och stupning är o betecknade 

som på tab. I. 

^ denna klint ser man mörk finkornig gneis stryka i E— V 
med 75—80° sydligt fall. Samma strykning och samma 
bergart kan iakttagas på de små hällar, som äro blottade 
angs stranden närmare bron öfver sundet. Sjelfva udden 
°reter den kalkstensförande skiktserien med stora urskölj- 
mngar mellan de hårdare lagren. Vexlande lager af fin- 
'ornig röd och grå glimmergneis, pyroxenfels, kalksten, qvarts 
0ch pegmatit stryka i N 80° E med 60—90° S lutning, 
^armare bron, söder om torpen, böja sig skikten småningom 
tjU N 60° E med 45—55° SE lutning. Dessa skikt utgöra 
^dligen en fortsättning på Outamolandets och Karkkali ud- 
( es  lager.  Emedan  skiktens böjning mot nordost närmast 


274 


bron är förenad med en minskning i deras lutningsvinkel, 
kan denna lokala förändring endast bero på att de på detta 
ställe blifvit nedvikna genom ett uppifrån verkande tryck 
längs en i mer eller mindre nordvestlig riktning gående linie. 

Invid brons motsatta ända, på östra stranden af sun- 
det, står en brant klippa af röd fältspatrik granit. Några 
få steg längre fram i riktning mot Loj o kyrka finner man 
åter lagradt berg. I en sprängning vid landsvägen resa sig 
nämligen i kontakt med graniten skikt af mörkgrå och ljus- 
grå gneis med tunnare mellanlager af ljus kalkhaltig liorn- 
blendegneis, grön pyroxenfels, kalksten, wollastonit ocli avarts. 
Dessa lager stryka i N— S med 45° E lutning. 

Från vägen ser man ett kalkbrott österut nära stran- 
den. Det är anlagdt i en höjdsträckning, som från stran- 
den af Laxpojo viken går i sydlig riktning mot kyrkan- 
Kalkstenen är till stor del fullkomligt oskiktad ocli ganska 
ten, men på en del fläckar något skiffrig, glimmerförande 
eller genomträngd af qvarts. Kalkstensbäddarne omgifvas 
af mörkgrå glimmergneis, som stryker i N— S och stupar 
70—90° mot öster. 

Hela trakten omkring kyrkbyn är rik på kalklager; 
hvilka allesamman, så vidt jag kunde finna, stryka i nästan 
rent nordlig riktning. 

Vid Hiitis sund mötas således tvenne från hvarandra 
mycket afvikande strykningsriktningar, hvilka hvardera äro 
konstanta öfver icke obetydliga arealer och i det närmaste 
bibehålla sig oförändrade till närheten af beröringsliuien. 
Endast Outamozonens skikt äro på en punkt i kontaktzonen 
något nedvikna. Då lagren kring kyrkan hvarken till berg- 
arter eller stratifikation öfverensstämma med de söderut vid 
Gunnarsby anstående bergen, måste de betraktas som ett 
särskildt brottstycke. 


275 


Lojoblockets vestra gräns är svår att iakttaga, eme- 
dan det sträcker sig ut i Ristlaks viken och denna är nä- 
stan fri från klippor och grund. Utanför Kurksaaris nord- 
östra udde har sjöfälluingen blottat en klipphäll. Den be- 
står endast af pegmatitgranit. På Kurksaaris närmaste 
strand visa sig vresiga gneisskikt strykande i ENE med 
•JO— 60° SSE fall, således tillhörande Outamozonen. De 
8'enomsättas af en temligeii finkornig qvartsrik granit samt 
af pegmatitgångar. Mellan ön och närmaste strand af Lojo 
kyrkbys område ligga tvenne små klippholmar. Den vestra 
består af medelkornig granit, hvari den rödaktiga qvartsit- 
artade gneisen utkilar med några i N— S strykande och 
35—450 e stupande skiktändar. Att på grund af denna 
observation anse Loj oblocket sträcka sig ända hit torde vara 
förhastadt, emedan de obetydliga skiktändarne kunna ligga 
helt och hållet inbäddade i graniten, afskilda från allt sam- 
band med andra lager. Ej heller den östra klippan lemnade 
lågon upplysning om Lojoblockets utsträckning. Den be- 
står af en fiiikornig qvartsitisk gneis, hvari jag icke kunde 
urskilja några lager. Den fina obestämda skiffrigheten kan 
vara clivage. Detsamma gäller om en på fig. 9 synlig berg- 
klack vid stranden 140 m. söder om Hiitis bro. Den visade 
en fin skiffrighet, som varierade i riktningarne X 25—40° E 
1Jied, såsom det tycktes, nästan lodräta skiffringsplan och 
består af finkornig .jvartsitgneis, mycket sprickfull och genom- 
satt af pegmatit och qvarts. En liknande gneis med spric- 
kor, qvartsådror och obestämd skiffrighet fann jag på syd- 
östra stranden af Sitosaari. 

Holmarne LeesaaiL Hallberg, Multapäät och Kalkki- 
saari ega en utpräglad längdutsträckning i den på Storön 
och Outamolandet rådande strykningsriktningen. Enligt geo- 
logiska undersökningens karta bestå Leesaaris alla klippor 


276 


af granit, de öfriga liolmarne af den kalkstensförande gnei- 
sen. På Haikari udde och hela Lillojarao strand visa skik- 
ten en dermed öfverensstämmande strykning. I motsats mot 
den enformiga stratifikationen och fattigdomen på granit på 
Storön äro emellertid Ojamoskikten vresiga och rikligt genom- 
satta af graniten. Betydande afvikelser från hufvudstryk- 
ningen äro helt vanliga. Torsionsfenomen förekomma, och 
måhända äfven små förkastningar. Ytterst på Haikari udde 
står rostvittrande, delvis förstörd gneis genomsatt af gån- 
gar och lagergångar af pegmatitartad granit. Skikten stryka 
på samma häll i N 60—75° E och deras lutning vexlar från 
20° till 40° SSE. 300 meter östligare vid stranden stryka 
samma bergarter i N 60° E och luta 20° mot SE. Omkring 
Lillojamo brygga visa sig små kalkstens- och pyroxenfels- 
skikt mellan gneislagren. Bergarten är vresig; strykningen 
vexlar mellau N 60° V och N 65° E, och lutningen är syd- 
lig. Ännu längre mot öster, der svämleran vidtager, visar 
en bergklack af glimmergneis med granit E— V strykning' 
och 30° S lutning. Invid Lillojamo gård stryka gneisstra- 
terna likaledes i E-V med 25° S fall, och ej långt söder 
om gården finnes ett kalkbrott genomsatt af röd granit. De 
kalkbäddarne begränsande gneislagren stryka der i N 65° V 
med SV lutning. 

Ojamo ödelemnade grufvor äro anlagda i „ett i E— V 
strykande lågt gneisberg och hafva en hornblenderådande 
gångart" säger Holmberg. Ojamo är äfven bekant för före- 
komsten af en gångart lik den, som jag anträffade vid Jöns- 
böle (se sid. 22), sammansatt af friserande labrador ochqvarts 
jemte prismatiska kristaller af ett mineral, som ansetts för 
apatit, men enligt prof. Wiiks benägna meddelande till en del 
befunnits vara nephelin. Dessutom är samma ort känd för 
sin rikedom  på olika slag af i kalken invuxna eller i gån- 


277 

gar  bildade  kristaller.  Jag var icke i tillfälle att besöka 
grufvorna  lika  litet som Vols omgifningar, der geologiska 
kartbladet angifver syenit, granit och en jernmalmsförekomst 
i, såsom kartbladets text upplyser, grå gneis med pegmatit 
samt såsom gångart hornblendesten med granatfels.  Vabby 
gårdar stå på södra ändan af en klippa af röd massformig 
granit, vid hvars sydvestra fot några grå gneisstrater utkila 
med N— S strykning och östlig lutning.  Fem- k sexhundra 
meter i sydost ser man den NE strykande Virkby antiklina- 
len  begränsa  horisonten.  Längst i  söder bortom fjärden 
synes Jönsböle by, i hvars omgifning skiktställningen mot- 
svarar denna antiklinal.  I sydvest synes Peinsaari och bortom 
°n  höja sig Orsnäslandets granitberg.  Landstiger man på 
den strand af Peinsaari, som ligger närmast Vabby, anträf- 
far man tvärt emot förväntan en mot N 50° V riktad stryk- 
ning med 45° SV fall.  Bergarten är glimmergneis, dels grå 
och  bandig  hård,  dels mörk skiffrig och lättare vittrande. 
Detta  system  fortfar  med  stor beständighet norrut längs 
stranden  till  en jordfyld däld, som från sjön går upp mot 
°ns inre.  På däldens andra sida ocli längs 'hela norra stran- 
den stryker gneisen i N S5° E med ungefär 55° S fall.  Böd 
gneis  råder på norra udden.  Geologiska undersökningens 
kartblad  angifver  granit på öns vestra straud, troligen en 
fortsättning af Orsnäs-massiven.  Granitens närvaro och den 
tvära omkastningen i berglagrens ställning vittna om stora 
störingar. 

Mot Orsnäsgraniten ändar på södra sidan Lillsjöns i 
N V strykande hornblendegneis. På granitmassans norra sida 
fortsätta norra Peinsaaris lager med föga förändrad stryk- 
ning ända till Biskopsnäs. 

Man finner der ett skiktsystem af ursköljd gneis öfver- 
lagrad  af qvartsitisk  röd  gneis jemte hornblende-förande 


278 


bergart. Detta skiktsystem eger längst i vester samma stryk- 
ning och nära nog samma sydliga stupning som lagren på 
Bällbylandets nordvestra strand, och gneisryggarnes sträck- 
ning i Bällbylandets inre antyder att åtminstone strykningen 
är konstant på en sträcka af några kilometer. Men österut 
utför systemet en böjning mot öster och sydost omkring Ors- 
näsgraniten. Och på samma gång tyckes lagrens stupning 
aftaga, om man får döma deraf, att den på nordvestra de- 
len af Bällbylandet förherskande stnpningsvinkeln 70—75° 
icke blifvit observerad på Peinsaari. Iakttagelser i öns inre 
erfordras för att afgöra detta. 

Lagren äro rikligt genomsatta af den röda graniten- 
Följer man stranden af Bällbylandet genom sundet mot Ivars, 
finner man att denna strand uppbygges af branta klippstu- 
por af samma granit, och på hela Biskopsnäs område her- 
skar graniten åtminstone längs stränderna. Ett och annat 
gneisfragment sticker fram i granitmassan. Härifrån sträc- 
ker sig ett sammanhängande granitområde till den höga 
branta holmen Kuutlukainen, jemte denna holme omfattande 
öarne Jalasaari och Huhtsaari. Geologiska kartbladet an- 
gifver visserligen gneis på tvenne . ställen af Jalasaari. Meu 
strandklippan midt emot Biskopsnäs' närmaste ndde består, 
så vidt jag kunde finna, hufvudsakligen af grof kornig peg' 
matitlik röd granit inneslutande några få i N— S strykande 
gneisstrater. Deras högst afvikande strykning betecknar 
till fylles deras oväsentliga roll på detta ställe. Ännu mindre 
skäl fann jag att beteckna Jalasaaris andra „gneisberg' 
som sådant. Den höga delvis rätt branta kullen närmast 
sydvest om Ivars består åtminstone från stranden upp tlU 
toppen uteslutande af ganska grofkornig ljusröd granit utan 
spår till skiffrighet. En skogseld har blottat hela sluttnin- 
gen, så att intet tvifvel kan råda om observationens allmän- 


279 


giltighet. På Huhtsaari och Kuutlukaiuen återsåg jag samma 
granit. Endast Huhtsaaris nordvestra ndde visade skiktadt 
berg. Lodräta skikt af grå och bandig glimmergneis jemte 
Pegmatitgranit stryka der i NNE. Midt emot, nära Paavola 
På Storön, ser man innanför strandsnåret en granitmassa, 
hvari mörka skiktändar af hornblenderik glimmergneis ntkila 
med NV strykning och 60° S fall. Således äfven här spår 
af starka rubbningar. 

Från Hiitis bro hafva vi nu följt en zon af lokala 
störingar öfver Loj o kyrkby, Ojamo, Vols och Peinsaari. 
Tidigare hafva vi ådagalagt att lagren omkring Lillsjön och 
från Gerknäs till närheten af Svarta likaledes intaga lägen, 
som icke öfverensstämma med den för öfrigt rådande strati- 
hkationen och hvilka bevisa starka störingar. Hela zonen 
från Lojo kyrka till Svarta är tillika rik på yngre granit, 
och en stor långsträckt granitmassiv från Biskopsnäs till 
Kuutlukainen (måhända fortsatt öfver hela Leesaari) skiljer 
störingszonen från den regelbundet veckade formation, som 
bildar bäckenets nordvestra hälft. 

Förklyftningar och granitgenombrott samt förkastningar 
eller andra rubbningar af lokalt vexlande art, som återstå att 
utreda, åtskilja således den veckade formationen i nordvest 
från den äldre veckade zonen i sydost. Den å sidan 50 
'ippstälcla frågan om bäckenets tektoniska natur är härmed 
Mils vidare besvarad. Berglagren intaga ett sådant läge 
till hvarandra, att de i geologiskt afseende representera en 
kataklas, hvars nordvestra block är nedsjunket i förhållande 
till det sydöstra (eller det sydöstra upplyftadt i förhållande 
till det nordvestra). 

Störingarne hafva varit åtföljda af den röda granitens 
Maning. Denna har funnit bergarterna färdigbildade och 
hårda,  såsom man ser af de skarpa beröringsytorna äfven- 


280 

som deraf att brottstycken och skiktändar af lagradt berg 
på talrika ställen ligga omslutna af granitmassan, äfven de 
med fullkomligt skarp afgränsning. Förkastningarne och 
granitgångarne genomsätta bergvecken rätlinigt och i vexlande 
riktningar, hvilket utvisar, att veckningen föregått de stö- 
ringar, som åtföljts af granitinjektionerna. 


III.  Förhållandet mellan g-eotekturen 
och orografln. 

Vår närmaste uppgift är nu att undersöka, i hvilken 
mon de ofvan framstälda geotektoniska förhållandena kunna 
förklara Lojobäckenets orogran. Såsom vi sett består dess 
berggrund af tveime formationer, en yngre rikligt kalkstens- 
förande och en äldre kalkfattig. Så väl den kalkstensfö- 
rande i bäckenets mellersta och nordvestra del som den kalk- 
fattiga vid dess yttersta sydöstra kant visa en regelbunden 
strykning i mer eller mindre nordostlig riktning med vex- 
lande stupning hos skikten, en normal veckning med eller 
utan sammanpressning af vecken. Den nordvestra zonens 
veck blifva mot bassinens norra gräns allt mer kalkfattiga 
och antaga småningom samma petrografiska karaktär som 
den sydöstra zonens formation, pä samma gång som skikten 
ställa sig mer och mer stupande och derigenom förete en 
starkare sammanpressning än den, för hvilken den kalkstens- 
förande serien i bassinens midt varit utsatt. En sådan 
småningom skeende öfvergång från den lindrigt veckade 
kalkstensförande serien till den starkt hoppressade kalkfat- 
tiga zonen i sydost finnes icke. De båda formationerna åt- 
skiljas här af en 3 — 5 km. bred störingszon, som åtföljes al 
stora massor yngre granit.   Störingen visar sig i den inom 


281 


denna zon ytterst vexlande strykningen och stupningen hos 
skikten äfvensom i den oregelbundna vexlingen mellan kalk- 
stensförande och kalkfattig bergart. Längst i nordost och 
i sydvest äro lagren rika på kalksten och pyroxen, mot stö- 
ringszonens midt öfverväga hornblendegneis och bandig gneis. 
Då den sydöstra regelbundet veckade zonen knapt berör 
Lojobäckenet. bildas dettas klippgrund hufvudsakligen af 
den regelbundet veckade kalkstensförande formationen i 
nordvest och den granitrika störingszonen i sydost. Gräns- 
linien mellan dessa zoner går från Hiitis sund öfver Lee- 
saari, Kuutlukainen, Jalasaari och Biskopsnäs till trakten 
af Långvik. 

En blick på kartan visar att denna tektoniska gräns 
sammanfaller med en orografisk. På nordvestra sidan om 
densamma uttalar sig den regelbundna stratifikationen tyd- 
%t i de starkt öfvervägande orografiska SV— NE och VSV— 
ENE riktningarne hos halföar, öar och dalar. I sydost om 
gränslinien åter är landskapets orografiska karaktär lika 
omvexlande som dess stratigrafiska. Och hvarderas vexlin- 
?ar följas åt. Omkring Lojo kyrka är lagrens strykning 
nordlig; der råder också en N— -S orografisk hufvudriktning 
s& väl i strändernas som i berghöj dernas förlopp. Vid Ojamo 
ar strykningen varierande, men i hufvudsak vestlig. Hai- 
kari stranden har också vestlig sträckning, men vikarna 
°ch bergklackarne kring Ojamo återspegla strykningens nyck- 
fullhet, Vid Ahtiala sund råder en E— V strykning, som 
På Peinsaari böjer sig mot sydost, på Bällbylandet åt syd- 
Vest- På samma sätt böjer sig strandlinien från NE på 
Bällbylandets nordostudde till östlig vid färjsundet och syd- 
Östlig- på Peinsaari. Vid Jönsböle begynner den ända till 
Bl'edvik fortsatta NV strykningen. En dermed parallel oro- 
grafisk hufvudriktning framträder tydligt i anordningen af 


282 


vikar, uddar, berg ocli dälder i samma trakt. Norr om 
Mangsön är visserligen en rent nordlig orografisk riktning 
utpreglad. Men der hafva vi också konstaterat en nordlig 
och slutligen nordostlig svängning i skiktens förlopp. 

Då det sålunda är lätt att påvisa ett nära samband 
mellan bäckenets orografl och dess geologiska bygnad, fram- 
ställer sig frågan, huruvida bäckenet, visserligen i en genom 
denudation försvagad bild, återgifver den relief, som de 
tektoniska rubbningarne ursprungligen framkallat, eller om 
senare förändringar helt och hållet utplånat den gamla bil- 
den och i dess ställe framstält en ny, hvars drag endast så 
till vida öfverensstämma med tektoniken, som de äro en 
följd af bergarternas olika motståndskraft mot de skulpte- 
rande agentierna. 

Huru stor denndationen varit är för närvarande omöj- 
ligt att beräkna. Om man med ledning af de i dagen fram- 
trädande skiktändarnes mägtighet försöker utröna mägtighe- 
ten hos de tvenne formationerna, den kalkfattiga och den 
kalkrika, kommer man till ett minimital, som sannolikt an- 
gifver blott en del af den denuderade massans ursprungliga' 
höjd. I trakterna mellan Kyrkstad och Bredvik erhöll jag 
som minimum för den kalkfattiga formationen 500 meter. 
På Euosniemi udde anstår en kalkförande serie af 900 ra. 
vertikal mägtighet; dertill kommer den qvartsitiska röda 
gneisen, som i mägtiga bankar ligger horisontalt öfver Stor- 
öns mellersta längdaxel, och hvars djup icke kunnat bestäm- 
mas. 1,400 meter är således ett minimital för formationer- 
nas sammanlagda mägtighet. Detta är den minsta möjliga 
höjdskilnad, som de observerade rubbningarne måste hafva 
åstadkommit mellan qvartsitgneisen i bäckenets midt och 
den i gneisgrauit öfvergående glimmergneisen vid dess nord- 
vestra och sydöstra bräddar.  Men det erhållna talet angif- 


283 


ver ännu icke på långt när den höjd, som bergen genom 
veckningeu torde liafva nått öfver den nuvarande dagytan. 
Albert Heim har i sitt berömda verk öfver bergbildningens 
mekanism bevisat, att ett ofantligt tryck erfordras för att 
bringa bergarterna i ett så plastiskt tillstånd, att de låta 
vecka sig utan att brytas. Fr. v. Richthofen, som sjelf 
framhåller vigten af detta moment, nämner att Baltzer, Jo- 
hannes Lehmann och Charles Barrois m. fl. kommit till samma 
resultat, och det har blifvit bekräftadt genom Trescas och 
Springs experimentella forskningar. Ämmänkallio visar oss 
den mest fulländade veckning af sådana spröda bergarter 
som kalksten och qvartsit. De måste vid sin veckning hafva 
befunnit sig under ett tryck, som öfversteg deras fasthet 
eller bärkraft, Heim anför beräkningar öfver den härför 
erforderliga belastningen på olika bergarter. (Se „Mecha- 
uismus der Gebirgsbildung"', II, sid. 86). Den mycket fasta 
eocena Taveyanazqvartsitsandstenen kan utan att krossas 
bära en vigt af 540 kilogram på hvarje qvadratcentimeters 
yta, kiselkalken från valengienetagen vid Walensee ända 
till 600 kgr. och den fasta svarta alpina kalkstenen 460 
kgr. För de i Ämmänkallio anstående bergarterna eger jag 
icke motsvarande uppgifter, men om det är oss tillåtet att 
använda de här efter Heim anförda talen, så måste den 
Wselrika kalkstenen i Ämmänkallio vid sin veckning hafva 
varit utsatt för ett allsidigt tryck af mera än 600 kgr. på 
(iv.centimetern. Antaga vi att belastningen utgjorts af gneis 
U)ed specifik vigt = 2,7, erhålla vi en minimal belastnings- 
höjd af något mer än 2,000 meter. 

Afven då den stora störingen inträffade, som diagonalt 
afskar den kalkrika formationens veck och vållade oregel- 
bundenheten i skiktens strykning inom Ojamozonen, måste 
ansenliga  bergmassor liafva hvilat på den nu blottade ytan 


284 


af bäckenet. Ty graniten uppträder ingenstädes som täcke 
eller ström öfver de skiffriga bergarterna, utan endast i form 
af stockar, gångar och intrusioner. På livilket sätt än dessa 
stockar af hela kilometers vidd uppkommit, saknar man här 
deras öfre begränsning. Icke ens då de mera basiska erup- 
tiverna, dioriten och diabasen, uppstego genom traktens 
berggrund, hade någon del af området blifvit denuderad till 
sitt närvarande djup. Ty äfven dessa bergarter uppträda 
endast i form af gångar, icke som täcken på ytan. Grani- 
tens natur af en på djupet stelnad eruptivmassa, i många 
trakter ådagalagd genom Judds, v. Kichthofens, v. Moisiso- 
wics', Reyers och Suess' forskningar, tyckes sålunda icke 
förneka sig här. 

Då nu graniten visar sig i gångar i den qvartsi tiska 
gneisen, och likartad gneis i tunnare skikt vexellagrar med 
kalkstenen och pyroxenfelsen, tvingas vi till det antagandet 
att äfven denna Loj obäckenets nuvarande högsta preglaciala 
geologiska horizont varit öfvertäckt af en ansenlig berg- 
massa. 

Den teoretiska betraktelsen leder oss således till att 
förutsätta en väldig denudation. Har denna denudation va- 
rit så likformig att bäckenets nuvarande relief i någon mon 
motsvarar den ursprungliga? 

Denna fråga måste obetingadt besvaras med nej. Vis- 
serligen faller det största observerade djupet nära intill 
störingszonens nordvestra gränslinie, och sjöns längdaxel lö- 
per nästan parallelt med denna linie och sammanfaller del- 
vis med den. Men vattenfylda dalar nästan parallela med 
samma linie observeras å ömse sidor, så väl mellan Bredvik 
och Orsnäs som norr om Karkkali. Och om äfven ingendera 
af dessa dalar vore så djup, som fjärden utanför Leesaari, 
så är dock den nivåskilnad, som förefunnes mellan enskilda 


285 


punkter af de olika dalarnes botten så liten i jemförelse 
med de nivåskilnader, hvilka måste hafva varit en följd af 
<« tektoniska rubbningarne. att den icke torde kunna anses 
s°m ett sista försvagadt uttryck för dem. Dessutom för- 
svinner den obetydliga nivåskilnaden helt och hållet på 
Jalasaari och Kuutlukainen, der markens medelnivå är i det 
närmaste densamma som på Lojobäckenets bräddar och der 
nere berg i höjd öfverstiga 70 meter. 

Betrakta vi terrängens detaljer, komma vi till samma 
resultat. Höjdernas och dalarnes förlopp är visserligen i 
talrika fall ett uttryck för stratiflkationens egendomligheter, 
talrika sund och dälder sträcka sig i skiktens stryknings- 
aktning, och te sig då såsom isoklinala eller antiklinala 
eher stundom synklinala fördjupningar. Sålunda kunna däl- 
derna vid Bålaby och Bredvik i detta afseende betecknas 
s°m isoklinala, sundet mellan Bällbylandet och Niittysaari 
eger ett isoklinalt utseende, men mellan Niittysaari och 
Ruosniemi ett antiklinalt, sundet mellan Ämmänkallio och 
■Kaitasaari eger eu synklinal karaktär på samma sätt som 
sundet mellan Mustasaari och Torhola, och äfven i den vida 
sänkningen mellan Gerknäs och Bålaby. hvars botten tyckes 
vara utfyld med en granitmassiv, bestå kanterna af synkli- 
llalt stälda skikt. Virkbydalen åter visar en antiklinal byg- 
lad, och en dylik finnes antydd i sundet mellan Biskopsnäs 
0ch Hermala samt i sundet mellan Kaitasaari och Karkkali. 
^n lika omvexlande bygnad ega höjderna. Den förnämsta 
upphöjningen i Lojosjön, Storön, eger i stort sedt en syn- 
*äQal anordning af skikten. Denudationen har tydligen 
0r%ått så djupt, att de ursprungliga orografiska förhållan- 
eQa gått helt och hållet förlorade, men dess verksamhet 
ar varit reglerad af de stratigrafiska förhållanden, som de 
0 ^artade tektoniska förändringarne framkallat.  De af gra- 


286 


niten åtföljda störiugarne och bergens veckoing hafva icke 
varit den direkta orsaken till Lojobäckenets uppkomst, men 
de hafva indirekte inverkat bestämmande på dess läge och 
former. Bäckenets bildning är en process af nyare datum, 
och de krafter, sem direkte åstadkommit den, återstå att 
sökas. 

Vi skola för detta ändamål underkasta denudationens 
resultat en närmare granskning. Det förhållande, som härvid 
främst faller i ögonen, är, såsom redan blifvit framhållet i 
beskrifningen öfver traktens orografi, kulminationspunkternas 
föga vexlande höjd. Af ryska topografiska kårens karta 
har jag erhållit de blad öfver Lojotrakten, som för närva- 
rande äro tillgängliga. De omfatta hela bäckenet med un- 
dantag af den nordvestra delen eller af den del, som i öster 
begränsas af Karstus meridian och i söder af Buosniemis- 
breddgrad. Bladen äro genom uppdragna bågminuter de- 
lade i rektanglar, hvilka två och två bilda qvadrater af i 
det närmaste 3,4 qv. km. areal. Jag lånar från denna källa 
uppgifterna öfver kulminationspunkternas antal och höjd 
inom hvarje qvadrat af den nämnda storleken, begynnande 
längst i nordvest, vid Karstu. 

Inom den första qvadraten, mellan Karstu och Outaino- 
viken, räknar jag tjugutvå kulminationspunkter af en till 
84,6 in. uppgående medelhöjd och med en maximal varia- 
tion af — 8, c och + 9,o m. Den andra qvadraten, norr 
om Outamoviken och vester om Hornavesi, innehåller nio 
bergkullar, hvilkas medelhöjd är 84,7 m. med afvikelser 
af — ■ 12,2 och + 11,9 m. Den tredje qvadraten omgifver 
Jantoniemi och innehåller mest vatten, hvarför berghöjder- 
nas antal här är blott tre med en medelnivå af 73,8 m. och 
afvikelser af — 4,3 och + 6,2 m. Den fjerde qvadraten 
sträcker sig österut till Sedola och är äfvenledes vattenrik, 


287 

»Mö* här förekomma blott fyra dominerande höjder, hvilkr, 
1 medeltal  stiga  till  64,6  m. med afvikelser af — 4.6 och 
%i  m.  Den femte qvadraten omgifver Suitila sund och 
räknar sju bergkullar af i medeltal 70,7 m. höjd med afvi- 
eser af — 6,7 och + 9,3 m.  Den sjette qvadraten. närmast 
^IS er  om  den  sistnämnda  och norr om Laxpojo, innehåller 
** sju  kulminationspunkter med en medelliöjd af 80.8 m. 
<** afvikelser från medeltalet af - 8,-j och + 5,2 m.  De 
( ornmerande  bergens- medelhöjd i den nordligaste qvadrat- 
la eii  är således  76.»  meter,  och  de  största afvikelsermt 
"Ppgu  till  —  i6)5  och + 20;1 meter.   Detta är uttrycket 
vexlingarne  hos femtiotvå kulminationspunkter stiödda 
0 yer en areal af 20,4 qv. kilometer.  På samma sätt finner 
Q att den närmast i söder följande qvadratraden. livilken 
Vacker sig  ntmed Lojosjöns strand från Outanio till Lax- 
Pojo, eger 31 höjder med en medelnivå af 71,7 m. och med 
^vikelser af - n,8 och + 13,9 m.  Den tredje qvadratraden 
,m attar till största delen vatten och de yttersta klipporna 
^10   stora  fjärden.   I öster genomstrykes den af Lojoåsen. 
s°m  llä1'. llAr betydli§' lli3Jd-  Då denna består af löst, i en 
8   lld til]kommet material, måste den lemnas utan afseende. 
«nda återstå inom denna qvadratrad endast sju kulmina - 
jonspunkter  att  taga i betraktande.  Deras  medelhöjd är 
»»  meter  med  blott  2,8 m.  negativ aMkelse, och 7,r, m. 
Stav.  Minskningen i höjd är anmärkningsvärdt obetydlig. 
De taan besiuuar> att de" triMfejJ de yttersta strandklipporna. 
en fjerde raden eger en kuhninationspunkt vester om åsen. 
igen den 57,- m. höga östra ändan af Leesaari.  Punk- 
;^nS afetål"i från närmaste strand är 159 m. och dess höjd 
* er vattenytan enligt topografiska kartan 26,« ni.  På an- 
_   sidan om åsen eger samma qvadratrad fyra kullar med 
medelhöjd  af 73,s m., af hvilka den högsta når 81,3 in. 

19 


288 


Fördelad på hela raden blir kulminationspunkternas medel- 
höjd 68,2 m. med afvikelser af — 10,5 och -f- 13, i m. Den 
femte qvadratraden på samma kartblad begynner i vester 
vid Knntlukainen, hvars klippa reser sig 41,3 m. öfver sjön 
på ett afstånd af 111,5 m. från stranden och når en absolut 
höjd af 72,4 m. Invid Vols ligga tre klippor af resp. 70,5, 
70,3 och 68,5 m. höjd. Derifrån österut mot åsen stiger 
hela berggrunden öfver 56 m. höjd, men kulminationspunk- 
terna stiga ej i samma proportion, utan hålla sig vid resp. 
73,5, 77,5 och 80,o ml Öster om åsen sjunka terrängens 
lägsta delar i denna qvadratrad under 42 m., men kulmina- 
tionspunkterna nå fortfarande i medeltal 75,5 m. med ett 
maximum af 96,2 m. In summa räknar jag inom den femte 
qvadratraden 15 kulmintionspunkter med en medelhöjd af 
73,7 m. och afvikelser af — 6,6 och -j- 22,s m. För den 
sjette och sista qvadratraden på bladet VII 25 är de tio 
kulminationspunkternas medelhöjd 82, o m. med afvikelser af 
— 17,7 och + 7,9 m. Inom hela detta kartblads areal upp- 
gående till något mer än 122 qv. kilometer eller en fjerde- 
del af Lojobäckenet, hafva vi sålunda räknat 120 höjder af 
i medeltal 72,3 m. med maximala afvikelser af — 16,6 och 
-f 24,:i m. 

Söder om detta kartblad vidtager bladet VI 25. Det 
sträcker sig 7, o km. söderut från Lillsjön, således ett godt 
stycke utom Lojobäckenet. Den högsta punkten är Munk- 
berget, som enligt denna uppgift når 96, o meters höjd. Be- 
räknas kulminationspunkternas medelhöjd på samma sätt 
som för det norra bladet, för qvadrat efter qvadrat och rad 
efter rad, erhålles för 68 punkter medeltalet 70,8 m. med 
afvikelser af — .1 7,3 och + 25,2 m. Det tredje topografiska 
kartbladet omfattar trakten mellan Ruosniemi och Högben- 
sjön  och  mellan  Gustafsberg och Långvik.  Det visar den 


289 


Kartblad. 

VII 25 

VI 25 

Antal. 

120 

68 

VI 24 
Hela området 

123 
311 

Afvikelser. 

— 16.6 m. + 24,3 m. 

— 17,3 m. + 25,2 m. 

— 16,7 m. -f 23,2 m. 

— 17,7 m. + 26,3 m. 


första omvexling i reliefen, i det Satas å här sänker sin 
>ta till 12;1 m. öfver hafvet, och de torffylda dälderna i 
bergstrakten söder om Långvik ligga 50 m. högt. Bland 
123 kulminationspunkter, af hvilka den lägsta når 53,9 m., 
nai* endast en 93,8 m., och deras medelhöjd är 70,6 m. Af- 
vikelserna utgöra då 16,7 och + 23,2 m. Inom de tre kart- 
Men förhålla sig således höjdpunkterna på följande sätt: 
Medelliöjd 
72,3 m. 
70,8 m. 
70,6 m. 
71,2 m. 

Terrängen  är  så  jemn och kulminationspunkterna så 
öga varierande till höjden, att man på en areal af 367 qv. 

uometer kan räkna åtminstone 311 bergkullar af mera än 

5 3 
'5  meters  höjd, och ingen af dem öfverstiger 96, c meter. 

I nligt geologiska undersökningens kartblad når en höjd på 
1(111  mellan Karis och Karislojo söder om Kattelus 103,9 m. 
enna höjd ligger vester om topografiska kartbladet VI 24 
0c]i således utom här i fråga varande areal).  Deras medel- 
°Ju är 71,2 meter, och den är så jemnt fördelad öfver örn- 
set,  att skilnaden mellan hvarje kartblads medeltopphöjd 
lCke uppgår till 2 meter.   Utsträcka vi med ledning af geo- 
^giska  kartbladets  höjduppgifter  vår  öfverblick ända till 
mska viken, finna vi att kulminationspunkterna i den rikt- 
n§'en äro lägre, men minskningen i höjd sker så långsamt 
;'Cn jemnt,  att ännu Porkkala udde, 23 kilometer sydligare 
11 Munkberget,  når 49, s m. och en höjd på Orslandet vid 
arösund,  lika långt söder om Munkberget, uppgår till 60 
'  Och de yttersta skären höja sig knapt öfver vattenytan. 
a niedeltopphöjden  på  kartbladet  VII  25  är  halfannaii 
er större än på de tvenne sydligare bladen, är det tyd- 


290 


ligt att traktens kulminationspunkter närma sig- eller litet 
öfverskjuta ett plan, som från hafsytan långsamt stiger till 
något mera än 70 meters höjd i trakten kring Lojosjöns 
norra ända. Bestämma vi planets höjd efter de högsta 
kulminationspunkterna, når det i trakten af Karstu 100 m- 
Då de yttersta skären ligga 44 kilometer från Karstu, är 
det tänkta planets lutning 1 : 440 eller knapt 0° 8'. Man 
kan icke tveka att med v. Eichthofen och Suess betrakta 
detta plan som en abrasionsyta, så mycket mindre som den 
upprepar sig lika utpregladt både österut och vesterut. På 
Helsingfors meridian stiga bergtopparne till hafsytan i de 
yttersta skären och till 140 m. på 64,i kilometers afstånd 
inne i landet, hvilket gifver en stigning af 1 : 458 eller 
0° 7,5'. Ännu ostligare, mellan Borgå och Lovisa, stiger 
kulminationspunkternas plan 87, g km. från de yttersta skä- 
ren 149,2 m. (Huhmarmäki i Orimattila), hvilket utgör en 
lutning af 1 ; 5S7 eller 0° 6'. Vester om vårt område, V'1 
Hangöudds meridian, stiga kulminationspunkterna på ett 
afstånd af 67,9 km. från de yttersta skären till 120,3 ni., 
hvilket utgör en lutning af 1 : 564 eller 0° 6'. Från Haugö 
udd till Lovisa är 200 kilometer. Hvar och en, som sett 
södra Finland, vet att denna sträcka med afseende på re- 
liefen icke utgör något undantag från de allmänt rådande 
förhållandena. Samma småbackighet, samma jemna horizont 
af otaliga nästan lika höga kullar ser man öfverallt, fi"m 
Abo skärgård till Viborg. Alla dessa bergkullar hafva pla»* 
eller mjukt afrundade breda toppar; några breda till oel< 
med ut sig till små platåer. Och om äfven dalarne od» 
slätterna mellan dem äro betäckta med löst material eller 
vatten, sticker dock berggrunden på talrika ställen fram ur 
betäckningen och visar att denna icke döljer några ansen- 
liga klyftor  eller  andra  fördjupningar  jemförliga med ett 


291 


yngre berglands dalar. Landskapets relief är här till jem- 
förelsevis ringa djup skulpterad ur en abrasionsplatå, som 
med 6—8° lutning höjer sig ur Finska viken. Eeliefen kan 
mke hafva uppkommit samtidigt med abrasion, ty såsom 
abrasionsteorins upphofsman A. C. Ramsay framhåller i 
»Physical Geology of Great Britain" och v. Richthofen ånyo 
bevisar i andra delen af sitt verk „China", förmår brännin- 
gen icke arbeta mot djupet, utan måste afhyfla alla berg- 
ärter, så väl lösare som hårdare, i samma nivå. 

För att upptäcka de krafter, som framkallat den nu- 
varande reliefen i den ursprungliga plana abrasionsytan, 
skola vi undersöka, huru de olika bergarterna förhållit sig 
ÖM dem. De dominerande höjderna i Lojobäckenet, åtmin- 
stone alla, som jag bestigit, bestå antingen af medelkornig 
grå gneisgranit eller af medelkornig flasrig ljus granatfö- 
faoöe glimmergneis öfvergående i gneisgranit eller ock af 
medel -finkornig röd granit. Något lägre äro de höjder, 
*°m bestå af hård finkornig glimmergneis och af hård horn- 
Wendegneis. De lösare skiffriga, de ursköljda och de med 
kalksten och pyroxenfels vexellagrande bergarterna intaga 
«8n lägsta nivån. Endast på Lojo backe, der kalkstenen är 
mdäddad mellan nästan lodräta gneisstrater och hela terrän- 
gen är ovanligt hög, når den lättlösliga bergarten 60 meter 
°fver hafsytan. Särdeles påfallande är bergarternas olika 
motståndskraft mot denudationen i trakten omkring Gerk- 
mis. ])er resa gjg gere ansenliga kullar af gneisgranit och 
massformig granit, nämligen Munkberget, Kohagsberget, 
Kukkumäki och Tötarbergeu. Från hvilket som helst af 
(iessa berg ser man ned på lägre kullar, ryggar och ur 
barken knapt uppstickande hällar, af hvilka de flesta bestå 
af finkornig gneis eller grofkornig pegmatitartad qvartsfattig 
gi'airit.  Endast mellan Lillsjön och Jönsböle sträcker sig en 


292 


mera markerad höjd; den består af hornblendegneis med 
öfvergångar till hornblendefels och till glimmergueis. Och 
bortom denna höjd skönjer man granitplatåerna på Orsnäs- 
landet. Jalasaari är ovanligt bergig och hög. Denna ö be- 
står af medelkornig granit. Från dess toppar kan man 
öfverblicka hela den låga Storön med dess talrika kalkbrott 
och ögat stannar ej förr än mot Outamolandets granatgneis 
och kompakta kalkstenstoma glimmergueis. De tre öarne i 
sundet öster om Maila äro ganska höga, oaktadt de vid 
stränderna visa rika kalkstenslager. Men deras toppar bil- 
das af granit- och gneismassor på samma sätt som kalkstens- 
serien i Ämmänkallio skyddas af ett gneistäcke. Endast i 
profilen vid sundet är kalkstensserien utsatt för de förstö- 
rande krafternas angrepp, och der är den starkt ursköljd 
med meterbredt framspringande ribbor af qvartsit och felsit. 
och tvenne grottor sträcka sig in i berget. Upplysande är 
äfven kontrasten mellan Tallnäslandets höga breda granit- 
platå och de omgifvande låga kalkstensrika trakterna rundt 
omkring. Och på samma sätt dyka Kuutlukainens och Lee- 
saaris granitklippor upp ur en terräng, så låg, att den helt 
och hållet döljes af vattnet. 

Der gneisgraniten, den kalktoma gneisen och den me- 
delkorniga graniten råda, stå de dominerande höjderna tä- 
tare, så att terrängens medelnivå stiger nära abrasiouspla- 
net, såsom i trakten kring Lilltötar, kring Kattelus och i 
närheten af Karstu. Der den kalkstensförande formationen 
råder, närma sig endast granithöjderna abrasionsplanet, så- 
som Jalasaari och Tallnäslandet. Och den största fjärden 
ligger mellan den kalkrika Lojo backe och den lika kalk- 
stensrika Storön i den på denna ö rådande formationens 
strykningsriktning. 

Det  har  redan  blifvit framhållet huru öfverensstäm- 


293 


mande de orografiska riktningarne inom bäckenet äro med 
de stratigrafiska. Tillika gjordes den observationen att de 
flesta i skiktens strykningsriktning gående dalar hafva en 
antiklinal eller isoklinal bygnad. Detta förhållande uppre- 
par sig äfven i terrängens finare detaljer. Så t. ex. anteck- 
nade jag invid Bålaby, der glimmergneisskikten luta 30° 
öot ENE, att terrängen stiger från Verknäsviken mot vester 
i afsatser, som från en i NNV strykande kam slutta lång- 
samt mot ENE och brant mot VSV. De branta sluttnin- 
garne visa vackra skiktändar med tunna lagergångar af 
Pegmatit. Likaså stiger berget på den följande udden, när- 
mast öster om Bredvik visserligen ganska brant på östra 
sidan — i överensstämmelse med siu till 00° ENE upp- 
gående skiktlutning, men stupar dock ännu vildare och bran- 
tare mot VSV. Ett säreget uttryck får överensstämmelsen 
Mellan skulpturen och stratigrafiu i berget mellan kallsjön 
°eh Jönsböle. Berget sträcker sig temmeligen i hornblende- 
gneisskiktens riktning, dock icke fullkomligt i södra delen. 
^er stryka skikten snedt öfver bergkammen i riktningen 
N 20° V. (Se fig. 3 och sid. 21). Stupningen är här 45" 
Sv- Denna del af berget är obeqväm att passera, emedan 
den är besatt med fem sekundära kammar, hvilka parallelt 
med hvarandra rida snedt öfver hufvudkammen i riktningen 
^- t. V. Deras sidor äro stupande och äfven ändarne sänka 
sig brant utför bergets sluttningar. Bergets norra hälft 
sträcker sig noggrannare i skiktens strykningsriktning, som 
der är N 45° V. Der försvinna tvärkammarne och bergets 
krön blir platåformigt med lindrig sluttning mot sydvest 
1 Överensstämmelse med den till 15° minskade skiktlut- 
ningen. 

Egendomligt är äfven att iakttaga dalarnes förhållande 
1111 granitmassiverna.  Då en med stratifikationen öfverens- 


294 


stäiamande dalriktning möter en granitmassa, händer sällan 
att den genomskär densamma; åtminstone sker det icke i 
samma nivå, som dalbottnen eger i den skiktade bergarten. 
Antingen upphöra dalarne tvärt invid graniten, såsom Stor- 
ims dalar mot Tallnäslandets platå. Eller ock förändra de 
riktning och smyga sig utefter massiven, såsom Lillsjödalen, 
hvilken kommande från nordvest snedt träffar Munkbergets 
gneisgranit och der böjer af mot öster utmed bergets norra 
fot. Dalar, hvilkas ena vägg består af granit, medan den 
andra utgöres af skiktadt berg, äro allmänna. Af sådan 
natur äro Ahtiala färjsund, Hermalanselkä, sundet mellan 
Storön och Tallnäslandet, Haravesi åtminstone närmare ut- 
loppet samt många mindre dalar, hvilka icke äro vattenfylda. 
1 mera sällsynta fall händer det att dessa pseudotektoniska 
dalar kila upp i granitmassan, såsom man ser sundet mellan 
Storön och Bällbylandet fortsättas upp emot Jalasaari me- 
dels viken vid Ivars. 

På krönet af alla granit- och gneisgranitmassiver, öf- 
verlmfvudtaget på de högsta partierna af terrängen, iakt- 
tager man talrika små dälder och fåror, som både till form 
och anordning erinra om erosionsrännor. De flesta äro fylda 
med grus af glacialt ursprung, men rätt många äro torna. 
Många sträcka sig tvärs öfver bergen, men knapt någon 
sänker sig med bibehållande af erosionstypen ned till lag- 
landet. De förlora sig, så snart bergets sluttning tilltager, 
och i bästa fall kan man spåra deras fortsättning i förra 
af en ur. Till förtydligande af företeelsens natur skall jag 
beskrifva tvenne af Kohagsbergets platårännor. Deras plats 
flnnes antydd på lig. 11. 

På det ställe af bergets vestra del, der den ena rän- 
nan finnes, är bergarten hvitvittrande medelkornig gneis- 
granit med  endast  svaga spår till skiffrighet och inneslu- 


295 


tände isolerade skikt af den flnkor- 
'ttga mörkgrå glimmergneiseu. Den 
ödande strykningen är E— V. Krö- 
net är platåformigt och berggrunden 
Gästan allestädes bar eller täckt med 
en tunn matta af mossa och laf. Genom 
(lenna klippyta stryker rännan (fig. 10) 
från N 25° E med ungefär 6° lutande 
botten. Dess vestra vägg är tre meter 
*% och sluttar omkring 45°. Den 
Motsatta vägen är 5 — 7 meter hög 
och stupar öfverst ungefär 60°, men 
"Ifr närmare bottnen lodrät och på 
Uagra ställen öfverhängaude. Dess öfre 
kant är genom inlandsisens inverkan afrundad.   Båda väg- 


Fig.  10.   Platåränna 
pä KoKägéberget. 


Fig. 11.   Kartskiss öfver Gerknäs Kohagsberg. 
S^Ssg   bergsluttning. \ refflor. 


<><- o o   rullsiensarus. 

O   O  o 


-^ -c v 


krosstensgrus. 

stenrös. 

lera. 


sprickor, 
jättegryta. 


296 


garne äro genomsatta af sprickor i de riktningar, som råda i 
denna del af berget, d. v. s. i N 45° E och N 55—65° V.  Dessa 
sprickriktningar afvika allt för märkbart från däldens rikt- 
ning för att denna skulle kunna betraktas som ett resultat 
af förklyftningen.  Den dalvägg, som är vänd mot inlands- 
isens  anlopp,  är,  som sagdt, upptill moutonnerad, men de 
block,  som  i denna vägg uppkommit genom förklyftningen. 
ligga  ännu  in situ.   Ur den andi^a dalväggen äro blocken 
deremot utplockade och dels skjutna endast någon centime- 
ter mot sydost, dels ett längre stycke, ända ned till bottnen. 
Däldens  vidd  i platåns yta är 7—12 meter.   Der bergets 
sluttning mot Fiskars torp begynner, vidgar dälden sig der- 
igenom att den östra dalväggen blifvit sönderplockad af in- 
landsisen.  Dess  fragment  ligga som kantiga block utmed 
bergsluttningen öster om däldens mynning.  Den vestra väg- 
gen åter sänker sig utan att förändra riktning och dalbott- 
nen krymper tillsammans till en grund och trång klyfta be- 
lamrad med  kantiga  stenblock, mycket lik en 1—3 meter 
vid vildbäcksränna i Alperna.  Den har dock ett helt kort 
förlopp och sänker sig icke till bergets lägre partier, hvilka 
omgifvas af bevuxna stenrös.  Äfven däldens botten är grus- 
täckt  och  bevuxen  med mossa,  ris och träd.   Vidståeude 
teckning  åsyftar  icke  att noggrant angifva hvarje detalj: 
endast det helas karaktär. 

På samma bergs östra hälft, der sprickriktningen ^ 
40° E herskar och äfven riktningen N 74—76° V tydlig* 
framträder, men de på vestra delen rådande klyftriktnin- 
garne saknas, finnes en annan platåränna. Den sträcker 
sig i N 50° E och dess botten lutar ungefär 3° mot S». 
Den vägg, som fått mottaga inlandsisens angrepp, är brant. 
nästan lodrät, slät, upptill moutonnerad och något vinklig' 
af utskjutande förklyftningskanter.  Den andra väggen åter 


■hhihf 


297 


är långsluttande (ungefär 30° mot SE) med urplockade block, 
skurna i förklyftningens riktningar. Ett väldigt block lig- 
ger midt i dälden flyttadt 3,5 m. mot SE. ett mindre block 
är flyttadt 2 m. Deras ursprungliga platser i bergväggen 
kunna tydligt igenkännas. Der denna långsluttande v:Ågg 
°fvergår i bergplatån, finnes ett fragment af en jättegryta. 
(Se fig, n)_ x)ess radie är 1 m. och dess djup är 0,8 m. 
"tytans norra del finnes qvar, men den södra är försvun- 
nen. Bassinen genomsättes nämligen af en liten förkastning. 
S;i att grytans nuvarande södra kant bildas af en plan lod- 
rät \:Ågg af 1 dm. höjd, strykande i N 75° V. Denna för- 
kastning är icke märkbar på sidorna om jättegrytan; der 
aro hällame jemnt afslipade och moutonnerade. Förkast- 
ningen är således icke postglacial. utan sannolikt preglacial 
efler åtminstone samtidig med något af istidens äldre ske- 
•kt Innan den timade, hade jättegrytan blifvit insvarfvad 
1 gneisgraniten till ett djup af minst 0,8 m. Det synes mig 
"erfor sannolikt att jättegrytan är preglacial. Af beskrif- 
^ftgen på platårännorna torde älven framgå att dessa tvärt 
em°t inlandsisens rörelseriktning stälda fördjupningar före- 
tluinits färdigbildade före istiden. Deras egenskap af ero- 
Sl°nsrännor kan ej heller betviflas af den, som egnat dem 
närmare uppmärksamhet. Då de endast finnas på områdets 
ftögsta platåer, torde de tillhöra en tid, då vattendragen 
,lnnu ninno i bäddar, hvilka icke lågo mycket djupare än 
aDrasionsplanet, d. v. s. då terrängens nuvarande relief ännu 
eJ fanns till. Jättegrytans belägenhet vid kanten af erosions- 
rännan får derigenom en naturlig förklaring. Och pä samma 
gang förklaras det egendomliga förhållandet att många jätte- 
stor ligg-a på de högsta bergen och invid obetydliga af- 
satser och branter, som icke torde hafva kunnat åstadkomma 


'298 


några  för  grytbi] dningeu  tillräckliga beständiga sprickor i 
inlandsisen. 

Att platårännorna blifvit eroderade, då markens nivå 
stod någorlunda i jemnhöjd med traktens betydligaste berg- 
kullar kan knappast betviflas. Ty hade terrängen omkring 
platåerna varit betydligt lägre, skulle erosionen hafva ver- 
kat starkare på bergmassivernas branta sluttningar än på 
de jemna platåytorna. Erosionsfenomenen borde då vara 
tydligare och mera storartade i massivernas lägre delar. Men 
nu märker man knapt några säkra erosionsspår i det fasta 
berget lägre ned än på platåytorna och de högsta sluttnin- 
garne, om man undantager de otvifvelaktigt glaciala före- 
teelserna, till hvilka vi snart skola komma. Haraf kan den 
vigtiga slutsatsen dragas att den delen af traktens relief» 
som befinner sig på en lägre nivå än platåränuorna, d. v- » 
största delen af terrängen, väsentligen danats af andra kraf- 
ter än preglacial erosion. Den kraft, som här verkat, h»r 
trängt djupare än de preglaciala vattendragen, hvilkas strå- 
tar brötos i strömhvirflar och forsar mot Kohagsbergets ocli 
Kaijolatraktens toppar. Denna på större djup trängande 
kraft liar skulpterat efter de urgamla tektoniska rubbnin- 
garnes föreskrift, Den har urgräft dalar i de stratigrafisk* 
hufvudriktningarne, den har utmejslat granitmassiverna ocli 
omgifvit dem med periferiska dälder. Den har med förkär- 
lek angripit kalkstenen och de lager, som åtfölja denna 1#* 
lösliga bergart. Den har arbetat så, som vittringen arbe- 
tar i varma skogrika länder, och skulle det urspungfe* 
vittringsgruset vara bevaradt åt oss på, några ställen, isy11' 
nerhet på de lägre belägna, så skulle ingen betvifla att re- 
liefen är vittringens verk. Men vittringsgruset är borta, 
lerorna äro kalkfria, och backarne betäckas af saud och de 
produkter af mekanisk förstöring, som känneteckna inlands- 


299 


isens framfart.  Hafva dalarna varit bräddfulla med vittrings- 
1'i'odukter,  så  har  inlandsisen sopat bort allt och lagt sitt 
affall på deras plats.  Här möter oss den Ramsay— Helland- 
ska meningsgruppen med sin åsigt att inlandsisen icke blott 
rensopat dalarne,  utan äfven urholkat dem.   Man hänvisar 
På  att talrika dalar i Lojobäckenet icke lyda stratifikatio- 
fteus  föreskrifter,  att  det  stora sundet vester om Storön. 
sunden  öster  och  vester om Jalasaari, sundet vid Outamo 
°ch många mindre dalar skära bergskiktens strykning i an- 
Seuliga vinklar, att dalarne kring Bålaby sträcka sig i reff- 
ioraas  riktning  och att detsamma med märkvärdig ihållig- 
llet  är  fallet i hela östra Finland från Ladoga till Wiita- 
Saari.  Man pekar på de moutonnerade hällarne, på de sön- 
derplockade och öfver en lång sträcka utbredda fragmenten 
af uppstående bergklintar, på flyttblockeii och de ofantliga 
husmassorna  i  åsarne.   Man beräknar mängden af morän- 
material,  som finnes aflagradt rundt omkring Östersjön och 
k°mmer till det resultat, att detta material af mekanisk för- 
störing- mer än väl förslår att utfylla jordytans ojemnheter 
! (le trakter, från hvilka det anses härstamma.  Helland har 
1 »Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft" (Band 
^XXI,  sid.  98 — 101) utfört en beräkning, hvaraf han dra- 
^er  den slutsatsen  att det moränmaterial, som härstammar 
»fån Sverige, Finland och Östersjön, skalle utfylla alla sjöar 
1  dessa  länder,  höja landets medelnivå med 24 meter (HO 
f°t) och dessutom förslå att fylla hela Östersjön.  Dessa be- 
räkningar och alla de Ramsay— Hellandska argumenten ute- 
SUlta  dock  ej  möjligheten att inlandsisen vid sin ankomst 
'fOmit hela denna massa material färdigbildad genom vitt- 
1>lng  och  endast tjenstgjort såsom dess omformare och for- 
siare.  Frågan vore lätt att afgöra. om man kunde utreda, 
'"■tviivida landets skulptur vittnar om en mekanisk eller en 


300 

kemisk urholkniugsprocess. Tyvärr äro dock Lojobäckenets 
bergarter sådana, att de fastaste tillika äro de, som göra 
största motstånd mot vittringen och de lättast vittrande til- 
lika äro de, som minst hålla stånd mot mekaniskt angrepp. 
Vi måste derför använda en omständigare metod och i de- 
talj undersöka, huruvida den glaciala erosionen väsentligen 
fördjupat och förändrat det genom den sekulära preglaciala 
vittringen anlagda reliefsystemet. 


IV.  Inlandsisens inverkan. 

Från Lojosjön och dess omgifningar finnas 94 reffel- 
observationer antecknade. Den förtidigt bortgångne Mau- 
ritz Jernström har i tjugonde häftet af „Bidrag till känne- 
dom af Finlands natur och folk" offentliggjort 35 af dem, 
deribland 4 öfver hvad han kallade korsrefflor. Två. äro 
utförda af professor Wiik och anföras i hans „Öfversigt af 
Finlands geologiska förhållanden, I." Fyra har mag. C P- 
Solitander publicerat i tjugufjerde häftet af „ Bidrag till kän- 
nedom af Finlands natur och folk." Återstoden samlades 
af mig under loppet af sistlidna augusti månad och uppräk- 
nas här nedan. Alla observationerna äro grafiskt framstälda 
på vidstående karta, tab. II, för så vidt de falla inom dess 
område. 

Jöltdrefflor i Lojobäckenet. 
Korrektionen  är gjord med antagande af 4" V deklination- 


Hiitis sund, NE udden . 
Hiitis sund, SV udden . 
Klippa NE om Hevosaari 


N 39° V 
N 39° V 
N 36° V 


granit, 
glimmergneis. 


granit. 


^w 

5 

k®3 

X 

( 

r~ 


i 


Tat. II. 


Jökelrefflornas riktninqar 

Loiabäcken* 


ojooacj 


301 


Hevosaari, NE udden  .  .   .   . 

Klippan nära kyrkbyns båthus . 

Klippa SV om föregående .   . . 

Udden SE om Lylyis   .   .  . . 

Klippa E om Lillojamo   .   . . 

NV udden vid Ojamo   .   .  . . 

Torhola, strandhäll 

Storön, udden mot Lammasluoto 

Tammistolandets N udde  .  .  . 

Kaitasaari, E udden 

Samma uddes N \&gg, korsrefflor, 

se sid. 139. 
Tammisaari,  N  stranden, en öf- 

verhängande Yågg med refflor, 

som luta 15° mot NV. 
Seppälänsaari, N stranden .   .   . 


Tossaari, N udden . . 
Askola, strandklippa . . 
Pietnäs, strandklippa . 
Pietnäs udde .... 
Udden, E om Pietnäs . 
Strandklippa V om Böle 
■Ruosniemi, korsrefflor  . 

ett  sparsammare system 
Lakiasaari 


N 42° 

V 

gneis med gra- 
nit. 

N 37° 

V 

qvartsitgneis. 

N 38° 

V 

granit. 

N 44° 

v 

gneis. 

N 38° 

v 

glimmergiieis. 

N 49° 

v 

gneis med gra- 
nit. 

N 44° 

v 

glimmergneis. 

N 47° 

v 

glimmergneis 
med granit. 

N 43° 

v 

gneis med gra- 
nit. 

N 64° 

v 

qvartsitgneis. 

N 74» V 


N 60° V 
N 60° V 
N 59° V 
N 64° V 
N 58° V 
N 38° V 
N 42° V 
N 7° V 
N 44° V 


glimmergneis 
med horn- 
blendegneis 

gneis. 

granit. 

glimmergneis. 

glimmergneis. 

granit. 

granit. 


glimmergneis 


glimmergneis 
med granit. 


302 


Strandliäll i Karis midt emot Iso- 
saari 

Strandhäll vid rån mellan Karis 
och Lojo ........ 

Strandhäll SV om Biskopsnäs   . 

Strandhäll vid Biskopsnäs .   .   . 
Klippa SV om Hermala   .   .   . 

Jalasaari, vid sundet mot Biskops- 
näs 

Bällbylandet, NE udden   .   .   . 

E stranden af viken SV derom . 

Bergets V vägg- mot samma vik 
är lodrät och refflad; refflorna 
luta 10° mot N, men några ej 
mindre tydliga gå vågrätt. 

Svarta, berghäll vid vägen   .   . 


N 44° V 
N 44° V 
N 43» V 

N 44° V 

N 44° V 


N 32° V 
N 44° V 

N 44° V 


horublende- 
gneis. 

hornblende- 
fels. 

granit. 

gneis med gra- 
nit. 

granit. 

qvartsitgneis 
med granit 

qvartsitgneis 
med granit 


Bredvik, strandhäll . . 
Bålaby, vid gårdarne . 
Bålaby, närmare stranden 
Verkuäs udde .... 
Bålaby, SE om gårdarne 
Kyrköns NV udde . . 
Kohagsbergets V ända . 

Likholmen, V stranden .  . 


N 34° V 

N 34° V 
N 29° V 
N 29° V 
N 29° V 
N 34° V 
N 34° V 
N 29° V 

N 34° V 


hornblende- 

gneis. 
granit, 
glimmergneis 
glimmergneis 
hornblendegn 
glimmergneis 
blå gneis. 
granit   med 

gneis. 
glimmergneis 

med granit- 


30c 


Kaisas klippa 

Vassgrunda 

Orsnäsberget 

Sundet  mellan Orsnäslaudet och 
Bällbylandet, SE udden .  .  . 


Åhtiåla sund, klippa på S stran- 
den, E om färjan j N 40° V 

Ahtiala  sund,  S  stranden,  vid | 
färjan ! N 47° V 

Huhtsaari, NV udden   .... 

Peinsaari, N udden 

Strandklippa NE om Jönsböle  . 

Klippudde vid Kyrkstad såg .   . 

Högsta  toppen  af bergen söder 

om Stortötar, en djup reffla  . 

Stenhaga torp 

Berget E om Stenhagsmossen   . 

Jernström gjorde den observationen att i Lojobäekenet 
finnas  „ åtminstone tvenne från hvarandra ej obetydligt af- 


N 

39° V 

gneis med gra- 
nit. 

N 

37° V 

glimmergneis. 

N 

39° V 

granit. 

N 

39° V 

glimmergneis 
med horn- 
blendefels. 

N 

40° V 

glimmergneis. 

N 

47» V 

glimmergneis. 

N 

40° V 

bandig gneis 
med granit. 

N 

44° V 

röd gneis. 

N 

34° V 

gneis. 

N 

34» V 

granit. 

N 

34° V 

gneisgranit. 

N 

40° V 

glimmergneis 

N 

36° V 

granit. 

vikande reffelsystem, ett med omkring 33—34° och ett an- 
°at med 58 - 60° afvikning från den magnetiska meridianen1-'. 
0ch han frågade sig hvilketdera systemet är äldre. Frågan 
ämnade han emellertid obesvarad, emedan han icke lycka- 
des anträffa hvarandra verkligen öfvertvärande refflor. Med 
de korsrefflor han anför menar han sådana, „som med hvar- 
andra öfvertvärande riktningar väl förefinnas på samma berg- 
häll, men belägna på större eller mindre afstånd från 
Varandra". 

20 


304 


Betraktar man reffelkartan, finner man Jernströms ob- 
servation till fullo bekräftad. Af hela antalet mätningar 
angifva 

3 °/0 riktningen N   7—28° V. 
80 % ., $ 29—49° V. 

1 % „ N 50—56° V. 

13 % ., N 57—04° V. 

3 % „ N. 65-74» V. 

Frånsedt enstaka fall kan man således särskilja mellan 
den allmänna riktningen N 29—49° V, som representeras af 
4/3 af hela antalet observationer, och en annan riktning, N 
57 — 64° V, hvilken återfinnes hos en åttondedel af observa- 
tionerna. Betecknar denna sistnämnda grupp ett särskildt 
system af annan ålder än flertalet refflor, såsom Jernströms 
fråga förutsätter? Vittnar det om ett särskildt tidskifte, 
hvarunder isen egt en afvikande rörelseriktning öfver hela 
området? 

Om den sparsammare representerade rörelseriktningen 
en gång varit rådande öfver hela området, borde, i betrak- 
tande af traktens likformiga och rika kupering, de refflor, 
som återstå efter denna rörelse, vara någorlunda likformigt 
spridda i alla delar af bäckenet. Ännu större anledning 
hafva vi att i sådant fall vänta, att det talrikare represen- 
terade reffelsystemet N 29—49° V, hvilket äfvenledes skulle 
antyda en likformig rörelse hos hela skridismassan, borde 
råda öfverallt. Af kartan finner man emellertid att motsat- 
sen eger rum. Af de sjutton berghällar, på hvilka refflor 
med 52° eller större vestlig afvikelse från den astronomiska 
meridianen observerats, ligga endast två afskildt från de 
öfriga. Dessa äro: 1) vid Nybacka torp invid rån mot Ingå 
socken i Lilltötar by (Jernström): „Korsrefflor; 34° utgör 
medeltal  af flere mätningar: 32—37°; en och annan tydlig 


^eftla med 67° afvikning; å högsta delen af en större mera 
jemn berghympel, i ett gneisparti, som synes ligga inbäd- 
dadt i röd medelkornig granit". 2) i Bällby ström (Soli- 
tander): på bergklackar vid stranden refflor i N 34° V och 
~\ 45° V. ..På. en berghäll ute i vattnet något åt sidan 
°ch i nordlig riktning från nämnda ställen mättes refflor 
gående i K 72° V och bland andra en af 14 fots längd och 
Va tums djup". Alla de öfriga femton hällarne äro belägna 
Pä Storöns norra strand, på Karkkali udde och på öarne 
°ch holmarne i sundet mellan dessa ställen. Och just i 
samma trakt äro refflor med mindre afvikning från den 
astronomiska meridianen än 52° särdeles sällsynta. Endast 
Wö hällar med sådana äro observerade, nämligen: 1) Stor- 
"us nordvestra udde (Jernström): ,,udden l>/2 v. V. om 
-^faila, korsrefflor på norra bergsluttningen invid sjöstranden, 
i finkornig, grå gneis:', N 49° V och X 60° V. — 2) stran- 
den norr om Karkkali hemman (Jernström): ., korsrefflor; 42° 
är medeltalet af flere mätningar å 37—53»; de med 07° af- 
vikning färre, ej så tydliga och vackra; i gra gneis". — 3) 
■Corhola, vid stranden nedanför grottan, grå gneishällar med 
refflor i N 44° V. 

Frånses enstaka undantag, kan man således säga att 
(le två hufvudriktningame tillhöra särskilda delar af Lojo- 
bäckenet och motsvara hvarandra. Omkring Karkkali och 
Storöns norra del gå refflorna i medeltal i X 02° V, i Lojo- 
^äckenets öfriga delar i N 38° V. Härigenom far den förra 
aktningen utseendet af en lokal afvikelse, framkallad genom 
^eii starkt utpräglade orograliska liufvudriktningen ENE. 
%nna uppfattning vunne ett godt stöd, om äfven i andra 
'lelar af bäckenet lokala afvikelser i refflornas riktning kunde 
Påvisas, antydande ett liknande beroende af terrängen. 

Omkring den nordöstra fjärden, öster om linien Skraa- 


30 6 


tila — Vols. är refflornas medelriktning N 39, v° V. Under 
förutsättning' att reliefen i slutet af istiden varit densamma 
som nu, kunde isen här fritt antaga sin normala rörelse- 
riktning, livilken enligt geologiska undersökningens uppgift 
är mellan NV — SE och NNV— SSE i de nejder, som inne- 
fattas i kartbladet n:o 2. Under samma förutsättning har 
isen också öfver Virkbyfjärden och dess flacka omgifningar 
samt på de NV — SE gående bergen och dalarne på Verk- 
näs—Bredvik-blocket kunnat röra sig opåverkad af tvär- 
gående relielformer. Medelriktuingen i dessa trakter är i 
sjelfva verket N 88,s° V. Söder om Storön ställer sig Bällby- 
landets balk på tvären mot skridisen, i vester flankerad af 
Tallnäslandets granitmassiv, och här, mellan Saarenpää, 
Bällby och Ahtiala, gå refflorna i mera vestlig riktning, 
N 42,i° V. Deremot borde man längs Storöns vestra strand 
på de lägsta klipporna kunna uppvisa någon om än ringa 
afvikelse i motsatt riktning, framkallad af det djupa i N—S 
riktning framgående sundet vid foten af Tallnäslandets 
branter. Denna förväntan blir uppfyld, ty refflornas medel- 
riktning är här N 30,4° V. 

Samma sträfvau hos refflorna att länka sig efter ter- 
rängen skönjes äfven i smått, Solitander är (anf. arb. sid. 
88) benägen att såsom sådan tyda variationen hos reftel- 
riktninganie på den ofvan omtalade bergklacken i Bällby 
ström. På Ahtiala färjsunds södra strand, som sträcker sig 
i öster och vester med brant sluttning mot norr, gå refflorna 
i N 45,5° V, men vid det i N — S gående sundet, som deri- 
fran leder till Gerkuäsfjärden, gå de i N 42° V, och i det 
djupa trånga sundet mellan Jalasaari och Biskopsnäs gå de 
till och med i N 32° V. Vid norra inloppet till sundet 
mellan Storöu och Tallnäslandet, der klipporna sträcka sig 
så att isens nedersta lager tvingas upp på låglandet kring 


107 


»öle, gå refflorna i N 47° V. men längre söderut i sundet 
är medelriktningen N 34° V. De af Jernström observerade 
:-korsrefflorna" (refflor i olika riktningar på samma berghäll, 
men ej öfvertvärande hvarandra) på udden 1,5 km. vester 
om Maila finnas på det ställe, der ismassornas nedre skikt 
måste flyta i sär, dels mot Bällbylandet (N 49° V), dels 
nppför bergen mot Maila (N G0° V). Den afvikande reffel- 
riktningen vid Torhola tyckes vara framkallad af den höga 
branta bergvall, som här sträcker sig i rent sydostlig rikt- 
ning och  invid hvars fot den refflade strandklippan finnes. 

På grund af dessa iakttagelser anser jag det otvifvel- 
aktigt att reffelriktningen N 57 — 64° V tillhör samma system 
som flertalet af de öfriga refflorna och. uppkommit samtidigt 
med dem. Den angifver den mest utpräglade lokala afvi- 
kelsen i isens rörelse, men ingalunda den enda. Isen, eller 
•itminstone dess nedersta lager, har i någon mon fogat sig 
efter terrängens ojemnheter. Landskapets relief, sådan den 
nu är, har inverkat på isens rörelse. 

Att detta icke var alldeles i slutet af istiden, synes 
likaledes af refflornas riktning. De äro ej ett verk af lo- 
kala jöklar. Ty rörelsens anpassning efter terrängens ojemn- 
heter är högeligen ofullständig. Ingen dalgång har inne- 
sltitit den is, som öfvertvärat sunden kring Storön. Reff- 
lorna peka visserligen i åtskilliga riktningar, men endast 
sällan och likasom tillfälligtvis i någon orografisk hufvud- 
riktning. Den is, som inristat dem, har skridit från nord- 
vest tvärt emot Karkkali och snedt öfver den starkt kupe- 
rade trakten mellan Karstu och Paloniemi med dess nivå- 
skilnader af 60 meter och mera. Nedpressad i sundet norr 
om Storön har bottenisen, hämmad af de massor, som pac- 
kats mot höjderna kring Maila och Saarenpää, lidit en af- 
länkning på 23° mot öster, men dock icke fått rum att ut- 


308 


breda sig längs sundet, emedan skridisen öster om Storön i 
hela sin mägtighet kunde fortsätta sin normala stråt. Bot- 
tenisen i sundet kramades följaktligen upp mot de södra 
strandhöjderna och öfverskred dem. På samma sätt upp- 
dämdes den öfver Puujärvis norra ända kommande isen mot 
Storöns uordvestra. hörn och de der framför liggande hol- 
marne, men förmådde dock icke flyta ned i den dalgång, 
som nu är sundet vester om Storön, oaktadt de höga branta 
Tallnäsbergen hade bordt skydda den mot inverkan från 
detta håll. Landisen var nog mägtig att öfverskrida dessa 
höjder och genom sin påträngning tvinga det mot Storöns 
uordvestra del uppdämda och mot söder sträfvande botten- 
lagret att i 34 — 37° vinkel mot sundets riktning taga vägen 
öfver strandklipporna hän mot Bällbylandet. Kär isen an- 
lände till de rätt i N— S och E— V gående dalar, som be- 
gränsa Jalasaari, fogade dess bottenlager sig icke helt och 
hållet in i dessa fåror, utan aflänkades genom dem endast 
några grader åt höger eller venster. Detta kan hafva skett 
endast om skridisen haft sådan mägtighet att dess hufvud- 
massa rörde sig ofvan jordytans alla ojemnheter och obe- 
roende af dem. Att så skedde bekräftas af en observation, 
som jag gjorde på högsta toppen af gneisgranitbergen söder 
om Stortötar (enligt geologiska undersökningens karta 77,2 
m., enligt topografiska kartan 91,2 m. högt). Ehuru berg- 
hällen var så vittrad att alla polerade ytor voro försvunna, 
kunde jag fullkomligt tydligt skönja en lång och djup gla- 
cialreffla gående i N 34° V. Dess höga fria plats berätti- 
gar oss att anse den angifva den verkliga medelriktningen 
hos landisens rörelse. 

Eefflor, som med bestämdhet skulle kunna tillskrifvas 
lokala jöklar, har jag icke sett. Möjligtvis äro de i N 7° V 
gående  korsrefflorna på Euosniemi sådana.  De förekomma 


309 


På en låg strandhäll vid södra mynningen af sundet mellan 
Storön och Tallnäslandet ocli äro vida fåtaligare än de pa 
samma häll förekommande refflorna med riktningen N 42° V. 
hvilka de öfvertvära utan att jag af de två systemens ut- 
seende kunde bedöma hvilketdera är äldre. Ett annat ställe,, 
hvilket äfven kan åberopas som ett tecken på tillvaron af 
lokala jöklar, är östra udden af Kaitasaari utanför Maila. 
Vidstående kartskiss åskådliggör situationen (%. 12).  Ud- 


Fig. 12.  Befflad IcJippa på Kaitasaari, 

den bildas af en från VSV utspringande bergklack af fin- 
kornig hård glimmergneis, hvars skikt stryka i N 65° E med 
40—50° lutning mot SSE. Längst i NE är klippan afrun- 
dad med kupig sluttning, men den norra sidan utgör en 
brådstupande nästan alldeles rak \ägg, som fortsattes ett 
stycke inåt holmen. Stranden gör här en liten bugt, mot 
hvilken flata, till större delen grustäckta berghällar slutta 
ganska starkt i ENE riktning. Utanför viken och kring 
udden tyckes sjön vara djup. På de moutonnerade hällarne 
i öster ser man mycket skarpa refflor i K 64° V. Skridisen 
har således kommit öfver Karkkali, pressats ned i sundet, 
glidit upp mot Kaitasaari och öfver denna holme i riktning 
fflot Seppälä. Den brådbranta väggen har fått mottaga 
trycket af ismassan. Den är alldeles jemu, polerad och re- 
pad af otaliga refflor, hvilka peka uppåt mot udden i en 
vinkel af 37° mot horizontalplanet. Korsande dessa refflor 
förekommer en hop andra, lutande 25° mot öster, på en fläck 
af 0,4  qv.  meters  vidd  ungefär  midt på väggen.  Äfven 


310 


dessa refflor äro grofva och skarpa, och det lyckades mig 
icke att afgöra, hvilketdera systemet är äldre. Fläcken kan 
hafva uppkommit genom en glidning af isen utför hällarne 
på norra sidan om klippväggen, således under en tid, då 
sundet hyste en jökel, hvars rörelse icke påverkades af nå- 
gon större öfver Karkkali framskridande massa. Denna 
tolkning lemnar dock rum för invändningar. Öfverhufvud- 
taget får man ej draga vidtgående slutsatser ur förekomsten 
af korsrefflor, innan rörelsen hos skridisens bottenlager blif- 
vit noggrannare känd. Då refflorna icke frambringas direkte 
af isen, utan af bottenmoränen, och denna består af klipp- 
fragment af de mest vexlande dimensioner, kunna lätt kors- 
refflor uppstå genom en olikformig förskjutning af finare 
fragment omkring gröfre eller genom enskilda styckens vrid- 
ning omkring en mot berghällen vinkelrät axel. 

Vid en jemförelse mellan reffelkartan och den geologi- 
ska faller det strax i ögonen, att de orografiska formerna, 
så vidt de öfverensstämma med geotekturen, endast undan- 
tagsvis och tillfälligt visa någon harmoni med inlandsisens 
rörelseriktningar. Isen har framskridit öfver ett orografiskt 
system, som var utdraget i en mot dess rörelse vinkelrät 
riktning och har icke förmått modifiera detta mer än att 
let fortfarande utgör landskapets mest framstående karak- 
är. Icke ens de dalar, hvilkas förlopp är mycket afvikande 
från stratifikationen, visa genom sin riktning tecken till att 
hafva uppkommit genom glacial erosion. Vid framställnin- 
gen af traktens orografi påpekade vi tvenne sekundära huf- 
vudriktningar, hvilka jemte ENE— VSV riktningarne be- 
stämma traktens fysiognomi norr om Bällby- och Orsnäs- 
landen, nämligen en N — S riktning i vestra hälften af bäc- 
kenet och en N 15 — 20° E riktning i dess östra hälft. Dessa 
båda  riktningar korsa de förra i ungefär 60° vinklar.  In- 


311 

gen af dem närmar sig så mycket retfelriktningarne, att ens 
den ifrigaste anhängare af den glaciala erosionen skulle 
v%a tolka överensstämmelsen som ett bevis på att de af 
dessa riktningar begränsade dalarne äro urholkade af isen. 
Härmed vill jag icke förneka isens förmåga att afrunda 
bergens former. Tvärtom har jag redan haft talrika anled- 
ningar att tala om moutonnerade hällar, och sådana finnas 
öfverallt i Lojobassinen likasom i Finlands öfriga nejder. 
Men afnötningen har tydligen tidigt nått sin gräns. Om- 
rådet är rikt på lodräta klippväggar, och vanligen äro de. 
som resa sig ur vattnet eller nära stränderna och ännu ej 
blifvit angipna af vittringen, rikligt rafflade i riktningar, 
som harmoniera med glacialrefflornas riktning på närmaste 
lutande eller vågräta hällar. Jag anmärkte till min öfver- 
i"askning, att de hällar, som äro vända mot skridisens rö- 
i'elserifflfiing', hvarken äro mindre allmänna eller lägre än 
de, som stå i lä för ismassans angrepp, ett förhållande, som 
vore otänkbart, om isen urholkat reliefen ur fast berg. 

Sålunda icke blott saknar området stöd för åsigten att 
dess relief blifvit frambringad genom glacial erosion ur fast 
klyft, utan lemnar till och med positiva bevis pä att en 
vidt gående erosion af denna art icke egt rum. 

Deremot gifver trakten bevis på att inlandsisen 
i ett annat afseende haft ett stort inflytande på bäckenets 
relief. 

Utom det gamla förkastningssysstemet, som föregått 
abrasionen och varit åtföljdt af granitens genombrott, fin- 
nes i trakten ett yngre, som icke åtföljts af några eruptio- 
ner. Det står i samband med bergarternas förklyftning. I 
detta afseende är Kohagsberget vid C4erknäs särdeles läro- 
rikt. Ofvanstående konceptbokskiss (fig. 11, sid. 73) gör 
^ke  anspråk  på  att riktigt återgifva detaljerna, men kan 


312 

såsom en skematisk framställning af f örliållandena tydliggöra 
följande beskrifning. 

Såsom redan blifvit omtaladt, består berget af medel- 
kornig ljusgrå— blekröd hvitvittrande gneisgranit med svag 
skiffrighet, livars strykning är E— V med lodrät stupning. 
och som genomdrages af pegmatitartad granit. Till formen 
är berget aflångt med en tvär krökniug på midten, så att 
dess ena hälft sträcker sig mot SV, den andra mot SE från 
krökningspunkten. Den norra sluttningen mot Lillsjön är 
hög och brant, den södra är lindrig och höljd af Lojoåsens 
grus och af försumpningar. Bergets rygg är platåformig 
och till större delen obetäckt. Här förekomma de på sidan 
72 och följande beskrifna platårännorna, af hvilka den ve- 
stra är afbildad på tig. 10. I bergets vestra ända ligga i 
gneisgraniten skiktändar och fragment af finkornig horn- 
blendeförande glimmergneis strykande i N 86° Y med 
50° S —90° stupning, och litet högre upp, der graniten rå- 
der, synas enstaka gneisfragment med N 50° V strykning. 
Några låga nyblottade hällar visa här reffling i N 29° V. 

Bergets vestra hälft är genomdragen af ett spricksy- 
stem, hvars riktningar äro: 

1) N 55—65° V, således parallelt med bergets nord- 
östra kant; dessa sprickor gå lodrätt eller nästan lodrätt 
ned genom berget; 

2) N 45° E, således parallelt med bergets nordvestra 
kant; äfven dessa sprickor stå lodrätt eller nästan lodrätt 
(85° S-85» N); 

3) föga lutande spjelkytor (4° N— 17° S); dessa äro 
minst tydliga. 

Mellan tvenne sprickor af den första riktningen, hvilka. 
der de framträda under växtmattan, stå blott 0,4 m. fr"11 
hvarandra, men divergera 10° mot nordvest, har det mellan- 


313 


eggande blocket sjunkit 1 — 2 meter, och ligger nu nere i 
klyftan spjelkt i flere stycken efter riktningen 2. Flere 
andra block, bland hvilka några af tusental kubikmeters 
rJ'md, hafva rubbats ur sitt läge. och bergets nordvestra 
sluttning är till stor del bygd i afsatser. hvilka begränsas 
af sprickytorna och den moutonnerade hällen. Några block 
hafva glidit en eller flere decimeter längs sprickriktningen 
°; andra hafva sjunkit, och detta olikformigt, så att den 
ena ändan ligger högre än den andra. 

På det ställe, der berget ändrar riktning, visar en 
moutonnerad häll sprickor af riktningen 1 (X 00—64° V) 
korsande tvenne andra riktningar, nämligen: 

4) N 35° E med lodrät stupiiing. och 

5) N 74—76° V, likaledes med nästan lodrät stupning. 
Nära intill framträda spjelkytor med 17° S lutning. 

På bergets östra hälft råda riktningarne 4 och 5, isyn- 
nerhet den förra, hvaremot riktningarne 1, 2 och 3 der icke 
kunde igenfinnas. Äfven här ser man block, som sjunkit 
eller glidit. Det är anmärkningsvärdt att klyftornas kanter 
ännu äro skarpa, ej afrundade, och att klyftor och springor 
för det mesta äro torna till en eller flere meters djup. 

Det abnorma förhållandet att ingen af sprickriktniii- 
garne öfverensstämmer med skiliringsplanen kan förklaras 
ai Kohagsbergets belägenhet mellan tvenne block, hvilkas 
skiktstrykning träffar berget i sneda vinklar, Lillsjögneisen i 
^ordvest och Verknäs — Bredvik-blocket i vester. Vid Ojamo 
störiugszons uppkomst hafva dessa block måhända på gneis- 
graniten utöfvat ett tryck tillräckligt starkt att bestämma 
lörklyftningen, men ej nog starkt att förvandla den tidigare 
skiffrigheten till clivage. 

Vid Ahtiala färjsund antecknade jag en annan för- 
kastning längs  der rådande förklyftningssprickor.   Den be- 


314 


finner sig pä Orsnäslandets strandklippor öster om färjan. 
Berget består af en hård glimmergneis i N 75° E strykande 
och 55° SSE stupande skikt och bildar en från stranden upp- 
stigande moutonnerad häll. Denna genomdrages af en sprick- 
yta i N 15° V med 70° E fall. Pä östra sidan om sprickan 
har berget sjunkit två meter (se fig. 13). Hällarne dyka 
mot norr ned i strandgruset och döljas i söder under skog- 
bevuxen mark. De äro starkt refflade i N 40° V. Men 
närmast  förkastningsytan  är  den  sjunkna  hällen  orefflad, 

och ännu 1 — 1,-, m. från spric- 
kan synas endast några få 
grofva oklara refflor. Slint- 
ytan är alldeles slät och ned- 
till blankpolerad utan spår till 
rutschrefflor, och dess öfre kant 
är föga afnött. 

Den å sid. 53 omtalade 
vestra klippan mellan Kurk- 
saari och Loj obacke består af 
granit med utkilande skiktändar af gneis i X 10° V stryk- 
ning och 33—45° E lutning. Dess vestra strand är en brant 
klippa med i X 9 — 11° V gående förkastningssprickor och 3—4 
mellan dem liggande trappformigt nedsjunkna block af 1—3 
meters bredd. Utanför är bråddjupt. Också på detta ställe 
äro slintytorna glatta och jemna. 

Afven den på lig. 12 afbildade bergväggen på Kaita- 
saari synes mig vara en förkastningsyta, utefter hvilkeii 
det norra blocket nedsjunkit. Den är parallel med den oro- 
grafiska hufvudriktning, som är så starkt utpreglad längs 
hela sundet norr om Storön, och bergartens strykning öfver- 
ensstämmer nära med klyftriktningeu. 

Ett  annat  ställe, der förkastningen kan direkte påvi- 


Fig. 13.   Förkastning på södra 
stranden af Ahtiala färjsund. 


311 


Sas, än den på sid. 52 omnämnda och på fig\ 9 angifva 
§'i'anitklippan vid bron öfver Hiitis sund. Mot Laxpojo vi- 
Keu är denna klint genomskuren af en förkastningsyta, som 
med 65» N fall stryker i E— V. Det norra blocket ligger 
ungefär 8 meter lägre, nere i strandens nivå (se tig. 14). 
Det är till största delen betäckt med krossgrus, mylla och 
vegetation. Endast dess vestra kant sticker upp ur jorden 
som låga moutonnerade hällar med refflor i N 41° V. Det 
södra blocket är mot toppen starkt afrundadt och vittradt, 
Men längs nedre hälften tvärskuret och slätt, utan spår ef- 
ter refflor. På en sida är det stympadt af bergsprängare 
ror väganläggningens skull, men den vestra sidan utgöres 
a* en i N 5° V strykande och 05° V stupande plan och slät 
orefflad \ägg, som i rät linie fortsattes norrut och bildar 
det norra blockets vestra begränsning. Den norra och den 
vestra väggen mötas i eu skarp vinkel, som är vänd rätt 
emot inlandsisens angreppsriktning. Ehuru något klippblock, 
som skulle ansluta sig till den vestra väggen, ej synes till, fcve- 
*M jag ej att betrakta den som en yta af samma slag. som 
«eo norra väggen. Och att denna är en förkastningsyta, 
framgår af följande förhållande. Det södra blockets krön 
°ch det norras yta äro moutonnerade och den sistnämnda 
dessutom refflad. Eefflorna kunna följas nästan ända fram 
till den norra väggen af det högre blocket. Skridisen har 
således haft tid och kraft att starkt påverka de båda bloc- 
kens nuvarande i olika nivå befintliga öfre ytor. Men de 
två väggytorna visa inga refflor, ehuru sådana för öfrigt 
mom området äro allmänna på lodräta väggar, och vinkeln 
Mellan de två väggarne är så skarp, som den omöjligt skulle 
kunna vara, om den uthärdat angrepp af samma kraft, 
som åstadkommit moutonneringen och refflingen af de öfre 
ytorna. 


316 


Fig. 14.  Förkastning vid Hii- 
tis bro  norr om Lojo kyrkby. 


Åf de  två  klyftriktnin- 
garne, som bestämma klintens 
form,  är den ena, E— V, pa- 
rallel med skiktens strykning 
i bergen norr om sundet, sådan 
den blifvit framstäld på fig. 9. 
Den  andra riktningen afviker 
knapt  från  strykningen  hos 
den kalkstensförande serie, som 
lutar mot graniten några steg 
åt sydost invid vägen, och öf- 
verensstämmer med höjdernas 
allmänna riktning kring Lojo 
kyrkby och med strandens för- 
lopp 400 meter mot söder. 
På  Kohagsberget,  Kaitasaari  och  klippan  vid Hiitis 
sund  förekomma således  förkastningsytor, hvilka öfverens- 
stämma med de orografiska linierna i de närmaste omgifnin- 
garne.  Lojobäckenet  är  rikt  på  dylika  branta och släta 
bergväggar, hvilka vända sin yta vinkelrätt eller diagonalt 
mot  skridisens riktning eller ock resa sig i lä för dess an- 
fall, men blott i sällsynta undantagsfall sträcka sig parallelt 
med  refflornas  riktning på vågrät grund.  De flesta bland 
dem, som stå så att de kunnat angripas af ismassan, liafva 
blifvit  refflade  och  bevarat sina refflor, men jag anmärkte 
på  flere  ställen utom de ofvan uppgifna, att refflorna sak- 
nades,  der de enligt regeln hade bordt förekomma.   Dessa 
väggar stå vända mot refflornas riktning, men äro fullkom- 
ligt jemna  och  glatta.   De  kunna  således icke uppfatta? 
sej»  blotta  förklyftningsytor,  från  hvilka  de motsvarande 
blocken blifvit  af isen aflägsnade, ty det tryck, som deraf 
skulle  uppkommit,  hade  icke  kunnat undgå att framkalla 


317 


refflor. Deras beskaffenhet kan ej förklaras på annat sätt 
än klippväggarnes vid Hiitis sund, genom förkastningar jm- 
der en period, då inlandsisen i det närmaste hade fullbordat 
sitt transport- och refflingsarbete. 

Då vi på detta sätt tvingas att betrakta talrika bland 
<le orefflade väggarne som förkastningsytor, torde det icke 
vara för mycket vågadt att äfven i en del af de refflade 
klippväggarne misstänka dylika, isynnerhet der deras ställ- 
ning öfverensstämmer med de närmast omkring herskande 
orografiska liniernas förlopp. Och detta är regeln. Isyn- 
nerhet är det vanligt att de dalar och sund, hvilka sträcka 
S1g' i någon annan riktning än den, som stratifikationen an- 
8'ifver, begränsas af branta och plana klippväggar. De 
vackra sunden, hvilka norr om Ojamo störingszon sträcka 
% i de orografiska hufvudriktningarne N — S och X 15—20° E, 
nafva till väsentlig del dessa branter att tacka för sin skön- 
het. Det synes mig sannolikt att dessa sund äro sänknings- 
dalar af glacial ålder. Deras noggranna och likformiga 
orientering i vissa väderstreck antyder också deras upphof 
genom sprickbildning. Likaså deras rätliniga förlopp obe- 
roende af bergarternas vexlingar. Sundet vester om Stor- 
011 genomskär Karkkalis kalkstensförande formation, berör 
r&Unäslandets granit och kan sparas ännu vid Skönvik. 
-prån Hermala sträcker sig ett sund mot söder förbi Jala- 
Saari och fortsattes in mot Bällbylandet med en vik omgif- 
ven af granithöjder. Sundet mellan Jalasaari och Bällby- 
landet fortsattes likaledes med en vik, som begränsas af 
lodräta gneisväggar. Åtskilliga dylika af branta höjder ocli 
8'latta väggar begränsade sund och vikar fortsättas öfver 
land medels dalar med likadan begränsning. Exempel derpå 
finner man vid nästan hvarje ströftåg på Outamolandet. 

Glaciala  förkastningar i berggrunden  äro icke något 


318 


otänkbart. Tvärtom måste sådana framkallas af ismassans 
ofantliga tryck på det ojemnt vittrade undeiiagret. Anta- 
ger man inlandsisens mägtighet öfver Lojobäckenet till blott 
500 meter, så motsvarar redan detta ett tryck af mer än 
400,000 kgr. på hvarje qvadratmeter. Fimnos några genom 
kemisk sönderdelning luckrade skikt på djupet, så måste 
de sammantryckas, och hade kalklagren i någon vidsträck- 
tare mon blifvit upplösta af grundvatten, så måste instört- 
ningar ega rum. Dessa måste isynnerhet försiggå längs 
kalklagrens strykningslinier, således i de orografiska hufvud- 
riktningarne. Och de vidsträcktaste sänkningarne måste 
inträffa, der den kalkförande formationen intog det minst 
lutande läget och de genom kalkstenens upplösning bildade 
hålorna sålunda ernått de största horizontala dimensionerna- 
En sådan trakt är fjärden öster om Storön. 

Att kalkstenen under tidernas lopp varit utsatt för 
stark upplösning, derom vittna ej blott de små hålorna i 
Ämmänkallio. En vida större kalkstensgrotta förekommer 
2V2 km. derifrån, vid Torhola på Karkkali udde. Denna 
grotta omnämnes i texten till geologiska undersökningens 
kartblad n:o 2. Bifogade profilteckning genom densamma 
är utförd efter anteckningar och mätningar, som jag gjort 
på stället (fig. 15). 

När man med båt från öster nalkas Torhola landnings- 
plats, följer man den vassbevuxna nordöstra stranden af en 
liten bugt, som från sundet skjuter in i Karkkalilandet. 
Stranden innanför vassen är närmast vikens mynning klip- 
pig, men längre fram lemna höjderna rum för en albevuxen 
strandremsa. Bakom alarne stiger terrängen raskt till en 
stenig och klippig grusbacke bevuxen med snårig skog, i 
hvars trädbestånd nio almar af arterna Ulmus montana Wit& 
och  U.  effusa  Willd.  ingå.  Här  och der framsticka små 


319 


klippafsatser. livilka likasom den branta bergväggen bakom 
den äldsta almen genom sin svarta yta röja, att kalksten 
»igår i deras sammansättning. När man sträfvar uppför 
backen höger om klippväggen och den gamla almen, märker 
man i berget tre små öppningar, livilka tyckas leda till större 
ihåligheter på djupet. Efter att hafva stigit 21 eller 22 
meter  öfver  sjöns  yta.  anländer  man till en några meter 


mili 


jfc- 


K „ 


■ å 


-:■ 


m — 


:.>TXr 


&^ 


Mg. 13.  Torhola grotta. 

vid afsats ej mycket lägre än bergets platåformiga skogbe- 
vuxna krön. Denna afsats bär en lummig lundvegetation. 
I dess östra ända finnes en låg öppning, som leder in i en 
liten grotta. I vestra ändan finner man en större öppning. 
Denna leder ned i den stora grottan, som geologiska under- 
sökningens texthäfte åsyftar. 

Grottan sträcker sig från ingången 21 meter i vest- 
sydvestlig riktning och ungefär 9 meter djupt längs ett 
kalkstenslager, hvilket stryker i N 70° E med nästan lod- 
rätt fall omgifvet af qvartsitisk gneis och genomgått af 
tunna qvartsit- och felsitskikt och lameller. Kalkstenen är 
i hög  grad  orenad  af qvarts och andra hårda mineralier. 

■n 


320 


hvilka dels äro inströdda i massan, dels afsatta som gång- 
fyllnad. Alla dessa hårdare partier stå ut som otaliga tag- 
gav, knölar och lister från den af ett gulgrått vittringsstoft 
öfverdragna kalkytan. Egentlig stalaktitbildning förekom- 
mer deremot icke: ej heller finnes på bottnen spår till sin- 
ter eller tuff. Temperaturen är kylig och fuktigheten be- 
tydlig inne i de mörka kamrarne, der ett entonigt pickande 
höres af de ständigt fallande vattendropparne. 

Grottan består af tre afdelningar. Först kommer man 
utför en fem meter lång brant nedgång af kantiga block, 
bland hvilka en kullstjelpt björkstam underlättar nedklätt- 
randet, till en „vestibul" af ungefär sex meters längd, fyra 
meters bredd och fyra meters höjd på det högsta stället. 
Dess golf består af idel kantiga stenblock, bland hvilka en 
rullsten af granit ligger. Klyftor sträcka sig snedt nedåt 
mot nordvest och sydvest. Invid inre ändan leder från ta- 
ket en klyfta till dagsljuset. Denna tycktes röja spår efter 
hvirnande vatten. 

Från vestibulen leder en trång passage utför ett stort 
nedrasad! block till den tre meter lägre belägna „ salen". 
Denna afdelning är ungefär fem meter lång, lika bred och 
tre och tre fjerdedels meter hög. Klyftor sträcka sig från 
dess golf och väggar in i berget, och äfven uppåt från ta- 
ket. Golfvet är till största delen betäckt med ett svart 
vittringsmjöl temligen starkt uppblandadt med skarpkantig 
småsten. Efter att hafva gräft och brutit uti det till 0,e ni. 
djup, stötte jag på större skarpkantiga kalkstenspartier. 
Om de voro fast klyft eller blott nedrasade block, kunde 
jag ej afgöra. Förgäfves sökte jag genom hvarje skofvel 
mull för att möjligen upptäcka några för grottbildningen 
främmande föremål. 

Genom  en öppning af hela salens bredd men blott en 


321 

meters höjd och två meters längd kommer man utför ett 
klipptrappsteg af 0,8 m. höjd till den innersta afdelningen, 
»källaren". Denna är fyra meter lång och sju meter bred, 
nien endast på en liten del tre och en half meter hög, för 
öfrigt knapt nående en höjd af två meter. Dess golf är 
till det mesta betäckt med nedrasade block, ehuru några 
uppstående klippstycken tyckas vara fast klyft. Källaren 
fortsattes både rätt nedåt ocli snedt ned mot norr, söder 
och vester medels trångra klyftor. I följd af klyftornas tal- 
rikhet och vexlande storlek samt de skarpt framskjutande 
klippkanterna råkar man här och i grottans öfriga afdelnin- 
gar i villrådighet om hvilka partier kunna räknas till kam- 
rarne och hvilka böra anses för klyftor, hvarför de upp- 
gifna måtten endast få betraktas som råa närmevärden. 
Derför eger det af dessa tal och profilteckningen erhållna 
beloppet 320 kubikmeter ingen annan betydelse än den af 
ett minimital för den upplösta ocli bortförda kalkstenens 
volym. 

I följd af sin ringa storlek och skiktens lodräta stal 1- 
iiing har Torhola grotta kunnat bevaras at oss. Men på de 
ställen, der grundvattnen anträffade mindre lutande kalk- 
stensbäddar, uppkommo sannolikt hålor af sådana dimensio- 
ner att de måste instörta för ett ganska måttligt tryck. Vi 
kunna till och med af liknande förhållanden i andra länder 
draga den slutsatsen, att åtskilliga af hålorna torde hafva 
instörtat redan före istiden genom det öfverliggande vitt- 
1'ingsgrusets tryck eller genom sprickbildning i hvalfvet. 
Men många höllo väl ändock stånd i ett slags labilt jemn- 
vigtsläge, till dess inlandsisen kom. Genom kalkstenslagrens 
upplösning kunna tillräckliga klippmassor bortföras från bäc- 
kenet, för att framkalla stratigrafiska längddalar. På Euos- 
niemi funno vi en kalkstensrik lagerföljd af 6 meters mäg- 


322 


tig-het  nära  intill  en  mycket kalkstensrik serie af mer än 
15  meters vidd.  I Ämmänkallio uppdyka 6—8 meter vex- 
lande  kalksten  och pyroxenfels jemte tunna mellanskikt af 
felsitiska  och  qvaftsitiska  bergarter.  På vestra udden af 
Mustasaari  innesluta  gneislagren  bäddar af kalksten,  mer 
eller  mindre  rena.  af 14,.-, -3,» —4,5 m. bredd i dagytan 
jemte flere tunnare skikt.   Geologiska undersökningens text- 
häfte n:o 2 uppgifver en kalkbädds mägtighet vid Hermala 
till 20,8 m., kalklagrens bredd i Karislojo till 3 å 9 m. och 
medelmägtigheten hos  den stora kalksträckningen norr om 
Lojo  kyrka  till  59,4 m.  Om sådana kalkstensmassor, en- 
samma eller några i tät följd efter hvarandra, luta lindrigt 
in under jordytan, nå de efter ett kort förlopp hundra me- 
ters  djup.   Upplösta  och  bortförda  qvarlemna  de  ett af 
sprickor genomsatt tak, som, då lagren utmynna i dagytan, 
saknar  stöd  på  en  sida.   Om dylika block ej af sin egen 
tyngd  tvingas  att  instörta,  så  kunna  de åtminstone icke 
undgå  en  sådan  katastrof under  trycket  af en inlandsis. 
Men icke blott kalkstenen kan gifva upphof till sänkningar. 
De  fältspat-  och kalksilikatförande bergarterna förlora ge- 
nom vittringen en betydlig del af sin massa, och måste der- 
för, underkastade tryck, gifva efter och sjunka tillsammans. 
Det karbonatrika vattnet, som sipprar genom kalktrakternas 
berggrund, är särskildt egnadt att befordra vittringen.  De 
flesta och största sänkningarne egde troligen rum redan vid 
ismassans  första  ankomst.  Derför  äro också de flesta för- 
kastiiingsytor,  som  inuehafva  ett  för isens angrepp utsatt 
läge, refflade.   Men några hvalf gåfvo väl först efter lång- 
varig  och kanske förnyad påtryckning vika, och deraf för- 
klaras förekomsten  af orefflade  förkastningsytor i nordlig 
och  vestlig  exposition.   De  här i fråga  varande  små för* 
kastningarue kunde lättast ske längs de ytor, som beteckna 


323 

bergarternas minsta koliäsion, nämligen förklyftningsytorna. 
Af dem plägar en vara parallel med strykningen, de andra 
deremot diagonala i bestämda vinklar eller vinkelräta. Vi 
hafva redan anfört flere exempel derpå. Deraf förklaras 
det nya förkastningssystemets överensstämmelse med det 
gamla, som föregick abrasionen och åtföljdes af granitge- 
nombrotten. 


V.  Postglaciala förändringar. 

Då inlandsisen för sista gången drog sig tillbaka från 
Lojobäckenet, qrarlemnade den mellan de afrundade berg- 
kullarne blott ett obetydligt, af talrika vida hål genombru- 
tet lager af morängrus. Likasom i Grönland, enligt hvad 
A. E. Nordenskiöld upprepade gånger och senast med stort 
eftertryck i sin berättelse om den andra Dicksonska expe- 
ditionen framhållit, inlandsisen i det, närmaste upphört att 
frambringa en bottenmorän, så tyckes äfven här dess erode- 
rade kraft hafva blifvit uttömd och erosionsprodukterna till 
största delen blifvit bortskaffade, innan istäcket smälte bort. 
För det mesta är morängruset här icke i stånd att väsentligt 
modifiera den af berggrunden gifna reliefen, öfverallt, till 
och med i dalarne och på de flacka fälten, sticka rundade 
klintar och flata hällar fram ur de lösa jordarterna. 

I skarp kontrast mot fattigdomen på bottenmorän stå 
de väldiga hopar af svallgrns, som förekomma på vissa stäl- 
len i bäckenet och af hvilka de betydligaste äro Karislojo 
och Lojo åsarne. Dessa åsar finnas i korthet beskrifna i 
Geologiska undersökningens texthäfte n:o 2. För en när- 
mare kännedom om den stora Lojoåsens form och inre byg- 


324 


nad hafva vi att tacka Manritz Jeruström och 0. P. Soli- 
tander, hvilka i de på sidan 6 anförda skrifterna hafva 
nedlagt resultaten af sina omsorgsfulla undersökningar öfver 
denna ås. Då jag endast har obetydligt att tillägga till 
deras iakttagelser, får jag hänvisa läsaren till dessa lätt 
tillgängliga arbeten och inskränker mig här till en så knapp 
redogörelse  öfver  åsarne, som närvarande ämne medgifver. 

Båda åsarne äro tillräckligt stora att göra sig gällande 
bland de förnämsta dragen i traktens orogran. Karislojo- 
åsen når söder om Särkjärvi ungefär 75 meters höjd öfver 
hafvet och sträcker sig nästan utan afbrott i rät lime mot 
nordost genom Loj obäckenets nordvestra del. Dess bredd 
uppgår på några ställen till 510 meter och dess sidor slutta 
10 — 15°, på någon punkt äfven 20°. Om dess inre bygnad 
föreligger endast en observation, anförd i Geologiska under- 
sökningens texthäfte jemte den allmänna anmärkningen att 
åsen sammansättes af „sadelformigt öfver hvarandra lagrade 
grus- och sandlager' af olika mägtighet, korn och färg". 

Af större intresse för vårt ämne är Loj oåsen (eller, som 
den äfven kallas, Hangöåsen), emedan den ligger inom det 
här närmare framstälda området, eger betydligare dimensio- 
ner och intager en sådan plats, att dess material måste 
hafva passerat öfver och åtminstone till stor del härstamma 
ifrån sjelfva bassinen. Som en sammanhängande vall af 
jemnhöjd med områdets högsta partier stryker åsen från 
Loj o station till Virkby. Der sänker den sig något, blir 
mera oregelbunden, vänder sig nära Kyrkstad i sydlig rikt- 
ning och upphör plötsligt strax nedanför Kyrkstad gästgif- 
veri. Mellan detta ställe och Munkberget är en lucka, som 
endast till en del fylles af ett par små svallgrushöjder i 
närheten af Gerknäs haltpunkt. Munkberget sträcker sig i 
östlig riktning snedt emot Kyrkstad.  Dess dälder och slutt- 


325 


ningar hysa ansenliga massor af svallgruset. Från Munk- 
berget sträcka dessa sig öfver till Kohagsbergets södra sida. 
ocli der återfår åsen sin normala bygnad, ehuru den ej mera 
når samma höjd. som norrut. Under sin moartade sträck- 
ning mot Svarta station öfverstiger den ingenstädes 70 meter, 
medan den från Vols norrut till Laxpojo ingenstädes sänker 
sin rygg under 80 meter och öster om Ojamo på ett ställe 
når 102.4 meter. Bredden vexlar mycket på korta afstånd. 
Så väl öster om Laxpojo som vid kyrkbyn uppgår den till 
1200 meter, men på den mellanliggande sträckan afsmalnar 
den plötsligt till 480 m. Från kyrkan aftager åsens bredd 
deremot regelbundet mot Yirkby, der den utgör 500 meter 
likasom vid Kyrkstad och närmast söder om Kohagsberget. 

Åsen består af vexlande lager af gröfre och finare 
rundrulladt eller kantrulladt grus, sandfritt eller mer eller 
mindre sandblandadt, samt nästan stenfria sandskikt. Lag- 
ren äro något oregelbundet ordnade, på några ställen mautel- 
formigt, på andra nästan horizontalt, på åter andra ensidigt 
lutande. En del lager tyckas ega stor utsträckning, andra 
ser man utkila efter ett kort förlopp. På ett ställe, vid 
Kyrkstad, har Jernström sett ett 1 dm. tjockt lager af san- 
dig lera utkila i åsens inre. Ytan betäckes nästan öfverallt 
med en mantel af sand eller fint, starkt sandblandadt grus, 
som nedtill på ömse sidor om åsen utbreder sig till sand- 
fält och der antager allt finare korn på längre afstånd. från 
åsvallen. Detta sandtäcke kan emellertid saknas, och nord- 
ost om Laxpojo finner man vissa sträckor af åsens krön i 
ytan sammansatta af sandfritt rulladt grus. 

Åsens material är fritt från det för morängruset ka- 
rakteristiska bergartsmjölet, I de djupare lagren är gruset 
vanligen mindre väl afrundadt, och äfven i cle öfversta lag- 
ren har jag ingenstädes sett verkligt rullstensgrus af sådan 


326 


form, som forsande vatten eller stark bränning framkallar. 
Stenarne äro endast i kanterna väl afrundade och på ytorna 
afnötta så att den polityr och repning, som de tilläfventyrs 
erhållit under inlandsisen, försvunnit. Stenames form, berg- 
artsmjölets frånvaro och den tydliga skiktningen ådagalägga 
att åsen undergått en genomgripande omgestaltning under 
inverkan af vatten. Åsens belägenhet i en nästan rätlinig 
sträckning vinkelrätt mot refflorna och oberoende af under- 
lagets höjdförhållanden samt materialets petrografiska beskaf- 
fenhet angifva ett glacialt upphof. Professor Wiik har länge 
ansett Lojoåsen för en ändmorän, och G. de Geer har i 
Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar för 1884 
påpekat den öfverraskande öfverensstämmelse, som förefinnes 
mellan Lojo- och Karislojoåsarnes ömsesidiga ställning å ena 
sidan om Östersjön och å den andra sidan förloppet af änd- 
moränerna i Vestergötland, på Dal och omkring Kristiania 
fjord. Enligt de af Åkerblom utförda och af Jernström of- 
fentliggjorda stenräkningarne i några grustag mellan Lehmi- 
järvi och Lojo backe består gruset till 39 % af graniter, 
28,8% af glimmergneis, 10,6 % af grönstenar, 9,7% af 
syeniter, 8,4% af hornblendegneis och S,& % af andra berg- 
arter, bland hvilka uppgifvas kalksten, fältspat, qvarts och 
ett stycke sandsten. Fattigdomen på kalksten förklaras 
deraf, att materialet till den del af åsen, i hvilken stenräk- 
ningarne skett, enligt refflornas antydan ej kommit från de 
kalkstensrika trakterna söder om Outamo— Hiitis-zonen. 1 
trakten kring Kyrkstad och Gerknäs anträffade jag deremot 
talrika små fragment af kalksten, euritgneis och pyroxen, 
och på sydöstra sidan af Kohagsberget till och med ett 4 
kub. dm. stort stycke arkosartadt vittrad pyroxenhaltig gneis 
med druser af kalkspatkristaller. Tillgången på fragment 
af kalksten och pyroxen skulle sannolikt vara ännu mycket 


327 


större, om ej dessa mineralier i följd dels af sin mindre 
hårdhet dels af sin genom vittringen mörare beskaffenhet 
skulle hastigare än de öfriga bergarterna blifvit af isen 
målade till stoft. 

Rikedomen på material i åsen i jemförelse med den 
anmärkta fattigdomen på bottenmorän inom bäckenet nöd- 
vändiggör den slutsatsen att inlandsisen ofantligt lång tid 
måste hafva arbetat på åsbygnaden. Då sydost om åsen 
intet spår af ändmoräner förefinnes, kan den knapt betrak- 
tas blott som resultatet af en fas i istäckets afsmältnings- 
process. Mera sannolik synes mig De G-eers uppfattning att 
denna ås betecknar den yttersta gränsen för ett senare fram- 
ryckande af inlandsisen. 

Vare härmed huru som helst, så har isen under en 
lång tid betäckt Lojobäckenet intill åsen under sådana hyp- 
sometriska förhållanden, att den framskred öfver och med- 
tog fragment från de kalkstensförande lagren på bassinens 
botten. Det är då att vänta, att inlandsisen på det lägsta 
stället af bäckenets bård hade bordt rinna öfver, och under 
den framskjutna jökeländan gif va af lopp för sitt smal tvatteu. 
En utbugtning af åsen och en öppning i densamma borde 
finnas på ett sådant ställe. 

Iakttagelsen bekräftar denna förmodan. En åsport 
tinnes och har redan blifvit i korthet omtalad, det är luc- 
kan mellan Kyrkstad och Munkberget. Som ettparhalföppna 
dubbeldörrar stå åsens ändar ifrån hvarandra här på det 
lägsta stället af bäckenets sydöstra brädd. Öppningen är 
således af åsens egen ålder, icke ett senare genombrott. 
Omkring och mellan bergklintarne i åsporten är terrängen 
helt låg med undantag af de två små aflånga svallgrushöj- 
derna sydvest om Kukkumäki. Mellan Kyrkstad och Kukku- 
mäki bildas vattendelaren af ett krossgrusfält, och gneii 


328 


derna närmast norr om Munkberget oingifvas likaledes af 
en ursköljd bottenmorän. Af samma jordart höljes hornblende- 
gneisbergets fot norr om Lillsjöns östra ända. Mera rulladt 
är det grus som inhöljer östra sluttningen af berget norr 
om Gerknäs haltpunkt. För öfrigt sträcker sig mosanden 
från Kyrkstad längs landsvägen söder om Kukkumäki till 
Jöiisböle skolhus och kantar äfven till en del dälden invid 
Munkbergets norra fot. Åkerlera intager alla de lägsta 
markerna, och en mosse fyller bottnen af den däld, som 
från Jönsböle sträcker sig mot Munkberget och längs dess 
norra fot vänder sig mot öster. Tvenne mindre mossar ligga 
i sänkorna öster och vester om Kukkumäki. 

Af kalkstens- och pyroxenfragmentens förekomst i åsens 
yta och af åsportens tillvaro måste vi draga den slutsatsen 
att landiseu ännu vid slutet af sin härvaro hvilade på fast 
underlag och icke uppbars af något haf. Å andra si- 
dan finnas vittnesbörd om att en stor sammanhängande vat- 
tensamling åtminstone vid istidens slut svallade mot iskan- 
ten. Solitander meddelar profiler, som sträcka sig till mer 
än 7 meters djup i åsen, och alla visa en tydlig skiktbyg- 
nad. Ändmoränens meterial är öfveralt ursköljdt och mer 
eller mindre sorteradt, och öfverallt, sa djupt det är kändt, 
kantrundadt med mattslipade stenytor. Hade moränen bil- 
dat sig på land, så skulle endast jökelelfvarne hafva kun- 
nat åstadkomma ett sådant verk. Men i sådant fall borde 
materialet vara utbredt i elfvarnes riktning. Det från isens 
yta och sprickor kommande smältvattnet har ej på något 
ställe haft kraft att sprida ut ändmoränens grus. Det är 
endast i bred massa utkafladt på de sträckor, der isbrämet 
haft lättare att oscillera, d. v. s. i de lägre och mera lång- 
sluttande nejderna. Denna utkafling tilltager närmare skär- 
gården,  så  att åsen i Karis och Pojo eger formen af vida 


329 


moar. Flyttblock af traktens bergarter kröna äsen och dy- 
lika äro inbäddade i dess massa till 6 — 7 meters djup. De 
störa icke lagringen. Ett annat vittnesbörd för en hög vat- 
tenytas närvaro vid slutet af åsbildningen är förekomsten 
af terrasser längs åsens sidor. De tillhöra dock likasom flytt- 
blocken på deras yta åtminstone till stor del en postglacial 
tid, ty äfven den nordvestra sluttningen är rikt utrustad 
med dessa bildningar. Då flyttblocken pä åsens högsta de- 
lar bilda formliga vallar, är det tydligt att vattenytan en 
gång efter istiden betäckt hela området. Denna vattenyta 
kan endast hafva tillhört ett haf, samma haf. som hyst 
Yoldia arctica i Östersjöprovinserna och östra Sverige, detta 
fossilfattiga, kalla innauhaf, som Erdmann påpekat i sitt 
verk om Sveriges (jy artära bildningar. Doktor O. Nordqvist 
har i februari detta är ur Lojosjön upphemtat den från La- 
doga, Kallavesi och andra sjöar bekanta reliktfaunan af 
Gammarider, Mysis relicta, Pontoporeia affinis m. m. 

Då inlandsisen drog sig tillbaka och efterhand qvar- 
lemnade de mindre svallgrushögarne vid Bredvik, ATirkby, 
Vols och Humppila och omsider för en tid stannade för att 
uppbygga Karisloj oåsen, intog hafvet sålunda dess plats, ur- 
sköljde morängruset och af lagrade den derur uppslammade 
sanden och leran. Detta ursköljnings- och omlagringsarbete 
fortsattes då hafsytan sedermera sjönk, och följden har blif- 
vit att allt i dagen liggande morängrus eger mer eller mindre 
svallgruskaraktär och saknar lera. Endast på stort djup 
och på skyddade ställen kan man hoppas att finna hardi 
packadt lerigt och kantigt krosstensgrus, sådant Solitander 
beskrifver från den trånga dalgången mellan Kohagsberget 
och Munkberget, der det ligger öfverlagradt af åsens material. 

Bergkullarnes kalhet kan icke tillskrifvas vattnets verk- 
samhet,  ty  om  vågsvallet funnit något ansenligt gruslager 


330 


att bearbeta ocli bortföra, så hade klyftorna i bergen bordt 
blifva fylda dermed. I sjelfva verket äro berg-klyftorna of- 
tast torna till stort djup. såsom jag redau anmärkt vid be- 
skrifningen öfver Kohagsbergets yttre. Hafvet svallade di- 
rekte mot klipporna, men var icke nog salt och nog varmt att 
såsom Medelhafvet kemiskt angripa de lätt sönderdelbara 
fältspatbergarterna. Ej heller egde det tillräckligt stark 
bränning att mekaniskt förstöra bergens genom den pregla- 
ciala vittringen och inlandsisens verksamhet frammanade 
former. Såsom ännu i dag bevarade Östersjön på den tiden 
klipporna för förstöring genom atmosferiliernas inverkan. 
De klippor, som nu ligga blottade vid hafsstränderna, äro 
så blankpolerade och så fint och skarpt refflade, som om de 
i går hade blifvit öfvergifna af inlandsisen. Men till och 
med högre upp på land, der polityren och den finare refflin- 
gen borttagits genom vittring, förråda många grofva refflor 
och de moutonnerade bergformerna att bergens förstöring 
efter istiden varit förvånanden. liten. Man ledes till den 
förmodan att det haf, som efterträdde inlandsisen, ansenligt 
lång tid stod högt öfver det nuvarande landet. 

På lämpliga ställen har hafvet dock lyckats bryta sön- 
der och skingra klipporna. Detta har lättast kunnat ske 
med sådan bergart, som eger riklig förklyftning. Deraf för- 
klaras, hvarför de flesta fiyttblocken på Loj oåsen bestå af 
röd granit och gneisgranit, ehuru väl detta äfven delvis kan 
bero deraf att granit- och gneisgranitbergen äro de högsta 
och derför företrädesvis måste lemna materialet till de block- 
vallar, som kröna åsens högsta delar. I följd af en sådan 
ntplockning af block ur bergsluttningarne hafva flere granit- 
och gneisgranitberg erhållit trappformiga branter. Denna 
företeelse bör icke förvexlas med den trappformiga insjunk- 
ningen af blocken, hvarom tidigare varit fråga.  På Kohags- 


331 


borget kunna båda fenomenen iakttag-as på samma ställe, 
båda bestämda af den starkt utpreglade förklyftuingen. Isyn- 
nerhet öfversta delen af den norra sluttningen är rik på 
nischer efter utplockade block. Nischerna begränsas af en 
Vågrät eller nästan vågrät yta och tre stupande ytor, alla 
plana och fortsättande sig' som sprickor genom berget. De- 
ras kanter äro fullkomligt skarpa, hvilket bevisar att bloc- 
ken urplockats efter istiden. Nischernas bottenytor äro ej 
moutonnerade eller refflade som de nedsjunkna blockens 
ytor. De ur nischerna utplockade blocken äro dels alldeles 
försvunna, dels finner man dem i oregelbundna lägen på de 
lägre sluttningarne, medan andra dylika blifvit endast obe- 
tydligt utdragna ur nicherna såsom lådor. Ett block var 
icke fiyttadt från sin plats utan endast vändt i 45° vinkel 
längs en vertikal axel. Ett större ur en nisch bortfördt 
block låg pä en lägre bergsafsats. Genom vågräta och lod- 
väta sprickor var detta block deladt i mindre, och de öfver- 
sta bland dem voro skjutna 2,5 dm. mot söder. Att alla 
dessa fenomen ej kunnat framkallas af sprickfrost ensamt är 
tydligt, och till ytterligare bekräftelse deraf fann jag på öf- 
versta delen af bergets södra sluttning nischer, som öppnade 
sig mot norr, ehuru deras golf sluttade 17° mot söder. 

Efterhand som hafvets nivå sjönk, blottades bergen 
för vittringen och terrasserna danades på åsarnes sluttningar. 
Morängruset på backarne urtvättades och mosanden och le- 
rorna utbreddes öfver fälten. Hafvet lemnade bäckenet ge- 
nom tvenne öppningar, åsporten vid Kyrkstad och sänknin- 
gen mellan Bålaby och Svarta. Det är möjligt att den sjö, 
som nu hade uppstått, en tid haft tvenne af lopp, ty små 
strandbräddar finnas både i Munkbergsdälden och i dälden 
söder om Bålaby. Frågan om sjöns tidigare aflopp skulle 
kunna blifva föremål för en intressant undersökning, ty dessa 


332 


gamla strandvallar antyda att genombrottet vid Svarta må- 
hända är postglacialt. En krossgrusvall har kanske der blif- 
vit eroderad af en bäck, som med starkt fall runnit till Pä- 
sar träsk i Karis ås nuvarande ränna. En granskning af 
förhållandena vid bruket är nödvändig för frågans besvarande. 
De nyaste föräudringarne inom bäckenet äro oväsent- 
liga. Bäckarne hafva skurit ned sina bäddar i de lösa jord- 
arterna. Åtskilliga bergras hafva trånat. De största finner 
man på vestra väggen af Tötarbergen i en lodrät stupa af 
röd granit, samt på vestra stranden af Storön i det ofta 
omtalade qvartsitgneisberget vester om Huila med vågräta 
lager. Många små vattensamlingar hafva igenvuxit till torf- 
mossar. Vegetationen har invandrat under skiftande öden, 
hvilka antydas af många spridda och enstaka exemplar af 
arter, som tillhöra en för nuvarande förhållanden främmande 
flora. Kalkstensklipporna, sjöns mildrande inflytande på kli- 
matet och de mot konkurrens skyddande belägenheterna på 
uddar och Öar hafva bevarat dessa reliktväxter bättre än 
de kunnat bibehålla sig i omgifvande trakter. Slutligen 
har menniskan invandrat och genom odlingen och sjöfällnin- 
garne gifvit bassmen dess nuvarande utseende. Om de sist- 
nämnda har herr C. G. von Christierson på Gerknäs god- 
hetsfullt gifvit mig följande upplysningar. Den första skedde 
1847, efter det planen i flere tiotal år varit påtänkt. Sjöns 
yta föll då 0,7—1. o meter. En ny fällning företogs aderton 
år senare genom arbeten i Svarta ström 1865, i Bällby ström 
1866, i Karnais ström 1867 och i Koskis ström 1868. Ge- 
nom denna fällning sänktes ytan ytterligare något mer än 
0,o meter, så att hela sänkningen sedan 1846 uppgår till 
1,5 meter. Dessa successiva förändringar af strandkonturerna 
röja sig så väl i de qvarlemnade strandterrasserna som i ve- 
getationen.  I det äldsta strandsnårets ställe, ofvanför strand- 


333 

linien från 1846, liar skogen trädt. På de brantare strän- 
derna ser man det före 1865 bildade strandsnåret höja sig 
som en med barrträd insprängd kuliss öfver det yngsta snå- 
ret af låg gråal och klibba], hvilket som en tät mur kan- 
tar det nuvarande vattenbrynet. På de långgrunda strän- 
derna intages landvinningen från 1847 redan af böljande 
sädesfält, och nedanför dem utbreda sig ängar, der ej mar- 
kens allt för sänka natur tvungit odlaren att lemna den 
vilda växtligheten fritt spelrum, i hvilket fall videsnår och 
vassar utvecklat sig. Talrika genom fällningarna blottade 
klippor och grund bereda jemte dessa marker naturvännen 
ett utmärkt tillfälle att studera växtlighetens invandring på 
jungfrulig jord. 


VI.  Sammanfattning-. 

Lojobäckenets grund består af arkeiska bergarter. De 
äldsta lagren utgöras af finkornig grå glimmergneis jemte 
hornblendegneis. De äro fattiga på kalksten och kalksilikat. 
Högre upp blir gneisen oftare röd, ännu mera finkornig, 
sandstens- eller qvartsitartad, och talrika delvis mägtiga 
kalkstensbäddar uppträda åtföljda af tunnare skikt af qrartsii, 
felsit och pyroxenfels. Den högsta horizont, som kunnat 
särskiljas, bildas af en ansenlig massa sandstensartad ljus- 
röd gneis med starkt utpreglad förklyftning. 

Denna formation har blifvit slagen i stora veck, stry- 
kande i östra delen i ENE— VSV, i vestra delen af bäc- 
kenet i NE— SY. Isynnerhet de veck, som bestå af de äldre 
lagren, äro starkt hoppressade, så att skikten stupa lodrätt 
eller i mycket stora vinklar och måhända till ej ringa dé! 
äro öfverstjelpta.  De yngre lagren intaga ett mindre hop- 


334 


pressadt läge och den sandstensartade gneisen tyckes på en 
linie ligga horizontelt. 

De veck, som innehålla de äldsta, mest hoppressade 
lagren, innesluta massor af medelkornig, ofta granatförande 
gneisgranit. Dennas skiffrighet stryker i gneisskiktens rikt- 
ning. Der gneisskikt ntkila i eller inneslutas af gneisgra- 
niten, är gränsen mellan bergarterna vanligen otydlig, så 
att det ser ut, som om den ena skulle öfvergå i den andra. 

Efter veckningen har trakten blifvit utsatt för väldiga 
störingar. Bergmassan har blifvit genomsatt af sprickor och 
längs dessa hafva förkastningar och förskjutningar inträffat 
De betydligaste störiugarne hopade sig längs Ojamozonen, 
d. v. s. från Lojo backe till Svarta. Denna zon genomskär 
bergvecken diagonalt, och inom densamma är stratifikatio- 
nen så rubbad att lagrens läge före förkastningarne ej mera 
ken igenkännas utan mycket noggrann forskning. Summan 
af förkastuingarne blef en stor sänkning i midten af bäcke- 
net, hvilken bragte de mindre veckade yngre lagren ned 
till jemnhöjd med de äldre. Bäckenet bildade nu en kata- 
klas, hvars axel strök i NE — SV. Dessa störingar åtföljdes 
af den yngre, massformiga granitens genombrott. Den in- 
trängde i sprickorna och hålrummen och skilde blocken från 
hvarandra. Derför intager graniten de största arealerna inom 
de områden, der förkastningarne varit starkast. Ojamo stö- 
ringszon beledsagas i nordvest af en nästan sammanhängande 
granitzon, och en annan sträcker sig snedt igenom densamma 
åtskiljande de tvenne mest rubbande blocken, Jönsböle- och 
Verknäsblocket, från hvarandra. En annan ansenlig granit- 
massiv bildar Tallnäslandet. 

Alla dessa förändringar skedde på stort djup. Veck- 
ningen torde hafva försiggått under ett tryck, som motsva- 
rar en belastning af berg till minst 2,000 meters höjd.  Un- 


der dessa förhållande impregnerades kalkstenen med mineral- 
lusuingar, som gåfvo upphof till de talrika invuxna minera- 
lierna, ock samtidigt nppstodo de mineral- och malmgångar, 
som utgöra ett karaktärsdrag för området. 

De nu skildrade processerna efterlemnade en storartad 
bergstrakt, livars spår vi kunna följa i de likartade bergar- 
terna och deras med Loj otraktens öfverensstämmande stra- 
tifikation genom hela sydvestra Finland. Det är professor 
Wiiks „södra gneisgebiet", såsom han benämner det i sitt 
värdefulla verk „Öfversigt af Finlands geologiska förhållan- 
den". Eedan före silurtidens inbrott tyckes hafvet hafva 
nalkats och begynt angripa denna bergstrakt. En abrasion 
följde, bergens inre blottades i ett frän söder lindrigt sti- 
gande plan och silurtiders haf bredde sin transgression öf- 
ver den nybildade platån. 

Derefter förlora vi spåren af traktens daningshistoria. 
Huru länge platån var hafsbotten veta vi ej, och lika litet 
veta vi om nere transgressioner och abrasionér öfvergått 
densamma. Blott det synes sannolikt, att nya veckningar 
och nya till stort djup gående förkastningar ej mera inträf- 
fade. Omsider drog hafvet sig tillbaka och platån blef ut- 
satt för atmosfäriliernas inverkan. En vittring begynte, 
hvilken torde hafva varit i full gång under tertiärtiden, 
då till och med polartrakterna ännu hyste en rik vegetation. 
Under växternas och värmens medverkan trängde vittringen 
på djupet, platåns yta murknade sönder, lösliga beståndsde- 
lar af bergarterna bortfördes af grundvattnet och håligheter 
uppkommo i de kalkrikaste lagren, medan andra lager blefvo 
mer eller miudre uppluckrade och porösa. På ytan af abra- 
sionsplatån runno vattendrag, som genomskuro de högsta, ur 
vittringsgruset uppdykande klipporna, bildande forsar och 
strömdrag i erosionsrännorna och ursvarfvande jättegrytor i 

22 


>,.">(; 


hällarne. Huru djupt de genomgräfde vittringsgruset, be- 
rodde af den dåtida Imfsstrandens läge, ocli det; känna vi 
ej. Måhända uppstodo redan nu några sjöar genom att de 
största kalkstensgrottorna störtade in. 

Nu inbröt istiden.  Landisen plöjde ut vittringsgruset ' 
och afrundade och slipade bergklintarne.  Med detta arbete 
fortfor  den,  till  dess nästan intet vittringsgrus mera åter- 
stod åtminstone på de högre delarne af terrängen.  Tillika 
tryckte ismassan på den porösa och kavernösa berggrunden, 
sammanpressade de murknaste lagren och bragte grottornas 
hvalf att störta in.  Ett nytt, helt ytligt system af förkast- 
ningar uppkom, naturligtvis icke åtföljdt af eruptioner.  En 
följd  af  dessa  förkastningar är traktens ovanliga rikedom 
på starkt flödande källor af konstant temperatur, hvarom så 
väl Jernström som Geologiska undersökningens texthäfte gifva 
närmare upplysningar.  Det är sannolikt att rika källor välla 
fram äfven på sjöns botten.  Åtminstone kunna de tempera- 
turanomalier,  som dr. O. Nordcrvist konstaterat hos botten- 
vattnet, icke förklaras på annat sätt.  Utanför Ojamo fann 
han den 20 februari på eftermiddagen vattenytans tempera- 
tur under isen vara -f 2,6° och bottenvattnets på 8 meters 
djup + 4,3° C.  Följande  morgon visade ytvattnet + l.«° 
och  bottenvattnet  + 2,6°.   Om denna hastiga ändring ka» 
bero på afkylning genom beröring med luften i lodningshålet, 
så visade dock de större djupen ovanliga olikheter på samma 
tid, hvilka ej kunna tillskrifvas observationsmetoden.  Så t. 
ex. fann dr. Nordqvist bottenvattnets temperatur på ett ställe 
af 43,5 meters djup vara -4- 3,3° C, och på ett annat ställe 
af  17,5  meters  djup likaledes + 3,.i° C, men på en tredje 
punkt  af 18 meters djup nära den sistnämnda visade Ne- 
gretti-Zambratermonietern  +  3,4°  O.   1  allmänhet vexlade 


337 


bottentemperaturen mellan -f 3. o och -\- 3,4° C, en ovanligt 
stor variation tor denna årstid och detta djup. 

De nya sänkningarnes fördelning öfver bäckenet blef 
beroende af stratifikationen. De djupaste groparue måste 
uppstå i de kalkstensrikaste nejderna, isynnerhet der kalk- 
stenslagren intogo ett svagt lutande läge. Detta skedde 
företrädesvis inom kataklasen. Der torde också vittringen 
hafva trängt djupast, och sålunda hafva vittringen, grott- 
bildningen, den glaciala ablationeu och instörtniugarne sam- 
verkat att åstadkomma de fördjupningar, hvilka nu intagas 
af Lojo sjö. 

Da inlandsisen för sista gången drog sig tillbaka, qvar- 
lemnade den de två åsar, som nu kanta bäckenet i nordvest 
och sydost utan att uppdämma dess vatten. Isen efterträd- 
des af en sista transgression. Det innanhaf, som nu utbredde 
sig öfver området, förmådde icke efterlemna några aflagrin- 
gar af sådan betydenhet, att bassinens relief derigenom blef 
väsentligt förändrad. Ty isen hade icke qyarlenmat någon 
betydlig bottenmorän, inga slamrika floder utmynnade i haf- 
vet nära denna trakt och hafvet hade hvarkeu den kemiska 
eller den fysiska kraft, som erfordras för marin abrasion. 
Hafvet endast konserverade bäckenets former sa i stort som 
i smått. Transgressionens spår äro ej starkare äu nödigt 
varit för att de ej skulle kunna misstydas. 

Ej heller efter hafvets återtåg har bäckenets form un- 
dergått några anmärkningsvärda förändringar. Alla förut- 
sättningar för dess igenfyllning hafva saknats. Vittringen 
är svag och långsam, vattnens fall och erosiva kraft obetyd- 
liga, nästan noll, och den ringa mängd lös jord. som vatten- 
dragen kunna medföra, aliagras redan i de sma sjöar, ge- 
nom hvilka  de måste passera för att komma till Lojosjön. 

Vi  återkomma nu till v. Eichthofens indelning af in- 


338 


sjöarne. Med den uttryckliga reservation, att flere orsaker 
kunna samverka till en sjös uppkomst, uppställer denne er- 
farne och genialiske geograf följande åtta på uppkomstsät- 
tet grundade hufvudgrupper : 

a) grusjordsjöar, vattensamlingar hvilka uppkomma i 
gropar i ojemnt hopad lös jord; 

b) afdämningssjöar, alstrade genom att en fördämning 
uppkastas tvärs öfver en flodbädd; 

c) afsnörningssjöar, frambragta sålnuda att en del af 
en hafsvik eller en insjö genom landbildning åtskiljes från 
det bäcken, som den tillhört; 

d) utgräfningssjöar, hvilka uppkomma derigenom att 
utifrån verkande krafter urholka ett bäcken; 

e) sprängningssjöar, bildade genom att vattnet samlar sig 
i fördjupningar, framkallade af underjordiska ämnens explosion ; 

f) inbrottssjöar, uppkomna genom iusjunkning af ett 
stycke af markens mera ytliga lager; 

g) tektoniska sjöar, sådana vattenfylda bäcken, som 
uppkommit genom tektoniska processer, således genom rörel- 
ser i jordens djupare ytlager, och hvilka stå i synbart kau- 
salt sammanhang med den inre bergbygnaden ; 

h) kontinentala sjöar, intagande kontinenternas vid- 
sträckta inre bassiner; om dessa anmärker v. Richthofeu 
dock att de icke väsentligt, utan endast till graden skilja 
sig från många slag af de mindre bäckenen. 

Af dessa åtta hufvudgrupper hafva endast d och /' 
tillämpning på Lojosjön. Den är icke längre en tektonisk 
sjö, sedan den ursprungliga reliefen utplånats genom abra- 
sionen. Ej heller kan jag tänka på att undersöka möjlig- 
heten af dess uppkomst genom förändring af tyngdkraftens 
riktning i följd af landisens afsmältuing. en möjlighet, på 
hvilken v. Richthofen efter Albrecht Pencks föredöme fäster 


389 


uppmärksamheten just med afseende pä de flaska insjöarne. 
Ty i sådant fall borde Lojobäckenet betraktas som en érö- 
sionsdal, hvars aflopp befunnit sig i nordvest. Men då förkla- 
rar reversionsteorin icke öfverensstämmelsen mellan orogrann 
och stratigrafin, hvilken i Lojobäckenet framträder så klart i 
följd af att straterna stryka nästan vinkelrätt mot refflorna. 
Bland utgräfniiigssjöarne särskiljer v. Eichthofen fyra 
slag. nämligen: 

19) glaciala utsopningssjöar, framalstrade genom att 
skridisen under sin rörelse bortfejar lösa massor; 

20) glaciala korrasioussjöar, uppkomna genom att skri- 
disen utslipar bäcken ur fast klyft; 

21) glaciala rotationssjöar, bildade genom att skridisen 
under roterande rörelse utsvarfvat en rund kittel; 

22) eoliska utgräfningssjöar, uppkomna genom att vin- 
den bortfört produkterna af den sekulära vittringeu. 

Endast kategorierna 19 och 20 kunna komma i fråga 
för Lojosjön, och då vi icke funnit några bevis på en vid- 
sträckt korrasion, som i väsentlig mon skulle hafva bestämt 
dalarnes riktning, måste äfven kategorin 20 uteslutas. 

Bland inbrottssjöarne särskiljer v. Eichthofen tre slag. 
nämligen : 

25) vulkaniska instörtningssjöar. uppkomna genom de 
sammanstörtningar af jordens ytlager, som framkallas af la- 
vornas sammandragning vid afkylningen: 

26) urlakningssjöar uppkomna genom instörtmng af 
hvalf öfver håligheter, som bildat sig vid upplösningen af 
kalkstens-, gips- och bergsaltmassor ; 

27) sättningssjöar, framkallade genom glidning eller 
sättning af genomfnktade lösa jordlager. 

Äfven bland dessa kategorier kan man icke tveka om 
valet.  Vi hafva uppvisat sannolikheten af att under istiden 


340 

instörtningar egt rum efter de under deu preglaciala vittrings- 
tiden upplösta ocli aflägsnade kalksteuarue och de audra 
lösliga beståndsdelarna i Lojobäckenets berggrund. 

Slutsatsen blir deu, att Lojobäckenet är en glacial ut- 
sopuingsbassiu, troligen äfven delvis eu urlakningsbassiu. 
uppkommen i eu af sekulär vittriug augripeu abrasioiisplata. 


Innehåll. 

Sid. 

Inledning 225. 

I.  Lojobäckenets orografi 229. 

II.  Lojobäckenets geotektonik 237. 

i.  Sydöstra delen 237. 

2. Mellersta och norra delen 253. 

3. Ojarao störingszon 272. 

III. Förhållandet mellan geotektnren och orografin   .... 280. 

IV. Inlandsisens inverkan 300. 

V. Postglaciala förändringar 323. 

VI. Samman fattning 333. 


— ^j\t\Msws 


Pris: 4 Mark. 


3f>- 


^=»HK 


^W 


BIDRAG 


KÄNN E DOM  AF 


FINLANDS NATUR och FOLK. 


Utgifna 


Finska Vetenskaps-Societeten. 


Fyrationäesjette Häftet. 


)=£=* 


-<§c= 


BIDRAG 


KÄNNEDOM  AF 


FINLANDS NATUR och FOLK. 


Ute; i fn a 


Finska Vetenskaps-Societeten. 


Fyrationdesjette Häftet. 


Helsingfors, 

Finska Litteratur-sällskapets tryckeri. 
1888. 


INNEHALL: 

Sid. 

Den finska  mineralsamlingen  i  universitetets i Helsingfors mineralkabi- 

neft.  Af F. J. Wiil:  (Med 3 plancher.) 1. 

°m brottstycken af  gneis  i gneisgranit från  Helsinge socken.   Af F. 

J.  Wiilc.   (Med trenne plancher.) 43, 

B|drag till kännedom af vestra Finlands glaciala och postglaciala bild- 
ningar.  II.  (Med 3 taflor.)   Af Hjalmar Gyllincj   ...   71. 

iakttagelser öfver hafsvattnets salthalt och temperatur inom Finlands 
sydvestra skärgård och Bottniska viken sommaren år 1887. Af 
Osc. Nordkvist.   (Med 2 taflor.) gi. 

Askvädren i Finland 1887.   Af A. F. Sunäell   .   .   .' 109. 

Kemisk  undersökning  af hafsvattnet i Finlands  sydvestra skärgård och 

Bottniska viken.   Af Edv. Hjelt 173. 


Dm Fikska 


MINERALSAMLINGEN 


UNIVERSITETETS I HELSINGFORS 


MINERÅLKÄBINETT. 


AF 


F. J. WIIK. 


(MED   3   PLANCHER.) 


Förord. 

Efter det att universitetets äldre mineralsamling genom 
Åbo brand till största delen förstörts, lades grunden till en 
öy samling af finska och utländska mineralier genom inkö- 
pet af Grefve Fabian Steinheil's stora mineralsamling, hvilken, 
hvad de finska mineralierna beträffar, till större delen blif- 
vit sammanbragdt af dåvarande Bergsintendenten, aflidne Stats- 
rådet N. Nordenskiöld (se A. E. Arppe: Minnestal öfver N. 
<*• Nordenskiöld. Acta Soc. Scient, Fenn. Tom. VIII). Denna 
samling af finska mineralier bar sedermera erhållit en vär- 
defull tillökning genom inköpet af Statsrådet N. Nordenskiölds 
kristall-samling äfvensom genom välvilliga gåfvor af lands- 
män, bvilka finnas anförda i de af universitetets rektorer ut- 
gifna 8-års berättelser öfver dess förvaltning och verksamhet. 

En förteckning af de i denna samling förekommande 
mineralier, upptagande icke blott fyndorterna utan ock de- 
ras sätt att förekomma, paragenesis etc, har synts mig vara 
W behofvet påkalladt. Sedan A. E. Nordenskiölds „Beskrif- 
Hbig öfver de i Finland funna mineralier" 2:dra appL 1863 
Utkom, har redan en så lång tid förflutit, att ett supplement 
till densamma väl kan anses bchötligt. Äfven finner man 
ännu i utländska läro- och handböcker i mineralogi origtiga 
uPPgifter rörande åtskilliga finska mineralier särskild! be- 
träffande deras fyndorter. Slutligen har jag önskat genom 
denna förteckning komplettera den af mig utgifna läroboken 
1 bestämmande mineralogi, i hvilken mineraliernas paragene- 


sis och fyndorter endast undantagsvis kunnat anföras och de 
finska mineralierna icke eller endast i förbigående kunnat 
påpekas. 

De undersökningar af finska mineralier, som blifvit ut- 
förda af finska mineraloger och kemister samt publicerade i 
arbeten utgifna i Finland, äro här nedan sammanstälda, och 
det är till dessa, som de vid de resp. mineralierna inom pa- 
renthes satta siffrorna hänvisa. 


Acta Societatis Scientiarum Fennicae: 

Tom. I. 

1) Quelques remargues sur la Tantalite en Finland et 
recherches sur sa cristallisation af N Nordenskiöld, pag. 119. 

Tom. II. 

2) Analys  af tvenne i Finland förekommande variete- 
ter af smaragd af A. Moberg, pag. 71. 

3) Analys  af  hornblende  från  Engsö i Kimito af A- 
Moberg, pag. 807. 

Tom. III. 

4) Beskrifning  på ett  mineral  funnet i Kuusamo soc- 
ken af A. F. Thor eld, pag. 815. 

Tom. IV. 

5) Analyser af finska mineralier I meddelade af A. 1* 
Arppe, pag. 561. 

6) Några bidrag till kännedom af Finlands mineralier, 
meddelade af A. Moberg, pag. 579. 

Tom. V. 

7) Bidrag  till  Finlands  mineralogi af A. E.  'Norden- 
skiöld, pag. 163. 

8) Analyser  af  finska  mineralier  II meddelade af A- 
E. Arppe, pag. 467. 


Tom. VI. 

9) Analyser  af  finska  mineralier  III  meddelade  af 
4. E. Arppc, pag. 579. 

Tom. IX. 

10) Om ett nytt mineral från S:t Michel af F. J. Wiik, 
Pag. 347. 


Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens För- 
handlingar: 

XI (1868-69). 

11) Meddelanden beträffande finska mineralier I af F. 
J- Wiik, pag. 28. 

XIII (1870—71). 

12) Mineralogiska  bidrag  af TI. A. KaUhem, pag. 43. 

13) Meddelanden  beträffande  finska  mineralier  II  af 
F. J.  Wiik, pag. 74. 

14) Meddelanden  från  Universitetets  laboratorium  af 
■*• J.  Ghydenius, pag. 81. 

XIV (1871-72). 

15) Meddelanden  beträffande  finska mineralier III af 
*• J.  Wiik, pag. 26. 

XVI (1873—74). 

16) Kemisk analys  af Pennin från Lupikko af A. M- 
Jernström, pag. 38. 

XVII (1874—75). 

17) Mineralogiska meddelanden IV af F. J. Wiik, p. 7. 

18) Analyser  af  finska  mineralier I sammanstälda af 
F. J.  Wiik, pag. 69. 

XIX (1876—77). 

19) Mineralogiska  meddelanden  V  af  F.  J.   Wiik, 
Pag. 60. 


6 

XXII (1879-80). 

20) Svafvelbestämningar i svafvelkis från Branten i Ki- 
niito samt fosforbestämningar i finska sjö- och myrmalmer 
meddelade af Edv. Hjélt, pag. 33 och 89. 

21) Mineralanalyser utförda på universitetets kemiska 
laboratorium II sammanstälda af F. J.  Wiik, pag. 91. 

22) Mineralogiska meddelanden VI af F. J. Wiih, p. 96. 

XXIV (1881—82). 

23) Mineralogiska meddelanden VII af F. J. Wiik, 
pag. 33. 

24) Analyser? af finska kalkstenar meddelade af Edv> 
Hjelt, pag. 73. 

XXV (1882-83). 

25) Ueber einen ncuen Fund von Andesin bei Orijärvi 
in Finland, von Hj. Gylling, pag. 96. 

26) Mineralogiska meddelanden VIII af F. J. Wiik, 
pag. 109. 

XXVI (1883-84). 

27) Mineralogiska meddelanden IX af F. J. Wiik, p. 112. 

XXVII (1884-85). 

28) Mineralogiska meddelanden X af F. J. Wiik, p. 65. 
Bidrag  till Finlands naturkännedom utgifna af Finska 

Vetenskapssocieteten.   l:sta häftet. 

29) Mincralogischer Wegweiser durch Finnland, bear- 
beitet von H. I. Holmberg. 


Enskilda  arbeten. 

30) Om  Grafitens och Chondroditens kristallformer af 
A. E. Nordenskiöld, 1885. 

31) Beskrifning  öfver  de  i  Finland funna mineralier 
af A. E. Nordenskiöld, 2:dra uppl.  1863. 


32) Bidrag till Helsingfors-traktens Mineralogi af F. 
J- Wiik 1865. 

Några nya eller ännu icke närmare undersökta mineralier 
äro i efterföljande förteckning mera utförligt beskrifna, och 
af de kristalliserade mineralier, af hvilka utmärktare exem- 
plar förekomma, äro en del af mig aftecknade i arbetet åt- 
följande plancherna. 


I.  Enkla ämnen. 


1.  Grafit. 


Aldön i 'Pargas. Dels kristalliserad i grupper af små 
tafvelformiga sexsidiga kristaller (30), dels derb eller insprängd 
i kalksten samt åtföljd af fältspat, qvarz, skapolit och py- 
roxen, dels ock bladigt strålig eller stänglig bildande ett om- 
hölje omkring de i kalkstenen förekommande, af nämnda mi- 
neralier bestående konkretionära bildningarna. 

Salmen-Mippan i Förhala skärgård i Kyrkslätt. Derb, 
något skiffrig, inpregnerad med hvit fältspat, „qvarz och 
glimmer. 

Kalvola. Insprängd i lerskiffer bildande s. k. alun- 
skiffer. 

Talvisaari i Såäminge. Tät t. e. d. något tradig, dels 
med inblandad ljusgrön förvittrad pyroxen och kalkspat, dels 
äfven i kontakt med granit. 

Mustasaari. Derb, tät, delvis öfverdragen med en gul 
förvittringsprodukt. 

Nordl. Finland (närmare fyndort icke angifven). Tunnt 
öfverdrag på mörkgrön serpentin. 

2.   Gediget guld. 
Ivalo  i  Lappmarken.   Ett större stycke (34 gram) äf- 
vensom flere mindre af det tidigast gjorda fyndet. 

Kuusamo.  Guldsand erhållet vid guldletningarna 1854. 


ms 


3. Gedigen platina. 
Ivalojoki.   I små korn. 

4. Gedigen koppar. 

Orijärvi i Kisko. Åtföljd af qvarz och kalkspat i strålsten. 
Herajoki vid Pielisjärvi.  Dendritiskt öfverdrag på qvarz 
med deri inpregnerad kopparkis. 


II.  Svafvelföreningar. 

5.   Blyglans. 

Orijärvi. Fi»r och grofkornig, intimt förenad med ma- 
lakolit. 

Stansvik i Helsingc. Finkornig med pyroxen m. ti. mi- 
neralier. 

Karlmniemi i Lojo. Grofkristallinisk med ljusgrön py- 
roxen. 

Forsby i Pemo.  Finkornig. 

Luotola i Lnumäki.  Fragment af en smal gång. 

Porkala i Kyrkslätt (i närheten af fyrtornet). Insprängd 
i skiffrig glimmerrik gneis. 

Ingeris gård i Uskeala.   Grofkornig. 

Vårdö kapell på Åland.   Derb och kristalliserad. 

Torro i Tammela.   Med kopparkis i strålsten. 

6.   Zinkblende. 

Pitkäranta i Impilaks. Kristalliserad i tetraédrar samt 
kristallinisk. 

Lupiklco i Impilaks. Mörkbrun, kristallinisk, äfvensom 
°tydliga kristaller i flusspat. 


10 


Orijärvi.   Med kopparkis. 

Stansvik  Med blyglans. 

7.   Kopparkis (Chalkopyrit). 

Pitkäranta. Med dolomit, pyrit, granat m. fl. Till en 
del starkt brokigt anlupen på ytan och derigenom föranle- 
dande förvexling med borrat. 

Orijärvi.   Med cordierit. 

HerajoM, Med dolomit, qvarz och zinkblende; företer 
stundom en reffling på kristall- och brottytorna. 

Pargas kyrlcoby. Med zinkblende och svafvelkis (mar- 
kasit t, e. d.), till följe hvaraf stufferna lätt förvittra och 
sönderfalla. 

Inattivaara i Pudasjärvi, Jalonvaara i Suistamo samt 
Eeplot norr om Wasa.   Derb och insprängd. 

8.   Brokig kopparmalm (Bornit). 
Hokkalampi i Libelits.   Med kopparkis och qvarz. 

9.   Magnetkis (Pyrrhotin). 

Orijärvi. Med qvarz, blyglans och kopparkis samt in- 
neslutande oktaédrar af pyrit. 

Brants hemman i Kimito (20). Insprängd i qvarzit- 
skiffer med svafvelkis i oktaeder-form. 

Hånskby i Kyrkslätt.  I skiffrig gneis. 

LiqrilcJeo-   Med riusspat och kopparkis. 

Huuhtilampi i Tohmajärvi och HerajoM i Ilomants. 

10.   Svafvelkis (Pyrit). 
Orijärvi.  Dels  kristallinisk  i  större massor, dels kri- 
stalliserad i  enstaka  kristaller antingen hexaedrar, omgifna 
af calcit, eller oktaédrar i magnetkis. 


11 

Heinola.  Oktaedrar i magnetkis. 

Forsby i Pemo.  Hexaedriska kristaller. 

Pitkäranta. Små hexaédrar förvandlade i jernoxidhy- 
drat samt större hexaédrar med glänsande ytor, sittande i do- 
lomit, hvaribland en kristall företeende den i pyritens kri- 
stallserie jemförelsevis sällsynta rhomdodekaédern (oö O) samt 
ikositetraedern 20 2.   Fig. 1. 

Puso vid Pielisjärvi. Kristalliserad i pentagondode- 
kaedrar (oo O 2 • a> O <*>), invuxna i chloritskiffer, äfvensom 
derb med dolomit och qvarz. 

Melalahs by i Paldamo.  Små  hexaédrar i grafitskiffer. 

Puolango i Hyrynsalmi. Små hexaédrar jemte koppar- 
kis i qvarzit. 

Björneborg.   Isolerade hexaédrar. 

Wasa.   Grupp af hexaedriska kristaller. 

Sellinge i Mäntsälä. Oktaedriska kristaller funna i ett 
kärr. 

Kellonsalmi i Padasjohi. Större lösa förskjutna kri- 
staller företeende kombinationen <x> O oo • oo 02 • O (100, 210, 
111). 

Helsingfors. Oregelbundet sferoidisk konkretion af små 
Pyritkristaller, företeende kombinationen cc O 2 • <» O */s (210, 
430), såsom synes af följande af mig bestämda vinklar: 


a+ b3 :a2b — 10° 32' (beräknadt = 10° 18'). 
a2 b :a-2b = 53° 18' (     „     = 58°  8'). 

Ytan q4 b:i gaf tydlig enkel reflex, a2 b och a2 b der- 
e«iot mindre tydliga yicinalreflexer, hvaraf skilnaden mellan 
de funna och beräknade värdena förklaras. Tetrakishexae- 
dern oo O 4/3 är temligen sällsynt. Denna ganska stora py- 
rit-konkretion är enl. uppgift funnen i lera, 

Tilasinvuori  i  Tammela.  Klotformig  i  magnetkis sit- 


12 

tände konkretion af små pyvitkristaller (po O oo . O i jemvigt) 
med oscillatoriskt streckade hexaeder-ytor, och de utåt vända 
af dessa större än de andra, hvarigenom kristallerna, få en 
tafvelformig habitus. 

Storkyro, Heponselkä i Salmis samt Korpkulla i Kyrk- 
slätt.  Derb. 

11. Nickelglans (Gersdorffit). 

Sarvikais i Lempälä.  (18). 

12. Arsenikkis (Arsenopyrit). 

Laukkas härad, närmare fyndort icke angifven, dock 
sannolikt från berget Halsvuori i Kukkula by (se Holmberg: 
Materialier till Finlands geognosi p. 121). Derb, t. e. d. 
kristalliserad, med svafvelkis. 

Kidyö i Tammda. Små kristaller, af komb. co P • 1ji 
P oo  (110-014), insprängda i qvarz. 

Forsby i Pcrno.   Kristallinisk i blyglans. 

Skräbböle i Vargas.   Derb. 

13. Arsenikjern (Leukopyrit). 
Pitkäranta.  Insprängd i serpentin. 

14.   Markasit. 
Fitkäranta.   iled pyrit och kalkspat.  (31). 


15.   Molybdenglans. 

Fitkäranta.   Dels otydliga, tafvelformiga, 6-sidiga, lösa 
kristaller, dels insprängd i kornig pyroxen. 

Ojamo  i Lojo.   Med  molybdenockra  i homblendefels. 
Orijärvi.   I cbloritskiffer. 


13 

16.   Anlimonglans. 
Moahijärri.   Ett mindre löst stycke med strålig textur. 

17.   Jamesonit. 

Taliala i Kalvola.   Små stycken.  (31). 


III.  Oxider. 

18.   Tennmalm (Oassiterit). 

Pitkäranta. Prismatiska kristaller (A. Gadolin i Pe- 
tersburger Min. Sällsk. Förh. 1856 pag. 184), mestadels af 
svart färg (7); en stoff med röda pelarformiga kristaller. 

Orijärvi.   Små prismatiska kristaller i kopparkis. 

Strömsdal i Nilsiä.   Små kristaller i svafvelkis. 

UlrihasborgstraJcten vid Helsingfors. Små svarta pyra- 
ffiidala kristaller och kristalliniska korn invuxna i pegmatit (11). 

På samma fyndort häfta nyligen af kand. Sederholm 
något större mörkbruna cassiterit-kristaller blifvit funna. De 
större af dessa äro teml. regelbundet pyramidala. de af me- 
delstorlek åter nästan alltid utdragna i rigtning af en pyra- 
Jflidal polkant i likhet med den s. k. ilmenorutilen, hvarige- 
nom de erhålla en monoklin formutbildning snarlik den hos 
Wolfram. Att dock kristallerna utgöras af tennmalm, möjli- 
gen förorenad af någon metallsyreförening, har jag funnit af 
deras förhållande för blåsröret, den spec. vigt en (rr: 6.93) 
samt deras ytvinklai näml. 121° 40' (vinkeln mellan de sken- 
bara monoklina prismaytorna), 121° 34' (vinkeln mellan de 
skenbara hemipyramidytorna) samt 121° 42' (vinkeln mellan 
pseudopyrainid- och prismayta), således i nära överens- 
stämmelse med den normala cassiteritenspolkantvinkel 121° 40'. 


14 


19.   Jernglans (Hämatit). 

Pöbboholm i Suojärvi, Bladigt kristallinisk eller fjällig, 
insprängd i rödbrun dolomit (brunspat). 

Siikavaara i Puolango (Hyrinsalmi). Tafvelformiga kri- 
staller i qvarzit. 

Vapavaara i Kuusamo.  Bladiga kristallindivider. 

Sillböle i Helsinge. Tjockt tafvelformiga kristaller in- 
vuxna i rödgul kalksten. 

Nyslott samt Högland.   Kornigt kristallinisk. 


20.   Titanjernmalm (Ilmenit). 

Oumbole i Esbo. Tafvelformiga kristaller med bugtiga 
ytor i qvarzit. 

Korsikanvaara (?) i Nurmis. Tafvelformiga kristaller i 
qvarzit. 

Skräbbölc i Pargas.  1 kalksten. 

21.   Magnetjernmalm (Magnetit). 

Sillböle i Helsinge. Kristaller (2 O • O) i pegmatit (med 
rödt streck till följe af öfvergång i jernoxid). äfvensom kri- 
stall iniskt kornig. 

Murtensby i Helsinge. Kristaller af komb. 0-20, attrak- 
toriskt magnetiska med svart streck, sittande i pegmatit. 

Tavastby i Helsinge.   Tinkornig. 

Stansvik i Helsinge.  Kornig, med malakolit. 

Jussarö i Pojo. Kornig, något skiffrig genom inpreg- 
nation af fina glimmerfjäll, liknande en finkornig gneis. 

Ojamo i Lojo.  Grofkornig, med grön labrador. 

Lupikko. Kristalliserad i rhombdodekaedrar, bildande 
druser med kalkspat och metaxoit. 

Pitkäranta. Kristalliserad i oktaedrar i grupper på 
kornig magnetit. 


15 

Isopää i Kalvola. Oktaédrar invuxna i hornblendeskiffer. 

Orijärvi. Oktaédrar öfverdragna med chlovit och in- 
vuxna i chloritskiffer. 

Vambula i Hviltis.   Titanhaltig jernmalm. 

Leilä (Malmbergsgrufvan) samt Kolkonmäki i Kisko, 
Efvitskog i Kyrhslätt, Vihiniemi i Bjerno, Tuorila i Vihtis, 
Haveri i Tavastkyro, Ylistaro i Kttmo, Sottunga på Åland. 
Derb och kornig. 

Uleå träsk.  Magnetjernsand med 50% magnetit. 

Valamo.   Magnetjernsand (titanhaltig). 

Mäntyharju.  Magnetjernsand. 

22. Spinell. 

Pietilä i Lojo.  Mörkgrön (pleonast). 

RöhMlä i Lojo. Ljust gråblåa, teml. stora oktaédrar 
i kalksten med chondrodit. 

Vihtis.   Ljusröda, små oktaédrar. 

Vinnikby i Helsinge.   Mörkgrön, i kalksten. 

Stansvik i Helsinge.   Svarta oktaédrar i qyarz. 

Ylijärvi i Kisko.   Mörkgrön i qvarz. 

Pargas. Gråblå, i kalksten med färglös eller gråaktig 
strålsten — (grammatit). 

23. Korund. 

Ämmänkallio (Matt») i Lojo. Otydliga, spetsigt pyra- 
midala kristaller i kalksten. 


24.   Chrysoberyll. 

Ulrikasborgstrakten vid Helsingfors. Enkla pinakoidala 
kristaller samt stjernformigt grupperade tvillingskristaller 
utan ändytor insprängda i pegmatitartad granit. (11, 32). 


16 


25.   Qvarz. 

Kaltimo i llomants.  Stor bergkristall. 

Kanuskoski i Luumäki. Kristaller af röktopas, omgif- 
ven af ett tunnt, rödfärgadt skal af jernoxid. 

Letala.  Röktopas, derb. 

Orijärvi. Pyramidala kristaller af bergkristall ocb ame- 
thyst i druser, äfvensom pelarformiga kristaller af vanlig 
qvarz. 

Gälskär på Åland.  Kristaller af vanlig qvartz. 

AaJcenusvaara i Kittilä. Grupp af långsträckta, pyra- 
midala kristaller. 

Pitkäranta. Gröna qvarzprismer med grön kalkspat 
och pitkärandit, äfvensom qvarzkristaller i porös granit. 

Ersby i Pargas. Qvarzpyramider invuxna i kalkspat 
jemte fältspat och skapolit. 

Skräbböle i Pargas, Skogshöle i Kimito, Mårtensby i 
Sibbo samt Lojo kyrkoby.  Mjölkqvarz. 

Talvisaari vid Nyslott, Paavo i Kisko samt Letku i 
Tammela.   Rosenqvarz. 

Sillböle i Helsinge.   Röd qvarz. 

Kittilä, Padasjoki (Autois by), Pudasjärvi samt Pojo 
(Brödtorp).   Bergmjöl (Diatomacé-jord). 


26. Brucit. 

Perheniemi i Ihtis.  Sprickfyllnad i serpentinhaltig kalk- 
sten (26). 

27. Göthit. 

Orijärvi.  Brunfärgade, rhombiska nålformiga kristaller, 
halfklotformigt grupperade på amethyst. 


17 


28.   Sjömalm. 

Pielisjärvi, Pelgjärvi, Höytiäinen, Kangasjärvi, Ilauta- 
lampi, Pjäksänjärvi, Karjalanjärvi, Säynäjärvi, Melajärvi, 
Jänisjärvi m. fl. sjöar (20). I form af afrundacle korn och 
smärre stycken, äfvensom från finska viken i närheten af 
Helsingfors i skålformiga eller runda, platta, ringformiga 
stycken. 

Myrmalm från Tohma/järvi, Kuru, Nykyrka, Kivinebb. 
Ulfsby, Kalvola m. fl. socknar i större och mindre oregel- 
bundna stycken. 


IV.  Salter. 

29.   Flusspat. 

Lupikko i Impilaks. Oktaedrar i metaxoit, af flere 
färger. 

Orijärvi. Färglösa hexaedrar samt grön- och violett- 
färgad, kristallinisk med qvarz och kalkspat. 

Pitkäranta.  Flerfärgad med chlorit, pitkärandit etc. 

Pyttcrlaks. I porös rapakivigranit med kristalliserad 
fältspat, 

Wasa skärgård. Rödviolett i qvarzrik granit (peg- 
tetatit). 

Ersby i Pargas och Perheniemi i Ilrfis. Rödviolett i 
kalksten. 


30.   Malachit. 

Herajoki i llomants samt Hokkavaara i Libelits (5, 31). 


18 

31.   Kopparlasur. 

Heponselkä i Salmis. På drummer i kopparkishaltig, 
förvittrad strålsten. 

32.   Dolomit. 

Orijärvi. Små rhomboédrar, bildande pseudoraorfosev 
af större kalkspat-skalenoédrar, med parallela hufvudaxlar; 
äfven derb, grå och hvit. 

Sibbo. Brunspat, röd med druser af brunspat- och kalk- 
spat-kristaller. 

Skräbböle i Pargas och KoJworinsaari i Sotkamo. Grof- 
kristallinisk. 

Kalkinmaa i Neder-Torncå (21).  Finkornig. 

Rauhalaks i Kuopio (18, 21).   Kornig. 

33.   Kalkspat. 

Westerkulla i Helsinge. Röd med druser af calcit-kri- 
staller (4E. E3. — 2 K). 

Stansvik i Helsinge. Grupp af större calcit-skalenoe- 
drar (R 3), omgifua af röd specksten. 

Nevas i Sibbo. Calcit-kristaller (— y2 R. — 14 R), med 
inpregnation af röd jernoxid i form af eu från spetsen af 
rhomboederna — Va & utgående trestrålig stjerna (hg. 4). 
Vinkeln mellan den spetsiga och trubbiga rhomboedern kan 
approximativt uppskattas till 120° (beräknad = 120° 15'). 

Frugård i Mäntsälä. Calcitkristaller, liknande dem 
från Sibbo, på brunspat men med en ännu spetsigare rhom- 
boeder ( — '/a & + 28 R). Vinkeln mellan den spetsiga rhom- 
boedern och — Y2R — 63° 19' samt mellan den förra och 
+ R = 45° 12' (ber. = 45° 20'). 

Orijärvi.  Kristaller (— 72 R) i en qvarzdrum. 

Pitkäranta (8) samt Bjcmo.   Skifferspat. 


19 

Perheniemi. Grofspatig kalksten (24) äfvensom kalk- 
taff på rapakivi. 

Sjundby.  Grön kalksten (pyroxenhaltig). 

Impilaks. Spatig, äfvensom strålig eller skiffrig af in- 
mängd glimmer. 

Mårtensby i Sibbo, Malmby i Borgå, Ingeris i TJskeala 
Brandö på Åland va. fl. orter.  Derb och kornigt kristallinisk. 

Paavola i Lojo, Ersby och Altu (14) i Pargas. Dolo- 
ttiitisk kalksten delvis brunfärgad på ytan samt porös, san- 
nolikt t. f. af utvittrad calcit. 

34.   Yivianit. 

Vskeala.  Jordartad i lera. 

35.   Jernvitriol. 
Muonioniska i EnonteMs (8). 

36.   Jernalun. 

Björkbacka i Kuopio (8). 

37.   Gips. 
Ryssbacken vid Abo.   Spatig. 
KaJkis kanal.  Kristalliserad i grafitskiffer. 
Muonioniska i EnonteMs. 


38.   Apatit. 

Helsingfors. Gröna prismatiska kristaller i pegmatit- 
§'i'anit; innehålla något mangan (32). 

Ersby i Pargas. Grön moroxit (8), kornig och kristal- 
"Serad, med augit, skapolit etc. 

Ontala i Pargas.   Röda kristaller. 


20 

Mäntsälä.  Gröna prismatiska kristaller (<* P . qc P 2 . P) 

i qvarz. 

Vinmkby i Helsingc.  Grön, kornig med röd amphodelit- 
Ojamo.   Grön, med amphodelit och pyroxen. 
Kietyö i Tammela (8).  Med spodumen och tetraphylin- 
Iivaara i Kuusamo.   Gul, kornig i eleolitsyenit. 

39.   Monazit. 

Ivalo i Lappmarken. Små gulbruna tafvelformiga kri- 
staller i guldsanden, liknande dem från Ural. 

Sukkula i Tammela. Brun, derb, förorenad af främ- 
mande ämnen (23). 

40.   Triphylin. 
Sukkula.  Derb (23). 

41.   Triplit. 

Sukkula.  Derb (23). 

Helsingfors. En triplit liknande, gul och brun substans, 
bildande kärnan i en större apatitkristall (17). 


42.   Heterosit. 
HärMsaari i Tammela.   Insprängd (22). 

43. Scheelit. 

Fitkäranta.   Större och mindre invuxna kristaller. 

44. Tantalit. 

Torr o och Sukkula i Tammela (1, 7, 9). Större och 
mindre kristaller t, c. d. med monoklin formutbildning (fig. 6) 
i pegmatitgranit. 

Bosendal i Kimito.  Insprängda korn. 


21 

45. Ixionolit. 

Skogsböle i Kimito (1, 7, 29).  Kristaller delvis ganska 
stora. 

46. Columbit. 

Torro.  Fragmentariska tafvelformiga kristaller. 
Paavo i Kisko.   Insprängd i pegmatit. 
Björkshär i Pojo (5). 

47.   Tapiolit. 

Sukkula i Tammela.   Små kristaller. 

48.   Adelfolit. 

Torro.  Kristalfragment (;31). 


V.  Silikater. 

49.   Titanit. 

Helsingfors.   Små kristaller i hornblendegneis. 

Stansvik.  Bruna kristaller i andesinpegmatit. 

Sillböle.  Gulgröna kristaller med jerngranat och epidot. 

Mcko kalkbrott i Kyrkslätt.   Svarta tafvelformiga kris- 
folier i skapolit (15). 

Frugård.   Svart, tafvelformig (8). 

Ersby  i  Pargas.   Bruna kristaller, liknande en rhom- 
hoöder (qcP.OP) i kalksten (15). 

Forssa  i Tammela samt Eräslaks i Längdmäki.  Kil- 
'ormiga kristaller i syenit. 

Kultala vid Ivalojoki  i Lappmarken.   Små kristaller 
kornig albit. 

Kaukelma kalkbrott i Uskela. 


22 


50. Neotokit. 

Gåsböle i Sjundeä,  Sprickfyllnad i en eulysitartad berg- 
art (22). 

51. Degeröit. 

Stansvik i Helsinge.   Derb (8). 

52. Skotiolit. 

Orijärvi (8, 17).  Med malakolit, calcit och svafvelkis. 
Sillböle.   Med calcit. 


53.   Hisingerit. 

Orijärvi (17) samt Paavola i Lojo. 

54. Euralit. 

Kiperjärvi i Erna. Sprickfyllnad i förvittrad olivin- 
diabas (11). 

55. Vittingit. 

Vittinge i Storhjro.   Sprickfyllnad i rhodonit (6, 8). 

56.   Amphibol. 

Grön hornblcnde (Pargasit). 

Ersby i Pargas. Större och mindre kristaller med dio- 
psid invuxna i kalksten, äfvensom lösa (6, 23). 

Simonsby i Pargas. Bildande öfverdrag på skapolit- 
kristaller. 

Åfvensor i Korpo. Stora kristaller, bestående af prisma 
och pos. hemipyramid (23) i kalksten. 

S:t Michel Otydliga kristaller, liknande föregående, 
tillsammans med pyroxen i hornblcndeskiffer (26). 

Mellungsby i Helsinge,   1 en lös sten af gneis. 

VinniJcby i Helsinge.  I kalksten. 


Vanlig (svart) hornblende. 

Ersby i Tårgas. Kristaller invuxna i kalksten samt 
lösa t. e. d. ganska stora, ofta företeende en sned triklinisk 
habitus, genom öfvervägande utbildning af den ena sidan (29). 

Storgård i Pargas. Mindre tydligt kristalliserad, in- 
sprängd i kalksten samt bildande öfverdrag på skapolit. 

Perheniemi. Kristaller metamorfoserade, och derföre 
mindre tydligt spjelkbara, 

Kårböle i Helsinge. Sjundby i Sjundeå samt Svinö pä 
Åland.  Hornblende ur hornblendefels (27). 

Sillböle (21) samt Begerö (6) i Helsinge.  Kristallinisk. 


Strålsten (Aktinolit). 
Euslceala.  Färglös i marmor. 
Orijärvi.   Grön, i cbloritskiffer (21, 23). 
Begerö (6)  och  Sillböle (21, 23) i Helsinge samt Her- 
tnah i Lojo (23).   Grön. 

Ersby i Pargas.   Ljusgrön. 

Hattida.   I kärfformiga knippen i skiffer. 

Talvisaari vid JSryslott.   Förvittrad. 

Äimälä i Pälkäne.   Svart och brun (manganhaltig). 

Monoldin anthophyllit (Amph. Anthophyllit). 
Sandhamn  i Helsinge.   Svart, bladigt strålig (18, 23) 


57.   Rhombisk anthophyllit (Gcdrit). 
Begerö i Helsinge.  Brun, färgskiftande, bladigt stråliga 
aggregater (18). 

Anm. Denna enligt analyser af 0. Rosengren och K. Stadius 
'wjordslialtiga rhomb. anthophyllit (Zeitschrift fur Krystallographie 
*!■ (1878) pag. 798) är väl densamma, som sednare blifvit undersökt 
af Hj. Sjögren under namn af Gedrit.  (Kongl. Vet. Akad. Fffxh. 1882). 


24 


58.   Asbest (incl. Bergläder). 

Stansvik, Orijärvi, Pitkäranta, Heponselkä i Salmis samt 
Koyvorinsaari i Sotkamo. 


59.   Pyroxen. 

Augit. 

Ersby i Pargas. Svarta pelarformiga kristaller (18) i 
kalksten. Dessa förete vanligen en triklinisk, sned formut- 
bildning, i det att den ena sidans pyramid- och prisma-plan 
äro mera utvecklade än den andra. Att denna anomali äf- 
ven sträcker sig till sjelfva vinklarna visa några mätningar, 
som jag gjort af vinklarna mellan ytorna äbc och äbc (hos 
pyramiden — P) samt resp. prismaytorna ab och ab, och 
hvilka gåfvo differenser liggande mellan 0° 6V2' och 0° 8'. 

Helsingfors. Gröna pelarformiga kristaller, invuxna i 
fältspat (23) äfvensom kristaller af uralit i flyttblock af ura- 
litpofyr (18). 

Petteby i Pargas, S/Uböle i Helsinge, Hermala i Lojo 
samt Lupikko (9).   Grön kristallinisk. 

Diopsid. 

Storgård i Pargas. Färglösa kristaller i blåaktig kalk- 
sten (27). 

Simonsby och Pjakala i Pargas. Ljusgröna påvuxna 
kristaller (8). 

Perheniemi i Ihtis. Gröna i kalksten invuxna kristaller. 
Fig i) (23). 

Juokaisenmaa i Öfver Torneå.  Mörkgrön (23). 

Pitkäranta (27). Uralitiserade pinakoidala kristaller 
(Pitkärandit). 


25 

Malakolit. 

Titlar anta.   Skäliga  och  stråliga aggregater (18, 23). 

Orijärvi. Bladiga och skålformiga massor, ljusare och 
mörkare grönfärgad (21, 23, 29). Stundom af ven kristalli- 
serad med krökta ytor: en längre kristall begränsad af prima- 
OCh pinakoldytor företer t. o. m. en dubbel, masklig krökning. 

Vinnikby, Härtonäs, Stansvik (23) och Tavastby (18, 21) 
» Helsinge. Grön, stundom rödbrun och manganhaltig (De- 
geröspat). 

Vampida (18, 23), Pisakoski i Nilsiä och Nordsunds- 
vik i Kimito.   Färglös. 

Härmala i Lqjo, Aimälä i Pälkäne samt Pargas. Grön (23). 

Di alla g. 
Ojamo.   Mörkgrön (23). 
Aminnc i Esbo.   I hornblendefels. 
Mukkakoski vid Ivalojoki (Lappmarken).  I kornig albit. 

60.   Rhombisk pyroxen (Bronzit). 

Lampis. Bladigt eller stängligt kristallinisk, inpregnerad 
med glimmer och magnetkis (Bronzitfels). 

61.   Rhodonit. 

Vittinge.   Kornigt kristallinisk med manganspat. 


62.   Pyralolit. 

Ersby och Storgård i Pargas (8).   Med skapolit. 
Nevas  och  Mårtensby  i  Sibbo;  Frugård; Afvensor 
Kulla i Kimito. 


mmmMmgmmimmmmmm 


26 

63. Vollastonit. 

Perheniemi i Ihtis (29).   Grofkristallinisk. 
Mårtensby  i  Sibbo;  Loj o kyrkoby;  Sjimcleå hyrköby", 
Pargas; Kimiio; Kaukelma i UsMa.   Stråligt kristallinisk. 

64. Sillimanit, 

S:t Michel (10). Enstaka nålformiga kristaller (Xan- 
thizit, Xenolit), invuxna i fältspat, äf vens om fintrådiga aggre- 
gater med cordierit i pegmatit-granit. 

Helsingfors. Fintrådiga aggregater af fibrolit i pegmatit, 
stundom rödfärgad af jernoxid. 

Björkbacka vid Kuopio. Fiteolit i mandelformiga kon- 
kretioner i flasrig gneis. 

65.   Cyanit. 

Herajoki i llomants. Bladigt stråliga aggregater i qvarz (5). 

66.   Staurolit. 

Kemie i Tohmajärvi. Enkla kristaller äfvensom tvillin- 
gar och trillirigar i glimmerskiffer i fast klyft. 

Impilaks kyrkoby. Tvillingar och trillingar i glimmer- 
skiffer ur flyttblock. 

Iso-löytenejärvi i Längelmäki. Smärre med qvarz och 
glimmer inpregnerade kristaller i glimmerskiffer. 

Salahmi i Idensalmi.  Kristaller i glimmerskiffer. 

Sodankylä kyrkoky.   Kristaller i lerskiffer. 


67.   Andalusit. 

Orijärvi.   Rödaktiga prismatiska kristaller i qvarzit. 
Tohmajärvi samt Eterns i Kalvola.  I glimmerskiffer. 
Längelmäki.  Kristaller, starkt inpregnerade med qvarz- 
korn och små granater i glimmerskiffer. 


27 


68.   Beryll. 

Torro i Tammela (2). Gröna, blå och gula kristaller i 
röd pegmatit. 

Somero (2, 3). Gula prismatiska kristaller med proto-^ 
tteutero- och diprisma (oo P :i/2). 

Paavo i Kisko. Stora, gulaktiga kristaller i pegmatit, 
omgifna af en zon af röd albit (23). 

Sillböle i Helsinge. Gröna kristaller i mikroklin-peg- 
matit, 

S:t Michel.   Med pyrargillit och grafit i pegmatit. 

69.   Zirkon. 

Ojamo.   Lös kristall (31). 

Rosendal i Kimito (Malakon).  Små kristaller i tantalit. 

Sillböle i Helsinge (Malakon).  Små kristaller i fältspat. 


70.   Epidot. 

Stansvik.   Derb och kristalliserad. 

Sillböle. Kristalliserad i delvis stora kristaller, stun- 
dom med orthit kärna (Fig. 7). 

Särkjärvi i Pojo.   Större kristall i qvarz. 

Orijärvi i Kisko-  Kristaller i kalksten. 

Heponselkä i Salmis (19). Påvuxna mörkgröna kristal- 
ler (Fig. 8). Ytorna äro bestämda dels af zonförhållandena, 
dels genom vinkelmätning, hvilken visserligen blott kunnat 
ViU'a approximativ men dock tillräcklig för deras bestäm- 
mande. 

Houtskår. Små gröna långsträckta kristaller på drum- 
toer med flusspat. 

Helsingfors. Ljusgrön kristallinisk i drummer i horn- 
olendegneis (32). 


28 

'Pargas.   Ljusgul, radialt stråliga aggregater (28). 
Pitkäranta.   Stråliga aggregater i kalksten. 

71.   Orthit. 

Jussarö i Pojo. Smala, bruna, svarta, tafvelformiga 
kristaller i pegmatit. 

Sokö i Esbo (13). Teml. stora, ehuru otydl. kristaller 
jemte titanit i pegmatit. 

Laurinkaaari (7, lo).   Kristaller invuxna i skapolit. 

Nordsunäsvik i Kimito. Kristalliniska korn med ska- 
polit, idokras, pyroxen och titanit i kalksten. 

SiUböle i Helsinge.  Insprängd i oligoklas. 

72.   Chondrodit. 

Ersby i Par gas (30); Stansvik: Frugård; liöhkälä i 
Lojo; Ofverby i Bjerno; Räsihags kalkbrott i Svarta. Mer 
eller mindre tydligt kristalliserad, vanligen med spinell i 
kalksten. 

Orijärvi (5). Brunfärgad, derb med magnetkis i chlo- 
ritskiffer. 

73.   Olivin. 

Stansvik; Perheniemi; Svarta i Kar is. Mer eller mindre 
serpentiniseradé kristalliniska korn eller otydliga kristaller i 
kalksten. 

Eura.   Små kristaller i olivindiabas (11). 


74.   Cordierit. 

Orijärvi. Derb eller i pelarformiga kristaller, öfver- 
dragna med en matt serpentinartad skorpa, tillsammans med 
kopparkis, svafvelkis, molydenglans och qvarz. 

Helsingfors och S:t Michel.   I pegmatit. 


29 

75.   Medamorf cordierit. 

Helsingfors; S:t Michel; Hermala i Lojo. (Pyrargillit). 
Dels röd, dels svart, derb eller i otydl. kristaller med cor- 
dierit i pegmatit. 

Orijärvi (Fahlunit). 

Åbo (Auralit, 9). 

Baumo (Batimit. 6). 


76. Gigantolit. 

Härlcäsaari och Sukkula i Tammela. Denna gigantolit 
har i likhet ined föregående mineralier betraktats såsom en 
metamorfos af cordierit. Att den dock åtminstone t, e. d. 
utgör ett eget mineralspecies utvisas deraf, att en del kri- 
staller förete en tydlig triklin formutbildning', i prismazonen 
visserligen nära öfverenstämmande med cordieriten och dess 
metamorfosprodukter men med bas. planet stående snedt der- 
emot näml. omkring 107° mot det ena, 100° mot det andra 
Prismaplanet, En närmare bestämning är dock, på grund af 
kristallernas förvittrade tillstånd samt ymniga inpregnation 
med muscovit, icke möjlig. 

Skogsböle i Kimito. Smärre otydliga kristaller i qvarz, 
liknande dem från Tammela. 

Bjerno. En större kristallindivid utan kristallytor men 
med tydliga afsöndringsytor. Rödbrun (manganhaltig). In- 
Pregnerad med muscovit.   Spec. vigt = 2, 8. 

77. Turmalin. 
Heponitunmäki,  Härkäsaari  och  Sukkula  i  Tammela. 

1 pegmatitgranit invuxna, t, e. d. till glimmer metamorfose- 
r»de kristaller. En förvittrad kristall liknar till det yttre 
gigantolit men åtskiljes genom det trigonala protoprismat 
Samt  rhomboeclern  Ii,   På  en  af  de  lösa kristallerna har 


30 

M. Jerofejeff (kristallografisk undersökning af turmalin 1870) 
bestämt formerna: ooR.ooP2.oo P'/,.R.-Va.R. -VaR3.- 

op ±l2l6 

6 rt . v  7  4 * 

Sordavala. T. e. d. mycket stora, men mestadels ofull- 
ständiga kristaller. 

Orijärvi.   Smala kristaller i chloritskiffer. 

HauJio (Tuulois kapell) samt Sillanpää i Öfvervetil 
Smala prismer i glimmerskiffer. 

Talvisaari vid Ni/slott. Kort prismatiska kristaller med 
granat i granit. De smärre äro teml. ytrika; hos en fann 
jag formerna : R . - Va R . - 2 R . w P 2 . — .co R . - Va R 3, den 
sistnämnda hemiedriskt utbildad således ett ytterligare exem- 
pel till de af Jerofejeff, Solly och llamsay lemnade på tar- 
malinens rhomboedriskt tetartoédriska utbildning. 

Dahlsiruk i Kimito. Större kristall, nästan hexagonalt 
prismatisk t. f. af öfvervägande ooP2 samt OR. 

Nystad. Lösa kristaller: co P 2 . + co f . — cc r, . + R • 
— V»R.— 2R. 

Kaaiiala i Kuortane.   I pegmatit. 
Par gas.   Stråligt kristallinisk i qvarz. 


78.   Idokras. 

Lupikko (9). Långa, pelarformiga kristaller i flusspat, 
äfvensom stråligt kristalliniska aggregater. 

Toija i Kisko.   Mörkbrun, derb med granat. 

Haapahjlä i Vihtis.   Ljusbrun, derb. 

Nordsundsvik i Kimito. Mörkbruna, större och mindre 
pelarformiga kristaller med qvarz (21). 

Frugårds kalkbrott i Mäntsälä (9). Dels gråblå (Jev- 
reinovit) samt derb sned strålig struktur, dels brunfärgad 
(Frugårdit), och då antingen tydligt kristalliserad med starkt 
glänsande  kristallytor,  eller i derba massor och stora otyds 


31 

liga kristaller omgifna af ett skal af grön pyroxen, som äfven 
stundom anträffas i det inre tillsammans med idokras bil- 
dande dermed oregelbundet ellipsoidiska konkretioner' i kalk- 
sten. Att denna pyroxen icke är uppkommen genom meta- 
morfos utvisas af den skarpa gränsen mot idokrasen, äfven- 
som deraf, att den på samma sätt omsluter den tillsammans 
aed idokrasen förekommande rödbruna granaten. Den är 
sålunda att betrakta såsom ett ursprungligt, under den sed- 
Hare perioden bildadt omhölje omkring äldre mineralier ana- 
logt t. ex. med den baryten omhöljande albiten från Kisko, 
hvarmed en analogi förefinnes äfven deri, att äfven pyroxenen 
i likhet med albiten har en strålig textur normalt mot sam- 
Wanvexningsytan. 

En mätning af en af de bruna Frugårdit-kristallerna 
©ed formerna: P.3P,78P,<»P,<»P2.ooP3.ooPao.OP gaf 
en temligen betydlig differens mellan de resp. vinklarna P: 
OP {abc: c = 37° 36' 30"; äbc: c = 37° 15'; abc: c = 37° 16' 
•'O"), hvaraf synes att äfven denna idokras i likhet med andra 
äi' delvis anomal. 


79.   Granat. 
I kalksten förekommande. 

Frugård.  Färglös, derb tillsammans med grön och blå 
1(lokras, äfvensom brun, kristalliserad. 

Kulla och Nordsundsvik i Kimito (Romanzovit).   Röda 
°ch bruna rhombdodekaedrar (29). 

Storgård  och  Ontala  i  Färgas.   Brun, derb med ska- 
Polit och pyroxen (6). 

Perhenicmi.  Ljusbrun, derb tillsammans med mörkbrun 
I('okras och grön pyroxen. 

Malmberg  i Kisko samt Hoponsuo i Impilaks.   Mörk- 
0runa dodekaedrar (ooO). 


32 

I kristallinisk skiffer, gneis och granit (Almandin). 

Kuurila i Kaloola: Kolkkomäki i Kisko; Kemic i ToJi- 
majärvi; Bockholm i Kumlingc. Mörkbruna kristaller (cc O . 
2 0 2). 

Suklmla i Tammela. Stor brun kristall (ccO.20 2) i 
muscovit-pegmatit. 

Kesälaks i Pyhäjärvi; Orijärvi (21); Abo (5, 6); Kidilä; 
Mjölö i Helsinge. Violettfärgad i gneisgranit och pegmatit, 
äfven lösa kristaller (20 2). 

Vinnikby i Helsinge.   Brun, derb med pyroxen i gneis. 

Ströms i Helsinge. Temligen stora violettfärgade kri- 
staller (202. <x> O) i flasrig gneis. 

Kårböle och  Villingc i Helsinge. 

I gångart (Melanit). 

Stansvik (21). Bruna kristaller (2 O 2 • 3 O :!/2 . co O) stun- 
dom sammanvuxna med epidot eller bestående af omvexlandc 
granat- och epidot-lager. Äfven svart jerngranat i dodekaé- 
derform (co O). 

Tavastby i Helsinge. Större svarta kristaller af jern- 
granat (co O). 

Sillböle. Kristaller af svart granat, bestående af ett 
tunnt skal med kärna af röd kalkspat.  (Perimorfoser). 

Heponselkä.   Ihåliga perimorfoser. 

Pitkäranta (5). Bruna dodekaedrar, delvis med epidot- 
inpregnation, svarta dodekaedrar samt mörkgröna ikositetra- 
édrar (20 2). 

Bland en samling mineralier från Pitkäranta har mine- 
ralkabinettet nyligen erhållit ännu en fjerde granat-varietet, 
som är så abnorm så väl med afseende på sin yttre formu*' 
bildning, som isynnerhet sin inre struktur och sitt derpå be- 
roende  optiska förhållande,  att  den kanske rättast bör be- 


33 


tecknas såsom en särskild afart under namn af yranatoid. 
I förra hänseendet företer den (fig. 2) en så stor likhet med 
en tetragonal kristallkombination, närmast med idokras, att 
Jag först ansåg den tillhöra detta system. En goniometrisk 
bestämning visade dock. att de tvenne former, som hos den- 
samma anträffas, blott kunna betraktas såsom vicinalformer 
till den hos granaten för öfrigt ganska sällsynta tetrakis- 
hexaédern cc02 samt rhombdodekaédern ooO. Den förra 
formen gaf nämligen normal vinklarna: 52° 52' (ac2: «c2), 52° 
46' (ab2:ab2) samt 52° 34' (bc2:le.,) äfvensom 37° (a2c : ac2) ; 
de motsvarande vinklarna hos ak O 2 äro 53° 8' och 36° 52'. 
Den sednare formen åter gaf vinklarna 1° 20' i zonen a— c, 
1° 3' i b— c samt 1° 54' i a — b, hvilka värden ligga emellan 
den redan af Breithaupt (Hanclbuch der Mineralogie III p. 639) 
för en liknande granatvarietet från Pitkäranta uppgifna vin- 
keln 2° 56' (motsvarande formen i»0«fu) samt det af v. Rath 
(Zeitschrift fur Krystallogr. V. p. 495) för en granat från 
Dissentis funna värdet 0° 40' (motsv. formen oo08(i/83). Då 
denna vicinala form tydligen är variabel i afseende på vink- 
arna i de särskilda zonerna kan den icke exakt uttryckas 
genom en formel. Medeltalet för de af mig funna värdena 
i de tre resp. zonerna är 1° 26', som motsvaras af formen 
^O"/^ (beräknad vinkel = 1°25'). 

Kristallerna äro t. e. d. tcmligen stora samt påvuxna 
ett underlag af pyroxen. Spec. vigtfen har jag funnit = 3, 84. 

För utrönandet af den inre strukturn har jag i polari- 
Seradt ljus undersökt tvenne plattor slipade parallelt med 
c-pl. (co O c») samt abc-pl. (O). Blott midten af det förra planet 
visade sig apolar, alla öfriga ställen företedde dubbelbrytning. 
Hexaeder-planet visade fyra, oktaeder-pl. trenne system af tvil- 
1'ngsartadt med hvarandra förenade, snedt utsläckande således 
friklinisha lameller, gående ut från midten till hörnena, således 

3 


parallelt med dodékaederplanen, ställvis företeende en oscillato- 
risk streckning analog med plagioklastvillingarna. Mellanrum- 
men mellan dessa lamellarsystem företedde aggregat-polari- 
sation. 

80.   Biotit. 

Skogsböle i Kimito: Helsingfors, Stansvik och Sillböle 
i Helsinge; Torr o i Tammela; Pielisjärvi; Sordavala. Samt- 
liga i pegmatitgranit (22). 

81. Phlogopit. 

Kuopio; Lupikko och Hoponsuo; Impilaks; Ersby, Si- 
monsby och Skräbböle (större kristall fig. 5) i Pargas; Svarta 
i Karis; Rautsuo i Suomusjärvi; Eöhkälä i Nurmis; Vin- 
nikby i Helsinge.   Samtliga i kalksten (15, 22). 

82. Muscovit. 

Rosendal och Skogsböle i Kimito; Sukkula i Tammela; 
Ersby i Pargas; Kaatiala i Kuortane; Paavo i Orijärvi; 
Stansvik och Sillböle i Helsinge; Bautajärvi i Luopiois; Sil- 
lanpää i Helsinge; Herajoki i llomants (chromhaltig, 8) m. fl. 
Mestadels i pegmatitgranit (15, 22). 

Pitkäranta.   Gulgrön, fmfjällig (8). 

83. Klinochlor. 

Orijärvi  (17,  22).   Stora otydliga kristaller med bly- 
glans och kopparkis. 

84. Pennin. 

Lupikko i Impilaks (16, 17). 

85. Chlorit. 

Ojamo  och  Hermala  i  Lojo;  Tavastby och Sillböle i 
Helsinge. 


limola.  I pegmatitgranit. 

Kervo. Grön, pulfverformig substans i porös granit; 
liknar „Strigovit" från Striegau i Schlesien; visar sig under 
mikroskopet vid stark förstoring i form af små prismatiska, 
delvis helmintartadt krökta prismer. 

86.   Metaxoit. 

Lupikko (9, 17). 

PitMranta (18). Sjöskumartad substans (s. k. Talkhy- 
drat); kan med afseende på sin sammansättning samman- 
ställas med metaxoit. 

87.   Talk (Steatit). 

Stansvik i Helsinge (32); Talvivaara i Sotkamo; Kasu- 
rila i Kuopio. 

PitMranta (Liparit, jerntalk 8). 

Lupikko (Pikrofluit 9, 17). Sannolikt med fluorcalcium 
uppblandad talk. 

88.   Thermophyllit. 

Hoponsuo i Impilaks (8, 31).  Gul, insprängd i dolomit. 

Svarta i Karis. Gröna, helmintartadt krökta prismer; 
förhåller sig i afseende på sina fys. karakterer samt för blås- 
röret lika med thermophyllit. 


89.   Serpentin. 

Henriksnäs i Kuopio.  Ädel serpentin. 

Hoponsuo och Lupikko (9); Sibbo; Pihjalansaari; Uleå 
träsk; Perheniemi; Äimälä i Pälkäne. I kalksten eller do- 
lomit, ställvis bildande cozoonartade konkretioner. 

Salmistomäki i Tammela (12).  Finfjällig. 

Orijärvi (Marmolit 9, 17). 


36 


90.   Laumontit. 

Turholm i Helsinge (8). På sprickor eller såsom öfver- 
drag i kalksten. 

Helsingfors.  I honibleiidegneis. 

Nevas kalkbrott i Sibbo samt Storgård i Pargas. 

91.   Anorthit. 

Orijärvi. Gröna kristaller (Lepolit) beklädda med svart 
serpentinartadt skal (fig. 12) samt mörkgröna, förvittrade 
triangulära kristaller (Lindsayit 26.  Fig. 11). 

Paavola i Lojo. Gröna kristaller (Lepolit 19) samt 
röda kristaller (Ampliodelit.   Fig. 13). 

Nordsundsvik i Kimito. Färglösa prismatiska kristaller 
(Sundvikit 5). 

Storgård i Pargas. Färglösa tafvelformiga kristaller (26). 

Sillböle i Hclsingc. Kristall af anorthit metamorfoserad 
i skapolit, invuxen i röd kalksten (26). 

Vinnikby i Helsinge.   Kristalliserad ainphodelit. 

Kulla i Kimito; Sjundby i Sjundeå ; Mårtensby i Hel- 
singe (27); Maila i Karis-Lojo. Derb anorthit dels färglös 
dels röd (amphodclit) i kalksten. 


92.   Labrador. 

Neuloppenjärvi i Jaala. Färglös i diabasdioritporfyr (27). 
Ojamo i Lojo.   Grön, färgskiftande (6, 15, 19). 
Artsjö.   I rapakivigranit (26). 

93.   Andesin. 

Tilasinvuori i Tammela.  Gröna tafvelformiga kristaller, 
hg. 15 (23). 

Orijärvi.  Färglösa kristaller, hg. 14 (25) i hornblende- 


37 

gneis (vid Orijärvi sjö); mörkgröna kristaller fig, 16 (på Ori- 
järvi malmfält). 

Sillböle.   Färglösa kristaller. 

Stansvik. Röd, färgskiftande derb (15, 19) i pegmatit- 
granit. 

Helsingfors.   Färglös i diorit. 

Ersby i Pargas.   Färglösa kristaller (23). 

94.   Oligoklas. 

Kimito.   Färglös, kristallinisk (15, 19). 

Sillböle.   Grå och grön kristallinisk (15, 19). 

S:t Michel.   Hvit kristallinisk. 

Paavola i Lojo.   Grå. 

Abo; Perheniemi; Pitkäranta;  Helsingfors m. fi. orter. 

95.   Albit. 

Sodankylä.  Röda kristaller i dolomit (26). 

Pitkäranta (26). Ljusgula kristaller (Carlsbader-tvillingar). 

Pytterlaks. Färglösa kristaller med kristaller af mik- 
roklin och flusspat i hålrum på rapakivigranit (27). 

Paavo i Kisko; Eosenclal och Skogsböle i Kimito; Suk- 
hda i Tammela.   I pegmatitgranit (15, 19). 

96.   Orthoklas (resp. mikroklas). 

Luumäki, Vuoksen in. ti. orter i Viborgs län. Afrun- 
dade kristaller i rapakivi-granit. 


97.   Mikroklin. 

Ersby  i  Pargas.  Färglösa kristaller (Frsbyit) fig. 10 
(13, 23, 31) med kristaller af skapolit. 

Tammela.  Färglösa kristaller med kristaller af albit. 


38 

Stansvik i Helsinge; Rimito; Orijärvi: Tammerfors (13); 
SUlböle; Afvensor; Hcinola; Pargas (13); Åbo; Sordavala (18); 
Kitelä (13). Dels hvit, dels röd, kristalliserad eller kristal- 
linisk i pcgmatit. 

98.   Spodumen. 

Kietyö i Tammela samt Pennikoja i Somero (18). Derb, 
stråligt kristallinisk. 

99.   Eleolit. 

Iivaara i Kuusamo. Derb med pyroxen och Iivaarit 
(titan-granat) bildande eleolitsyenit (26).' 

100.   Cancrinit. 

Kuusamo. Färglös, stråligt kristallinisk i Iivaara-sye- 
niten (26). 

Sörnäs vid Helsingfors. Små hexagonala kristaller i 
diabas, bildande en smal gång i oligoklas-gneisgranit. 

Anm. Att dessa några millimeter långa prismatiska till större 
delen förvittrade kristaller äro cancrinit utvisas utom af deras ke- 
miska reaktioner äfven af kristallformen: en mätning af vinkeln mel- 
lan prisma och pyramid (eller rhomboeder?) i ett tunnslipadt prepa- 
rat gaf 11572°! som närmar sig till den af Törnebohm i cancrinit- 
syenit från Elfdalen funna vinkeln (116°). Cancrinit-diabasen från 
Sörnäs, som äfven synes innehålla något nephelin, kan anses motsvara 
nephelin-basalten i yngre formationer. 

101.   Gongylit. 

Yli-Kitkajärvi i Kuusamo. Gula afrundade kristallindi- 
vider, med tradig textur och utsläckning i polariseradt ljus 
parallelt med trådarnas längdrigtning i talkskiffer; liknar 
Cataspilit från Vermland och är möjligen i likhet med denna 
en metamorfos af ett skapolitartadt mineral (Dipyr).  Jemför 


39 


nedanstående; skapolitarter i skiffer från Orijärvi samt gneis 
från Helsingfors. 


102.   Skapolit. 

Pargas (Storgård, Ersby, Simonsby). Färglösa kristaller 
i kalksten, stundom utdragna parallelt med en pyramidal 
polkant och derigenom företeende en monoklin formtyp. 

Laurinkaari vid Åbo. Blågråa, t. e. d. ganska stora, på- 
vuxna kristaller af qvarz och orthit, bildande en gång i granit. 

Juokaisenmaa i Öfver-Tomeå. Grön kristall (c© P co . 
<»P.OP) med magnetkis; spec. vigt 2,7. 

Åfvensor i Korpo. Smala ljusgula prismatiska kristaller 
delvis anordnade i parallel ställning med svart hornblende; 
äfvensom ljusröd, clerb, med pargasit i kalksten; äfven grön- 
färgad kristallinisk ur en lös sten. 

Noräsundvilc i Kimito (27); Vinnikby i Helsinge; Pu- 
sula i Lojo; Frugård i Mäntsälä; Nevas i Sibbo. Gulgrön- 
aktig, derb i kalksten. 

Stansvik (21).   Derb i andesin-pegmatit. 

Pusunsaari i Impilaks samt Mäntsälä.  Derb i gneis. 

Orijärvi. I oregelbundna partier insprängd i talkskiffer; 
färglös; spec. vigt = 2,76; visar sig under mikroskopet vara 
ett aggregat af fina nålformiga, parallelt med längdrigtningen 
utsläckande kristaller. 

Ulrikasborg vid Helsingfors. Färglös, med röd albit och 
hornblende bildande körtlar i hornblendegneis. 

Denna nyligen af kand. Sederholm funna skapolitvarie- 
, tet är anmärkningsvärd för dess intima sammanvexning med 
albiten, som förekommer regelbundet invuxen i de temligen 
stora ehuru otydliga pelarformiga skapolitkristallerna, hvilkas 
inre dock till större delen utgöres af ett aggregat af fina 
parallelt  med  längdrigtningen  utsläckande  nålar.   En,  till 


40 

följe af det ringa materialet och svårigheten att rena det- 
samma, approximativ, af mig utförd analys (I) visar dock 
tydligen en med Ersby-skapoliten (II enl. N. Nordenskiöld: 
Bidrag till närmare kännedom af Finlands mineralier 1820 
p. 43) äfvensom med anorthit (Ca Al2 Si2 08 III) öfveren- 
stämmande sammansättning. 


I.  Skapolit 

II.   Skapolit 

III. 

Anorthit 

från Helsingfors. 

från Ersby. 

(normal). 

Spec. v. = 2, 77. 

Sp. v. = 2, 74. 

Sp. v 

= 2, 76. 

Si 02     43, 63. 

43, 83. 

43, 07. 

Al2 03    36, 93. 

35, 43. 

36, 83. 

Ca 0     18, 37. 

18, 96. 

20, 10. 

98, 93. 

Gl. förl.   1,03. 

100, 00. 

99, 2o. 
Förlusten i anal. I utgöres af något Mg O, Na2 O och H2 O, 
härrörande af inblandad albit och chlorit, hvilken sednare i 
mikroskopiskt preparat visar sig i form af små gröna sferiska 
aggregater med radialt strålig struktur. 


Förklaring öfver figurerna. 

Fig. 1 .   Pyrit från  Pitkäranta : coOoo.ooO.co02. 0. 202 

(100.110.210.111.211). 
Fig. 2.   Anomal granat (Granatoid) från Pitkäranta : co O 2 . 

coO«/4o (210.41400). 
Fig. 3.   Skapolit från Laurinkaari: co P . co P co . co P 2 . P . 3 

P.3P5.0P (110.210.111.331.311.001). 
Fig. 4.  Kalkspat från Sibbo : — 72 R . — 14 R (110. 955). 


41 


Fig. 5. Phhgopit från Färgas : P . Vs P • 2 P oo . Va P » • 3U 
P3.0P (111.112.021.023.132.001). Tvillingsbild- 
ning parallel medccP3 (130). 

Fig. 6. Tantalit från Tammela: cc P»/4.r. 2 P 2. Pod". coP» 
(490.111.211.011.100). 

7. Epiäot från Sillböle : oo P"öö .2Pöö~.P ä?,~ OP . oo P 2 .P 
(100. 201 .101 .001 . 110 . 210 .111) med en orthit-kri- 
stall (100.001.101) såsom kärna. 

8. Epidot från Hcponsdkä : 0 P . oo P » . 2 P 2 ! . Pcc . co P. 
ooP2.aoP%.2P.P.Po6.2P5o~.3P3.2P4~ (001 . 
100.211.101.110.210.320.221 .111 .011 .201 . 
311.412). 

9. Diopsid från Perheniemi : oo P . oo P oo . 2 P . — P . 
0P.PaD.2P» (110.010/221.111.001.101.021). 


Fig 


Fig 


Fig 


Fig. 


10.  Mikrolclin (Ersbyit) från Pargas: 


P 


00 


.ac 


P 


Fig 


ttm 


OP.P,.,P.2,P,oo.coP'ao (110.110.010.001.111 . 
111 .201.100). 

11. Anorthit (Lindsayit) från Orijärvi: OP.cc F. coP.P, 
>fP.2,P,« (001. 110. 110. 111. Il 1.201). Maneba- 
cher- och Periklin-trillingsbildning. 

12. Anorthit (Lepolit) från Orijärvi : 0 P. cc P' . co' P. oo P~oo 
.P'.P,.'P.,P.2'P'cc . 2,P,».ocPo5 ".'P,» (001. 110 
110 . 010 . 111 . 111. 111 . 111 . 201 . 201 . 100 . 011). 
Periklintvillingsbildning. 

Fig. 13.  Anorthit (Amphodelit) från Lojo: co P c© . co P' . co' P . 

»'pa.pa^.aT^.op (ioo.iio.no. 130.010. 

021.001).  Albit-tvilling. 
Fig. 14.  Andesin  Qivit) från stranden af Orijärvi sjö: coP'. 
co'P.coPa<.OP.2'P,cc.P,.,P,co.2P,2.P'.'P.coP» 
(110. 110.010.001.021.111.221.101.211 .111. 
111 . 100).   Baveno-tvilling. 


42 

Fig. 15.  Andesin från Tilasinvuori : O P . cc P' . oo' P . oo P % • 

oc P' 3 . ao' P 3.,P, oo (001 . 110 . 110 . 010 . 130 . 130 • 

101).  Periklin-tvillingsbildning. 
Fig. 16. Andesin  (grön)  från  Orijärvi malmfält:  ccP'.oo'P. 

ooP^.0P.2,P'^.2'P,-og.2,P, oo.,P,».P,.,P. 

ccP^(110.110.010.001.021.021.201.10l.lli.lll 

. 100). 


F.J. Wiik: Univ, Finska mineralsamling. 


Pl Hl 


Fi<j. 13. 


K 


al,J: 


Fiq. 16. 


-TZ 


\ 


!  ä 


^   \ 


OM 


BROTTSTYCKEN AF GNEIS 


1 GNEISGRANIT 


FEAN 


HELSINGE  SOCKEN. 


AF 


F. J. WIIK. 


(MED TRENNE  PLANSCHER.) 


>§>t#3-<§<  ■ 


Redan för omkr. 20 år tillbaka har jag i en afhandling 
med titel „Försök till framställning af Helsingforstraktens 
gneis- och granitformationer" anfört de härstädes i gneisgra- 
öiten i stor mängd förekommande gneisfragmenterna såsom 
bevis på dess eruptiva natur. Då en närmare undersökning 
af dessa brottstycken synts mig egnad att sprida ljus öfver 
gneisgraniten i allmänhet, denna den älsta och mest omtvi- 
stade af alla acida eruptiva bildningar, samt särskildt öfver 
dess förhållande till gneisen har jag företagit en sådan såväl 
i geologiskt som petrografiskt hänseende. Namnet gneisgra- 
nit anser jag mig fortfarande kunna använda för denna gra- 
nitformation såsom en geologisk term icke så mycket med af- 
seende på dess ställvis, företrädesvis närmast gneisen, skiffriga 
struktur som icke mer på grund af den nära relation, hvari 
den står till den laurentiska gneisformationen, på samma sätt 
som den yngre porfyr- resp. syenitgraniten står till den huro- 
aiska skifferformationen. 


I.  Geologisk undersökning. 

I ofvanciterade arbete har jag visat, att ett af gneis- 
och kristalliniska skifferarter bestående skiktsystem stryker i 
ONO och NO öfver Helsingfors och norra delen af Degerö 
samt långsmed södra stranden af Botby viken. Detta system 
utgöres i sin vestra del hufvudsakligen af mörk hornblen- 
degneis och röd, delvis äfven hornblendehaltig euritgneis, i den 
östra åter af hornblencleskiffer och felsitskiffer, ställvis chlorit- 


46 


haltig,  af hvilka  felsitskiffern och den deraf enligt all san- 
nolikhet genom metamorfos uppkomna röda gneisen visa sig 
vara den undre eller äldre afdelningen.  Den sednare uppträder 
nämligen i Ulrikasborgstrakten i södra och norra delen af horn- 
blendegneissystemet,  som  här bildar en delvis förstörd och 
starkt sammanpressad bassin. Äfven massformiga basiska erup- 
tiver företrädesvis diorit och hornblendefels anträffas, och det 
ofta genom skiffriga öfvergångsbildningar i så intim förening 
med de skiktade skiffer- och gneisarterna, att dessa åtminstone 
till en del måste betecknas såsom mer eller mindre metamor- 
foserade tuffbildningar af de förra. 

Från  denna  serie  af  öfvervägande  hornblendehaltiga 
gneisarter  måste  en  annan  af nästan uteslutande glimmer- 
gneisvarieteter särskiljas.  Af dessa sednare kunna åter trenne 
hufvudtyper åtskiljas nämligen: 1) en grå, kornigt fjällig gneis 
med underordnad glimmer (biotit); 2) en flasrig muscovit-bio- 
titgneis, i hvilken glimmern i sammanhängande flasor är för- 
delad mellan de öfriga beståndsdelarna och till ungefär lika 
mängd  med dessa,  samt  slutligen  3) en mörk skiffrig bio- 
titgneis, i hvilken glimmern är den öfvervägande beståndsde- 
len.  Denna  glimmergneisformation  bildar  icke ett så sam- 
manhängande helt som hornblendegneis-formationen, utan är 
sönderstyckad i en  mängd  mer eller mindre förskjutna par- 
tier,  ställvis  afskilda från hvarandra genom mellanliggande 
gneisgranit.   Den största af dessa partier är den vid Ströms, 
der samtliga tre hufvudtyperna förekomma, visserligen genom 
vexellagring öfvergående i hvarandra, men dock i allmänhet 
särskiljbara såsom  etager,  af hvilka den fjälliga gneisen vi- 
sar sig vara  älst  samt den skiffriga yngst och underlagrad 
felsit-hornblendeskiffer  formationen, hvari  den  äfven  ställ- 
vis öfvergår,  derigenom att hornblende delvis ersätter glim- 
mern i de öfre lagren.   Hornblendeskiffern resp. gneisen vi- 


47 


sar sig således här likasom öfverallt annorstädes i södra Fin- 
land, der lagringsförhållandena af det laurentiska (gneis-) 
systemet kan utredas, utgöra den yngre, glimmergneisen den 
äldre afdelningen. Att glimmérgneis-formationen här är eqvi- 
valent med den i öfriga delar af det Finska primitivgebitet 
uppträdande ådagalägges isynnerhet af den i den mellersta, 
mest karakteristiska etagen, den flasriga gneisen, förekom- 
mande fibroliten, som nära nog här kan sägas spela samma 
rol som ett karakteristiskt ledfossil i en sedimentär fossilfö- 
rande formation. Utom denna beståndsdel innehåller den 
flasriga gneisen ställvis äfven granat i stundom ganska stora 
mestadels väl utbildade ikositetraédrar med skarpa, icke af- 
rundade kristallkanter, således den i graniten vanliga formen, 
ett förhållande, som häntyder på att denna gneis står när- 
mare till graniten än till den kristalliniska metamorfiska ler- 
skiffern, hvari granaten som bekant enligt regeln uppträder 
i dodekaederform. 

Samtliga skiffriga äfvensom en del af de massformiga 
bergarterna i de båda gneisformationerna anträffas såsom 
brottstycken inbäddade i den eruptiva gneisgraniten, hvarvid 
dock kan märkas, att de gneisartade öfverväga de skifferar- 
tade och massformiga, samt att af de förstnämnda de af 
glimmergneis bestående äro allmännare än de af hornblen- 
degneis. 

Dessa brottstycken äro af mycket varierande storlek, 
från ett par centimeter till ett par tiotal meter i längd samt 
variera likaledes betydligt i afseende på formen. Mestadels 
visa de sig såsom fragmenter af mer eller mindre mägtiga 
lager, i ändarna antingen skarpt afskurna eller ock afsmal- 
nandc eller upplösta i enskilda långsträckta smala lameller 
eller flasor. Vanligen äro de stälda på kant eller närmare 
till  vertikalplanet,  och  stryka företrädesvis  i ONO-lig rikt- 


48 


ning eller parallelt med gneisformationens hufvudzon, längre 
bort från densamma äfven normalt deremot eller i NNV så- 
ledes i de tvenne hufvudförklyftningsriktningama hos gneis- 
graniten och de tvenne lmfvudriktningarna för den archaeiska 
formationen i södra Finland öfverhufvudtaget (se härom vidare 
F. J. Wiik: Öfversigt af södra Finlands geologi I och II)- 
Dock förekomma äfven mellanliggande riktningar, och i all- 
mänhet kan man konstatera en öfverensstämmelse mellan rikt- 
ningarna hos de långsträckta brottstyckena och granitkup- 
pernas yttre konfiguration. Så t. ex. förete de af hornblende- 
chloritgneis bestående fragmenterna i den i N — S eller NNO 
gående bergsträckningen ost om gammelstadsfjärden samt 
hornblende-glimmergneisfragmenterne i de i samma riktning 
strykande granitbergen vid Westerkulla en öfvervägande N-NO* 
lig strykning under det att de af förherrskande glimmergneis 
bestående i de mellanliggande trakterna stryka i medeltal 
i ONO-lig riktning. Mera sällan visa fragmenterna afrun- 
dade former utan någon bestämd riktning. Äfven finner man 
dem stundom böjda i olika riktningar, hvarigenom de förete 
de mest oregelbundna former. 

Att dessa, genom sin vanligen mörkare färg från den lju- 
sare färgade röda, i granskapet af brottstyckena hvita gneis- 
graniten skarpt afstickande bildningar äro verkliga fragmenter 
af äldre bergarter inbäddade i den jemförelsevis med dem 
yngre granitmassan, ådagalägges tydligast deraf, att man ofta 
finner graniten inskjuta uti dem större och mindre gångar och 
drummer, äfvensom vidare af den metamorfoserande inverkan 
som graniten visar sig ha utöfvat på dem. För öfrigt, visa 
sig mindre fragmenter tydligen helt och hållet omflutna af 
granitmassan, och stundom äfven större sådana, då deras 
bredsida ligger blottad i en genom förkastning uppkommen 
eller i en dalgång befintlig vertikal granitvägg. 


49 

Granitens metamorfoserande inverkan på gneisfragmen- 
terna är man isynnerhet i tillfälle att iakttaga på de af horn- 
blendegneis bestående, hos hvilka man enligt regeln kan sär- 
skilja trenne  zoner:  den  innersta  kärnan  bestående  utom 
något fältspat, qvarz och magnetit uteslutande eller till större 
delen af homblende, en deromkring liggande zon, uti hvilken 
glimmem (biotiten) öfverväger hornblendet och som stundom 
äfven  innehåller granat, ehuru i små och otydliga individer, 
samt  den  yttersta smalaste,  närmast till graniten befintliga 
zonen, nästan uteslutande bestående af biotit samt ofta äfven 
större  granatkristaller.   Dessa  olika zoner visa sig makro- 
skopiskt isynnerhet tydligt på den förvittrade ytan, på hvil- 
ken  den  mörkare  hornblenderika kärnan afsticker mot den 
ljusare  färgade,  mera  glimmerhaltiga  zonen,  och denna är 
åter t. f. af den yttersta zonens lättare förvittring genom en 
rännformig fördjupning skild från granitgränsen.  Häraf fram- 
går tydligt,  att genom granitens metamorfoserande inverkan 
på hornblendegneisen först glimmern och af denna åter gra- 
näten uppkommit.   Äfven brottstycken af hornblendefels och 
diorit förete en dylik metamorfos.   Ett sådant metamorfose- 
radt hornblendefelsbrottstycke anträffade jag vid Westerkulla, 
Detta var nämligen fullkomligt massformigt och bestod af ett 
grofkornigt aggregat af hornblende, som i omkretsen var helt 
och hållet förvandladt i biotit, hvilket äfven var fallet med 
de smala från det större stycket lösryckta och i graniten in- 
bäddade partierna. 

Att i de ifrågavarande metamorfoserade gneisbrottstyc- 
kena icke trycket utan väsendtligen den höga temperaturen 
hos granitmassan för hvilken dessa under en längre tid va- 
rit utsatta, förorsakat hornblendets öfvergång i biotit och 
denna sednares i granat, utvisas redan deraf, att de sekun- 
dära biotitbladen hos dessa icke alltid gå i en bestämd rikt- 

4 


50 

ning, utan ofta äro oredigt blandade om hvarandra, föror- 
sakande sålunda icke en skiffrig utan en rent massformig 
struktur, hvarigenom de få en likhet med och kunna förvex- 
las med en minett eller kersanton. Från den ofvan anförda 
i de sammanhängande gneisparticrna uppträdande granatfö- 
rande gneisen skiljer sig den sekundära metamorfoserade 
granatgneisen redan makroskopiskt deri, att granaten i den 
sednare icke företer tydliga kristallkonturer, utan bildar kri- 
stalliniska afrundade korn eller kristallfragmenter. 

En med granaten analog metamorfosprodukt i vissa 
gneisbrottstycken är cordierit, som jag funnit i de graniten 
vid Dickursby genomdragande gneislagren. Då biotiten i dessa 
förekommer i relativt mindre mängd än i de vanliga cordi- 
eritfria glimmergneis fragmcnterna, så synes cordieriten i de 
förra böra betecknas såsom en metamorfos af glimmer när- 
mast anslutande sig till sådana smärre, företrädesvis i pegma- 
titisk granit förekommande granatgneisstycken, hos hvilka 
glimmern är reducerad till ett minimum och granatkristallerna 
sitta tätt till hvarandra. Dock är att märka, att äfven pri- 
mär cordierit anträffas, vanligen tillsammans med fibrolit och 
granat i den flasriga glimmergneisen, äfvensom ofta i de den- 
samma genomdragande pegmatitgångarna. Så t. ex. har jag 
funnit gul cordierit i afrundade kristaller i en fjällig gneis- 
varietet i gneissystemet på östra sidan af Gammelstadsfjärden 
samt blå delvis metamorfoserad cordierit i flasrig och skiffrig 
gneis vid Ströms. 

En beståndsdel, som stundom anträffas i de hornblende- 
haltiga gneisfragmenterna, så t. ex. i det Pl. II fig. 2 afteck- 
nade från Botby, är chlorit. Ja denna förekommer stundom i så 
stor mängd, att bergarten har utseende af chloritskiffer, så 
t. ex. i den ofvannämnda N— S gående bergsträckningen på 
östra sidan af Gammelstads fjärden.  Förekomsten af talrika 


51 


större och mindre qvarzdrummer i närheten af dessa chlorit- 
skifferbrottstycken, och den ymniga inpregnationen af kisel- 
solntioner, som dessa förutsätta kan förklara denna lokala, 
modifikation af hornblendemetamorfosen. Invid gränsen af 
sådana chlorithaltiga brottstycken finner man stundom gra- 
niten hafva antagit en tät textur samt en grön färg af in- 
pregnerad chlorit i analogi med den inpregnation af biotit 
och granat i graniten, som man stundom invid den granat- 
haltiga gneisen kan konstatera. 

I allmänhet finner man, att graniten undergått en större 
eller mindre förändring i närheten af gneisbrottstyckena. Den 
vanliga förändringen består deri, att den röda fältspaten 
(mikroklinen) ersattes af hvit sådan, som för det mesta visar 
sig vara oligoklas, ett förhållande analogt med det jag för 
länge sedan (se ofvanciterade arbete) anmärkt hos pegmatit- 
gångarna i gneisen vid deras salband. Vidare finner man, 
att de i de hornblendehaltiga gneisbrottstyckena inskjutande 
granitapofy serna äro relativt qvarzrika, hvilket väl kan sättas 
i samband med den inpregnation af fältspat från graniten 
man stundom kan konstatera i gneisfragmenternas yttersta 
zon. I afseende på granitens struktur finner man, att denna 
i allmänhet blir mera finkornig eller mindre grofkornig i när- 
heten af fragmenterna. Ja den kan stundom blifva fullkom- 
ligt tät, såsom förhållandet är vid ofvannämnda chlorithaltiga 
brottstycken äfvensom vid ett brottstycke af felsitskiffer, som 
jag funnit vid Dickursby, och som derföre utan någon be- 
stämd gräns synes öfvergå i granitmassan. 

Brottstycken af glimmergneis äro betydligt öfvervägande 
öfver de af hornblendegneis och de dermed i samband stå- 
ende skifferarterna, ett förhållande, som lätt förklaras af glim- 
mergneisformationens närmare anslutning till graniten, i det 
att  den  förra  ursprungligen  bildat  bottnet af den bassin, 


52 

hvari hornblcnde-, chlorit-, felsitskiffer etc. atlagrats. San- 
nolikt har dessutom, att döma af förhållandet i de inre de- 
larna af Finland, der i allmänhet de båda gneisformationerna 
äro mindre rubbade från sitt ursprungliga läge än vid kust. 
trakterna, glimmergneisformationen ursprungligen varit mäg- 
tigare än hornblendegneisformationen. 

Såsom man ä priori kunde förutsätta äro brottstycken 
af glimmergneis mindre förändrade än de af hornblendegneis. 
Makroskopiskt kan ingen annan förändring konstateras än 
den af tillkomsten af sekundär granat. Man kan derföre af 
den i form af brottstycken uppträdande glimmergneisen lika- 
som af den i sammanhängande skiktsystem särskilja en fjäl- 
liga fiasrig och skiffrig modifikation, hvilka, isynnerhet den 
förstnämnda, icke äro så skarpt skilda från graniten, som de 
af hornblendegneis, men dock i allmänhet genom sin likfor- 
migt finkorniga (euritartade) struktur väl kunna särskiljas 
derifrån. Stundom uppträda två eller flere varieteter i de 
mägtigare brottstyckena i lagervexling. Vanligen äro dock 
glimmergneisbrottstyckena i motsats till de af hornblendegneis 
smala men i stället af betydlig längd, ofta blott bildande 
långsträckta tunna fiasor (Pl. II, tig. 3). Då dessa vanligen 
sitta tätt till hvarandra blott åtskilda genom smala mellan- 
lag af granit, får det hela utseende af ett sammanhängande 
gneissystem, och har väl ofta äfven blifvit ansett för ett så- 
dant. Möjligt är ock i sjelfva verket, att de upptill skilda 
gneislagrcn nedtill delvis sammanhänga med hvarandra. I 
sjelfva verket kan man stundom konstatera ett sådant sam- 
manhang, i det att på den horizontela ytan parallelt med 
hvarandra strykande lagerformiga brottstycken af hornblende- 
eller glimmergneis på en desamma vertikalt afskärande för- 
klyftningsyta befinnas konvergera nedåt. Äfven kan man 
stundom i horizontel riktning förfölja den fragmentära gnei- 


53 


sens öfvergång i sammanhängande gneis. Så t. ex. är den 
ställvis zigzagformigt böjda, i medeltal i ONO öfver Botby 
och Mellungsby strykande zon af mer eller mindre skilda 
långsträckta gneisfragmenter tydligen en fortsättning af den 
jemförelsevis mera sammanhängande smala gneiszon, som från 
Gumtäckt i V— O-lig riktning stryker öfver norra delen af 
Gammelstadsfjärden. 

Beträffande gneisbrottstyckenas förhållande till gneis- 
graniten må här ännu i förbigående ett par momenter berö- 
ras, som synas mig förtjenta af en särskild uppmärksamhet 
vid framtida forskningar. Den ena är den olikhet i afseende 
på riktningen, som visar sig mellan de af hornblende- resp. 
chloritgneis och de af glimmergneis bestående brottstyckena 
i den trakt jag undersökt, i det att de förra ofta gå i N— S 
eller NNV de sednare normalt deremot eller i ONO, och det 
ej blott på skilda utan äfven i samma bergskupp eller sträck- 
ning. Skulle detta visa sig vara ett allmänt förhållande, så 
skulle man enl. min tanke masta söka orsaken härtill i jord- 
magnetismen, alldenstund de af hornblendegneis i motsats till 
de af glimmergneis bestående brottstyckena innehålla magne- 
tit. Ett annat på brottstyckenas riktning inverkande moment 
äro sjelfva de granitiska bergsträckningarna. Betraktar man 
dessa i ett sammanhang med abstraherande af lokala förkast- 
ningar finner man dem löpa tillsammans i stora mer eller 
mindre regelbundna kretsar. Sådana bilda den parallelt med 
den stora gneis-skifferzonen från Brandö öfver Botby till Mel- 
lungsby utsträckta gneisgranit samt den i motsatt riktning, 
från Sörnäs åt NV strykande, hvaraf dock blott den östra 
hälften synes på medföljande karta. Dessa kretsfonnigt sam- 
manlöpande gneisgranitzoner synas mig häntyda på att de 
ursprungligen bildat domformiga upphöjningar, hvilkas cen- 
trala  delar  dock  på grund  af  deras storlek sänkt sig med 


54 ' 

qvarlemnande, af en ringformig vall, företeende sålunda i 
formelt hänseende en analogi med de vulkaniska ringbergen. 
Närmast kunna de paralleliseras med de redan af L. v. Buch 
(Ueber Granit und Gneis. Gesammelte Schriften IV p. 717.) 
anförda granitdomerna, med de i Erzgebirges gneisgranitter- 
räng redan länge iakttagna domformiga bildningar, de i Lojo 
iakttagna af gneis omgifna granitdomerna (Finlands geol. un- 
dersökning, Beskr. till kartbladet N:o 2 p. 2G), samt de af 
mig iakttagna i N- — S utsträckta i det inre af granit, till det 
yttre af porfyr bestående domerna på Åland. 

En egendomlig modifikation af den eruptiva gneisgra- 
niten är den granulitiska graniten på den i sydost utskjutande 
udden af Rassbölelandet (Kallviks skatan), hvilken på grund 
af sin skiffriga struktur i likhet med den i närheten befint- 
liga, likaledes mer eller mindre skiffriga amfiboliten och dio- 
riten på kartbladet N:o 3 af Finlands geol. undersökning blif- 
vit betecknad såsom gneis. Den företer dock icke i likhet 
med den egentliga gneisen någon vexellagring utan en allt 
igenom likformigt finkornig, sockerartad struktur och består 
af öfvervägande fältspat och qvarz med sparsamt inströdda 
parallelt stälda glimmerfjäll. Den i ONO-lig riktning gående 
skiffringen betingas förnämligast af smärre lamellära mörka 
skifferfragmenter eller flisor, hvilka i nära parallel ställning 
och ställvis mycket ymnigt genomdraga bergmassan analogt 
med glimmergneisfragmenterna i gneisgraniten norr om gneis- 
skifferzonen. De äro dock i allmänhet ännu mera intimt 
förenade med sin grundmassa än dessa sednare, hvilket jemte 
den granulitiska strukturn talar för att ifrågavarande berg- 
art varit utsatt för ett starkt tryck vare sig under eller efter 
sin bildning. Men äfven större fragmenter af hornblende- 
resp. felsitskifferlager af flere meters längd samt 1—2 meters 
bredd äro inbäddade i denna granulit, hvilken inskjutit apo- 


00 

fyser deri samt förvandlat dem vid omkretsen till en berg- 
art, som makroskopiskt ter sig såsom skiffrig glimmerfels, så 
att intet tvifvel kan råda om, att denna granulit är en mo- 
difikation af den eruptiva gneisgraniten. Färgen är hvit i 
den norra delen af granulitregioncn, der skifferbrottstyckena 
äro ytterst talrika, röd i den södra delen, der de saknas eller 
äro glest inströdda, ett förhållande äfvenledes analogt med 
det ofvannämnda hos den gröfre korniga gneisgraniten, hvars 
röda färg i närheten af gneisfragmenten öfvergår till hvit. 

Ännu återstår en formation att betrakta, som hittills 
varit förblandad med gneisgraniten, men som vid närmare 
skärskådande befinnes bestämdt skild derifrån såväl i geolo- 
giskt som petrografiskt hänseende. Såväl i ena som i andra 
' afseendet visar den sig vara en öfvergångsbilduing mellan den 
röda gneisgraniten och glimmergneisen, och dymedelst äfven 
mellan den eruptiva och den sedimentära formationsserien, så 
att den sannolikaste åsigten rörande denna intressanta for- 
mations ursprung synes mig vara att betrakta den såsom ur- 
sprungligen bildande den första stelnade jordskorpan, hvilken 
man å priori måste förutsätta hafva egt en sådan blandad 
karakter, som den ifrågavarande bergarten företer. Den är 
i allmänhet temligen likformig på alla de ställen der den trä- 
der i dagen: på norra stranden af Botby viken, på Villinge, 
Degerö, Brandö, Gumtäckt m. fl, ställen, samt skiljer sig re- 
dan genom sin städse hvita färg från den mestadels löda 
eruptiva gneisgraniten, i det den, i stället för dennes rådande 
röda mikrokim, såsom huvudbeståndsdel innehåller hvit fält- 
spat mestadels oligoklas och äfven ofta något hvit muscovit 
ersättande biotit. En vidare skiljaktighet är den städse mer 
eller mindre tydliga flasriga strukturn hos oligoklasgneisgra- 
niten i motsats till den i allmänhet rent massformiga, och blott 
i närheten af gneisen något skiffriga strukturn hos den erup- 


56 


tiva mikroklingneisgraniten, äfvensom vidare frånvaron af 
brottstycken liknande dem i den röda gneisgraniten. Visser- 
ligen förekommer här äfven ställvis främmande hornblende- 
och stundom äfven pyroxenhaltiga inlagringar, men dessa äro 
intimt förenade med den omslutande massan och hafva mera 
karakteren af konkretioner. Blott undantagsvis så t. ex. på 
Willinge anträffas deri enstaka brottstycken af ställvis pyroxen- 
haltig hornblendeskiffer, äfvensom på Broberget i nordöstra 
delen af Helsingfors af felsitskiffer och kalksten, men dessa 
äro föga eller intet metamorfoserade, hvaraf man kan sluta 
till, att de icke varit inhöljda i en eruptiv smält flytande 
massa, utan att de blifvit inpressade i oligoklasgneisgraniten 
vid dess upphöjning genom berglagrens horizontela samman- 
skjutning. Att en sådan höjning i fast tillstånd af den ur- 
sprungligen underst liggande oligoklasgraniten till en högre 
nivå i sjelfva verket cgt rum visar sig tydligt på sistnämnda 
ställe, i det att densamma här är genomdragen af större och 
mindre pegmatitgångar, hvars röda mikroklin-fältspat här före- 
ter en egendomligt bladigt strålig struktur liknande den som 
stundom anträffas hos albit och härrörande deraf, att kri- 
stallindividerna varit utsatta för ett så starkt tryck, att spjelk- 
ningsytorna blifvit krökta och i polariseradt ljus visa samma 
fenomen som de större fältspatsindividerna hos starkt pres- 
sad granulit. Oligoklasgneisgraniten visar för öfrigt här en 
ännu mera gneisartad beskaffenhet än vanligt, i det den ge- 
nom en omvexling af ljusare gröfre korniga samt mörkare 
finkorniga till täta ställvis i större och mindre böjningar krökta 
lager företer en pseudoskiktning, hvilken synes mig kunna 
paralleliseras med den, som stundom förekommer hos vissa 
acida eruptiver t. ex. bandporfyr, och glasig rhyolit, äfven- 
som hos masugnsslagg, här visande sig i en omvexling af lju- 
sare emaljartade samt mörka rent glasiga, ofta krökta lameller- 


57 

Oligoklas-gneisgraniten kan på grund af sin ofta icke 
blott i petrografiskt utan äfven i stratigrafiskt hänseende 
gneisartade karakter betecknas såsom en lagergranit, till skil- 
nad från den vanligen rent massformiga, tydligen eruptiva 
mikroklin förande egentliga gneisgraniten. Att den förra är 
äldre än den sednare visar sig deraf, att den röda graniten 
inskjuter i den hvita större och mindre dels finkorniga, dels 
grofkorniga (pegmatitartade) gångar, hvilka sednare i allmän- 
het äro yngre samt innehålla muscovit, under det att de i 
gneisen uppskjutande pegmatitgångarna vanligen blott inne- 
hålla biotit, ett nytt bevis till de många förut befintliga för 
pegmatitens beroende af det medium, hvari den förekommer. 
Ett ytterligare kriterium på den hvita lagergranitens äldre 
datum är den, att den stundom t. ex. vid Botby anträffas så- 
som brottstycken i den eruptiva gneisgraniten. 

Den i Helsinge socken uppträdande oligoklas-lagergra- 
niten är tydligen eqvivalent med den på flere andra ställen i 
södra Finland förekommande oligoklasgraniten t. ex. den af 
Gadolin vid vestra Ladoga stranden, den af Ramsay i Jaala 
socken, den af mig i St. Michels socken anträffade. På sist- 
nämnda ställe underlagrar den glimmergneisen och visar sig 
sålunda vara, äldre än denna. Äfven den hvita graniten vid 
Tammerfors och Wasa företer analogier med den nyssnämnda 
lagergneisgraniten vid Helsingfors. 


Sammanställer man nu de i det föregående anförda 
archaeiska formationerna i Helsinge socken erhåller man föl- 
jande öfversigt af dem. 


Lagrade, resp. sedimentära formationer. 
I.  Hvit oligoldas-gneisgranit (primitiv lagergranit). 


58 

II.  Äldre  laurentisk  formation (fjällig,  flasrig och skiffrig 
glimmergneis). 

III. Yngre laurentisk formation (felsitskiffer, hornblendeskif- 
fer och hornblendegneis samt kalksten). 

Massfotmiga, eruptiva Inlåningar. 

IV. liöd mikroklin-gneisgranit (älsta eruptiva granit). 

V.   Äldre  basislca  eruptiver  (syenit,  diorit, amfibolit, gra- 
natfels). 
VI.   Yngre basiska eruptiver (proterobas och diabas). 


II.  Petrografisk undersökning. 

Den redan vid den makroskopiska undersökningen så 
tydligt skönjbara förvandlingen af hornblendet i gnejsen till 
glimmer (biotit), och denna åter i granat genom kontakten 
med gneisgranit, bestyrkes på det bestämdaste genom den 
mikroskopiska undersökningen, hvarvid tillika den närmare 
tillgången vid denna metamorfos åtminstone antydningsvis 
kan iakttagas. För att ådagalägga detta torde det vara lämp- 
ligast att i detalj beskrifva några mera karakteristiska mi- 
kroskopiska preparater, som jag gjort af åtskilliga gneisfrag- 
menter i Helsinge socken. 

Af det ofvanför nämnda brottstycket af hornblendegneis, 
afbildadt i Pl. II. fig. 1, har jag på gränsen mellan hornblen- 
degneisen och dess genom metamorfosen uppkomna glimmer- 
haltiga zon förfärdigat ett preparat af omkring fyra centi- 
meters längd. Detta företer i den ena inåtvända ändan nä- 
stan uteslutande eller öfvervägande hornblende, i midten horn- 
blende och biotit till ungefär lika mängd, i den utåt mot 
graniten vända delen åter öfvervägande biotit. Denna sed- 
nare uppträder i form af långsträckta bruna, oredigt om kvar- 


59 


andra blandade  individer, livilka visa sig skarpt begränsade 
och  ljusare färgade, då slipningsytan afskär basiska planets 
riktning, utan skarpa gränser åter då den går parallelt der- 
med.   Beträffande  hornblendet  visar  sig en bestämd åtskil- 
nad mellan det ursprungliga svarta, i tunnslipning mörkgröna 
hornblendet  och  det  sekundära,  tillsammans  med  biotiteii 
förekommande hornblendet,  som  är ljusgrönt, i tunnslipning 
nästan färglöst.  Att detta sednare mineral verkligen är am- 
fibol och icke pyroxen, hvarmed man på grund af den ringa 
dichroismen kunde förvexla det, utvisas af den jemförelsevis 
ringa utsläckningsvinkeln (omkr. 20°) samt af spjelkningsvin- 
keln i tvärgenomskärning.   Den ljusare färgen äfvensom den 
något  större  utsläckningsvinkeln  än  den  hos  det mörkare 
hornblendet (omkr. 16°) utvisar en jernfattigare men en ler- 
jordsrikare  således  pargasitartad  amfibol.   En skiljaktighet 
visar sig äfven deri mellan de tvenne hornblendearterna, att 
den mörkare  uppträder i form af större individer med van- 
ligen något kantiga konturer, den ljusare i smärre, mera af- 
rundade.  De förra förete stundom en lamellär tvillingsstreck- 
ning ung. normalt mot den minsta elasticitetsriktningen. så- 
ledes parallelt med äc-pl. (+ P öö).   De öfriga beståndsde- 
larna, qvarz, fiiltspat (grumlig orthoklas och klar plagioklas) 
visa icke någon märkbar skiljaktighet i de båda ändarna af 
preparatet,   Deremot visa sig de små magnetitkornen mindre 
ymnigt i den glimmerrika än den glimmerfattigare delen. 

I ett annat tunnare slipadt preparat af samma brott- 
stycke visar sig i den mindre metamorfoserade delen på en 
större mörk hornblendeindivid afskuren ung. parallelt med 
a-pl. (cePco) en början till biotit-metamorfosen i form af 
tvenne hvarandra ung. rätvinkligt korsande biotit-individer 
omkring ett litet magnetitkorn. 

I ett större preparat från det ofvannämnda brottstycket 


60 


från Wcsterkulla, taget på gränsen mellan hornblendegneisen 
och dess metamorfoszon finner man i den inåt eller från 
granitgränsen vända ändan nästan uteslutande mörk horn- 
blende. Derpå följer en zon, i livilken det ljusfärgade horn- 
blendet (pargasiten) öfverväger det mörkfärgade och ställvis 
öfvergår deri, men skiljes från detsamma icke blott af sin 
ljusare färg utan äfven genom sin några grader större ut- 
släckningsvinkel. Amfibolindividerna förete på grund af denna 
sammanvexning i denna öfvergångszon ofta ett fläckigt ut- 
seende. Derpå följer slutligen i den mot graniten vända än- 
dan en zon bestående af uteslutande ljusfärgad horblende i 
mindre, vanligen afrundade individer. I Pl. III äro smärre 
partier af dessa tre zoner aftecknade vid 30 gr. förstoring. 
De större individerna af det ljusfärgade hornblendet förete 
här stundom en liknande lamellär tvillingsstreckning som den 
i föregående preparat hos det mörka hornblendet anförda. 
Ungefär i midten af den till venster liggande delen af Pl. III 
visar sig en sådan hos tvenne med hvarandra regelbundet 
sammanvuxna individer af de resp. hornblendearterna. För 
öfrigt visar sig i stort en hvarfvighet i afseende på fördel- 
ningen af de färgade och de färglösa beståndsdelarna i det 
att hornblenderikare lager omvexla med hornblendefattiga. 

Detta preparat visar ögonskenligen, att det ljusfärgade 
hornblendet (pargasiten) utgör en mellanlänk i hornblende- 
biotit metamorfosen. Anmärkas kan här, att i vissa smärre 
grofkristalliniska partier, utmärkande sig genom sin skapolit- 
halt, i hornblendegneisen från Ulrikasborg vid Helsingfors 
(F. J. Wiik. Universitetets i Helsingfors linska mineralsam- 
ling) samma ljusgröna hornblcndeart förekommer jemte den 
mörka. I en del af dessa partier är hornblendet delvis ersatt 
af biotit, mer eller mindre tydligt regelbundet sammanvuxen 
med de öfriga beståndsdelarna. (F. J. Wiik. Min. medd. X 46). 


61 


Ett preparat taget ungefär på midten af ett långt och 
smalt gneisfragment vid Botby, strykande i ONO-lig riktning, 
visade  under mikroskopet en blandning af långsträckta bio- 
tit-individer,  ljusgrön hornblende, något chlorit, samt större 
och mindre violettfärgade granitindivider, äfvensom magnetit, 
fältspat  och  qvarz.   Till  följe  af  glimmerbladens parallela 
ställning  visar  sig strukturen här i motsats mot de tvenne 
föregående preparaten  tydligt skiffrig sannolikt beroende på 
den  olika riktningen, i det nämligen,  såsom redan ofvanför 
framhållits,  de i ONO-lig riktning strykande brottstyckena i 
allmänhet  varit  underkastade ett större tryck än de i mot- 
satt riktning  gående.   Till följe af den ringare mägtigheten 
och möjligen äfven till en del på grund af det starkare tryc- 
ket visar  sig  äfven  här  en högre grad af metamorfos än i 
de föregående fallen. 

Här visar sig för öfrigt ännu tydligare än i föregående 
preparat biotitens härstamning från hornblende, i det att man 
på flere ställen kan skönja en regelbunden sammanvexning 
mellan dem. I de större bruna biotit-individerna afskurna 
normalt mot den basiska spjelkningsytan visar sig ställvis 
utan skarp gräns långsträckta partier af ljusgrön hornblende, 
som visserligen närmast biotiten företer aggregatpolarisation, 
men i det inre homogen. Vinkeln mellan hornblendets och bio- 
titens positiva utsläckningsriktning är 25° å 28°, och då denna 
hos hornblendet går ungefär normalt mot den lamellära tvil- 
lingsstreckningen parallelt med nc-pl., som ställvis synes hos 
detsamma, så afviker således biotitens basiska plan omkr. 
63° (= 90°— 27°) från nämnda plan, och således 74°— 63° 
=s 11° (omkr.) från a-pl. (co P <x ) hos hornblendet, hvars 
utsläckningsvinkel således blir -  16°. 

En omständighet kan här förtjena anföras nämligen fö- 
rekomsten  af större  och mindre mörka fläckar utan skarp 


62 


begränsning i biotiten, tydligen identiska med s. k. „pleo- 
cliroitiska gårdar". Att de här förekomma talrikare än van- 
ligt står tydligen i samband med den ymnigare magnetithal- 
ten, i det att Michel-Lévy's förklaring af desamma, att de 
nämligen berodde på en större halt af jernrikare molekyler, 
här naturenligen låter tillämpa sig. 

Ett preparat af det i Pl. II, tig 2, aftecknade brottstyc- 
ket af chloritisk gneis visar en liknande sammanvexning mel- 
lan ljus, nästan färglös hornblende och svagt grönt färgad 
chlorit som den i föregående preparat mellan hornblende och 
biotit. En större långsträckt chlorit-individ med utsläckning 
parallelt med längdriktningen visar ett mindre parti dermed 
intimt och utan skarp gräns förenad pargasitartad amphibol, 
hvars utsläckningsriktning är omkring 27° från chloritens, 
således i det närmaste lika med den ofvannämnda mellan horn- 
blende och biotit. Chloriten intager således i detta brott- 
stycke biotitens plats i hornblendemetamorfosen. Hornblen- 
dets (pargasitens) egen utsläckning är här omkr. 20°, hvar- 
före således chloritens c-pl. och hornblendets a-pl. synes af- 
vika endast 7° från hvaranda. Det behöfver väl ej anmärkas, 
att denna bestämning endast kan vara approximativ, då icke 
kristallindividernas läge kan med säkerhet bestämmas. Dock 
framgår dcraf tydligt, att verkligen en regelbunden samman- 
vexning förefinnes, och att de båda nämnda planerna hos de 
tvenne med hvarandra förbundna mineralierna chlorit resp. 
biotit samt hornblende icke gå parallelt utan afvika från hvar- 
andra genom en bestämd mindre vinkel, sannolikt motsva- 
rande den för de långsträckta bladiga mikroliterna i bladigt 
afsöndrad amphibol och pyroxen (anthophyllit, hypersthen, 
diallag), af Tschermak (Ueber Pyroxen und Ampbibol, Mine- 
ral, Mitheil, 1871. 1 Heft p. 27) beräknad till 16° från a-pl. 
i diallag från Volpersdorf och af mig i malakolit från Ojamo 


63 

i Lojo funnen = 11» från c-axeln (de större mikroliterna) 
samt 7° från a-axeln (de mindre). (F. Wiik. Mineral medd. 
VII.26. Finska \ret Soc. Förli. B.XXIV). 

Vid  randen  af  nämnda chlorithaltiga gneisbrottstycke 
kan  man  redan  makroskopiskt  finna att  hornblendet  och 
chloriten nästan fullständigt äro ersatta af biotit,   I mikro- 
skopiskt preparat från  denna gränszon visade  sig icke mer 
något hornblende och blott obetydligt chlorit inom de större 
biotitlamellerna utan bestämd gräns  öfvergående den.  Fält- 
spatsindividerna  äro mycket grumliga och sålunda lätt skilj- 
bara  från  de klara (ivarindividerna.   Denna oklarhet måste 
hufvudsakligen  tillskrifvas  inpregnationen  i  orthoklasen  af 
små muscovit-lameller, som således här jemte biotiten måste 
anses  såsom  en produkt af metamorfosen.  En vidare åt- 
skilnad mellan denna gränzon och den inre delen är frånva- 
ron i  den  förra  af  magnetit,  som dermot temligen ymnigt 
förekommer i den  sednare, men biotiten är i stället ymnigt 
försedd med mörka fläckar och nålformiga mikroliter, stjern- 
formigt grupperade, hvilka ställvis förekomma äfven i chloriten. 
Då af detta preparat tydligen framgår, att chloriten i 
vissa fall kan uppkomma genom en metamorfos af hornblende, 
bildande sålunda en öfvergång mellan detta sednare och bio- 
tit, så kan man på grund deraf sluta, att äfven de i det fö- 
regående anförda af chloritskiffer eller gneis bestående brott- 
styckena i gneisgraniten norr om Brandö äfvenledes äro me- 
tamorfoser af hornblendegneis.   Ett mikroskopiskt preparat 
häraf visade utom blågröna chloritindivider långsträckta af- 
rundade individer af gulgrön epidot, hvars längdriktning (or- 
thodiagonalen) mestadels går parallelt med den förras basiska 
spjelkningsriktning, hvaraf den tydliga skiffriga strukturn be- 
tingas.  Enstaka lösryckta  chloritindivider anträffas i gneis- 
graniten invid gränsen.   I samband härmed kan anföras, att 


64 


den röda euritgneisen från hornblendegneisterrängen i södra 
delen af Ulrikasborgstrakten vid Helsingfors, som förekom- 
mer såsom brottstycken i den derstädes uppträdande pegma- 
titen, äfvensom en liknande röd gneis i norra delen af samma 
terräng, förekommande såsom brottstycken i gneisgranit, i 
stället för hornblende, som ingår i den med hornblenclegnei- 
sen vexellagrande röda gneisen, innehålla chlorit och epidot. 
Då nu peginatiten måste antagas hafva uppkommit genom 
öfverhettade kiselhaltiga solutioner och de ifrågavarande chlo- 
ritgneisbrottstyckena genomdragas af qvarzdrummer, hvilka 
tydligen uppstått på enahanda sätt, så kan man sluta till att 
vid bildandet af chloriten och epidoten öfverhettadt vatten 
varit i högre grad verksamt än vid bildningen af biotit och 
granat. 

I sammanhang härmed må vidare nämnas, att chlorit 
och epidot samt ställvis äfven något granat anträffas i den 
ofvanför nämnda oligoklas-gneisgraniten på Broberget vid Hel- 
singfors, der den såväl makro- som mikroskopiskt visar sig 
ha varit utsatt för ett starkt sidotryck, samt genomdrages af 
större pegmatitgångar samt finare qvarzdrummer. Vid sidorna 
af dessa sednare äfvensom i det inre af den hufvudsakligen 
af förvittrad plagioklas bestående bergarten finner man un- 
der mikroskopet chlorit och epidot tydligen uppkomna af 
hornblende, hvilken också anträffas i en syenitartad i nära 
förening med den hvita gneisgraniten stående bergart. I all- 
mänhet är den hvita gneisgraniten genom sin relativt större 
plagioklashalt äfven som genom sin halt af amfibol pyroxen 
eller bronzit, så t. ex. i den från Suomusjärvi, vid Tammer- 
fors och Borgå af mera basisk natur än den röda gneis- 
graniten. 

Såsom man redan makroskopiskt kan sluta till kan af 
biotit och således indirekte af hornblende äfven granat och 


65 


cordierit uppkomma. I det ofvannämnda hornblende-biotit- 
gneisbrottstycket från Botby finnas tcmligcn stora violetta 
granatindivider i allmänhet skarpt begränsade men afrundade 
och utan tydliga kristallkonturer, ymnigt genomträngda af 
qvarz, magnetitkorn samt biotitfjäll. 

I ett annat granat-biotitgneisfragment från Botby visar 
sig mikroskopiskt äfvenledes något hornblende (pargasit), 
hvaraf synes framgå, att det äfvenledes ursprungligen varit 
ett hornblendegneisbrottstycke. Då i den egentliga i sam- 
manhängande lägersystem uppträdande hornblendegneisen lika 
som i den inre, icke metamorfoserade delen af de större horn- 
blendegneisbrottstyckcna något granat icke förekommer, så 
framgår äfven deraf, att granat här är en metamorfosprodukt 
närmast af biotiten, af hvilken den vanligen är omgifven, och 
i hvilken den äfven ställvis synes utan skarp begränsning 
öfvergå. Granatindividerna äro här mindre och temligen rena. 
Blott i midten synes något främmande inpregnationer i form 
af små korn, hvilka dock vid starkare förstoring visa sig till 
större delen vara blotta hålrum, med dels afrundade dels kan- 
tiga konturer af rhombdodekaedrisk form. Granaten är me- 
stadels fullkomligt apolar; blott vid gränserna visar den stun- 
dom en svag inverkan på polariseradt ljus. 

Uti ett i en pegmatitgång förekommande granatgneis- 
brottstycke visa sig makroskopiskt de små granatkornen om- 
gifna på något afstånd af en krans af biotit samt afskilda 
derifrån genom mellanliggande qvarz. Denna sekundära gra- 
nat visar sig dock i mikroskopiskt preparat icke tydligt in- 
dividualiserad, utan utgöres af en hopgyttrad grynig massa 
utan bestämda konturer, hvilket väl kan betecknas såsom en 
börjande granatbildning. Här finner man äfven en och annan 
större fibrolitkristall. I större mängd synas fibrolitkristaller 
i de ofvanför anförda små gneisfragmenterna i pegmatit i horn- 


66 


blendegneisterrängen i Ulrikasborgstrakten vid Helsingfors, 
hvilka makroskopiskt synas bestå af nästan uteslutande små 
granater. Fibrolitnålarna äro här temligen stora samt sitta 
tätt till hvarandra i parallel ställning inneslutna i fältspat 
tillsammans med chlorit, biotit och granat sannolikt äfven 
cordierit. Granat, cordierit och fibrolit äro som bekant ofta 
redan makroskopiskt skönjbara i glimmergneisen. 

I ett preparat af ett corclieritgneisbrottstycke vid Dic- 
kursby visa sig större cordieritindivider afskilda från hvar- 
andra genom mellanliggande smärre qvarzkorn samt större 
och långsträckta biotitindivider, hvilkas ruggiga, liksom sön- 
derfrätta konturer häntyda på att de äro lemningar efter cor- 
dieritmetamorfosen. Enstaka större violetta granater med 
oregelbundna afrundade konturer förekomma äfven här och 
hvar. Vanligen äro de skarpt begränsade, men stundom fin- 
ner man dem äfven utan tydlig gräns öfvergå i den bruna 
biotiten. 

Det kan vara af intresse att jemföra denna genom en 
kemisk process förändrade biotit och den genom mekaniskt 
tryck påverkade glimmern i den granulitiska gneisgranitcn 
från Kassböle samt de deri förekommade brottstyckena. 
Hos denna sednare äro kanterna i allmänhet hela ehuru 
glimmerbladen söndrats i en mängd till en del ytterst små 
fragmenter, oregelbundet fördelade i den likformigt korniga 
blandningen af fältspat och qvarz. Biotiten är för öfrigt så- 
väl i granuliten som i dess brottstycken vanligen icke brun 
Utan grönfärgad, hvilket väl står i samband med den ringa 
magnetithalten i hornblendeskifferbrottstyckena. I ett större 
sådant med finkornigt skiffrig struktur visade sig i mikrosko- 
piskt preparat från det inre små långsträckta mörkgröna 
hornblendeindivider men inga magnctitkorn, deremot små af- 
rundade korn liknande titanitkornen i hornblendcgneisen men 


67 


färglösa eller svagt färgade. I ett preparat från metamor- 
foszonen syntes åter gulgrön biotit med epidot och något blå- 
grön chlorit. Den svagt gulaktiga epidoten företer ett något 
ovanligt utseende, i det den genom trycket söndrats i frag- 
raenter, som dels spridits isär, dels ännu sammanhållits till ett 
skenbart helt. Deremot har den mindre spröda biotiten i 
allmänhet bättre motstått trycket, Då epidoten äfven anträf- 
fas i granulit på sådana ställen der biotiten förekommer nå- 
got ymnigare synes den mig här hafva uppkommit af förstö- 
ringen af smärre gneis eller skifferfragment. Smärre afrun- 
dade korn, mindre söndrade än epidoten, från hvilka de för 
öfrigt skiljas genom en något i violett stötande färg, måste väl 
oaktadt sin svaga dubbelbrytning betraktas såsom granat, som 
således här är anomal. Att denna här framgått af biotit i 
likhet med förhållandet hos den i den normala gneisgraniten 
och dess brottstycken och icke, såsom J. Lehmann (Unter- 
suchungcn iiber die Entstehung der altkrystallinischen Schie- 
fergesteine p. 223) anser, tvärtom biotiten ur granat, kan 
slutas redan på grund af den likhet i öfrigt, som förefinnes 
mellan gneisgranit och dess granulitartade modifikation i af- 
seende på de resp. deri uppträdande brottstyckena. Ett pre- 
parat, som jag gjort af en granat, granulit från Waldheim i 
Sachsen, visade ett fullkomligt liknande förhållande mellan 
den violetta granaten och den bruna biotiten som i de ofvan- 
anförda granatgneisbrottstyckena. På ett ställe syntes en 
större afrundad granatkristall till hälften omgifven af glim- 
merfjäll, dels skarpt skilda derifrån dels äfven till hälften 
eller fullständigt inneslutna deri. 

Då såsom ofvanföre anförts vid fullständigare metamor- 
fos af hornblendegneisen denna erhåller en större eller min- 
dre likhet med biotitgneis, är det icke alltid lätt att afgöra 
om ett glimmergneisbrottstycke ursprungligen varit glimmer- 


gneis eller hornblendegneis. I allmänhet torde väl redan den 
yttre formen af brottstyckena kunna sägas vara bestämmande 
härvid (se ofvanför samt Pl. II. Fig. 1 och 3). Mikrosko- 
piskt utmärker sig glimmorgneisen från hornblendegneisen ge- 
nom föga eller ingen magnetit och en ofta ljusare färg hos 
biotiten. Från den i större sammanhängande massor upp- 
trädande glimmergneisen skiljer sig den fragmentariska föga 
eller intet. Ben mest karakteristiska beståndsdelen är gra- 
naten, som i de metamorfoserade gneisfragmenterna städse 
uppträder med afrundade konturer, men dercmot i den ur- 
sprungliga eller primära glimmergneisen visar skarpa kristall- 
konturer (ikositetraedern). Äfvcn mikroskopiska kristaller fö- 
rete i denna sednare gneis tydliga kristallkonturer, så t. ex. 
mörk violett färgade zirkonkristaller i den ofvanför nämnda 
biotit-gneisen vid Gammelstaden innehållande gula med qvarz 
inpregnerade cordieritindivider. Då enligt regeln kristaller med 
kantiga konturer förekomma hos primära, sådana med af- 
rundade hos sekundära metamorfoserade bergarter, så framgår 
häraf, att de älsta glimmergneisarterna äro ursprungliga (icke 
metamorfiska) ur öfverhettadt vatten utfälda kemiska sedi- 
menter. 

För fullständighetens skull må här ännu ett preparat 
anföras af det ofvanför nämnda felsitskifferbrottstycket från 
Dickursby, hvilket under mikroskopet företer en lagervexling 
af smala finkorniga mörka biotitrika lager och ljusa något 
gröfre korniga fältspat- och qvarzrikare lager. Då i allmän- 
het taget denna skiffer ganska mycket liknar den på liass- 
böle och annorstädes med hornblendeskiffer omvexlande fel- 
sitskiffern, så har den väl ursprungligen äfven varit en sådan, 
och visar sig sålunda denna lika litet påverkad af gneisgra- 
niten som biotitgneisen. 

Det är sålunda hufvudsakligen blott hornblendegneisen, 


69 

som genom kontakten med gneisgraniten undergått en högre 
grad af metamorfos ock detta mestadels blött i omkretsen af 
brottstyckena. Sammanställer man de i det föregående fram- 
stälda mikroskopiska data rörande denna metamorfos, så kom- 
mer man till följande slutresultat: 

Det mörkgröna homblendet i homblendegneisen har ge- 
nom kontakten med den röda gneisgraniten förvandlats till 

i) Ljusgrönt hornblende (Pargasit) och biotit. 

2) Ljust hornblende och cldorit. 

3) Chlorit och epidot. 

4) Biotit och granat {resp. cordicrit). 


Denna metamorfosserie är af intresse icke blott i geo- 
logiskt hänseende såsom tydligen bevisande den röda gneisgrani- 
tens natur af en ursprungligen eruptiv, smält flytande med 
öfverhettadt vatten inpregnerad magnia, utan äfvcn i mine- 
ralogiskt, såsom utvisande det nära genetiska sambandet mel- 
lan ifrågavarande silikater, hvilket för öfrigt äfven framgår 
af den nära överensstämmelsen i deras kemiska samman- 
sättning isynnerhet mellan den för de tre hufvudmineralierna 
i denna serie 

Amfibol: Biotit och Granat: 

r" (r;' r;") si4 o12 r;' k si3 oia 

Ännu tydligare visar sig relationen mellan amfibol och 
biotit resp. granat genom de af Scharizer (Jahrbuch fur Mi- 
neralogie 1884 Bd. II. p. 143) framstälda formlerna för am- 
fibolgruppen : 

Aktinolit = (Mg Fe)a Ca Si4 0la 
„Syntagmatit" =  (R'a R")a (Al Fe)2 Si, Oia 
Pargasit = (Mg Fe)a Al„ Si3 0la  + (Ra Ca)a Si 04 


70 


Den vigtigaste och allmännast förekommande metamor- 
fosen är onekligen den af amfibol, närmast pargasit, i biotit, 
hvilken sistnämnda i kemiskt hänseende motsvarar den s. k. 
Syntagmatiten eller pargasit — Ca2Si04. Vid biotitbildnin- 
gen bortgår sålunda calcium, och kalium inkommer i stället, 
hvilkct förklarar öfvergången af gneisgranitens röda mikro- 
kim i hvit plagioklas i omkretsen af hornblendegneisbrottstyc- 
kena. Äfven något kiselsyra bortgår i likhet med förhållan- 
det vid orthoklasens metamorfos i muscovit, och i sjelfva ver- 
ket finner man en klar qvarz afsatt närmast omkring de se- 
kundära biotitindividerna. Då nu äfven magnetit vid meta- 
morfosen enligt regeln försvinner eller uppgår i den nybil- 
dade biotiten, så kan man sålunda säga, att bergarten genom 
granitens inverkan i stället för en basisk erhållit en acid 
karakter. 

Men icke blott i kemiskt utan äfven i kristallokemiskt 
eller med andra ord i mineralogiskt afseende kan man finna 
en nära relation mellan ifrågavarande mineralier, hvilket kan 
lemna en ytterligare förklaring öfver deras metamorfos. Detta 
hoppas jag framdeles vid en allmän betraktning af minera- 
liernas molekularstruktur och deras genetiska samband i detta 
hänseende blifva i tillfälle att närmare ådagalägga. 


F. J.Wiik. Om brottstycken af gneis i gneisgranit 


PIL 


T, Lifiwendal's lith. tryckeri, Helsingtor 


..... 


P.J.Wiik. Om "brottstycken af gneis 1 gneisgranit 


Pl. II. 


Fy. 1./ 


i florn hleniieyneis. 


Fig. 2. 


P] Chloritefnei.fi. 


G-lim mera ne is. 


P "    1  G ne is g ra nit. 


endaVs lith. tryckeri, Hsisingfor: 


Oh 


F.J.Wiik. Om brottstycken af gneis i peisgranit. 


pi. in. 


M^SiC 


/    T\    M 


->- ' ~&   / 


■fr 


1  "'V7 


/ 


amrnMä 


mwMÅ^Y: 


h>Vj, 


^hfs- 3WI !'::> r,   r ■.■■■t:-. :w'. -Ti-^v.-j 

?^Ö-^TAW  '  "r  T^5    lV  -  ■ fjM  > f-V -  4f#Y 7: 

\ v- t5ä-~^-  -^c~* — t   \   o   \ \ ' '   i  -a / — • ■ , • / r ■ ■-,'■■•/ / * -■  /  /    ■ i     /  t .. L. -  "   \  ^*/w JV  ,-'■•*  * 


v 


f/W'/^ VVJ.I 


> 


£#■';*?; *s Vu 


1 1 

>    V   \.\   |  K 


-( -';0.:t/-r~/:-.-.-^;f.-,-'\  > 


* 'mw^miYp' ^'^ 


r~ ~| Morh och Ijtus TtomMende.    £ ''£-- 


*/x TruIJimefe/ 


Bio tit. 


\ LtewendaTa  lith. tryckeri. Helsingfors 


Ii 


BIDRAG 

TILL KlfflEDOM IF YESTRÅ FIILAIDS 


GLACIÅLA OCH POSTGLAGIALA BILDAR. 


II. 


(Med  S  taflo r.) 


AF 


HJALMAR GYLLING. 


9' 
i 

r; 

g< 
b: 
h: 
Ii 
k 

é 

d 

st 

jc 

u 


o: 
N 
ti 
n 
le 

Q 

a 

u 


ÅT 1882 lemnacle förf. häraf i en uppsats med titeln 
»Bidrag till kännedom af Vestra Finlands glaciala och post- 
glaciala bildningar" ett sammandrag af iakttagelser, som jag 
i nämnda hänseende gjort längs den då under byggnad va- 
dande Tammerfors — Wasa banan. Åtskilliga större skärnin- 
gar, de djupa dikesskaktningarne, äfvensom gräfningarne för 
brobyggnaderna lemnadc rätt intressanta uppslag i studiet af 
hithörande förhållanden. Men då den 285 verst långa ban- 
linjen under en sträcka af mer än 200 verst genomgick ett 
kupcradt bergsterräng in i landet, med förherrskande bild- 
ningar af kross- och rullstensgrus, så kommo mina iaktta- 
gelser äfven att företrädesvis gälla sagde bildningars uppträ- 
dande. På den stora sydösterbottniska slätten med sin ringa 
stigning af 2,77' på hundrade funnos nemligen inga större 
jordskaktningar, som hade möjliggjort en inblick i de här 
uppträdande lösa bildningarncs lagringsförbållanden. 

I en fullt lika hög grad är detta äfven fallet med det 
område, hvarifrån materialet till denna uppsats härstammar. 
^len vid mina undersökningar här hade jag till min disposi- 
tion en jordborr af 50 fots längd, och med denna var det 
möjligt att å de flesta punkter genomtränga hela serien af 
lösa jordartsbildningar ända till krossgruset, och från skilda, 
stundade djup skaffa sig profver af desamma. Dessutom 
underlättades undersökningen här i betydlig mån af de jem- 
förelsevis trånga, men ofta till en rätt ansenlig höjd med 
8'laciala  och postglaciala aflagringar utfyllda ådalarne.   Här 


74 

var det möjligt att på ett djup, vexlande mellan 35 och 50 
fot skaffa sig en profkarta af samtliga i den glaciala och 
postglaciala lagerserien ingående länkar, samt att studera 
deras lagringsförhållanden till hvarandra, något som å större 
sammanhängande fält med starkare utvecklad mäktighet hos 
de enskilda lagren ej alltid är möjligt. 

Ifrågavarande område upptager en areal af ungefär 16 
qvadratmil, samt utgör en del af Vestra Finlands kuststräcka, 
hvilken från trakten emellan städerna Raumo och Nystad 
sträcker sig 4 mil inåt land, till nejderna af Pyhäjärvi och 
Kjulo träsk i Säkylä och Kjulo socknar. Detsamma höjer 
sig småningom ifrån kusten inåt landet, och uppnår i sin 
östra del, vester och söder om Pyhäjärvi, på åtskilliga punk- 
ter en nivå, som närmar sig 300 fot. I afseende å sina 
vexlande nivåförhållanden låter området fördela sig i trenne 
skilda terränger, för hvilka gränslinjerna utgöra de nivåkur- 
vor, som angifva skilnaden i höjdförhållandena emellan 100 
och 200 samt emellan 200 fot och derutöfver. Det första 
terränget omfattar den ungefär 1 mil breda, lägst belägna 
landsträckan närmast hafvet, hvars höjd ej öfverskrider 
100 fot, Gränslinjen mot ost för detta terräng kan man 
tänka sig dragen från områdets nordvestra hörn i trakten af 
Vasarais by i Raumo socken öfver Kodisjoki, Padoi, Malkko, 
Kovero och Muddais byar till nejden af Kovio by i Letala 
socken. Här gör densamma en skarp knäformig böjning 
emot Pahajoki by i Letala sockens sydöstra hörn, vänder sig 
sedan emot Karjala kapellkyrka och går derifrån i VSVdig 
riktning till det ställe, der Letala, Vehmo och Virmo socken- 
råar sammanstöta, för att här återtaga och fortsätta sin förut 
innehafda direktion vester om Vihtjärvi sjö, längs vägen emel- 
lan Nystad och Åbo. 

I  nästan  samma riktning förlöper den gränslinje, som 


to 


åtskiljer de terräng, hvilkas höjdförhållanden under- och 
öfverstiga 200 fot. Noggrannare angifven vidtager den vid 
Neitamonjärvi, på gränsen emellan Eura och Lappi socknar, 
samt sträcker sig härifrån i rak sydostlig riktning till Hon- 
kilaks kyrka och vidare till södra ändan af Koskeljärvi. 
Härefter följer den rån emellan Eura, Yläne och Yirmo sock- 
nar till Vchmalais kapell kyrka, samt går härifrån slutligen 
i rak sydlig riktning till områdets sydliga gräns. 

Det är en lätt insedd omständighet att isynnerhet de 
glaciala aflagringarnes mäktighet i väsentlig mån skall vara 
betingad af de omvexlande höjdförhållanden, det terräng- 
företer, hvarpå de finnas afsatta. Det skulle emellertid föga 
bidraga till utredandet af de glaciala bildningarnes vexlande 
inäktighet om man blott i allmänhet på ett område ville 
jemföra denna sak med terrängens vexlande höjdförhållanden, 
utan måste man härvid utgå ifrån betraktandet af detaljför- 
hållandena å vissa bestämda punkter, för hvilka höjden öfver 
hafvet åtminstone närmelsevis är känd. Genom att hänföra 
de på hvarje af dessa punkter gjorda iakttagelserna af lag- 
ringsförhållandena och mäktigheten till undergrundens i 
hvarje fall kända höjdförhållanden, och genom att sam- 
manställa dessa sålunda erhållna resultat till ett helt, blir 
det först möjligt att skaffa sig en tillfredsställande öf- 
versigt af de skilda glaciala bildningarnes fördelning inom 
området. 

I planen för denna framställning ingår det derföre först 
att ifrån alla de punkter inom området, der jordborrningar 
blifvit företagna, lemna dels fullständiga profilteckningar af 
de inbördes lagringsförhållandena hos jordarterna, dels upp- 
gifter om de vigtigaste jordlagrens mäktighet, samt vidare 
uppgifter om undergrundens höjdförhållande å hvarje mot- 
svarande lokal.   Sammanfattningen  af de härigenom vunna 


76 


resultaten skall åskådliggöras i en skematisk profil som i 
från vest till ost sträcker sig öfver hela området. 

För att visa i hvilken mån den indelning och gruppe- 
ring af de glaciala och postglaciala hildningarne, jag här 
följt, är berättigad och hvilar på naturliga grunder skola 
resultaten af ett antal kemiska analyser, som jag i sådant 
afseende företagit å olika jordarter, slutligen framläggas. 
Derförinnan är det emellertid nödvändigt att lcmna några 
korta antydningar om den yttre fysiska beskaffenheten hos 
de jordarter, som här komma att beröras. 

Den första omedelbart på krossgruset hvilande jordar- 
ten är Glacialsand. Till sin beskaffenhet, och isynnerhet 
till sin färg vexlar den något efter arten af de bergarter, 
som ymnigast äro företrädda i de trakter, der glacialsanden 
uppträder. I ostligaste delen af området, der de starkt jern- 
haltiga diabaserna spela en förherrskade rol, är glacialsan- 
den alltid rostbrun eller rödfärgad. I mellersta delen af 
området har glacialsanden deremot alltid, såsom sammansatt 
af detritus från företrädesvis granitisk och gneisiga bergar- 
ter, en grå färg. I det förra fallet utgöres glacialsanden 
hufvudsakligen af små augit, fältspats och magnetitkorn samt 
af enskilda glimmerfjäll; i det senare fallet består hufvud- 
materialet af små qvarts- och orthoklaskorn. Glacialsanden 
besitter till åtskilnad från senare postglaciala sandbildningar 
en synnerlig finkornighet. Dess korns genomsnittsstorlek 
öfverskrider sällan 0,3 mm. 

På lägre nivåer innehar glacialsanden städse en obe- 
tydlig mäktighet, men utsväller på högre nivåer ställvis till 
en ganska betydande aflagring. Det förra är fallet emot 
kusten, det senare i områdets ostligaste delar. Huruvida 
glacialsanden företer någon skiktning, har då densamma ej i 
några skärningar varit tillgänglig, ej kunnas utrönas. 


it 


En deremot i de flesta fall synnerligen väl skiktad af- 
lagring är glaciallcran. Afven på större djup, der den i följd 
af en större vattenrikedom vid borrning befinnes lös, visar 
den sig dock efter upptagning och torkning vara försedd 
med en väl utpräglad skiktning eller hvarfvighet. Denna se- 
nare egenskap, vanligen föranledd af inlagring i leran utaf 
tunna sandskikt har gifvit upphof till glaciallerans benämning 
af hvarfvig lera. Till sin färg är glacialleran ofta brunfläckigt 
grå, och till sin konsistens i torkadt tillstånd föga samman- 
hängande. 

Likasom glacialleran nedantill underlagras af en sand- 
bildning så begränsas den stundom äfven upptill af en sådan, 
men en af ett senare datum, den s. k. postglacials anden. I 
följd af sin ringa mäktighet biifver denna sandaflagring ofvan- 
på glacialleran ofta obemärkt af iakttagaren, men står vid ett 
noggrannare aktgifvande dock temmeligen konstant att finna. 
Dess färg är vanligen grå eller blekgul, och dess kornighet 
betydligt större än glacialsandens, samt i medeltal uppgående 
till 0,7 å l,oo mm. 

Åtskilliga iakttagelser hafva vidhanden gifvit att post- 
glacialsanden och mosanden äro eqvivalenta bildningar på 
olika nivåer, men med ett något afvikande yttre, förorsakadt 
af den inverkan atmosferilierna fått utöfva på den i dagen 
liggande mosanden. 

Man kunde i geologiskt hänseende möjligen uppställa 
samma relation emellan postglacialsanden och mosanden, som 
den, hvilken eger rum emellan glacialsanden och den s. k. rull- 
sanden, den sandaflagring, som bekläder kärnan af rullstens- 
åsarne. Postglacialsanden begränsas upptill af postglacialle- 
ran (åkerleran), svämleran och svämsanden, antingen af livar 
och en skildt för sig, eller af alla tillsammantagna i ofvan 
uppräknade lagerföljd. 


78 


Postglaaalleran utmärker sig jemförd med glacialleran 
genom sin, genom hela dess massa herrskade likformighet 
och större lerrikedom, samt genom sin afsaknad af inblan- 
dade sandpartiklar. I fuktigt tillstånd besitter den dessutom 
en större plasticitet är glacialleran. Dess allmänt rådande 
färg är grå. Dessutom finner man hos åkerleran blott ytterst 
sä lian  den  för  glacialleran  så karakteristiska hvarfvigheten. 

Från åkerleran skiljer man svämleran lätt genom den 
senares i torrt tillstånd mindre specifika vigt, des sandhalt, 
dess ytterst fina skiktning och dess rika uppblandning med 
organiska rester. Då och då anträffas å svämlerans skikt- 
ytor aftryck af växters blad- och stjelkdelar. 

En afart af svämleran är den med organiska rester 
utomordentligt rikt, och med skal af diatomaceer stundom 
uppblandade becksvarta gyttjan. 

Svämsanden utgör blott en lerfattigare, sandrikare mo- 
difikation af svämleran, och innesluter liksom denna talrika 
organiska rester. Dess färg är vanligen grå och materialet 
till densamma utgöres hufvudsakligen af utslammade sand- 
korn ur de förut på stället befintliga äldre lösa bildningarne. 


Resultaten af jordborrningarne. 

Vi börja med redogörelsen för förhållandena å den ost- 
ligaste punkt af området, der jordborrningar blifvit företagna 
(Fig. 2, afd. I). Stället befinner sig söder om Kepola gård 
i Kjulo, och profillinjen å hvilken de här anlagde tre borr- 
hålen nedrefvos går i VNV riktning ungefär 3/4 verst från 
Kjulo träsks vestra strand. Terränget omedelbart invid Kjulo 
träsk befinner sig på 140' höjd öfver hafvet. 

Det första borrhålet invid stranden af Kjulo träsk nådde 
till 46 fot, och genomgick ofvanifrån nedtill följande jordlager: 


79 


I Svämsand till 4 fot. 
Svämlera „ 9 „ 
Postgläc. sand „ 10 „ 
Glaciallera 20,s „ 
Glacialsand 46 „ 
Krossgrus 

II A en obetydligt högre belägen bank genomgicks föl- 
jande lagerföljd: 

Mosand till 5 fot. 

Glaciallera „ 11  „ 

Glac. sand (genomgången)  „ 32  „ 

III i en åkerdäld (Konkka) Vester om föreg. 

Svämsand till 2l/2 fot. 

Svämlera „  71/*   „ 

Glaciallera „ 1472   » 

Glacialsand     „ 28    ,, 

IV i vestra brädden af fälten. 

Mosand till 6 fot. 

Glaciallera „ 13   „ 

Glac. sand „ 25   ., 

Den största mäktigheten hos glacialsanden å denna plats 
blifver enligt borrningarne 231/2 fot, hos glacialleran 107a 
fot, hos svämleran och svämsanden 9 fot. 

Emellan södra ändan af Kjulo träsk och Pyhäjärvi vid 
Säkylä by upptogs likaso en profillinie, i hvilken tvenne borr- 
hål andragtes.   (Fig. 1. Tar!. I.) 

I på rån emellan Säkylä och Kjulo, vid Palomäki torp, 
1 v. i SV fr. Kjulo träsk. 
Svämsand 
Svämlera 
Postgläc. sand 
Glaciallera „ 17 Va 


till 372 fot, 

n  * /a   B 
10 


80 


372 


9 


Glacialsand 46   fot. 

Krossgrus. 

II vid Sirttalanoja IV2 Y- SV om föreg. 

Svämlera till IV2 fot. 

Postglac. sand 
Glaciallera 
Glacialsand 
genomgången „ 24    „ 

III i förgreningen af Säkylä-Kjulo-Kankaanpää vägarne. 

Mosand till 2»/i fot. 

Glaciallera „   o1/2  „ 

Krossgrus. 
Profillinjen stiger från Kjulo träsk (140') emot Säkylä 
by (150').   Maximalmäktigheten för  glacialsanden å profilen 
är 28V2 f. för glacialleran J1/, fot, för svämleran och sväm- 
sandcn 12 f. 

Vid  en i Eura,  norrom  Kautua,  tvärs  öfver ådälden 
anlagd  serie  af jordborrningar  erhöllos  följande  resultat. 
Tafl. II. 
I på östra sidan af ån, ?/„ v. fr. åstranden. 


Fig. I 


Mosand 

till 2 

fot. 

Svämsand och 

Svämlera 

„   7 

t 

Postglaciallera 

„ 14 

5) 

Postglac. sand 

„ 15 

TI 

Glaciallera 

„ 21 

n 

Glacialsand 

„ 39 

n 

Krossgrus. 

II Sydost om ån, invid åstranden 

Svämsand 

till 5 

fot. 

Svämlera 

„ 12 

15 

Postglac. lera 

„ 16 

Ti 

81 


III tätt nordvest om ån. 


Svämlera 
Postglac. lera 


till 3 fot. 

7 

t 1(5 V2 „ 


Glac. lera 
Glac. sand 
Krossgrus. 
IV 200 famnar NV om ån. 

Mosand till 31/, fot. 

Glaciallera „   872   „ 

Glacial sand „ 107a „ 
Krossgrus. 
Terrängens böjd vid Kura, å uppgår i profillinjen på 
vestsidan ån till 120', på ostsidan till 130'. Den emot ven- 
stor felande fortsättningen af svämsand- och svämlerlagren 
härrör troligen af något vid ett starkare rattaflöde inträffadt 
ras, och bortförande af det nedrasade materialet. 

Den största mäktigheten hos glacialsanden i profilen från 
Kura blifver sålunda något öfver 18 fot, för glacialleran 7 
fot, och för postglacialleran samt svämbildningarne 16 fot. 
Profilen från Sukkula i Lappi öfvertvärar ådälden å största 
delen af dess brädd. Af de här anlagda tre bon-hålen nådde 
det andra i ordningen, tätt invid ån, på 50 fots djup ännu 
ej krossgruset. Den ytterst hårda och sammanpackade konsi- 
stens, som glacialsanden hade på förenämnda djup, låter en 
dock förmoda, att krossgruset ej kan befinna sig djupare 
undertill, än på sin höjd ll/ä eller 2 fot. 

Den vid borrningarne iakttagna lagerserien är följande. 
2. Tatl. II. 
I 500 fot vester om ån. 

Svämsand till B*/j fot. 

Svämlera „  872   „ 

Postglac. lera   „ lG1/2   „ 


Pig 


82 


Postglac. sand till 17  fot. 
Glaciallera „  20   „ 

Glac. sand „   201/2 „ 

II Straxt ost om ån. 

Torfdy o. svämsand till 1 


fot. 


Svämlera 

„  5Vs 

Gyttja 

„ 13 

Postglac. lera 

„ 21 

Postglac. sand 

„ 26 

Glac. lera 

„37 

Glac. sand genomg. 

,50 

III  Ost  om ån, på gränsen  af  Ivodikscnmaa åkrarne. 

Mosand (nedrasad) till :V/.2 fot. 

Svämsand „  4Va   „ 

Svämlera o. gyttja,  „   5    „ 

Postglac. lera „   9l/.2  „ 

Postglac. sand „ 10y2   „ 

Glac. lera „ 26    „ 

Glac. sand „ 2OV2   » 

Krossgrus. 
Den största, här observerade mäktiglieten hos glacial- 
sanden med tillskott af förmodade 2 fot till krossgruset, blif- 
ver sålunda 15 fot, för glacialleran 11 fot, för postglacialle- 
ran och syämbildningarne 21 fot. Terrängens höjd öfver 
hafvet, uppgår i ådälden till resp. 100 och 105 fot. 

Jordborrningax hafva inom området vidare blifvit ut- 
förda å nedanuppräknade punkter, från hvilka jag dock ej 
anser det nödigt att meddela några detaljprofiler, då lager- 
följden i de flesta fall här är mycket enkel, och blott utgö- 
res af ett fåtal länkar. Jag skall derföre inskränka mig till 
att lemna uppgifter om de vigtigaste jordlagrens mäktighet 
samt om hvarje lokals resp. höjd öfver hafvet. 


83 


Den första i ordningen af dessa lokaler befinner sig i 
riktningen från öster till Tester emellan Eura och Sukkula i 
Lappi, å Latosuo vid Laajoki by i Karjala kapell af Virmo 
socken. Med frånräknande af ett 19 fot mägtigt torfdylager 
befinner sig ytan för de derunder liggande jordbildningarne 
här 119 fot öfver hafvet. Glacialsanden har här en maxi- 
malmäktighet af 2 fot och glacialleran af 9 fot. Näst efter 
Laajoki och Lappi åt vester följer Pietarsno vid Katinhäntä 
by i Letala. Med en mäktighet för glacialleran af 11 fot, 
och glacialsand derunder till okändt djup. Ytan för den 
yngsta, närmast under torfdyn befintliga lerbildningen ligger 
97 fot öfver hafvet. I Rihmarahka, vid Leimnäki i Letala, 
hvars lösa bildningar under torfdyn befinna sig på 120 fots 
höjd öfver hafvet uppgick glaciallerans mäktighet till blott 
4 fot, och den derunder liggande glacialsandens till 5 fot. I 
Luodesuo kärr, emellan Sillantaka och Valkko byar i Letala, 
med en höjd af 40 fot öfver hafvet, hade glacialleran en 
mäktighet af 10 fot, glacialsanden en sådan af l1/2 till 2 fot. 
1 kärret vest om Kovero by i Letala, med en höjd öfver 
hafvet af 4(i fot, uppgår glaciallerans mäktighet till 9 fot. 

1 Isosuo kärr invid Untamala i Letala (höjd öfver haf- 
vet .'55 f.) befanns glacialleran vara 13 fot mäktig; i Valkia- 
meri uttorkade träsk, ost om Sundholm, 3, 59 fot öfver haf- 
vet, innehade glacialleran en mäktighet af 15 fot. 

En sammanställning af dessa data beträffande glacial- 
sandens och glaciallerans mäktighet visar hos den förra ett 
ifrån ost till vest gående aftagande af dess mäktighet, hos 
den senare ett i samma riktning gående tilltagande af mäk- 
tigheten. Följande tablå åskådliggör detta förhållande ännu 
mera. 


84 


Lokal. 

Säkylä 

Kjulo 

Eura 

Lappi 

Laajoki 

Leinmäki 

Katinhäntä 

Luodesuo 

Kovero 

Untamala 

Valkimeri 


Glac. sand. 
makt. 

28' 
25' 
18' 
15' 

4' 

5' 

2 
1 

0 


Glac. lera. 
makt. 

iov2' 

7' 
11' 

5' 

4' 
11' 
10' 

0' 
13/ 
15' 


Höjd öfver liafvet. 

150—140' 

140' 

130—120' 

105—100' 

119' 

120' 

97' 

40' 

46' 

36! 

3,59 


Detta förhållande kan ej uppfattas annorlunda än så- 
som stående i omedelbart sammanhang med den olika art af 
afsättningsbildningar som glacialsanden och glacialleran äro. 
Den förra, utvecklad med större mäktighet på högre nivå 
måste uppfattas såsom en grundvattensbildning, den senare 
med sin starkare utvecklade mäktighet på lägre nivå måste 
i motsats till den förra uppfattas såsom en djupvattens bild- 
ning. 

Tänka vi oss åter de skilda ler- och. sandat! agringarne 
jemförda med hvarandra med hänsyn till den i hvarje fall 
blottade undergrundens höjd öfver hafvet, så framstår äfven 
då, såsom följande sammanställning utvisar ett intimt beroende 
(oafsedt några få afvikelser) hos de resp. athigringarnas mäk- 
tighet af undergrundens relativa, höjd. 

Glacials andens mäktighet å de skilda lokalerna står i 
ett direkt förhållande till ställets höjd öfver hafvet, (jlaeial- 
lerans i ett omvändt. 


85 


Lokal. 

Undergrund. 

Glac. sand. 

Glac. lera 

höjd öfver hafvot. 

makt. 

makt. 

Leinrnäki 

108' 

5' 

4' 

Laajoki 

108' 

4' 

5' 

Säkylä    +104'— 94' 

28' 

m 

Kjulo 

+94' 

25' 

iov2' 

Katinhäntä 

+ 75' 

— 

11/ 

Eura 

+ 72' 

18' 

7' 

Lappi 

+50' 

15' 

11' 

Luodcsuo 

+ 24' 

2' 

10' 

Kovero 

+24' 

1' 

9' 

Uatamala 

+2' 

Vi' 

18' 

Valkiameri 

+31' 

0' 

15' 

A Tan. III har jag i 011 profilteckning skomatiskt sökt 
sammanställa iakttagelserna, i detta afseende från ofvanan- 
förda orter. De icke i samma linje från ost till vest liggande 
punkterna äro projicerade å profillinjen med sitt behöriga, 
läge i förhållande till de inom linjen fallande orterna,. Ifrån 
all annan konfiguration af terrängen, än den, som föranledes 
af undergrundens relativa höjdförhållanden, har blifvit frän- 
sedt. Genom ett sådant arrangement vinner profilen i öfver- 
sigtlighet, och förlorar knappt något i natnrtrogenhet. 

Endast tre olika lagerfärger äro i profilen införda: en 
för glacialsanden, en för glacialleran och en gemensam för 
alla de postglaciala bildningarne ända upp till torfdyn. Den 
sista har af öfversigtlighetsskäl helt och hållet blifvit bort- 
lemnad, och ytkonturen för de postglaciala bildningarne fast- 
ställd till dess verkliga nivå. Det är ej svårt att vid en 
flyktig blick på profilen finna i hvilket, såsom redan antydts, 
omvändt förhållande aflagringarne af glacialsand och glacial- 
lera stå till hvarandra med hänsyn till terrängets höjd öfver 
hafvet. 


Analyser å leror. 


Det synes vara af behofvet påkalladt att utfinna någon 
tillförlitlig och på samma gång praktiskt användbar metod 
att med bestämdhet åtskilja de hvarandra ofta nog till det 
yttre så liknande och med hvarandra lätt förvexlade lerar- 
terna, glaciallera, postglaeiallera och svämlera. 

Af åtskilliga agronomiska författare är det redan ådaga- 
lagt att mekaniska slamanalyser, så gagneliga de i öfrigt 
kunna vara för en uppskattning af jordens boniterings värde, 
ej föra till det åstundäde målet af ett bestämdt åtskiljande 
emellan olika lerarter. Jemförelsevis ringa nytta har också 
härflutit ur de talrika, bauschanalyser, genom upplösande af 
analysmaterialet med Kali-Natronkarbonat, som verkställts å 
leror. Förutom den tidsutdrägt de förorsaka, omöjliggöra de 
bestämmandet af sandhalten i leran. Äfven de analyser, som 
utförts genom behandling af det, finpulveriseradc, men oglöd- 
gade materialet lemna, livad bestämmandet af mängden af 
organiska inblandningar angår, åtskilligt öfrigt att önska. 
Utsätter mån deremot den förut vid 100° torkade rinpulveri- 
serade lersubstansen för glödgning, som i hvarje fall bör 
vara lika länge, fortgå med samma, häftighet, samt först, af- 
brytas då, när den glödgade substansen erhållit en högröd färg, 
så erhåller man i den genom glödgningen uppkomna förlu- 
sten ett procérittal, som för de skilda lerarterna är olika, och 
för en och samma lerart blott varierar inom jemförelsevis 
trånga gränser.   Denna procent är 

för giacialsanden   2— .'!%• 

„  glacialleran    4 — h "/„. 

„  postgiac. leran  (i — 7 "/o. 

„  svämleran d> — 20 %. 

Behandlas  den  sålunda  glödgade  lersubstansen i vissa tim- 


87 

mars tid med koncentrerad saltsyra under kokning, tills den 
uttvättade olösta återstoden blifvit fullkomligt hvit, så har 
man i den procentmängd, som denna olösta återstod utgör 
af hela protionen, en ytterligare hållpunkt för bedömandet 
af lerans natur. Denna procenthalt är i motsats till procen- 
ten af glödgningsförlusten, hos de äldsta leraflagringarna 
störst, hos de yngsta minst, samt utgör' 

för glacialsanden emellan 80 — 90 %. 

„  glacialleran      „ 75—80%. 

„  postglac. leran   „ 70—75%. 

„  svämleran      „ 60 — 70%. 

Med ledning af dessa tvenne karakteristiska egenska- 
per hos lerorna, deras tilltagande glödgningsförlust och afta- 
gandc olöslighet ju högre man uppstiger i lagerscrien, samt 
på dem grundade bestämmelser är det möjligt att på ett en- 
kelt och bekvämt sätt förvissa sig om arten af en lera,. 
Följande tablå öfver utförda bestämmelser i detta afsoende 
lemnar en öfversigt af lerornas och glacialsandens förhållande 
vid ofvanskildrade behandling. Fullständiga analyser å de 
flesta af de profver, som här anföras, återfinnas i Beskrifnin- 
gen till kartbladet N:o 12 af Kinl. Geol. Undersökning. 

(ilaeiatsand. 


Glödgningsförlust . 

Olöst återstod . . . 


Kjulo — Kepola. 

201/,— 4G»/2 fot. 


2,:i2 
87,67 


Kjulo — Säkylä. 
9—24.   II. 


2,53, 

87,41 


88 


Glödgningsförlust . 

Olöst återstod   . . 


Glaciallcra. 


Posttflaciallera. 


Glödgningsförlust 

Olöst återstod . . 

Untamala 

Letala. 
I.   10—24'. 

Kovero. 
Letala. 

Yläne 
ådäld. 

Laajoki. 
Virmo. 

Eura 

ådäld. 

I.   10—14'. 

Luodesuo 
Letala, 
7—17. I. 

6,00 

76,09 

5,8» 

73,41 

6,39 
71,34 

6,03 

7<),oo 

(i, 09 

69,oo 

6,5, 

74,u 

Suämlera och nyttja. 


Sötvatten sv. lera. 

Saltvatten sv lera. 

Virmo. 
Laajoki. 

Lappi. 
Sukknla. 

Hirelahti. 
P3'hämaa. 

Anttila. 
Raumo. 

Glödgningsförlust 
Olöst återstod  . . 

16,14 

15,19 

13,02 

19,61 

67,o, 

65,77 

66,8i 

64,33 

Såsom man finner äro de angifna gränserna för varia- 
tionerna inom de skilda lergrupperna tcmmeligen konstanta, 
om ock någon mindre afvikelse utöfver dessa gränser en och 
annan gång eger rum. 


89 


Förklaring till Figg. å taft. I och II. 

Fig. 1 och 2.  Tafl. I. 
a = glacialsand. 
b = glaciallera. 
c = postglacialsand. 
d = svämlera. 
c — svämsand. 

Fig. 1.  Tafl. II. 
a = glac. sand. 
b  = glac. leva. 
c = postglac. sand. 
cl = postglac. lera. 
f = svämlera. 
g = svämsand. 

Fig. 2.   Tafl. II. 

a = glac. sand. 

b = glac. lera. 

c = postglac. sand. 

cl = postglac. lera. 

e = gyttja. 

/" = svämlera. 

// = svämsand. 


TafI.II. 


Pig.l. 


1200 foi. 


Fié, 2, 


//. 


/// 


wkd- 

~-1tO' 


H b. 
E2 -700 


.?<? 


^ö(? Ä#. 


F. LiewendaTs litii. tryckeri, Heisin_qfors. 


Tal'l. III. 


F. LILWENCAL'3  LITH  TRYCKERI, HELSINGFORS. 


IAKTTAGELSER 


OFVEE 


ISVATTNETS SALTHALT oci TEMPERATUB 


FINLANDS SYDVESTRA SKÄRGÅRD 


OCH 


BOTTNISKA VIKEN 


SOMMAREN  1887, 


OSC.  NORDQVIST. 


MED 2 TAFLOB. 


X efterföljande uppsats meddelas resultaten af de iaktta- 
gelser angående vattnets saltlialt och temperatur, som jag 
denna sommar var i tillfälle att göra under en med af Kej- 
serliga Senaten i Finland beviljade medel företagen resa till 
Sydvestra skärgården och Bottniska viken, hvars hufvudsak- 
liga syfte var att undersöka djurlifvet i hafvet utanför vår 
vestra kust. Oaktadt dessa iakttagelser äro mycket ofull- 
ständiga och härröra från en alltför kort tid för att tillåta 
några bestående allmänna slutsatsers dragande, kunna de 
dock tjena till att fästa uppmärksamheten på några högst 
anmärkningsvärda och hittils antingen alls icke eller också 
för litet beaktade företeelser beträffande fördelningen af 
vattnets temperatur och saltlialt i våra haf. Uti ett senare 
arbete tänker jag redogöra för resultaten af mina under- 
sökningar öfver de besökta hafvens djurlif. För det att jag 
blifvit satt i tillfälle att undersöka dessa hafs fysikaliska och 
faunistiska förhållanden, står jag i största tacksamhetsskuld 
först och främst till Kejserliga Senaten, som beviljat de nödiga 
medlen samt dernäst till de personer, som genom sitt intresse 
och bistånd medverkat till företagets befrämjande. Särskildt 
tackskyldig är jag Herr Generaltulldirektören H. Höckert för 


94 

mig beviljadt tillstånd att få följa med på tullångbåtarue 
Falken och Vartio på deras kryssningar i Sydvestra skär- 
gården och norra ändan af Bottniska viken, hvarigenom det 
blef mig möjligt att utsträcka mina undersökningar betyd- 
ligt längre ut från land, än om jag endast haft roddbåtar 
till mitt förfogande, och dernäst befälhafvarene på dessa ångbå- 
tar kaptenerne J. F. Bäckman och M. Tybäck samt Herrar Offi- 
cerare vid Finska sjömätningsexpeditionen på Bottniska viken, 
isynnerhet Major Selin och löjtnanterne G. Majander och K. 
Samsonoff, hvilka alla genom sitt vänliga bistånd underlät- 
tat mitt arbete och, af hvilka den sistnämnde gjort sig den 
stora mödan att upprätta den i slutet af denna uppsats bi- 
fogade tabellen öfver tiderna för fyrarnes tandning och släck- 
ning. Herr Professor Edw. Hjelt har godhetsfullt under- 
kastat de af mig hemförda vattenprofven kemisk analys, 
hvars resultater af honom komma att särskildt publiceras i 
dessa „Bidrag". Slutligen må det tillåtas mig att uttala 
mitt hjärtliga tack till Herr Professor A. J. Malmgren för 
det af honom tagna initiativet till denna resa och för det 
intresse och den välvilja, som han nu liksom vid så många 
tidigare tillfällen bevisat mina vetenskapliga sträfvanden. 


Vid betraktandet af en djupkarta öfver Östersjön fin- 
ner man, att Åland jemte hela den sydvestra skärgården 
bilda en från sydvestra delen af Finlands fastland utskju- 
tande halfö, hvilken delvis är betäckt af hafvet. Ur detta 
uppskjuta de talrika höjderna, som bilda skären. Denna 
halfö är en skiljemur mellan Bottniska viken och Östersjön. 
Vester om Åland förbinder det djupa Ålands haf dessa båda 
stora vattenbäcken med hvarandra.  Söder om Ålands haf 


95 

sträcker sig dock en bank på omkring 40 meters djup i en 
åt SO konvex båge från sydligaste Åland (Föglö) till Stock- 
holms norra skärgård. Denna bank åtskiljer Ålands haf 
från det söder om detsamma belägna stora mellersta Öster- 
sjöbäckenet och gör att det i afseende å vattnets salthalt 
och djurverld mer öfverensstämmer med Bottniska viken än 
med Östersjön. Det torde derför vara riktigast att räkna 
Ålands haf till Bottniska viken. 

I afseende på bottnens konfiguration kan hafvet inom 
Sydvestra skärgården föras livarken till Bottniska viken el- 
ler till Östersjön. Denna bildar, som jag redan sagt, en 
från Finlands fastland åt rester utskjutande delvis af haf- 
vet betäckt halfö. Detta vattenområde, som i vester be- 
gränsas af „fasta Åland", i öster af Finlands sydvestkust, 
öfverensstämmer såväl till vattnets salthalt som till den deraf 
beroende faunans sammansättning betydligt mera med Öster- 
sjön än med Bottniska viken, hvarför jag i det följande, i 
likhet med Ignatius •), vill räkna det till Östersjön. För 
korthetens skull kommer jag att kalla det Skärgårdshafvet. 
Gränsen mellan Bottniska viken och Östersjön skulle såle- 
des öster om Åland lämpligast kunna dragas från nordöstra 
delen af fasta Åland (Sunds socken) till Töfsala socken på 
fastlandet. Vester om Åland skulle denna gräns gå längs 
den ofvannämnda banken söder om Ålands haf. 

Den sålunda begränsade Bottniska viken består af 
trenne från hvarandra skilda, olika djupa bäcken, nemligen 
1) Ålands haf, 2) Bottenhafvet och 3) Bottenviken. 

Det största djupet på Ålands haf är enligt det ryska 
Sjökortet af 1884 150 engelska famnar (274 meter) och fin- 


■')  K. B. P. Ignatius,  Finlands 
gare.  T.  Helsingfors 1881.  Sid. 100. 


eografi.   Handbok  för medbor- 


96 

nes något söder om den räta lime som förbinder Understens 
fyr på svenska sidan med Hellmans fyr på Signils skär 1). 
Enligt Ackermann 2) är Bottenhafvets största djup 271 me- 
ter och beläget vid 62° 51' N. br. och 18° 45v E. 1. Gb. 
Detsamma är således endast 3 meter mindre än Ålands hats- 
Bottenvikens maximidjup är endast 129 meter3). Af dessa 
haf är således Ålands haf djupast, Bottenviken grundast. 
Alla tre haf ven äro djupast i nordvestra delen. Samma för- 
hållande återfinnes äfven i Ladoga och åtskilliga andra fin- 
ska insjöar. 

Vattnets salthalt. 


Ur de undersökningar som anstalts af den tyska Pom- 
merania expeditionen år 1871 4) hufvudsakligen i södra de- 
len af Östersjön och af Professor Max Braun 5) utanför Est- 
lands kuster framgår: 

1) att vattnets salthalt öfverallt inom det stora östra 
bäckenet (Ackermanns begränsning) är obetydlig och varie- 


') Enligt Ackermanns arbete „Bei,träge zur physiscken Gteogra- 
phie der Ostsee. Hamburg 1883", s. 26 skulle Ålands hafs största 
djup vara 300 meter och vara beläget 920 met. söder om Gislan (Sig- 
nils skär). På detta ställe har jag dock icke kunnat finna mer än 230 
meters djup. 

2) 1. c. p. 27. 

3) 1. c. p. 28. 

*) Jahresbericht der Commission zur wissenschaftlichen Unter- 
suchung der deutschen Meere in Kiel fiir das Jahr 1871. 1. Jahrgang. 
Berlin 1873. 

6) Physikalische und biologische Untersuchungen im westlicken 
Theile des finnischen Meerbusens (Areh. f. d. Naturkunde Liv-, Ehst- 
und Kurlands.   Ser. II, B. X. Lief.   1) Dorpat 1884. 


97 


rar vid ytan oftast mellan 0,75 och 0,6 %; på bottnen öf- 
verstiger den sällan 1 %; 

2) att vattnets salthalt endast obetydligt aftager från 
Östersjöns sydkust till dess norra del; 

3) att salthalten i allmänhet tilltager från ytan mot 
bottnen ; 

4) att salthalten är större vid Östersjöns ostkust än 
vid samma bredd på vestkusten. 

Finska vikens salthalt aftager småningom från vester 
mot öster, så att vattnet i dess östra ända är nästan all- 
deles sött. Man har derför kallat Finska viken en mot haf- 
vet öppen insjö. 

Emedan Bottniska viken är bättre afskild från Öster- 
sjön än Finska viken, framträder skilna'den i vattnets salt- 
halt bestämdare mellan de båda förstnämnda hafven än 
mellan Östersjön och Finska viken. Mellan Bottniska vi- 
kens båda hufvudafdelningar, Bottenhafvet och Bottenvi- 
ken, bildar Qvarken en tydlig gräns äfven i hänseende till 
vattnets salthalt. Inom Bottenhafvet synes salthalten vara 
nästan oförändrad från Åland i söder ända till Gåshällan i 
norr, och på samma sätt synes vattnets salthalt inom Bot- 
tenviken endast obetydligt aftaga från Qvarken (vid Vals- 
öarne) till Brahestad. I vikens norra ända märkes ett starkt 
aftagande i vattnets sälta, hvilket beror af de många stora 
elfvar, som här utmynna. 

Dessa omständigheter framträda tydligt på den bifo- 
gade grafiska tabellen 1 (Tafl. I) öfver ytvattnets salthalt på fin- 
ska sidan af Bottniska viken. Den ovanligt höga procenten vid 
Vidskär och Högklubb beror antagligen på en tillfällig upp- 
blandning af ytvattnet med de saltrikare undre vattenlagren. 
Som af observationstabellen i slutet af denna uppsats 
synes, varierade ytvattnets salthalt uti Skärgårdshafvet mel- 


98 


lan 0,681 % x) (på Gullkrona fjärden 7/7 efter en stark storm 
som uppblandat vattnet) och 576 % (Delet ,3/7). Ännu vid 
Högklubb (utanför Kristinestad) var densamma i ett sund 
närmast land 0,590 %> utanför Gåshällan 0,563 2) och 2 
min. W. om Södra Björkö var den ännu 0,537 %• 

För jemförelsens skull vill jag här anföra de tal som 
Ekman 3) beräknat ur Edlunds uppgifter öfver vattnets spe- 
cifika vigt på svenska sidan af Bottenhafvet: 
NE om Gefle, 60° 51' N., 17° 46' E. Gr., «/, . 0,48 %. 
E om Söderhamn, 61 ° 11'. 17 u 35', 23/7 .... 0,46 ... 
SE om Hernösand, 62 ° 30', 18 ° 14', 18/7   .   .   .   0,42  „ 

Då dessa observationer äro gjorda under samma års- 
tid som mina, låta de direkte jemföra sig med dessa och 
visa, att salthalten vid Bottenhafvets vestra kust är betyd- 
ligt lägre än på samma breddgrad vid östra kusten. Denna 
omständighet har redan Ekman påpekat och sökt förklara 
genom det „mycket betydligare tillflödet af färskvatten från 
Svenska än från Finska sidan" 4). En observation, som jag 
den 12 juli gjorde på Ålands haf, söder om Gislan utvisade. 


*) Dessa tal äro beräknade ur areometerobservationer och något 
högre än de tal, till hvilka Herr Professor Edw. Hjelt kommit genom 
kemisk analys af de hemförda vattenprofven. Till samma resultat, nem- 
ligen att ur areometer-observationer nästan alltid erhålles en något hö- 
gre saltprocent än genom kemisk analys, hafva undersökningarne under 
den tyska Pommerania Expeditionen ledt. 

2) Struwe, som tidigare bestämt vattnets salthalt ungefär på samma 
ställen som jag, angifvcr den något lägre, nemligen till 0,54 % yid Kri- 
stinestad och 0,51 % vid Gåshällan (P. L. Ekman, Om hafsvatt.net ut- 
med Bohuslänska kusten, sid. 30. i: Vet. Akad. Handl. Ny följd. B. 
IX 1870). 

3) 1. c, p. 30. 
*) 1. c. p. 30. 


99 


att ytvattnet der innehöll endast 0,524 % *) salter, således 
mindre än vid finska kusten något söder om (norra) Qvarken. 

Detta saltlialtens aftagande från öster mot vester sy- 
nes vara märkbart redan på ganska korta sträckor. Så- 
lunda var ytvattnets salthalt vid Högklubb den 17 juli på 
eftermiddagen 0,590 %, följande förmiddag var den 9 mi- 
nuter W om samma ställe 0,563 % och ytterligare 14 mi- 
nuter åt W från sistnämnda punkt endast 0,550 %. På en 
större sträcka framträder detta förhållande vid en jemförelse 
af observationerna vid Örö, Utö, Kökar och Gislan, hvilket 
den grafiska tab. 2 (Tafl. I) åskådliggör. Oaktadt Gislan är 
belägen något nordligare än de öfriga observationspunkterna, 
torde detta dock icke i nämnvärd mån inverka på kur- 
vans form. 

Vid granskningen af bottenvattenprofven framgick, att 
det saltrikaste vattnet (0,878 %) erhölls vid Kökar från 146 
meters djup. Detta är äfven naturligt, emedan på detta 
ställe en djup undervattensfjord skjuter in norrut från det 
stora mellersta Östersjöbäckenet. Längs denna undervat- 
tensfjord har det tunga vattnet kunnat tränga norrut till 
det ställe, der jag tog det. 

Inom Skärgårdshafvet är bottenvattnets salthalt myc- 
ket varierande och beror såväl af ortens läge som af dju- 
pet. Den högsta salthalten inom detta område (0,721 %) 
observerade jag hos bottenvattnet vid Utö fyr (djup 104 
met.), hvilket kunde förutses såväl af ortens sydliga läge i 


') Denna sistnämnda iakttagelse öfverensstämmer dock icke med 
det tal, 0,592 •/„, som Ekman (I. c. p. 30) efter Forchhammer uppgifver 
såsom ytvattnets saltprocent i Ålands haf vid Svartklubben. Emedan 
årstiden då denna observation blifvit gjord icke är angifven, kan den 
icke direkt jemföras med öfriga här anförda observationer, ty som be- 
kant varierar ytvattnets salthalt betydligt under olika årstider. 


100 


sjelfva hafsbandet som af det ansenliga djupet. Den min- 
sta saltprocenten, 0,642, fann jag i Delet N om Måshaga 
hos vatten från 52 meters djup. 

En anmärkningsvärdt låg salthalt, 0,616 %, hade det 
af mig från 218 meters djup på Ålands haf söder om G-is- 
lan tagna vattenprofvet. Detta är så mycket egendomli- 
gare som de af Widegren och Nyström utanför Svartklub- 
ben tagna profven enligt Forchhammer *) innehöllo följande 
saltmängder : 

från ytan 0,592 °/°. 

,,   50 famnars (89 met.) djup .   0,725  „ 
„ 100     „    (178   „  )   „  .   0,747  ■„ 
„ 158     ,,    (282   „  )   „  .   0,750  „ 
Då jag  från nämnda ställe endast har ett vattenprof 
— sjögång  hindrade  arbetets  fortsättande ■ — är  det möj- 
ligt, att apparaten skulle hafva under någon häftigare sling- 
ring  af ångbåten slutit sig, redan innan den kom ned till 
bottnen, eller också  öppnat sig vid upphalandet, så att det 
erhållna  vattnet icke skulle vara från bottnen.   Önskvärdt 
vore derför att framdeles erhålla flere uppgifter om salthal- 
ten hos vattnet från olika djup och olika delar af Ålands haf. 
På Bottenhafvet har jag tagit bottenvattenprofver en- 
dast från  två  ställen, nemligen 23 min. W. om Högklubb 
från 91 meters djup och 5,5 min. N 62 ° W från Gåshällan 
från  30  meters djup.   På båda ställena befans bottenvatt- 
net hafva en salthalt af 0,603 %.  Den omständigheten, att 
salthalten  på  dessa ställen var densamma, oaktadt de äro 
ganska långt aflägsnade från hvarandra, tyder på, att denna 
inom Bottenhafvet måste vara ganska jemn. 

Ett särdeles starkt fall i vattnets salthalt inträffar vid 


') Ekman, l. c. p. 30. 


101 


Qvarken. Medan ytvattnet ännu vid södra Björkö innehöll 
0,537 % salter, sjönk procenten på Beplot fjärden till 0,445 
%• Ännu betydligt lägre var den uti sjelfva Östra Qvar- 
ken, N och NW om Valsöarne, der den uppgick endast till 
0,367 %. Närmast finska kusten iakttogs sistnämnda salt- 
halt hos ytvattnet ännu på Yxpila redd (Gamla Karleby) 
och 5 min. utanför Pyhäjoki hade den gått ned endast till 
0.341 °/o- Enligt Struwe skall ytvattnet ännu vid Brahe- 
stad hafva samma salthalt (0,34 %)• 

Emedan flere vattenrika floder utfalla i norra ändan 
af Bottenviken, är det naturligt, att vattnet här måste vara 
föga salt. Kedan genom sin bruna färg skiljer det sig från 
vattnet i Bottenhafvet ända till Qvarken, som är grönt. 
Ytvattnets salthalt uti hafvet mellan Uleåborg och Torneå 
uppgick i början af Augusti till högst 0,223 %. Vid Sarvi 
fiskläge 14 min. söder om Torneå observerade jag ännu 
0,170 °/0. 

Bottenvattnets salthalt synes i Östra Qvarken vara 
mycket olika på olika ställen, hvilket framgår af de två 
NW om Valsöarne från nära hvarandra belägna punkter 
tagna vattenprofven. Det ena af dessa, som togs på 27 
meters djup befans hålla 0,537 °/o salter, det andra från 36 
meters djup endast 0,419 %• Förklaringen härtill torde 
böra sökas i strömförhållanden. De bottenvattenprofver, som 
togos mellan Uleåborg och Torneå från djup mellan 22 och 
36 meter hade alla en salthalt af något öfver 0,3 %• 

Ganska nära öfverensstämmande med dessa mätningar 
äro Kroks *) bestämningar i Haparanda skären. Krok fann 
följande, värden: 

') Bidrag till kännedom om algfloran i inro Östersjön och Bott- 
niska viken (Öfv. K. Vet.-Ak. Förh. 1870. Sid. 69) citerad etter ic- 
kermann. Ostsee, s. 163. 


102 

Ytvattnet vid Malörn 0,1505. 

4 meters djup: vid Salmi 0,2063. 

9    „ „   vid Malörn 0,2818. 

Vattnets temperatur. 

För en fullständig framställning af värmets fördelning 
i Skärgårdshafvet och Bottniska viken saknas ännu tillräck- 
ligt material. År 1877 anstälde visserligen en svensk ex- 
pedition under ledning af Professor F. L Ekman en syste- 
matiskt utförd hydrografisk undersökning af Östersjön på 
kanonbåten „Alfhild" och sjömätningsfartyget „af Klint". 
Under en månads tid hann denna expedition „ganska full- 
ständigt undersöka värmets och salthaltens fördelning inom 
hela det vattenområde, som sträcker sig från nordligaste än- 
dan af Bottniska viken till en linie dragen mellan Skagens 
udde och Arendal i Norge. Undersökningarna utfördes i 
riktningen af 34 på förhand valda linier, af hvilka flertalet 
sträckte sig ungefär vinkelrätt från svenska landet till den 
motsatta kusten. Öfver 1800 mätningar af vattnets värme- 
grad pä olika djup blefvo dervid gjorda och ungefär lika 
många vattenprof insamlades, äfvensom ett betydligt antal 
prof af hafsbottnens beskaffenhet upptogos, andra iakttagel- 
ser oberäknade". x) Om dessa vidsträckta undersökningar 
har jag dock icke funnit utom ofvanciterade rader några 
andra meddelanden än en kort notis af E. Behm 2), enligt 
hvilken i Östersjön och Bottniska viken vattnets tempera- 
turminimum icke befinner sig närmast bottnen utan ofvanom 

') Öfv. K. ?et-Ak.  Förh. 1878.  N:o 4.   Sid. 54. 

2) Petermantfs Geograph. Mittheihuigen 1877. Jmfr äfven Acker- 
iriann, Beiträge zur physischen Geographie der Ostsee. Hamburg' 1883. 
Sid. 277. 


10.3 

densamma och hvilar på ett varmare vattenlager. Samma 
egendomliga fördelning af värmet har Mohn till först iakt- 
tagit i några norska fjordar sommaren 1875. J) 

För att åskådliggöra resultaten af mina egna hittils 
högst ofullständiga temperaturundersökningar har jag upp- 
gjort bifogade profil (Tafi. II) öfver värmets fördelning i 
hafvet mellan Utö fyr i Skärgårdshafvet och Yksikivi utan- 
för Simo i norra ändan af Bottenviken under juli och bör- 
jan af augusti 1887. 

Denna profil visar, att de stora och djupa hafsbäcke- 
nen, såsom mellersta Östersjön och Bottenhafvet, långsam- 
mast uppvärmas. De varma öfre vattenlagren äro nemligen 
under högsommaren der mycket tunna, medan det kalla un- 
derliggande vattenlagret har en ofantlig mäktighet. Alra 
hastigast uppvärmd blifver Bottenviken, hvartill hufvudsak- 
ligen följande tre orsaker torde bidraga: i:o dess i jäm- 
förelse med de öfriga bäckenen betydligt mindre djup, 2:o 
den mängd floder som deri utmynna och tillföra varmt vat- 
ten och 3:o den smala och grunda förbindelsen med Botten- 
hafvet, hvarigenom det senares kalla vatten endast i ringa 
mängd kan tillströmma. De båda senare omständigheterna 
äro äfven orsaken till den låga salthalten. 

Äfven inom Skärgårdshafvet hade de varma vatten- 
lagren redan i början af juli månad ernått en ansenlig mäk- 
tighet. Förklaringen härtill torde vara att söka dels i de 
otaliga klipporna och öarne, vid hvilkas stränder vattnet 
hastigare uppvärmes än längre ut från land, och dels deri, 
att  området  är kantadt af en mängd grund, hvilka tillåta 


') Die Temperatur-Verhältnisse im Meere zwischen Norwegen, 
Schottland, Island und Spitzbergen (Petermanns Mittheilungen, 1876, 
8. 434). 


104 

strömmar och vindar att från de omgifvande hafven tillföra 
vatten endast från de öfre redan uppvärmda vattenlagren. 
Såsom of van blifvit nämndt fann 1877 års svenska 
hydrografiska expedition, att temperaturminimum i Öster- 
sjöns djupare delar under juli månad icke befinner sig när- 
mast bottnen utan något ofvanom denna. Samma iaktta- 
gelse gjorde äfven jag såväl i den djupa rännan W. om Kö- 
kar som i Ålands haf S om Gislan. Det kallaste vatten- 
lagret anträffades på dessa ställen icke närmast bottnen utan 
på en ganska ansenlig höjd ofvanom densamma. Som af 
observationstabellen i slutet af denna uppsats synes, voro 
de på dessa båda ställen observerade temperaturerna följande : 


Djup 

Temperatur i ° C. 

i meter. 

1,5 min. W. 

1 min. S. 

från Kökar. 

från Gislan. 

0 

12,8 

11,0 

20 

8,0 

6,8 

40 

5,3 

5,2 

60 

4,0 

5,2 

80 

3,3 

4,8 

100 

3,3 

4,7 

120 

3,7 

4,5 

(146) 140 

3,8 

4,5 

180 

4,6 

218 

4,7 

230 

4,8 

105 

Att kallare vattenlager hvila på varmare är ett isyn- 
nerhet om höstarne i våra haf vanligt fenomen. Bland M. 
Brauns *■) observationer från vestra delen af Finska viken 
finnas några exempel härpå från september ocb oktober må- 
nader. Sjelf har jag i min uppsats ..Om insjöarnes tempe- 
ratur" 2) anfört en serie observationer från Kronbergs fjärd 
utanför Helsingfors anstälda den 10 oktober 1886, som ut- 
visa ett småningom skeende tilltagande af vattnets tempe- 
ratur från ytan mot bottnen. Att de kallare öfre vatten- 
lagren icke sammanblandas med de varmare underliggande 
lagren torde i de flesta fall kunna förklaras genom en med 
temperaturens tilltagande parallelt gående tillökning i vatt- 
nets salthalt. 

Troligen bör äfven den omständigheten, att de kallaste 
vattenlagren i Ålands haf och i Östersjöns större fördjup- 
ningar icke sammanblandades med de underliggande var- 
mare lagren, förklaras på detta sätt. Att vattenlagret när- 
mast bottnen hade en högre temperatur än det ofvanom det- 
samma liggande, beror enligt min förmodan derpå, att den 
föregående sommarens värme från ytan trängt ända ned till 
bottnen, men att afkylningen från derpå följande vinter i 
juli, då jag gjorde mina mätningar, ännu icke spridt sig så 
djupt. 3) 


Vattnets salthalt är i denna uppsats beräknad ur spec. 
vigten, som jag bestämdt med en af C. G. Bundqvist (Åder- 
mans  efterträdare)  i  Stockholm  gjord areometer.  Vatten- 


») Physikalische  und  biologische  Untersuchungen  im westlichen 
Theile des finnischen Meerlmsens.   Dorpat 1884.   SS 62 och 04. 

2) Öfversigt af Finska Vetensk.-Soo. Förhandl.  B. XXIX. 

3) Jmfr H. Mokns anf. arl). sid. 435. 


106 


profven från bottnen upphemtades med en af Professor F. 
L. Ekman konstruerad J) och af C. A. Lindqvist i Stock- 
holm gjord vattenhemtare. Ytvattnets temperatur uppmät- 
tes med en vanlig vattentermometer, djupvattnets med en 
Negretti & Zambra „Deep Sea Thermometer". De två sist- 
nämnda instrumenten har Herr Direktor N. K. Nordenskiöld 
liksom under föregående somrar godhetsfullt lånat åt mig 
från Finska Vetenskaps-Societeteus Meteorologiska Central- 
Anstalt. 


') Beskrifven under N:o 2 i „MittheiIungen ueber Hydrographische 
Apparate, auagestellt von Professor F. L. Ekman an der Internationel- 
len Fischerei-Ausstellung zu Berlin im Jahre 1880." 


107 


Isförhållandena i norra delen af Östersjön 
och Bottniska viken. 

Herr Löjtnant K. Samsonoff hav godhetsfullt tillåtit mig 
att nr de af honom uppgjorda tabellerna öfver tiderna för 
fyrarnes tandning och släckning m. m. här meddela följande 
utdrag : 


.A =3 

o g 

Medeltiden för fyrarnes 

Medelantalet 

-u o 
v. e 

■a > 

dagar som 

fyren hållits 

tänd. 

Norra delen af 

tandning 

släckning. 

Östersjön. 
Hangö .... 

< £ 

1 

21 

5 april 

6 februari 

344 i) 

Utö 

20 

17 mars 

5     „ 

339 

Bogskär  .   .  . 

4 

— 

— 

365 

Ålands haf. 

Lågskär  .   .   . 

13 

— 

— 

328 

Eckerö   .   .   . 

12 

— 

— 

338 '/a 

Botten hafvet. 

Skälskär .   .   . 

11 

1 april 

4 februari 

311 

Enskär   .   .   . 

21 

9   „ 

28 januari 

307 

Säbbskär .   .   . 

12 

11   „ 

22 december 

258 

Kaskö .... 

11 

20   „ 

30 

252 

Norrskär .   .   . 

14 

27   „ 

19 

226 

Bottenviken. 

Ulkokalla.   .   . 

14 

20 maj 

20 

214 

Marjaniemi  .   . 

12 

26   „ 

30 november 

193 Va 

r) Jemföres detta tal med antalet dagar från den 5 April till den 
G  februari,  så  finner man  en  stor  skilnad.  Denna  differens uppstår 


108 


Som bekant hållas fyrarne tända så länge öppet vat- 
ten finnes inom synhåll. Sjöfarten räcker naturligtvis icke 
lika länge, och is finnes uti hafvet en betydligt längre tid 
än tabellen utvisar. I Bottenviken anträffas drifis ofta ännu 
efter Midsommar. Under blida vintrar blir isen tjockare än 
under kalla, då hafvet helt och hållet tillfryser. 


deraf, att fyren ofta, sedan den blifvit släckt, åter måste på några da- 
gar tändas. Alla dessa dagar äro medräknade i sista kolumnen, kvar- 
för talen i denna vanligen öfverstiger de ur de två föregående kolum- 
nerna erhållna talen. Dessutom stöda sig talen i de olika kolumnerna 
delvis på olika uppgifter, emedan för en del år endast tiden då en fyr 
blifvit tänd finnes angifven i lotsfördelningscliefernas rapporter, för an- 
dra endast då den blifvit släckt, men oftast endast antalet dagar som 
den hållits tänd. 


Ytvattnets salthalt i Skärgårdshafvet och Bottniska viken 
enligt observationer anstälda under Juli och början af Augusti 1887. 

Längdskala i^ööö 


Tafl. I. 


fg ;S   .o «ä S, 


£-2 

| 

$ 

:B 

e 

=§:§= 

Bo 

"e 

35^ 

£ 

I 


sr  f§ 


X&tnJman S Dt.^tfr/A 


■ 


Tafl. II. 


Vattnets temperatur i Skårgårdshafvet och Bottniska viken 
enligt observationer anstälda  under Juli och början af Augusti 1887, 


10    „  L 9,8 J 


:  20   „ 

™.TiS a 

30   „ 

0,5   i 

40   „ 

■m 

4,3 

50   „ 

i&L-j 

; 60   „ 

_3ä2__: 

70   „ 

- 3"  i 

Bottenviken. 

mindre än 6° C. 


^bndmnnj £it v-rfr/7lr 


Fysikaliska iakttagelser anstälda på Skärg-årdshafvet och 
Bottniska viken sommaren 1887. 


B    «/, 

6    „ 

7'   ., 


8 

9 

10 


11 


12 

13 

14 

15 


% 


5 t. 40' e. m. 


1 t. 5' e. m. 


2 t. 15' e. m. 


5 t. e. ni. 


0 f. m. 


7 '/2 f. m. 


8 V, f. m. 

9 f. m. 

10 f. m. 


Inom  Nagu  på  gränsen  mot 
Rimito 

Nagu, stranden af Fagerholm, 
00° 6' N. 21° 40' E Gr. .  . 


Mellan  Fagcrholm  och  Vid- 
skär, G0° 4' N, 21°41'E Gr. 

Omkr.  1  min. N om Vidskär, 

59° 55' N, 21° 27' E Gr.   . 


SE från Lohms lotsstation, 60° 
4', 5 N, 21°41' E Gr. .   .   . 


Mellan Byskär och Kirjais, 60° 

5 N, 21» 55' E Gr 


Gullkrona fjärd, mellan Brygg- 

kobb och Dömasskär .   .   . 

D:o 

Gullkrona fjärd, mellan Dö- 
masskär och Trollskär, 00° 
2' N, 22° 5, E Gr 


Vindens 


rikta,  styrk 


H     16 I + 13°, 0 

..       0 + 14°, 4 

4,5 i + 12°. 8 j 

0 + 13°, 1 


sw 


38 


37 
0 


94 

93 

H 

30 

)) 

0 

52 

51 

26 

25 

» 

0 

38 

37 

46 

45 

57 

56 

+ 9°, 6 

+ 11°, 7 

+ 7», 0 

+ 8°, 9 


/ 1,0045 i9; 3   | 

l 1,0045     ig, 3   I 


J 1,00425 
■ \ 1,00425 


19, 1 
19, 2 


0,708 


0,668 


7°, 3 


+ 10°, 8 


10°, 7 
10°, 6 


+   9°, 1 


/ 1,0044 i9> 4 

l 1,00435 19, 2 

J 1,00425 |   19) 6 

1 1,00425 |   19, 8 


\ 0,681 


0,681 


r 


Himlens 
betäckn. 


W 


Mulet 


Mulet 


Vi betäckt 


Bottnens beskaffenhet 
och anmärkningar. 


Bottnen: blågrå gyttja med 
stenkolsslagg. 


Åskväder med hällregn på 
förmiddagen. 


Hård  botten  med kakor 
af sjömalm. 


Bottnen : fin sand med kan- 
tiga småstenar och smärre 
sjömalms bildningar. 

Bottnen : \ 1 går och i natt 
groft \ storm från SW, 
grus.  > W, W NW. 


Hård grå lerbotten. 


Hård grå lerbotten. 


M> 

Dag. 

Timme. 

0 r t. 

s 

Observations- i 

punktens djup 

i meter. 

Vattnets 

temper. 

i "C. 

Vattnets 

Vattnets salt- 
halt. 

Vindens 

Luftens temper. 

Himlens 
betäckn. 

Bottnens beskaffenhet 

och anmärkningar. 

spec.vigt 

temp. 

riktn. 

styrk. 

16 

'A 

j) 

57 

0 

+ 11°, 7 

17 

Vt 

9 3/é f. m. 

Fjärden  mellan  Högsår  och 

Vänö, 59° 53'N,22° 6' E Gr. 

40 

39 

+   »", 0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Härd lerbotten. 

18 

» 

ii 

33 

0 

+ 12°, 2 

19 

33 

lOV*-V»f-n»- 

D:o 

40 

39 

+   9", 4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

D:o. 

20 

)) 

37 

3? 

30 

+ 10°, 0 

21 

» 

3) 

3) 

20 

+ 10°, 2 

22 

5) 

)) 

33 

10 

+ 11°, 3 

23 

33 

33 

33 

0 

+ 12°, 0     — 

— 

— 

NW 

2 

— 

Vi be täck t 

24 

)) 

4 72—5 e. m. 

7a min. NW om Öros NW-äude 
59° 48' N, 22° 8' E Gr.  .   . 

48 

47 

+   6,  7 

j 1,0044 
\ 1,00425 

19, 7 
19, 8 

i 0,708 

— 

— 

— 

Hård botten. Skrapan kom 
upp alldeles tom, oaktadt 
man kände att den „högg" 
i bottnen. 

25 

» 

3J 

33 

30 

+  9,  0 

26 

33 

33 

33 

20 

+ 10,  1 

27 
28 

33 
3' 

3? 

33 
33 

10 
0 

+ U,  6 
+  11,  9 

J 1,00435 

\ 1,00435 

19, 4 
19, 4 

1 0,668 

NW 

4 

12,2 

Viobetäekt 

29 

,, 

B e. m. 

W om sydspetsen af Oro  .   . 

32 

31 

+   5,  0 

— 

— 

— 

— 

— 

— Hård botten. 

30 

33 

33 

33 

0 

+ 11,   1 

31 

33 

6 7i o. m. 

1 — 2 min. S om föregående  . 

38 

37 

+   4,  6 

— . 

— 

— 

— 

— 

— 

D:o. 

32 

» 

6 72— 7 e. m. 

4—5  min.  bSVV  om  Örö, 59° 

43' N, 22° 16', 5 E Gr.  .   . 

50 

49 

+   4,  3 

1,0046 

19, 9 

0,734 

— 

— 

— D:o. 

33 

55 

33 

33 

20 

+   7,  6 

• 

34 

;> 

33 

33 

0 

+ 10,  5 

35 

% 

8 7,-9 f. m. 

I farleden N om Press-skär (Pliit- 

tis) 59° 55' N, 22° 36' E Gr. 

39 

38 

10,  2 

,   — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Bör troligen vara + 11°, 2. 

36 

)? 

33 

D:o, ett par hundra fmar ostlig. 

38 

37 

11,  2 

Temperaturen mättes här 
två gånger. Dybotten. 
Bottendyns temp. + 10°,8. 

37 

» 

33 

é 

»3 

30 

II,  3 

38 

3) 

33 

)! 

20 

11,  7 

39 

3) 

33 

33 

:> 

10 

12,  3 

40 

33 

»3 

» 

0 

12,  6 

A» 

Bag. 

Timme. 

0 r t. 

Observations- 
punktens djup 
i meter. 

Vattnets 

temper. 

i »C. 

Vattnets 

II 
Vattnets salt-  1 
halt. 

Vindens 

Luftens temper. 

Himlens 
betäckn. 

Bottnens beskaffenhet 

och anmärkningar. 

spec.vigt 

temp. 

riktn.  styrk. 

41 

10A 

6 74 e. m, 

W om Högland, N om Sandskär 

(Kimito) 60° 3' N, 22° 22' E Gr. 

46 

0 

13,  4 

1,0050     13, 9 

0,629 

W t. S   3 

13,0 

7i0betackt 

42 

'V, 

7 — 8 f. m. 

Gullkrona fjärd, mellan Dufholm 

och Gåsskär, 60° 6' N, 22° T E Gr. 

34 

33 

10,  6 

43 

5? 

» 

JJ 

20 

10,  8 

44 

» 

JJ 

JJ 

10 

11,  8 

45 

» 

JJ 

11 

0 

13,  3 

1,0048 

13, 8 

0,603 

— 

0 

14,8 

Klart 

46 

)» 

Va 1  e. m. 

Mellan  Vidskär  och  Utö 59° 

52' N, 21° 27' E Gr.  .   .   . 

— 

0 

13,  9 

1 ,004 7 

j 14, 5 
1 15, 2 

0,629 

W 

1 

47 

» 

7,1—1 e. m. 

D:o, litet sydligare   .... 

76 

75 

7,  4 

1,0042   '  20, 2 

0,681 

Härd botten.   I  skrapan 
erhölls endast ett par små 
jernliaftiga  lerklumpar, 
inga djur. 

48 

JJ 

J! 

jj 

60 

8,   1 

49 

JJ 

11 

jj 

50 

8,  4 

50 

11 

JJ 

ii 

40 

9,  0 

51 

11 

H 

ii 

30 

9,  5 

52. 

5! 

3! 

ii 

20 

10,  0 

53 

H 

» 

10 

10,  7 

54 

»J 

JJ 

jj 

0 

13,  8 

55 

» 

2—3 c. m. 

Omkr. 2/3 min. WNW frun Utö 

fyr 59° 47' N, 21° 21' E Gr. 

38 

37 

5,  0 

— 

— 

- 

— 

— 

Klart 

5 (i 

JJ 

?j 

75 

74 

3,  1 

57 

5! 

?! 

82 

81 

3,  0 

58 

J) 

JJ 

>j 

70 

3,  1 

59 
60 
61 

)) 

u 

1) 

JJ 
)) 

JJ 

i? 
jj 
jj 

60 
50 
40 

3,  2 

3, 6 

4, 3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Bottnen ytterst ojemn 
och stenig. 

62 

JJ 

11 

30 

(i,  5 

63 

JJ 

JJ 

jj 

20 

7,  8 

64 

JJ 

JJ 

jj 

10 

9,  8 

65 

JJ 

15 

jj 

0 

13,  6 

1,0056     13, 6 

0,629 

NW    2 

— 

Klart 

66 

.. 

3 e. m. 

104 

103 

3,  0 

1,0045 

20, 2 

0,721 

. 

' 


H^li^uEHaHHHHHBHMKHuuHI^BHUBHHiUKHanin^Hnu^nHi^nHSKKHH 


^:yt:~V& 


JV» 

Dag. 

Timme. 

0 r t. 

CD 
CD 

s 

■vations- 
ens djup 
neter. 

Vattnets 
temper. 

Vattnets 

k        Vindens 

CO  ^ 

CD   CS 

S 
a, 

S 

CD 
CO 

Himlens 
betäckn. 

Bottnens beskaffenhet 

och anmärkningar. 

2 S 
o t 

i "C. 

spec.vigt 

temp. 

j5     riktn.  styrk. 

a 

CD 

67 

"A 

8 e. m. 

1 7a min. W om Torso (Kökar) 

59° 51' N, 20° 52' E. Gr.   . 

106 

105 

3, 3 

— 

— 

—     — 

— 

— 

Bottnen ojemn och stenig. 

68 

» 

ii 

138 

137 

3, 8 

— 

— 

_   i   _ 

— 

— 

D:o. 

69 

11 

8-9 e. m. 

146 

145 

3, 8 

f 1,00565 
( 1,0057 

20, 2 

20, 2 

1 0,878 

—     — 

— 

— 

Sten- och grusbotten. 

70 

» 

11 

jj 

» 

120 

3, 7 

71 

11 

11 

5! 

100 

3, 3 

72 

>J 

11 

11 

80 

3, 3 

73 

Ii 

11 

11 

60 

4, 0 

74 

57 

11 

11 

40 

5. 3 

75 

» 

11 

11 

20 

8, 0 

76 

)) 

11 

ii 

11 

0 

12, 8 

1,0050 

12, 9 

0,616 

77 

12A 

2 — 5 e. m. 

Omkr.  300 met. S. om Gislan 

88 

87 

4, 9 

78 

ii 

ii 

Omkr. 2/a min. S. om Gislan . 

180 

179 

4, (i 

79 
80 

ii 
11 

ii 

Omkr. 1 min. S. om Gislan 60° 
8' N, 19° 18' E Gr.   .   .   . 

218 
» 

217 

180 

4, 7 
4, 6 

1 1,00365 
| 1,0036 

20, 4 
20, 5 

1 0,616 

— 

— 

— 

■ Sten- och grusbotten. 

81 

11 

ii 

" 

140 

4, 5 

' 

82 

ii 

v, 

)) 

120 

4, 5 

83 

It 

11 

" 

100 

4, 1 

84 

1' 

11 

1> 

80 

4, S 

85 

11 

H 

60 

5, 2 

86 

il 

11 

11 

40 

5, 2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Mättes två gånger. 

87 

ii 

11 

11 

20 

6, 8 

88 

11 

11 

11 

0 

11. 0 

1,0045 

11, 2 

0,524 

S 

3 

— 

Klart 

89 

11 

5x/2 o. m. 

Något sydligare än föreg. .  . 

230 

229 

4, 8 

90 

11 

8 e. m. 

Utanför inloppet till Mariehamn. 

26 

25 

10, 3 

91 

"A 

1 % e. m. 

22 

21 

13, 6 

92 

ii 

ii 

0 

15, 2 

1,0042 

15, 4 

0,563 

93 

11 

6 y, o. m. 

Mellan Snöskär och Måshaga 

00° !)' N, 20° 33' E Gr.  .   . 

26 

25 

6, 6 

— 

— 

— 

— 

— — 

Hård botten. 

94 

11 

11 

35 

18 

9, 8 

95 

11 

11 

„ 1 

H 

9 

13, 6 

1,0046 

14, 0 

0,576 

1 


JVs ' Dag. 


96   13/7 


97! 
98 
99 

lOOi 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 1 
109 
HO 
Hl 
112 
113 
114 
115 
116 
117 


118 
119 
120 
121 

122 

123 
124J 
125. 


Timme. 


6 Y2 e. m. 


!) V, e. m. 
V,   [9 f. — Val e. m 


"A 


7 0. m. 


O r t. 


Delet, 2—3 min. W och NW 
från Seglinge, 60° 14'N,20° 
36' E. Gr 


Delet,  1—1 '/,  min.  W  från 
Seglinge norra udde  .   .   . 


Delet, N om Måshaga